YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Vietnamese subtitles

← 05-13 Giải Quyết Vấn Đề Toán Học - Giải Pháp

Get Embed Code
13 Languages

Showing Revision 1 created 10/13/2015 by Cat Tuong Mai Xuan.

 1. Và đây là giải pháp.
 2. Chúng ta gọi hàm display
  và trong dấu ngoặc, viết công thức toán.
 3. Chúng ta cần 77 người,
  nhân 2 cho tổng số cà phê
 4. của 77 Android developer,
  và 1 cho người đi trễ.
 5. Chúng ta cần nhớ dấu ; ở cuối dòng lệnh.
 6. Bây giờ tôi sẽ áp dụng
  vào Android Studio.
 7. Tôi sẽ tô đậm phần
  đã có trong dấu ngoặc và xóa nó,
 8. và tôi sẽ gõ 77 * 2 + 1.
 9. Sau đó tôi sẽ chạy thử.
 10. Khi chương trình khởi động,
  tôi sẽ nhấn nút Order
 11. và nó sẽ tự động báo
  bao nhiêu cốc cà phê
 12. cần cho tất cả developer.