Return to Video

THE BOOK OF THE APOSTLES - The Normal Christian Life - Faith Is Obedience

 • 0:02 - 0:04
  Isusov poziv
 • 0:05 - 0:10
  Dobrodošli na 18. lekciju
  "Knjiga Dela apostolskih".
 • 0:10 - 0:14
  Volim da govorim o Knjizi
  dela apostolskih, Delima,
 • 0:14 - 0:17
  koju vidimo u Novom zavetu.
 • 0:17 - 0:22
  Imamo ovde Bibliju,
  Stari zavet, Novi zavet.
 • 0:22 - 0:25
  Novi zavet počinje
  sa četiri evanđelja:
 • 0:25 - 0:28
  Mateja, Marko, Luka i Jovan.
  Divno.
 • 0:28 - 0:33
  U ta četiri evanđelja čitamo o Isusu,
  kako je išao po zemlji.
 • 0:33 - 0:38
  Sva četiri evanđelja završavaju se
  time kako je Isus umro i vaskrsao.
 • 0:38 - 0:42
  A onda, posle ta četiri evanđelja
  imamo Dela,
 • 0:42 - 0:44
  Knjigu dela apostolskih.
 • 0:45 - 0:47
  To je vrlo posebna knjiga
 • 0:47 - 0:52
  jer je Knjiga dela apostolskih
  jedina istorijska knjiga
 • 0:52 - 0:55
  koju imamo o ranoj crkvi,
  ovde u Bibliji,
 • 0:55 - 1:00
  u kojoj čitamo kako su čitali
  životom Hrista,
 • 1:00 - 1:04
  kako su bili poslušni Isusovom
  pozvanju.
 • 1:04 - 1:07
  Mi danas živimo posle krsta.
 • 1:07 - 1:12
  Mi sada živimo u jedno predivno vreme
  o kojem je prorokovano
 • 1:13 - 1:15
  pre mnogo, mnogo, mnogo godina.
 • 1:15 - 1:21
  Kada je Isus visio na krstu
  rekao je: "Završeno je!"
 • 1:21 - 1:24
  Šta je završeno?
  Šta je bilo završeno?
 • 1:24 - 1:26
  Odnosno, šta je počelo?
 • 1:26 - 1:32
  Staro je završeno
  i nešto novo je počelo.
 • 1:32 - 1:40
  Kada to shvatite,
  mi danas živimo u jedno divno vreme,
 • 1:40 - 1:45
  vreme o kojem je prorokovano
  pre mnogo stotina godina.
 • 1:46 - 1:52
  Na primer, Ezekijel i Jeremija,
  400 godina pre Hrista prorokovali su
 • 1:52 - 1:55
  o vremenu u kojem mi danas živimo.
 • 1:55 - 2:01
  Jezekilj je prorokovao sledeće,
  Jezekilj 11:19-20:
 • 2:02 - 2:07
  "I daću im jedno srce i nov duh
  metnuću u njih,
 • 2:07 - 2:13
  i izvadiću iz tela njihova kameno srce
  i daću im srce mesno,
 • 2:13 - 2:18
  Tada će hoditi po mojim uredbama
  i držati moje zakone i izvršivati ih;
 • 2:18 - 2:22
  oni će biti Moj narod,
  a ja ću biti njihov Bog."
 • 2:22 - 2:28
  Slušajte ove reči.
  Ove reči koje je Jezekilj prorokovao
 • 2:28 - 2:34
  400 godina pre Hrista,
  to je nešto u čemi mi danas živimo.
 • 2:34 - 2:39
  U vreme kada je Isus koračao po zemlji,
  u Mateji, Marku, Luki, Jovanu,
 • 2:39 - 2:40
  oni to nisu iskusili.
 • 2:40 - 2:43
  Zašto? Jer je to još uvek bilo
  pre krsta.
 • 2:43 - 2:50
  Kada je Isus koračao po zemlji
  On im još uvek nije mogao dati novi duh
 • 2:50 - 2:52
  o kojem je Jezekilj prorokovao.
 • 2:52 - 2:57
  Ali pošto se uzneo na nebo,
  poslao je Svog Svetog Duha dole,
 • 2:57 - 3:00
  i mi živimo u to uzbudljivo vreme.
 • 3:00 - 3:04
  Nama, u Hristu, može biti oprošteno,
 • 3:04 - 3:10
  i mi, u Hristu, možemo imati odnos
  sa Bogom, tako da Ga možemo poznavati.
 • 3:10 - 3:13
  U Starom zavetu to je bilo samo za
  nekolicinu.
 • 3:13 - 3:17
  To je bilo samo za proroke i za
  nekolicinu odabranih.
 • 3:17 - 3:24
  Ali sada, u vreme u kojem sada
  živimo, Bog će izliti Svoj Duh na sva tela.
 • 3:25 - 3:27
  Prošli put smo pogledali religiju.
 • 3:27 - 3:32
  Religija pokušava da promeni osobu
  tako da osoba spolja izgleda fino.
 • 3:33 - 3:37
  Ali Isus daje novo srce.
 • 3:37 - 3:39
  Isus stavlja novi duh u nas.
 • 3:39 - 3:44
  Isus čini ono o čemu smo upravo
  čitali.
 • 3:44 - 3:48
  Jedna stvar koju volim kod Dela,
 • 3:48 - 3:53
  u Delima vidimo kako se ovo ispunjava.
 • 3:53 - 3:58
  U Delima vidimo kako je rana crkva,
  posle krsta,
 • 3:58 - 4:00
  propovedala evanđelje.
 • 4:00 - 4:05
  Takođe vidimo kako su ljudi odgovarali
  na evanđelje koje su čuli.
 • 4:05 - 4:08
  Vidimo kako su se ljudi rađali ponovo.
 • 4:08 - 4:15
  Dela daju mnogo primera,
  slika kako je rana crkva
 • 4:15 - 4:19
  slušala Hrista,
  kako su vernici slušali Hrista,
 • 4:19 - 4:23
  kako su izlazili u žetvu koja je
  bila spremna,
 • 4:23 - 4:26
  kako su nalazili tu osobu mira.
 • 4:26 - 4:29
  Na primer, Dela 10,
  Petar i Kornelije,
 • 4:29 - 4:33
  ili Dela 16, Pavle i Lidija.
 • 4:33 - 4:37
  U Delima ima veoma jasnih primera
 • 4:37 - 4:43
  kako su oni nastavljali Hristovo delo.
 • 4:43 - 4:49
  Dela su kao ogledalo u kojem vidimo
  kako je rana crkva živela,
 • 4:49 - 4:50
  kako su bili poslušni Hristu.
 • 4:50 - 4:53
  Dela su kao dnevnik.
 • 4:54 - 4:58
  Bio je period u mom životu
  kada sam posmatrao svoj život,
 • 4:59 - 5:03
  a bio sam hrišćanin,
  voleo sam Isusa, bio sam radikalan,
 • 5:03 - 5:07
  išao sam u crkvu,
  dosta toga dobrog sam tamo napravio.
 • 5:07 - 5:10
  Ali onda sam počeo da gledam Dela.
 • 5:10 - 5:15
  A moj život uopšte nije izgledao
  kao Dela.
 • 5:15 - 5:19
  Uparađivao sam se svake nedelje,
  odlazio sam u crkvu,
 • 5:19 - 5:21
  čak sam nekoliko puta propovedao
  u crkvi,
 • 5:21 - 5:23
  pomagao sam u crkvi,
 • 5:23 - 5:26
  ali nisam bio vođen Svetim Duhom,
  kao što ovde čitamo.
 • 5:26 - 5:29
  Nisam vodio ljude Hristu,
  kao što ovde čitamo,
 • 5:29 - 5:32
  nisam krštavao ljude u vodi i
  Svetim Duhom, kao što ovde čitamo.
 • 5:32 - 5:35
  Nisam izgonio demone i lečio bolesne,
  kao što čitamo ovde.
 • 5:35 - 5:41
  Znači, imao sam religiju u jednoj ruci,
  a život u drugoj ruci.
 • 5:41 - 5:43
  Negde je bila greška.
 • 5:43 - 5:47
  A verujem da se greška ne može
  naći u Bibliji.
 • 5:47 - 5:49
  Greška je negde u našem životu.
 • 5:49 - 5:51
  Bilo je potrebno da nešto promenim.
 • 5:51 - 5:54
  Bilo je potrebno da nešto promenim,
  i ja sam to uradio.
 • 5:54 - 5:56
  Promenio sam nešto u svom životu.
 • 5:56 - 6:03
  I sada, moj život mnogo više liči kao ono
  što čitamo ovde, u Delima.
 • 6:04 - 6:08
  Jedna od stvari koje je trebalo da
  promenim bila je poslušnost.
 • 6:08 - 6:11
  Potrebna nam je poslušnost.
 • 6:11 - 6:14
  Vera je poslušnost.
 • 6:16 - 6:19
  Nemate veru ako nemate poslušnost.
 • 6:19 - 6:22
  Zamislite da stojim na sred puta
 • 6:22 - 6:25
  i sa strane dolazi kamion.
  Ja ne vidim kamion.
 • 6:25 - 6:28
  Kamion ide punom brzinom ka meni.
 • 6:28 - 6:32
  Vi stojite sa strane.
 • 6:32 - 6:37
  Vidite kamion i vičete: Torben!
  Pomeri se! Pomeri se! Kamion dolazi!
 • 6:37 - 6:39
  I ja vas pogledam.
 • 6:39 - 6:40
  Verujem ti.
 • 6:40 - 6:41
  Verujem da si stvaran.
 • 6:42 - 6:43
  Verujem da postojiš.
 • 6:43 - 6:44
  Verujem u tvoje reči.
 • 6:45 - 6:46
  I stojim i dalje.
 • 6:47 - 6:48
  Ne, nema nikakvog smisla.
  Zašto?
 • 6:48 - 6:53
  Jer ako verujem u vas,
  u vaše reči,
 • 6:54 - 6:56
  pomeriću se.
 • 6:56 - 7:01
  Ne mogu da verujem u to što
  govorite i da stojim mirno.
 • 7:01 - 7:02
  Da, samo ako želim da umrem.
 • 7:03 - 7:06
  Ali ako želim da preživim,
  i verujem u vas -
 • 7:06 - 7:09
  moram da se pomerim.
 • 7:09 - 7:14
  Zašto? Verovati u vas ne znači
  verovati da ste stvarni,
 • 7:14 - 7:16
  da idete po zemlji.
 • 7:17 - 7:21
  Ne. Moram verovati u vaše reči.
 • 7:21 - 7:26
  Verovati u Hrista ne znači da je
  On jednom živeo.
 • 7:26 - 7:28
  To znači verovati Hristu.
 • 7:28 - 7:30
  Verovati Njegovim rečima.
 • 7:30 - 7:35
  I ako verujemo Njegovim rečima
  pomerićemo se.
 • 7:35 - 7:37
  Poslušaćemo Njegove reči.
 • 7:37 - 7:42
  To je jedini način na koji možemo
  pokazati da verujemo.
 • 7:42 - 7:46
  Vera bez poslušnosti je mrtva.
 • 7:46 - 7:52
  To je tako jasno. Želim da pročitam
  sledeće iz Jakovljeve poslanice.
 • 7:52 - 7:55
  I kada čitate ove reči,
 • 7:55 - 7:58
  vrlo je važno da shvatite da kada
  se govori o delima,
 • 7:58 - 8:01
  ne govori se o delima zakona.
 • 8:01 - 8:07
  Ne radi se o tome da pokušamo da
  zaradimo svoje spasenje, jer ne možemo.
 • 8:07 - 8:10
  Ne radi se o tome da se pokuša
  biti poslušan zakonu,
 • 8:10 - 8:14
  i onda budemo toliko poslušni
  da budemo spaseni. Ne.
 • 8:14 - 8:17
  Ne radi se o delima zakona,
 • 8:17 - 8:22
  već o poslušnosti / delima vere.
 • 8:22 - 8:27
  To je ono što nam je potrebno.
  Jakov 2:14-26:
 • 8:28 - 8:31
  "Kakva je korist, braćo moja,
 • 8:31 - 8:36
  ako ko tvrdi da ima veru a dela nema?
 • 8:36 - 8:37
  (dela, poslušnost)?
 • 8:37 - 8:40
  Zar ga može takva vera spasti?
 • 8:40 - 8:45
  Ako, na primer, brat ili sestra nemaju odeću
  ili nemaju šta da jedu,
 • 8:45 - 8:51
  i neko od vas im kaže: idite s mirom,
  utoplite se i nasitite se,
 • 8:51 - 8:56
  a ništa ne učini za njihove telesne potrebe,
  šta pomaže?
 • 8:56 - 9:02
  Na isti način, vera sama po sebi,
  ako je ne prati akcija,
 • 9:02 - 9:06
  (odnosno poslušnost) mrtva je.
  Ali neko može reći,
 • 9:06 - 9:09
  'ti imaš veru, a ja imam dela.
 • 9:09 - 9:15
  Pokaži mi svoju veru bez dela, a ja ću tebi
  pokazati svoju veru preko svojih dela.
 • 9:15 - 9:18
  Ti veruješ da je jedan Bog;
  dobro činiš;
 • 9:18 - 9:21
  i đavoli to veruju, i drhte.
 • 9:21 - 9:28
  Ali hoćeš li razumeti, o čoveče sujetni!
  da je vera bez dela beskorisna?
 • 9:28 - 9:34
  Zar se naš otac Avraam ne opravda
  time što je učinio
 • 9:34 - 9:37
  kad prinese svog sina Isaka na oltar?
 • 9:37 - 9:42
  Vidiš da su njegova vera i njegovi
  postupci išli zajedno,
 • 9:42 - 9:47
  i njegova vera upotpuni se
  time što je učinio.
 • 9:47 - 9:52
  I izvrši se pismo koje govori:
  Avraam verova Bogu,
 • 9:52 - 9:57
  i primi mu se u pravdu,
  i prijatelj Božij nazva se.
 • 9:57 - 10:06
  Vidite li da se čovek smatra pravedenim
  kroz to što čini, a ne samom verom.
 • 10:06 - 10:11
  A tako i Raav kurva ne opravda li se
 • 10:11 - 10:15
  delima kad primi uhode,
 • 10:15 - 10:17
  i izvede ih drugim putem?
 • 10:17 - 10:20
  Jer kao što je telo bez duha mrtvo,
 • 10:20 - 10:27
  tako je i vera bez dobrih dela
  (poslušnosti) mrtva."
 • 10:28 - 10:31
  To nisu moje reči.
 • 10:31 - 10:33
  To je Biblija.
 • 10:33 - 10:39
  Vera bez poslušnosti (dela)
  je mrtva.
 • 10:39 - 10:43
  Vera sama je mrtva.
 • 10:43 - 10:47
  Ne govorimo o veri + dela zakona,
 • 10:47 - 10:53
  već govorimo o stvarnoj veri
  koja vodi u poslušnost.
 • 10:53 - 10:59
  Ako verujete u Isusa, i Isus kaže:
  "Dolazi kamion! Pomeri se!"
 • 10:59 - 11:01
  - Onda se pomerate.
 • 11:01 - 11:05
  Zašto? Osim ako ne želite
  da umrete, pomerate se.
 • 11:05 - 11:07
  Sada Isus ne kaže samo:
  "Ide kamion!"
 • 11:07 - 11:09
  Rekao je mnoge druge stvari.
 • 11:09 - 11:12
  Moramo biti poslušni onome
  što ovde čitamo.
 • 11:12 - 11:17
  I kada počnemo da slušamo
  Isusov poziv
 • 11:17 - 11:19
  i iskoračimo po Njegovoj reči,
 • 11:19 - 11:22
  naš život će izgledati kao u Delima.
 • 11:22 - 11:24
  Zašto? Jer je Isus isti juče,
  danas i zauvek.
 • 11:24 - 11:28
  Ali, ako niste poslušni Isusovim rečima,
 • 11:28 - 11:33
  ako nemate pravu, bibilijsku veru
  u Hrista, i zato niste poslušni,
 • 11:33 - 11:36
  naravno da će vaš život izgledati ovako,
 • 11:36 - 11:38
  dok će Dela izgledati ovako.
 • 11:39 - 11:43
  Zato odvojte neko vreme da
  zaista prođete kroz Dela
 • 11:44 - 11:49
  i vidite njihov život, kako su izvršavali
  Isusov poziv.
 • 11:49 - 11:54
  Vidite kako su propovedali pokajanje,
  krštenje u vodi
 • 11:54 - 11:56
  i krštenje Svetim Duhom.
 • 11:56 - 11:59
  Kao što smo prošli put rekli,
  nećete naći molitvu grešnika.
 • 11:59 - 12:01
  Mnogo toga što danas radimo
  u crkvama
 • 12:01 - 12:04
  ne vidimo u Delima.
 • 12:04 - 12:07
  Mnogo toga što vidimo u crkvama
 • 12:07 - 12:10
  ne vidimo u Delima,
  i nažalost,
 • 12:10 - 12:12
  mnogo toga što je rađeno
  u Delima
 • 12:12 - 12:14
  ne vidimo u crkvama.
 • 12:15 - 12:18
  Ali postoji razlog što nam je Bog
  dao Reč.
 • 12:18 - 12:22
  Jer nije naša religija to što je istina.
 • 12:22 - 12:24
  To je Božja Reč.
 • 12:24 - 12:29
  Zato vas ohrabrujem,
  držite se jednostavnosti.
 • 12:29 - 12:32
  Imate religiju u jednoj ruci
 • 12:32 - 12:34
  i imate Dela u drugoj ruci.
 • 12:34 - 12:36
  Šta je tačno?
 • 12:36 - 12:39
  Ne gradite na svom sopstvenom
  iskustvu.
 • 12:39 - 12:41
  Iskustvo se može promeniti preko noći.
 • 12:41 - 12:43
  Moramo biti poslušni ovome.
 • 12:43 - 12:46
  Do sada smo pričali o tome
 • 12:46 - 12:48
  kako je žetva obilna
 • 12:49 - 12:50
  i kako je radnika malo
 • 12:50 - 12:53
  i kako moramo biti poslani
 • 12:53 - 12:57
  kao ovce među vukove.
 • 12:57 - 12:59
  I da postoji progon.
 • 12:59 - 13:01
  Šta vidimo u Delima?
 • 13:01 - 13:03
  Vidimo da je žetva obilna.
 • 13:03 - 13:06
  Isto vidimo da je radnika malo.
 • 13:06 - 13:11
  Čak vidimo da je Bog jednom iskoristio progon
  da izvede ovcu od vukova.
 • 13:12 - 13:14
  I vidimo da kada su tamo napolju,
  među vukovima,
 • 13:14 - 13:17
  doživljavaju progon.
 • 13:17 - 13:21
  Platili su cenu, i nije bilo lako.
 • 13:21 - 13:24
  Pavle je doživeo kamenovanje
  i još mnogo toga.
 • 13:24 - 13:25
  Bio je u tamnici.
 • 13:25 - 13:28
  Ali je takođe mogao svedočiti
  da je Hrist bio sa njim.
 • 13:28 - 13:32
  Kada je izlazio,
  Hrist je bio sa njim.
 • 13:32 - 13:34
  Šta vidimo?
  Šta smo gledali?
 • 13:34 - 13:37
  Pogledali smo kako naći
  osobu mira,
 • 13:37 - 13:40
  i kako, kada nađete tu osobu,
  rekao je Isus,
 • 13:40 - 13:43
  idete kod njih u kuću, sedite,
  jedete i pijete čime vas posluže.
 • 13:43 - 13:46
  I tamo lečite bolesne i propovedate
  evanđelje.
 • 13:46 - 13:48
  I ostanete tamo.
 • 13:48 - 13:52
  To je ono što vidimo u Delima.
 • 13:52 - 13:59
  Dela su potvrda poziva koji nam
  je Isus dao u Luki 10.
 • 13:59 - 14:04
  Ne vidite fine, lepe crkve i programe
  u Delima,
 • 14:04 - 14:05
  kao što mi to danas činimo.
 • 14:05 - 14:09
  Vidite sirov i stvaran život,
 • 14:09 - 14:14
  Isusov duh koji radi u
  Njegovom telu.
 • 14:15 - 14:19
  To je ono što moramo učiniti.
  Tome moramo biti poslušni.
 • 14:19 - 14:25
  Sledeći put ćemo nastaviti i
  pogledati evanđelje,
 • 14:25 - 14:29
  ali želim da počnem sa Delima,
 • 14:29 - 14:35
  jer u Delima vidimo
  kako su propovedali.
 • 14:35 - 14:39
  U Delima vidimo kako su
  reagovali na propovedanje.
 • 14:39 - 14:46
  U Delima vidimo biblijski život,
 • 14:46 - 14:50
  kako su se rađali ponovo,
  i sve to.
 • 14:50 - 14:54
  Sledeći put, biće malo duže,
 • 14:54 - 14:58
  pogledaćemo evanđelje o
  Kraljevstvu,
 • 14:58 - 15:02
  i daću vam širu sliku,
  od početka do kraja,
 • 15:03 - 15:07
  i šta ljudi moraju učiniti
  da bi se rodili ponovo.
 • 15:07 - 15:10
  Ono što ćete videti,
  kada sagledamo širu sliku,
 • 15:10 - 15:13
  to šta ljudi moraju učiniti
  da bi se rodili ponovo
 • 15:13 - 15:16
  možda ide protiv onoga
  čemu ste naučeni,
 • 15:16 - 15:18
  možda ide protiv vaše
  crkvene tradicije.
 • 15:18 - 15:21
  Nažalost, mislim da ide protiv,
 • 15:21 - 15:24
  jer smo se prilično udaljili
  od Biblije,
 • 15:24 - 15:27
  ali ne ide protiv toga
  što čitamo u Delima.
 • 15:27 - 15:31
  Zato sam se u ovom videu
 • 15:31 - 15:36
  fokusirao na Dela i
  njihov život.
 • 15:36 - 15:40
  Do sledećeg puta, počnite da
  čitate Dela,
 • 15:40 - 15:44
  i vidite da li se to poklapa
  sa vašim životom.
 • 15:44 - 15:46
  Trebalo bi tako da bude.
 • 15:46 - 15:48
  Bog vas blagoslovio.
  Vidimo se sledeći put.
 • 15:48 - 15:51
  Nastavićemo da gledamo
  evanđelje.
 • 15:52 - 15:52
  Zdravo!
 • 15:55 - 15:57
  Isusov poziv
Title:
THE BOOK OF THE APOSTLES - The Normal Christian Life - Faith Is Obedience
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
16:03

Serbian, Latin subtitles

Revisions Compare revisions