Vietnamese subtitles

← Match the Methods - Intro to Java Programming

Get Embed Code
7 Languages

Showing Revision 1 created 08/14/2015 by TTmagic Nguyen.

  1. Hãy bắt đầu với cái mà ta đã biết. Ta đã thấy phương thức getMonth trước đây,
  2. nó là một phần của lớp day. Giống như addDays cũng là một phần của day class đó
  3. mà ta đã dùng. length method này có thể bạn chưa bao giờ thấy trước đây,
  4. nhưng tôi có thể nhìn vào phía trước nó, tôi thấy "Hello world!", tôi biết nó là một string.
  5. Và dưới dây, tôi có một thứ gọi là lolcatsPic. Và nó có thể vẽ,
  6. nghe có vẻ giống phương thức sẽ đi với một bức ảnh.