Vietnamese subtitles

← 04-07 Activity Termination

Get Embed Code
10 Languages

Showing Revision 1 created 07/21/2015 by TTmagic Nguyen.

  1. Hãy xem nếu ta có thể tìm ra điều gì xảy ra khi một app bị chấm dứt
  2. trong background. Start the app lần nữa và sau đó nhấn phím home. Giờ hãy chạy thêm vài apps
  3. trước khi quay lại app của chúng ta. Thử và chọn các app chiếm nhiều bộ nhớ.
  4. Đố bạn có thể tìm ra , lifecycle event handlers nào là cái cuối cùng
  5. bảo đảm sẽ được gọi, trước khi app của bạn có thể bị chấm dứt khi chạy?