Vietnamese subtitles

← Find the Error - Intro to Java Programming

Get Embed Code
6 Languages

Showing Revision 1 created 08/23/2015 by mocmeo96.

  1. Thực tế thì, khi cố gắng biên dịch code này, bạn sẽ gặp phải một error.
  2. Error này khá là kì lạ. Nó bảo là gasInTank có thể chưa được khởi tạo.
  3. Vậy là, thằng gasInTank gây ra lỗi, do ta để kiểu double ở đây, làm nó
  4. biến thành một local variable, chứ không phải là instance variable như ta muốn
  5. Để tôi cho bạn thấy có một cách hữu ích khác khi dùng đến instance variable.