Return to Video

INT - Khadir (5)

 • 0:00 - 0:02
  Khi xây dựng
  dòng mua.
 • 0:02 - 0:08
  Một điều chúng
  ta đều lưu ý là
 • 0:09 - 0:14
  là tầm quan trọng của việc đảm bảo
  mọi người cảm thấy thoải mái
 • 0:14 - 0:18
  Đưa thông tin thanh toán vào
  trải nghiệm mua sắm.
 • 0:18 - 0:22
  Một trong những điều
  chúng ta học hỏi là
 • 0:22 - 0:25
  cần cung cấp nhiều
  lựa chọn khác nhau.
 • 0:25 - 0:28
  Vì người mua khác nhau có
  mức độ đánh giá bảo mật
 • 0:29 - 0:34
  khác nhau khi bạn
  xem xét dòng mua.
 • 0:34 - 0:38
  Điều đó nghĩa là chúng ta có thể cung
  cấp lựa chọn thẻ tín dụng hoặc
 • 0:38 - 0:40
  cung cấp lựa chọn như PayPal.
 • 0:40 - 0:45
  Và tôi nghĩ theo cách truyền
  thống hiểu nó như là
 • 0:45 - 0:50
  cố gắng làm trải nghiệm mua sắm
  trở nên đơn giản nhất có thể.
 • 0:50 - 0:53
  Giống như bỏ tất cả các lựa chọn khác.
 • 0:53 - 0:56
  Nhưng đặc biệt khi bạn
  nghĩ đến thanh toán
 • 0:56 - 1:00
  việc tạo các lựa chọn mang
  đến cảm giác an toàn.
 • 1:00 - 1:03
  Khá quan trọng khi chúng ta
  xây dựng trải nghiệm này.
Title:
INT - Khadir (5)
Video Language:
English
Team:
Udacity
Project:
UD518 - App Monetization
Duration:
01:04

Vietnamese subtitles

Revisions