Vietnamese subtitles

← 06-10 Leveraging Projections Quiz

Get Embed Code
6 Languages

Showing Revision 1 created 07/28/2015 by TTmagic Nguyen.

 1. Được rồi. Giờ là lượt của bạn.
 2. Dùng một projection trong phần thêm vào của CursorLoader và ForecastAdapter
 3. để làm cho code của bạn hiệu quả hơn trong việc sử dụng content provider
 4. và database.
 5. Trong ForecastAdapter,
 6. bạn sẽ sửa cái convert cursor row thành UX format function.
 7. Vì code của chúng ta sẽ tận dụng cái projection này trong các phần sau,
 8. ta đã xong bước 1 và bước 2 cho bạn.
 9. Xem instructor notes về string array mà bạn nên dùng
 10. cho projection của chúng ta và các hằng cho các chỉ số cột.
 11. Chú ý rằng ta sẽ lấy thêm nhiều data mà ta dùng trong UI hơn bây giờ.