Vietnamese subtitles

← Unit 2, Topic 2, Route Finding Question

Unit 2, Topic 2, Route Finding Question

Get Embed Code
20 Languages

Showing Revision 1 created 10/13/2011 by Amara Bot.

 1. Không có câu trả lời.
 2. Tác nhân không thể đưa ra giải pháp
 3. vì Bucharest trong có trên bản đồ,
 4. vì vậy tác nhân không biết hướng dẫn đường tới đó.
 5. Vậy ta hãy cho thêm tác nhân thông tin
 6. đó là bản đồ của Romany.
 7. Điểm xuất phát là Arad, điểm đến - mục đích - là Bucharest.
 8. và tác nhân có bài toán cần giải đáp là tìm ra chuỗi hành động
 9. để đến được địa điểm trên.
 10. Giờ thì tác nhân có thể giải được bài toán này không?
 11. Có thể.
 12. Có nhiều lộ trình hay bước hay chuỗi hành động đưa đến đích.
 13. 1 cách là:
 14. Xuất phát tại Arad, theo bước này trước, rồi bước này, ....
 15. cú thế,..để đến được đích.
 16. Nên nó được xem là giải pháp cho vấn đề trên.
 17. Vì vậy chuỗi hành động móc xích vào nhau đảm bảo chúng ta sẽ tới được đích đến.
 18. Định nghĩa Vấn đề (bài toán)
 19. Giờ chúng ta hãy định nghĩa xem vấn đề (bài toán) là gi nhé.
 20. 1 vấn đề (bài toán) có thể được chia nhỏ ra nhiều thành tố.
 21. Trước hết, tác nhân bắt đầu với trường hợp đầu tiên.
 22. Trong bài toán tìm lộ trình, bước đầu tiên tác nhân ở thành phố Arad.
 23. Kế tiếp, chức năng - hành động - xem 1 trường hợp như dữ liệu nhập and trả về
 24. chuỗi hành động mà tác nhân có thể thực hiện khi ở trường hợp đó.
 25. [ACTIONS (s) {a,a2,a3...}] {Hành động (chuỗi) {a, a2, a3...}
 26. Trong vài bài toán, tác nhân sẽ có cùng bộ hành động sẵn có trong tất cả các trường hợp.
 27. và trong các bài toán khác, tác nhân sẽ có những hành động tùy thuộc vào trường hợp.
 28. Trong bài toán tìm lộ trình, chuỗi hành động tùy thuộc vào trường hợp.
 29. Khi ở trong 1 thành phố, ta có thể theo lộ trình đến các thành phố lân cận--
 30. nhưng ta không thể các thành phố khác.
 31. Kế đến ta có hàm có tên Result là hàm, như dữ liệu nhập, xem xét trường hợp và hành động
 32. rồi đưa ra, dữ liệu xuất, một trường hợp mới.
 33. Ví dụ, nếu tác nhân ở trong thành phố Arad, và xem xét trường hợp -
 34. đưa ra hành động là lái xe dọc them Route E-671 về hướng Timisoara,
 35. thì kết quả của việc ứng dụng hành động đó trong trường hợp đó là một trường hợp mới nảy sinh -
 36. tác nhân ở thành phố Timisoara.
 37. Kế đó, ta cần hàm Goal Test,
 38. cho phép xem xét trường hợp và trả về giá trị Boolean--
 39. đúng hoặc sai - cho ta biết trường hợp này có phải là mục đích hay không.
 40. trong 1 bài toán tìm lộ trình, mục đích duy nhất là đến được thành phố đích.
 41. đó là Bucharest - các trường hợp khác sẽ trả về false cho hàm Goal Test.
 42. Cuối cùng, ta cần hàm Path Cost --
 43. cho phép xem xét đường đi, chuỗi trường hợp/chuyển tiếp hành động,
 44. và trả về 1 con số, đó là trị giá của đường đi.
 45. Giờ thì với hầu hết các bài toán chúng ta sẽ gặp phải, ta sẽ cho hàm Path Cost mang tính chất bổ tố
 46. để trị giá của đường đi chỉ là số chi phí của các bước riêng lẻ.
 47. Và vì vậy ta sẽ thực thi hàm Path Cost này, dưới dạng hàm Step Cost.
 48. Hàm Step Cost xem xét hành động và trường hợp trả về từ hành động đó
 49. và đưa ra 1 con số - n - là trị giá của hành động đó.
 50. Trong ví dụ về tìm lộ trình, trị giá có thể là số dặm đi được
 51. hay có thể là số phút cần có để đến đích.