Vietnamese subtitles

← 03-17 An Exercise on Variable Names

Get Embed Code
7 Languages

Showing Revision 1 created 08/17/2015 by Trang Nhân Nguyễn.

  1. Câu trả lời là rocket. Nếu chúng ta muốn dùng lại variable này, chúng ta sẽ
  2. dùng cái tên rocket.