Vietnamese subtitles

← 03-22 Launch SettingsActivity

Get Embed Code
10 Languages

Showing Revision 1 created 07/19/2015 by TTmagic Nguyen.

  1. Để chạy SettingActivity, ta chỉnh sửa MainActivity.java
  2. trong OnOptionsItemSelected method.
  3. Khi Settings menu item được click, ta tạo
  4. một explixit intent mới đến SettingsActivity Class.
  5. Ta gọi Start Activity để chạy intent này.
  6. ta không gọi StartActivityForResults vì ta không cần
  7. kết quả trả về từ SettingsActivity. Tương tự trong DetailActivity class,
  8. khi settings menu được chọn, ta tạo một intent mới
  9. đến SettingsActivity.