Vietnamese subtitles

← 04-07 Leaks_Continued_With_Heap_Viewer

04-07 Leaks_Continued_With_Heap_Viewer

Get Embed Code
13 Languages

Showing Revision 5 created 02/26/2016 by sp4.

 1. Với heap viewer, chúng ta có thể thấy sau
  GC đầu tiên, chỉ có 1,39 megs còn trống.
 2. Điều này có thể cho thấy bộ
  garbage collector đã không thể dành lại
 3. nhiều bộ nhớ do một lỗ hổng.
 4. Sau sự kiện GC thứ hai, Heap Viewer
  chỉ ra rằng hệ thống đã quyết định
 5. cấp lượng bộ nhớ lớn hơn cho ứng dụng này
  bằng cách phân bổ thêm bộ nhớ.
 6. Tăng kích thước vùng
  lên 32 megabyte,
 7. từ 20 megabyte
  trong GC đầu tiên.
 8. Lần này, chúng ta còn
  12,9 megabyte trống trong vùng.
 9. Đến lúc này, hệ thống
  đã tự động cấp
 10. bộ nhớ lớn hơn cho ứng dụng này.
 11. Nếu việc mở rộng lặp lại, nó có thể khiến
  ứng dụng sụp đổ
 12. nếu hệ thống không thể
  cấp thêm bộ nhớ cho ứng dụng này nữa.
 13. Vì vậy, hãy nhớ, lỗ hổng bộ nhớ rất chậm
  chạp và ngấm ngầm,
 14. nó cần thời gian và điều kiện thử nghiệm
  đúng chuẩn mới có thể xác định.
 15. Ngoài ra, hãy nhớ rằng
  đôi khi một mô hình như thế này
 16. cũng có thể đại diện cho
  việc sử dụng bộ nhớ hợp lệ.
 17. Ví dụ như,
 18. hãy tưởng tượng ứng dụng được thiết kế
  để thao tác các đồ họa hoặc hình ảnh lớn.
 19. Việc sử dụng ở đây nhìn trực giác giống
  như bộ nhớ đang bị rò rỉ chậm, nhưng hãy
 20. luôn cân nhắc những dữ liệu bạn thu được
 21. với những biểu hiện của bộ nhớ về
  chức năng cốt lõi của ứng dụng đó.
 22. Bây giờ tại điểm này, bạn sẽ hiểu được
  cách mà lỗ hổng bộ nhớ thể hiển trong SD.
 23. Tại điểm này, bạn sẽ hiểu được cách
  lỗ hổng bộ nhớ thể hiện
 24. trong các công cụ SDK như Memory Monitor
  hay Heap Viewer.
 25. Nhưng bạn có thể không biết
  nguồn gốc của chúng.
 26. Dưới đây là một số việc tốt nhất
  bạn có thể làm để tránh lỗ hổng.
 27. Theo dõi sự tồn tại của các đối tượng
  thông qua mã của bạn
 28. dọn dẹp các tham chiếu khi
  bạn không cần đến chúng nữa.
 29. Ok, và trong slide tiếp theo,
 30. ta sẽ xác định điều gì có thể
  tạo những lỗ hổng này.