Vietnamese subtitles

← 06-15 Combining Strings Together - Solution

Get Embed Code
13 Languages

Showing Revision 1 created 10/10/2015 by sp8.

 1. Chúng ta hãy lướt qua các câu trả lời
  để đi tới phần trắc nghiệm.
 2. Mỗi dòng mã này
  tạo ra một biến chuỗi và
 3. tôi muốn biết giá trị
  nội hàm của biến chuỗi.
 4. Nghĩa là chúng ta phải đánh giá
  biểu thức chứa chuỗi
 5. ghép.
 6. Mục a ghi, Số thứ tự chuỗi
  = "Số thứ tự:" + 23.
 7. Giá trị nội hàm trong
  biến này là số thứ tự:23.
 8. Hãy lưu ý không có khoảng trắng
  sau dấu: vì
 9. dấu đóng ngoặc kép ở ngay
  phía sau dấu hai chấm.
 10. Vì đây là một hằng chuỗi
  ghép với một số nguyên,
 11. cả tập hợp này trở thành chuỗi.
 12. Mục b, phần bên tay phải
  ngay sau dấu bằng tương đương với
 13. chuỗi Bạn được phục vụ bởi Jack.
 14. Ở đây có dấu khoảng trắng
  vì có dấu khoảng trắng
 15. ngay phía trước dấu đóng ngoặc kép.
 16. Mục c, chuỗi này tương đương với
  Bạn còn2ly nữa là được một món miễn phí.
 17. Con số 2 là giá trị số nguyên
  vì không nằm trong ngoặc kép.
 18. Nó chỉ là một số nguyên 2.
 19. Vì chúng ta có một số nguyên
  ghép với một chuỗi,
 20. Nó trở thành chuỗi, và
  tất cả cái này kết hợp lại với nhau.
 21. Chúng ta sẽ trộn lại.
 22. Đó là lý do tại sao
  không có khoảng trắng ở đây,
 23. Vì không có khoảng trắng ngay sau chữ còn
  không có khoảng trắng trước chữ ly
 24. còn2ly ghép lại sát khoảng trắng