Turkish subtitles

← Terms to Know - Ads Monetization Strategies App Monetization Udacity

Get Embed Code
14 Languages

Showing Revision 1 created 10/22/2015 by sp11.

 1. Önceki videoda size çok fazla
  kýsaltmadan bahsettik. Þimdi de genel...
 2. ...hesaplamalara ve reklam konusunda
  kullanýlan kýsaltmalara yakýndan bakalým.
 3. Bu beþ kýsaltmayý inceleyeceðiz.
  CPC, CPM, eCPM, CPI ve CTR.
 4. Bu terimlerin anlamlarýný
  bilmeniz aþýrý derecede önemlidir.
 5. Özellikle de ürününüz için reklam
  baþarýsýndan yararlanýyorsanýz.
 6. CPC ya da týklama baþý
  maliyetten baþlayalým.
 7. Bu, bir reklamcýnýn, sitenize giren
  bir ziyaretçinin ya da kullanýcýnýn...
 8. ...kendi reklamýna týkladýðýnda,
  size ödeyeceði ücrettir.
 9. CPM kýsaltmasý biraz
  kafa karýþtýrýcýdýr.
 10. Bin gösterim baþý
  maliyet demektir ve...
 11. ...M aslýnda bin anlamýna
  gelen Roma rakamýdýr.
 12. CPM, bir reklamýn bin kez
  görülmesi için ödenen ücrettir.
 13. Buna CPI ya da görülme
  baþýna ödeme de...
 14. ...denebilir. Bu
  da zaten listemizde.
 15. eCPM bin kez görülme baþýna tahmin
  edilen maliyettir ve toplam cironuzu...
 16. ...reklamýn binler halindeki toplam
  görülme sayýsýna bölerek hesaplanýr.
 17. eCPM, sitenizdeki farklý reklamlarýn
  performansýný belirlemek ve...
 18. ...görülme sayýsý arttýkça ne kadar
  kazanacaðýnýzý anlamak için kullanýlýr.
 19. Son olarak, týklama
  oranýna, yani CTR'ye geldik.
 20. Bu hesaplama, bir reklama kaç kiþinin
  týkladýðýnýn anlaþýlmasýný saðlar.
 21. Toplam týklama sayýsýný,
  toplam görülme sayýsýna bölüp,..
 22. ...100'le çarparak bir yüzde
  elde edilerek hesaplanýr.
 23. Bu tanýmlarýn hepsinden
  bahsettiðimize göre, hafýzanýzý...
 24. ...test edelim ve bu kýsaltmalarý
  hatýrlayýp hatýrlamadýðýnýza bakalým.
 25. Bu kýsaltmalarýn uzun
  isimlerini, kutulara yazýn.