Slovak subtitles

← Unit 2, Topic 2, Route Finding Question

Unit 2, Topic 2, Route Finding Question

Get Embed Code
20 Languages

Showing Revision 1 created 10/13/2011 by Amara Bot.

 1. Odpoveď znie nie - neexistuje riešenie, na ktoré agent môže prísť
 2. pretože sa Bukurešť na mape nenachádza.
 3. A tak agent nepozná žiadne akcie, ktoré by ho tam mohli doviesť.
 4. Takže dajme agentovi lepšiu šancu.
 5. Teraz sme agenotvi dali celú mapu Rumunska.
 6. Na začiatku sa nachádza v Arade a destinácia - alebo cieľ - je v Bukurešti.
 7. A pred agentom je problém prísť so sledom akcií,
 8. ktoré ho dovedú na miesto určenia.
 9. Je teraz pre agenta tento problém riešiteľný?
 10. A odpoveď je áno - existuje mnoho ciest a krokov alebo sekvencií akcií,
 11. ktoré ho dovedú na miesto určenia.
 12. Tu je jedna z nich:
 13. Začína v Arade, vykoná prvý krok následne tento a potom tento,
 14. potom tento - a potom tento, až sa dospeje k cieľu.
 15. Tak to by sa počítalo ako riešenie problému.
 16. Takže postupnosť nadväzujúcich akcií, ktoré zaručujú, že sa dostaneme do cieľa.
 17. [DEFINÍCIA PROBLÉMU]
 18. Poďme teraz formálne definovať ako problém vyzerá.
 19. Problém možno rozdeliť na niekoľko častí.
 20. Po prvé, východzí stav, z ktorého agent začína. [VÝCHODZÍ STAV]
 21. V našom probléme nájdenia cesty, východzí stav zodpovedal agentovi v Arade.
 22. Ďalej, funkcie, akcie, ktorých vstupom je stav a návratovou hodnotou [Akcie (s)]
 23. súbor možných akcií, ktoré agent môže vykonať v danom stave.
 24. [AKCIE (s) {a, a2, a3 ...}]
 25. V niektorých problémoch má agent k dispozícii rovnaké akcie vo všetkých stavoch,
 26. v iných problémoch, bude mať k dispozície rôzne akcie v závislosti od stavu.
 27. V probléme nájdenia cesty sú akcie závislé od stavu.
 28. Keď sme v nejakom meste, môžeme sa vydať na cesty do susedných miest -
 29. ale nemôžeme ísť do iných miest.
 30. Ďalej tu máme funkciu nazvanú Výsledok, ktorý má ako vstup, stav a akciu
 31. a vracia, ako svoj výstup, nový stav. [VÝSLEDOK (s, a) S1]
 32. Tak, napríklad, v prípade, že agent je v meste Arad, čo berie ako stav,
 33. a vykoná akciu vo forme jazdy po trase E-671 na Temešvár,
 34. potom dôsledok tejto akcie na tento stav bude nový stav -
 35. agent nachádzajúci sa v meste Temešvár.
 36. Ďalej, potrebujeme funkciu nazvanú Cieľ Test
 37. ktorej vstupom je stav a výstupom boolovská hodnota - [CIEĽ TEST (s) T / F]
 38. True alebo False - hovorí nám, či tento stav je cieľom, alebo nie.
 39. V probléme nájdenia cesty, by potom jediným cieľom bola konečná destinácia -
 40. mesto Bukurešť - a všetky ostatné stavy by viedli k výstupu False funkcie Cieľ Test.
 41. A nakoniec, potrebujeme ešte jednu vec, ktorou je nákladová funkcia Náklady Cesty -
 42. ktorej vstupom je cesta, sekvencia prechodov stav/akcia
 43. a výstupom číslo, ktoré zodpovedá nákladom na túto cestu [NÁKLADY CESTY]
 44. Teraz - pre väčšinu problémov, ktorým sa budeme zaoberať, bude nákladová funkcia aditívna
 45. takže náklady na cestu, bude jednoduchým súčtom nákladov na jednotlivé kroky.
 46. A tak implementujeme nákladovú funkciu, v termínoch funkcie Náklad Kroku.
 47. Vstupom funkcie Náklad Kroku sú stav, akcia a výsledný stav,
 48. a výstupom je číslo, n, ktoré zodpovedá nákladom danej akcie [NÁKLAD KROKU (s, a, s1) = n]
 49. V probléme nájdenia cesty by náklad mohol zodpovedať počtu prejdených kilometrov©
 50. prípadne počtu minút, potrebných na dosiahnutie miesta určenia.