Return to Video

مجموعه آموزشی پروژه باز ترجمه ۰۷: چطور بازنگری کنیم

 • 0:06 - 0:08
  [چطور بازنگری کنیم]
 • 0:10 - 0:15
  خوب، حداقل ۹۰ دقیقه ترجمه
  و رونویسی انجام دادهاید،
 • 0:15 - 0:18
  ویرایشها و بازخوردهای بازنگرها
 • 0:18 - 0:20
  و هماهنگ کنندگان گروه را مطالعه کردهاید،
 • 0:20 - 0:23
  تمام دستورالعملها را خواندهاید
  و همه مطالب آموزشی را دیدهاید ...
 • 0:23 - 0:25
  به بازنگری خوش آمدید!
 • 0:25 - 0:29
  مرحله بازنگری در پروژه باز ترجمه
  نقش بسیار حیاتی دارد.
 • 0:29 - 0:32
  بدون شما، زیرنویسها نمیتوانند منتشر شوند
 • 0:32 - 0:34
  و در دنیا رها شوند.
 • 0:34 - 0:38
  بازنگران زیرنویسها را
  بررسی میکنند تا از دقت
 • 0:38 - 0:40
  و مطابق استاندارد بودن آنها مطمئن شوند.
 • 0:40 - 0:42
  همچنین به مترجم یا نویسنده زیرنویس
 • 0:42 - 0:45
  بازخوردهای مودبانه و موثر ارائه میدهند.
 • 0:45 - 0:48
  همکاری یک بخش ضروری فرآیند است،
 • 0:48 - 0:51
  و بازنگران باید در بحث درباره اصلاحاتشان
 • 0:51 - 0:53
  و همکاری برای پیشرفتهای بیشتر
  با ذهن باز عمل کنند.
 • 0:53 - 0:57
  وقتی کاری را بازنگری میکنید،
  این فهرست ساده را دنبال کنید.
 • 0:58 - 1:00
  یک: سبک تکنیکی.
 • 1:01 - 1:05
  مطمئن شوید که همه زیرنویسها
  مطابق استانداردهای TED هستند.
 • 1:07 - 1:09
  بررسی کنید که واحدهای دستوری
 • 1:09 - 1:12
  در دو خط یا دو زیرنویس
  از هم جدا نیفتاده باشند.
 • 1:12 - 1:14
  یک زیرنویس هرگز نباید
 • 1:14 - 1:17
  هم شامل پایان یک زیرنویس
  و هم آغاز زیرنویس دیگر باشد.
 • 1:19 - 1:23
  راههای بسیاری برای تنظیم
  سبک تکنیکی زیرنویسها وجود دارد.
 • 1:23 - 1:27
  میتوانید متن را فشرده یا کم کنید،
  زمان بندی را تغییر بدهید،
 • 1:27 - 1:28
  خطوط را از هم جدا کنید،
 • 1:28 - 1:31
  چیدمان متن در خطوط
  و زیرنویسها را تغییر دهید،
 • 1:31 - 1:33
  و زیرنویسها را
  از هم جدا یا به هم متصل کنید.
 • 1:34 - 1:35
  بگذارید راهنمایتان کنم.
 • 1:36 - 1:40
  برای تقسیم یک زیرنویس،
  زمان آن را کم کنید،
 • 1:40 - 1:43
  و بعد مقداری از متن را
  به زیرنویس دیگری منتقل کنید،
 • 1:43 - 1:45
  که در فاصله به وجود آمده ایجاد شده است.
 • 1:47 - 1:49
  برای ترکیب زیرنویسها،
 • 1:49 - 1:53
  اول متن یک زیرنویس را در دیگری کپی کنید.
 • 1:53 - 1:56
  و بعد زیرنویس اصلی را حذف کنید،
 • 1:56 - 1:58
  و زمان پخش زیرنویس ترکیبی را
 • 1:58 - 2:00
  در فاصله به وجود آمده زیاد کنید.
 • 2:01 - 2:03
  مورد شماره دو در فهرست...
 • 2:03 - 2:04
  دقت است.
 • 2:05 - 2:07
  مطمئن شوید که زیرنویسها
 • 2:07 - 2:10
  معنای اصلی را در زبان مقصد
  درست و روان بیان میکنند،
 • 2:10 - 2:13
  و زیرنویسهایی که خیلی
  تحتالفظی هستند را اصلاح کنید.
 • 2:14 - 2:18
  تایید کنید که عبارات تخصصی در زبان شما
 • 2:18 - 2:22
  معادل عباراتی هستند
  که متخصصان آن حوزه به کار میبرند.
 • 2:23 - 2:27
  و بررسی شرح و عنوان کار را فراموش نکنید.
 • 2:29 - 2:32
  برای رونویسیها، زیرنویس را همین طور
  که سخنرانی را میشنوید بررسی کنید،
 • 2:32 - 2:34
  و مطمئن شوید کلمهها بد شنیده نشدهاند
 • 2:34 - 2:36
  یا سهواً از قلم نیفتادهاند.
 • 2:38 - 2:42
  همیشه زیرنویسها را با توجه
  به دستورالعمل TED در TED.com
 • 2:42 - 2:46
  و منابع موجود در زبانتان
  در قسمت OTPedia بازنگری کنید.
 • 2:47 - 2:49
  و سومین نکته فهرست،
 • 2:49 - 2:53
  املاء، علائم نگارشی و نکات دستوری را
  در زیرنویسها بررسی کنید.
 • 2:54 - 2:57
  برای یافتن غلطهای املایی، از یک نرمافزار
  روی مرورگرتان استفاده کنید،
 • 2:57 - 3:02
  اما خودتان هم به دنبال کلماتی
  که نرمافزار تشخیص نمیدهد بگردید.
 • 3:03 - 3:06
  همچنین، علائم نگارشی
  باید به درستی استفاده شده باشند،
 • 3:06 - 3:08
  مخصوصاً در انتهای یک خط یا یک زیرنویس.
 • 3:10 - 3:15
  به جملههایی که در چند زیرنویس
  پخش شدهاند توجه ویژه کنید.
 • 3:15 - 3:18
  آیا ترتیب کلمات در زبان شما درست هستند
 • 3:18 - 3:20
  یا بیش از اندازه
  از زبان مبدا پیروی میکنند؟
 • 3:21 - 3:24
  آیا جمله به عنوان یک واحد معنا دارد؟
 • 3:24 - 3:28
  در نهایت، آخرین مورد
  در فهرست وظایف بازنگر...
 • 3:29 - 3:30
  پیگیری!
 • 3:31 - 3:32
  بعد از انجام اصلاحات،
 • 3:32 - 3:36
  ویدیو را با زیرنویسها ببینید
  تا مطمئن شوید همه چیز درست است.
 • 3:37 - 3:39
  اصلاحاتتان را از طریق یک پیام مستقیم
 • 3:39 - 3:42
  در پروفایل آنها در Amara یا TED
 • 3:42 - 3:44
  با مترجم یا نویسنده زیرنویس
  در میان بگذارید.
 • 3:44 - 3:47
  به آنها به اندازهای فرصت پاسخ بدهید،
 • 3:47 - 3:49
  که قبل از آنکه کار شما منقضی شود
 • 3:49 - 3:52
  هردوتان زمان برای بررسی
  و ویرایش داشته باشید.
 • 3:53 - 3:57
  به یاد داشته باشید که به عنوان یک بازنگر،
  شما همچنین یک مربی هستید.
 • 3:57 - 3:59
  همیشه در بازنگریها بازخورد داشته باشید.
 • 3:59 - 4:03
  نظرات شما باید مصداقی،
  تشویق کننده، سازنده و مثبت باشد.
 • 4:04 - 4:06
  پیشنهادها و لینکهایی به اشتراک بگذارید
 • 4:06 - 4:09
  تا مترجم یا نویسنده زیرنویس
  بتواند پیشرفت کند،
 • 4:09 - 4:12
  به نقاط قوت و کار انجام شده
  در زیرنویس هم اشاره کنید،
 • 4:12 - 4:14
  و فقط نکاتی که باید
  اصلاح شوند را مطرح نکنید.
 • 4:15 - 4:19
  زیرنویسهایی که اشکال عمده
  دارند را برگردانید،
 • 4:19 - 4:21
  مانند اشتباههای نوشتاری،
  که به راحتی قابل اصلاح هستند.
 • 4:22 - 4:26
  یادتان باشد همیشه درباره
  چیزهایی که باید اصلاح شوند
 • 4:26 - 4:27
  و نحوه اصلاح آنها یادداشت بگذارید.
 • 4:27 - 4:31
  و سعی کنید تغییرات ضروری را حداقل
  در یکی دو دقیقه ابتدای کار انجام دهید،
 • 4:31 - 4:33
  تا منظورتان را به درستی برسانید.
 • 4:35 - 4:37
  و در پایان، به یاد داشته باشید
 • 4:37 - 4:40
  که پیش از انتشار زیرنویسهای بازنگری شده،
 • 4:40 - 4:43
  باید توسط هماهنگ کننده گروه هم تایید شوند.
 • 4:43 - 4:45
  به بازخوردی که از هماهنگ کننده گروه
 • 4:45 - 4:47
  درباره بازنگریتان
  دریافت میکنید توجه کنید
 • 4:47 - 4:51
  و اگر کار را برای بررسی بیشتر
  به شما برگرداندند نسبت به آنها اقدام کنید.
 • 4:51 - 4:55
  و مهمتر از همه به یاد داشته باشید
  که بازنگری شما تنها راهی است
 • 4:55 - 4:58
  که کار داوطلبان دیگر بتوانند منتشر شوند،
 • 4:58 - 5:00
  پس نقش شما بسیار مهم است.
 • 5:01 - 5:04
  و فعلاً، رونویسی و ترجمه مبارک!
 • 5:04 - 5:05
  و بازنگری مبارک!
Title:
مجموعه آموزشی پروژه باز ترجمه ۰۷: چطور بازنگری کنیم
Description:

This tutorial explains the peer review step in the Open Translation Project. For more reviewing tips, see http://translations.ted.org/wiki/How_to_Tackle_a_Review

This video has been created for the volunteers working in the TED Open Translation Project. The TED Open Translation Project brings TEDTalks, TED-Ed lessons and TEDxTalks beyond the English-speaking world by offering subtitles, interactive transcripts and the ability for any talk to be translated by volunteers worldwide.
Learn more at http://www.ted.com/participate/translate

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TED Translator Resources
Duration:
05:07

Persian subtitles

Revisions