Vietnamese subtitles

← Terms to Know Ads

Get Embed Code
15 Languages

Showing Revision 1 created 10/18/2015 by sp11.

 1. ARPU là doanh thu trên người dùng.
 2. Hãy nhớ là nó được tính toán bằng cách
  lấy tổng doanh thu chia cho
 3. tổng số người dùng.
 4. IAP là viết tắt của in-app purchase.
 5. Đó là mỗi khi một người dùng mua
  gì đó trong ứng dụng của bạn.
 6. ARPPU là doanh thu trung bình
  trên người dùng trả phí
 7. Và nó được tính toán bằng cách
  lấy tổng doanh thu
 8. chia cho tổng số người dùng
  đã thực hiện giao dịch mua.