Vietnamese subtitles

← 21-16 A Second Interface

Get Embed Code
6 Languages

Showing Revision 1 created 08/28/2015 by TTmagic Nguyen.

  1. Ta muốn chú chó này di chuyển, dễ thôi. Cũng giống như khi làm với chiếc xe.
  2. Nhưng tất nhiên, bây giờ ta phải sửa Dog class,
  3. và làm cho sự di chuyển xảy ra. Đây là Dog class. Ta thêm Movable vào làm interface.
  4. Và đây là move method. Đó đơn giản, ta chỉ di chuyển cả 2 bức hình
  5. của con chó và tên nó. Và tôi làm cho nó
  6. di chuyển theo chiều dọc, 1 pixel per second. Đó là lý do sự thay đổi theo chiều ngang = 0,
  7. và thay đổi theo chiều dọc bằng số giây. Khi bạn chạy chương trình,
  8. bạn thấy là chiếc xe di chuyển, và con chó nữa.