Turkish subtitles

← 02-01 View Groups

Get Embed Code
14 Languages

Showing Revision 2 created 11/11/2015 by Fran Ontanaya.

 1. Kahve çekirdeði yolunu
  hatýrlýyor musun,
  Katherine?
 2. >> Nasýl unutabilirim ki?
 3. >> Biliyorum.
  >>üstüme dökmüþtün hepsini.
 4. [GÜLME]
 5. Birinci derste üç
  bölüm olacaðýný söylemiþtik.
 6. >> Mm-hm.
 7. konuþtuk.
 8. Ve bu görüntülerin nasýl
  stillendirileceðini öðrendik.
 9. >> Evet.
 10. >> Düþünüyordum da.
 11. Ekranda þu an
  tek bir görüntü var.
 12. >> Evet.
 13. >> Biraz sýkýcý,
  birden fazla görüntü ekleyelim.
 14. >> Tamam.
 15. Düþünürseniz,
  eðlenceli uygulamalarýn hepsi,
 16. YouTube, OkCupid,

  akýnýza bir baþkasý geliyor mu?
 17. >> Gmail.
  >> Gmail,
 18. hepsinde ekranda
  toplu bir þekilde toplanmýþ
 19. birden fazla görüntü var.
 20. >> Evet. Þimdi bunu görüntü
 21. gruplarýyla yapýyorlar.
 22. >> Mm-hm.
 23. >> Þimdi bunu öðreneceðiz.
 24. Böylece ekranda görüntüleri
  dilediðimiz yere konumlandýrma
 25. imkânýmýz oluyor.
 26. >> Tamam.
 27. Þimdi görüntü
  gruplarý hakkýnda konuþalým.
 28. >>Buraya kadar
  tek bir TextView oldu
 29. ekranda tek bir ImageView oldu.
 30. Altýna baþka bir görüntü
  eklemek istersek bunu kopyalayýp
 31. yapýþtýrabiliriz.
 32. Ama bu sefer hata veriyor.
 33. XML belgesinin birden
  fazla kök görüntüsü var diyor.
 34. Sadece tek bir kök görüntü
  olabilir ve diðer görüntüleri kapatýr.
 35. Bu iki TextView ekranda
  görünsün ve tek olmasýn istersek
 36. bunlarý Görüntü
  Grubu'na koymamýz gerek.
 37. Görüntü Grubu, plan için
  tek bir kök görüntüsü olacak.
 38. Görüntü Gruplarý da görüntüdür
  ve ekranda dikdörtgen þeklindedir.
 39. mesela, buradaki kýrmýzý ve turuncu
  dikdörtgenler hep Görüntü Gruplarýdýr.
 40. Geniþlik, yükseklik veya arka
  plan rengi gibi özellikleri vardýr.
 41. Arka plan rengi turuncudur.
 42. Turuncu.
  Ama þeffaf olabilir yani
 43. Görüntü Grubu,
  kullanýcýya gözükmez bile.
 44. Textview için metin veya ImageView
  için resim bulundurmak yerine,
 45. Görüntü Grubu'nun bulundurduðu
  içerik diðer görüntülerdir.
 46. Görüntü gruplarýný, görüntüleri
  içeren bir kutu gibi düþünebilirsiniz.
 47. Bir görüntü baþka görüntüler içerirse,
  buna diðerlerinin ebeveyni diyebiliriz.
 48. Bu ebeveyn.
 49. Bu ebeveyn görüntü.
 50. Ve bu da ebeveyn.
 51. Bir görüntü View Group içindeyse,

  o View Group2unun çocuðu diyebiliriz.
 52. yani bu, bu ve bu, çocuk.
 53. Yine burada, iki çocuk
  var ve iki çocuk da burada.
 54. Aile diliyle devam edersek,
  çok çocuk varsa,
 55. bunlarýn hepsi kardeþ demektir.
 56. Bunlar kardeþ görüntüsür
  ve bunlar da kardeþ görüntüdür.
 57. Tamam, bu çok.
 58. Tüm terminolojiyi hatýrlamanýz için,
  Grüntüler denen
 59. ityi bir aileyle tanýþmanýzý istiyorum.
 60. Tommy TextView ile tanýþtýnýz zaten.
 61. Metni göstermede çok iyi.
 62. Kýzkardeþini de biliyorsunuz, Ivy ImageView,
  çok güzel resimler gösteriyor.
 63. Þimdi anne babalarýyla
  tanýþacaksýnýz.
 64. Anne babalarla tanýþmak
  her zaman streslidir.
 65. Laura, Çizgizel Plan ve
  Ray,
  Göreli Plan.
 66. Ýkisi de Görüntü Gruplarý,
 67. bunlar Ebeveyn görüntülerdir.
 68. Çocuk Görüntüler,
  ebeveynlerine göre konumlanmaktadýr.
 69. Tek ebeveyn örneðini alalým.
 70. Bir ebeveyn çocuðuna oturmasýný
  veya belli bir yerde
 71. durup kýpýrdamamsýný söyleyebilir.
 72. Çocuðun kalkýp koþmak
  isteyebileceðini
 73. göz ardý edelim.
 74. Çünkü uç bir durum.
 75. Bir cihazda ise bu, ebeveynin çocuklarýnýn
  konumu üzerinde kontrolünün olduðu
 76. anlamýna gelir.
 77. Mesela, bir çocuk Text View

  ekranýn en üstünde olabilir ve
 78. ikinci çocuk
  ImageView
  bunun altýnda olabilir.
 79. Veya ebeveyn dilerse,
 80. çocuklarýn yerini deðiþtirebilir.
 81. Çocuk ImageView,
  solda olabilir ve
 82. çocuk ImageView,
  saðda olabilir.
 83. Bu derste görüntü gruplarýndan
  daha ayrýntýlý þekilde söz edeceðiz.
 84. Buraya kadar ele aldýðýmýz
  konularý aladýðýnýzý göstermek için
 85. lütfen bu sorularý yanýtlayýn.
 86. Bu cihazdaki ekran resmi için kaç
  görüþün olduðunu söyleyebilir misiniz?
 87. Ýkincisi. Dað resmi için kýrmýzý
  görüntü grubunun çocuðu mu
 88. yoksa ebeveyni mi.
 89. Üçüncü olarak, kýrmýzý görüntü grubu,
  yürüyüþ metin grubunun çocuðu mu yoksa ebeveyni mi.
 90. Dördüncü olaraki bu
  görüntülerin hangisi kardeþ.
 91. Bunlarý burada listeleyebilirsiniz.