Turkish subtitles

← Terms to Know Ads

Get Embed Code
15 Languages

Showing Revision 1 created 10/22/2015 by sp11.

 1. ARPU kullanýcý baþýna
  ortalama ciro demektir.
 2. Unutmayýn, bunu toplam
  cironuzu, toplam...
 3. ...kullanýcý sayýnýza
  bölerek hesaplayabilirsiniz.
 4. IAP, aplikasyon içi
  satýn alma anlamýna gelir.
 5. Bu, bir kullanýcýnýn aplikasyonunuzu
  kullanýrken satýn almasý demektir.
 6. ARPPU da, para ödeyen müþteri
  baþýna ortalama ciro demektir.
 7. Bu da, toplam cironun,
  ücret ödemiþ müþterilerin...
 8. ...toplam sayýsýna
  bölünmesiyle bulunur.