Vietnamese subtitles

← Match the Methods - Intro to Java Programming

Get Embed Code
8 Languages

Showing Revision 1 created 08/14/2015 by TTmagic Nguyen.

  1. Thanks Kai. Hãy làm một bài tập mà ta sẽ nối các methods (phương thức) với
  2. class (lớp) của nó. Đừng lo nếu bạn không rõ cách làm bây giờ. Tôi vẫn chưa thực sự
  3. đưa bạn đủ thông tin, cứ thử làm đi. Đây là cái đầu tiên.
  4. birthDay.getMonth(). Đây, method là getMonth. "Hello world!".length(),
  5. length ở đây là method. anniversary.addDays(), method ở đây là addDays.
  6. Và locatsPic.draw(), method là draw. Hãy điền chữ cái cho class,
  7. vào trong ô ở bên cạnh các lệnh gọi method.