Return to Video

هرچیزی که درون فیلم می‌شنوید دروغ است

 • 0:01 - 0:03
  من میخوام با یه آزمایش شروع کنم.
 • 0:05 - 0:08
  سه ویدئو از یک روز بارانی
  رو پخش میکنم.
 • 0:09 - 0:13
  اما صدای یکی از ویدیوها
  رو جابهجا کردم
 • 0:13 - 0:15
  و بهجای صدای باران،
 • 0:15 - 0:18
  صدای سرخ شدن بیکن رو اضافه کردم.
 • 0:19 - 0:23
  حالا از شما میخوام به دقت فکر کنید
  که کدوم یکی از کلیپها مال بیکن هست.
 • 0:24 - 0:26
  (بارش باران)
 • 0:27 - 0:29
  (بارش باران)
 • 0:32 - 0:34
  (بارش باران)
 • 0:41 - 0:42
  خیلی خوب.
 • 0:43 - 0:46
  در حقیقت، من دروغ گفتم.
 • 0:46 - 0:47
  همهشون صدای بیکن بودن.
 • 0:47 - 0:49
  (جلز و ولز کردن بیکن)
 • 0:52 - 0:54
  (کفزدن حضار)
 • 0:57 - 1:00
  هدف من این نیست که هر باری که یه صحنهی
 • 1:01 - 1:02
  بارانی رو میبینین گرسنه شین،
 • 1:02 - 1:08
  بلکه اینه که مغز ما طوری شکل گرفته
  که دروغها رو با آغوش باز بپذیره،
 • 1:09 - 1:11
  ما دنبال دقت نمیگردیم.
 • 1:12 - 1:15
  پس در زمینهی فریفتن،
 • 1:15 - 1:18
  من میخوام یه جمله از یکی از
  هنرمندان مورد علاقهم نقل قول کنم:
 • 1:18 - 1:25
  اسکار وایلد تو کتاب «زوال دروغگویی»
  این ایده رو مطرح میکنه که
 • 1:25 - 1:31
  همهی هنرهای بد از نمونهبرداری از طبیعت
  و واقعبین بودن بهوجود میان؛
 • 1:31 - 1:36
  و همهی هنرهای خوب از دروغگویی وفریفتن،
 • 1:37 - 1:40
  و گفتن چیزهای زیبای خلاف واقع.
 • 1:40 - 1:44
  بنابراین وقتی یه فیلم تماشا میکنین
 • 1:45 - 1:46
  و یه تلفن زنگ میزنه،
 • 1:46 - 1:48
  اون واقعا زنگ نمیزنه.
 • 1:49 - 1:53
  بعدا تو استودیوی پستولید اضافه میشه.
 • 1:53 - 1:56
  همهی صداهایی که میشنوین ساختگی هستن.
 • 1:56 - 1:58
  همهچیز، بهجز گفتگوها،
 • 1:58 - 1:59
  ساختگی هستن.
 • 1:59 - 2:03
  وقتی یه فیلم تماشا میکنین و
  یه پرنده بالهاش رو به هم میزنه --
 • 2:03 - 2:05
  (بال زدن)
 • 2:06 - 2:08
  اونا واقعا صدای پرنده رو ضبط نکردن.
 • 2:08 - 2:13
  اگه صدای ملحفه رو ضبط کنید
  واقعیتر به نظر میاد
 • 2:13 - 2:15
  یا صدای تکاندن دستکش آشپزخانه.
 • 2:15 - 2:17
  (بال و پر زدن)
 • 2:19 - 2:22
  سوختن یه سیگار از نزدیک --
 • 2:22 - 2:24
  (سوختن سیگار)
 • 2:25 - 2:28
  خیلی درستتر به نظر میاد
 • 2:28 - 2:31
  اگه یه توپ که با فویل پلاستیکی
  درست شده رو بگیرین
 • 2:31 - 2:32
  و رهاش کنین.
 • 2:32 - 2:35
  (رها شدن توپ فویل پلاستیکی)
 • 2:36 - 2:37
  مشت زدن؟
 • 2:37 - 2:39
  (مشتزنی)
 • 2:39 - 2:41
  اوف، بذارین دوباره پخشش کنم.
 • 2:41 - 2:42
  (مشت زدن)
 • 2:43 - 2:46
  این معمولا با فرو کردن چاقو
  تو سبزیجات انجام میشه،
 • 2:46 - 2:48
  معمولا کلم.
 • 2:49 - 2:50
  (چاقو خوردن کلم)
 • 2:51 - 2:54
  بعدی -- شکستن استخوان هست.
 • 2:54 - 2:56
  (شکستن استخوان)
 • 2:57 - 2:59
  خوب، کسی واقعاً آسیب ندیده.
 • 2:59 - 3:00
  این در واقع ...
 • 3:01 - 3:04
  صدای شکستن کرفس یا کاهوی یخزدهس.
 • 3:04 - 3:06
  (شکستن کاهوی یخزده یا کرفس)
 • 3:07 - 3:08
  (خندهی حضار)
 • 3:09 - 3:14
  ساختن صداهای واقعی همیشه هم به آسونیِ
 • 3:14 - 3:16
  رفتن به سوپرمارکت
 • 3:16 - 3:19
  و رفتن به بخش سبزیجات نیست.
 • 3:19 - 3:21
  بلکه معمولا خیلی پیچیدهتر از
  این حرفهاست.
 • 3:21 - 3:24
  پس بیاین فرآیند ساخت جلوههای صوتی
 • 3:24 - 3:26
  رو با هم مهندسی معکوس کنیم.
 • 3:26 - 3:30
  یکی از بهترین ماجراها
  مربوط به فرانک سِرافینی میشه.
 • 3:30 - 3:32
  اون یه همیار در کتابخانهی ماست،
 • 3:32 - 3:35
  و یه طراح بزرگ صدا برای فیلمهایی چون
  «تِرون» و «اِستار تِرِک» و غیره.
 • 3:36 - 3:42
  اون عضوی از گروه پارامونت بود
  که اسکار بهترین طراحی صدا
 • 3:42 - 3:44
  رو برای فیلم «شکار اکتبر سرخ» بردن.
 • 3:44 - 3:47
  تو این فیلم کلاسیک جنگ سرد، تو دههی ۹۰،
 • 3:47 - 3:52
  ازشون خواسته شده بود که
  صدای پروانهی زیردریایی رو تولید کنن.
 • 3:52 - 3:53
  ولی یه مشکل کوچولو داشتن:
 • 3:53 - 3:57
  تو غربِ هالیوود زیردریایی پیدا نمیشد.
 • 3:57 - 4:00
  پس اساساً، کاری که کردن این بود،
 • 4:00 - 4:04
  رفتن به استخر یکی از دوستان،
 • 4:04 - 4:08
  و فرانک یه گلولهی توپ روانداخت توش.
 • 4:09 - 4:11
  اونا یه میکروفون زیر آب گذاشتن
 • 4:11 - 4:14
  و یه میکروفون بالاسری بیرون استخر.
 • 4:14 - 4:17
  این صدایی بود که میکروفون زیر آب ضبط کرد.
 • 4:17 - 4:19
  (فرود آمدن توی آب)
 • 4:20 - 4:21
  با اضافه کردن صدای میکروفون بالاسری،
 • 4:21 - 4:23
  یه جورایی صداش شبیه این شد:
 • 4:23 - 4:25
  (چلپ چلوپ آب)
 • 4:26 - 4:30
  این صدا رو گرفتن و یه اکتاو پایینتر آوردن
 • 4:30 - 4:32
  یه جورایی آهستهتر کردن صدای ضبط شده.
 • 4:33 - 4:35
  (چلپ چلوپ آب با اکتاو پایینتر)
 • 4:36 - 4:39
  و خیلی از فرکانسهای بالا رو حذف کردن.
 • 4:39 - 4:41
  (چلپ چلوپ آب)
 • 4:41 - 4:43
  و یه اکتاو پایینتر آوردنش.
 • 4:44 - 4:47
  (چلپ چلوپ آب با اکتاو پایینتر)
 • 4:47 - 4:49
  و بعدش از میکروفون بالاسری
 • 4:49 - 4:51
  یکم صدای چلپ چلوپ اضافه کردن.
 • 4:51 - 4:55
  (چلپ چلوپ آب)
 • 4:55 - 4:57
  و با تکرار کردن این صدا پشت سر هم،
 • 4:57 - 4:58
  به این رسیدن:
 • 4:58 - 5:01
  (گردش پروانه)
 • 5:04 - 5:11
  بنابراین، خلاقیت و فناوری در کنارهم
  قرار گرفتن تا مارو فریب بدن
 • 5:11 - 5:14
  که تو زیردریایی هستیم.
 • 5:15 - 5:18
  اما وقتی شما صداهاتون رو بهوجود آوردین
 • 5:18 - 5:21
  و با تصویر همگام کردین،
 • 5:21 - 5:25
  میخواین صداها تو دنیای داستان زندگی کنن.
 • 5:25 - 5:29
  و یکی از بهترین راهها برای این کار
  اضافه کردن طنین هست.
 • 5:30 - 5:33
  خوب این اولین ابزار صوتیه
  که میخوام دربارهش صحبت کنم.
 • 5:33 - 5:38
  طنین یا پژواک،
  ماندگاری صدا
 • 5:38 - 5:40
  بعد از پایان یافتن صدای اصلی است.
 • 5:40 - 5:43
  خوب این یه جورایی شبیه --
 • 5:43 - 5:46
  همهی بازتابها از مواد،
 • 5:46 - 5:49
  اشیاء ودیوارهای پیرامون صداست.
 • 5:49 - 5:51
  صدای شلیک گلوله رو بهعنوان نمونه
  درنظر بگیرید.
 • 5:51 - 5:54
  صدای اصلی کمتر از نیم ثانیهس.
 • 5:56 - 5:57
  (شلیک گلوله)
 • 5:58 - 5:59
  با اضافه کردن طنین،
 • 5:59 - 6:03
  میتونیم کاری کنیم که
  انگار توی حمام ضبط شده.
 • 6:03 - 6:05
  (طنین شلیک گلوله در حمام)
 • 6:05 - 6:09
  یا انگار توی کلیسا ضبط شده.
 • 6:09 - 6:10
  (طنین شلیک گلوله در کلیسا)
 • 6:11 - 6:13
  یا توی دره.
 • 6:14 - 6:16
  (طنین شلیک گلوله در دره)
 • 6:16 - 6:19
  پس طنین اطلاعات خیلی زیادی دربارهی
 • 6:19 - 6:24
  فضای بین شنونده و
  منبع اصلی صدا بهمون میده.
 • 6:24 - 6:26
  اگرگمان کنیم صدا مزه باشه،
 • 6:26 - 6:30
  طنین یه چیزیه مثل بوی صداست.
 • 6:30 - 6:32
  اما طنین خیلی کارای دیگه میکنه.
 • 6:32 - 6:36
  گوش کردن به یه صدا با طنین خیلی کمتر
 • 6:36 - 6:39
  به نسبت اتفاقاتی که رو پرده میافته
 • 6:39 - 6:42
  میتونه فوری بهمون بفهمونه
 • 6:42 - 6:44
  که داریم به یه سخنگو گوش میکنیم،
 • 6:44 - 6:49
  به یه راوی بیطرف که توی اتفاقاتی
  که روی پرده میافته نقشی نداره.
 • 6:50 - 6:55
  همینطور، نمایش احساسات صمیمانه در سینما
 • 6:55 - 6:57
  معمولا بدون هیچ طنینی شنیده میشن،
 • 6:57 - 7:01
  برای اینکه اگه کسی میخواست تو گوشمون
  صحبت کنه اینطوری میشد.
 • 7:01 - 7:03
  دقیقا در سمت مقابل،
 • 7:03 - 7:06
  اضافه کردن میزان زیادی از طنین به صدا
 • 7:06 - 7:09
  باعث میشه فکر کنیم داریم به
  یه گذشتهنمایی (فلاشبک) گوش میکنیم،
 • 7:10 - 7:13
  یا شاید تو ذهن یه شخصیت هستیم
 • 7:14 - 7:16
  یا داریم به صدای خدا گوش میدیم.
 • 7:16 - 7:19
  یا حتی خیلی نیرومندتر تو فیلمها،
 • 7:19 - 7:20
  مورگان فریمن.
 • 7:20 - 7:22
  (خندهی حضار)
 • 7:22 - 7:23
  بنابراین --
 • 7:23 - 7:25
  (کفزدن حضار)
 • 7:26 - 7:29
  اما سایر ابزارها و ترفندهایی که
 • 7:29 - 7:31
  طراحان صدا استفاده میکنن چیا هستن؟
 • 7:32 - 7:34
  خوب، یکی هست که خیلی برجسته است.
 • 7:40 - 7:41
  سکوت.
 • 7:42 - 7:45
  چند لحظه سکوت باعث میشه حواسمون جمع شه.
 • 7:46 - 7:48
  و تو دنیای وسترن،
 • 7:48 - 7:50
  واقعا به سکوت کلامی عادت نداریم.
 • 7:50 - 7:54
  به نظر زشت یا گستاخانه میاد.
 • 7:55 - 7:58
  بنابراین سکوت پیش از ارتباط کلامی
 • 7:59 - 8:01
  میتونه حسابی بحرانزا باشه.
 • 8:01 - 8:05
  اما یه فیلم خیلی بزرگ
  هالیوودی رو تصورکنین،
 • 8:05 - 8:09
  که پر از انفجار و تفنگهای خودکار باشه.
 • 8:10 - 8:14
  بعد از یه مدت صدای بلند
  دیگه بلند به نظر نمیاد.
 • 8:14 - 8:16
  پس بر اساس راه و روش یین و یانگ،
 • 8:16 - 8:19
  سکوت نیازمند رسایی و رسایی نیازمند سکوته
 • 8:19 - 8:22
  برای اینکه هر کدوم اینها اثربخش باشن.
 • 8:22 - 8:24
  ولی سکوت به چه معناست؟
 • 8:24 - 8:27
  خوب، بستگی داره تو هر فیلمی
  چطور استفاده بشه.
 • 8:27 - 8:31
  سکوت میتونه مارو تو ذهن یه شخصیت ببره
 • 8:31 - 8:32
  یا تفکر برانگیز باشه.
 • 8:32 - 8:35
  ما خیلی وقتها سکوت رو به ...
 • 8:37 - 8:38
  تفکر و تعمق،
 • 8:39 - 8:40
  مراقبه و درونپویی،
 • 8:41 - 8:43
  و به فکر فرو رفتن نسبت میدیم.
 • 8:45 - 8:48
  ولی صرف نظر از داشتن یه معنی خاص،
 • 8:48 - 8:50
  سکوت مثل بوم سفید نقاشی میمونه
 • 8:50 - 8:54
  که بیننده میتونه روش
  افکار خودش رو نقاشی کنه.
 • 8:55 - 8:59
  ولی بذارین روشن کنم که:
  چیزی به اسم سکوت وجود نداره.
 • 8:59 - 9:04
  و میدونم که این شاید شبیه پر مدعیترین
  جملهی سخنرانیهای TED به نظر بیاد.
 • 9:05 - 9:10
  ولی حتی اگه به یه اتاق
  بدون طنیناندازی صدا
 • 9:10 - 9:12
  و بدون صداهای بیرونی پا بذارید،
 • 9:12 - 9:15
  همچنان میتونین صدای تپش قلبتون
  رو در حال پمپ کردن خون بشنوین.
 • 9:16 - 9:20
  و در سینماهای سنتی هیچوقت
  لحظهای سکوت حاکم نمیشد
 • 9:20 - 9:22
  بخاطر صدای پروژکتور .
 • 9:23 - 9:25
  و حتی تو دنیای دالبی این روزها،
 • 9:26 - 9:29
  حتی لحظهای سکوت حاکم نمیشه
  اگه شما به اطرافتون گوش کنین.
 • 9:30 - 9:33
  همیشه یه صدایی هست.
 • 9:33 - 9:36
  خوب حالا که چیزی به اسم سکوت نداریم،
 • 9:36 - 9:39
  فیلمسازان و طراحان صدا
  از چه چیزی استفاده میکنند؟
 • 9:39 - 9:44
  خوب، به عنوان مترادف،
  معمولا از صداهای محیطی استفاده میکنند.
 • 9:44 - 9:48
  صداهای محیطی صداهای پسزمینهای
  منحصر بهفردی هستند
 • 9:48 - 9:51
  که ویژهی یک مکان خاص هستند.
 • 9:51 - 9:53
  هر مکان صدای منحصربهفردی دارد،
 • 9:53 - 9:55
  هر اتاق صدای منحصربهفردی دارد،
 • 9:55 - 9:57
  که به آن آهنگ اتاق گفته میشود.
 • 9:57 - 9:59
  این یک صدای ضبط شده
  از بازاری در مراکش است.
 • 9:59 - 10:02
  (اصوات، موسیقی)
 • 10:05 - 10:08
  و این هم صدای ضبط شدهی
  میدان تایمزِ نیویورک.
 • 10:09 - 10:13
  (رفت و آمد، بوق ماشینها، اصوات)
 • 10:15 - 10:19
  آهنگ اتاق، اضافه کردن
  همهی صداهای داخل اتاق است:
 • 10:19 - 10:21
  سیستم تهویه، سیستم گرمایش، فریزر.
 • 10:22 - 10:24
  این هم صدای ضبط شدهی
  آپارتمان من در بروکلین.
 • 10:24 - 10:29
  (شما میتونید صدای سیستم تهویه،
  جوشیدن آب و رفت و آمد خیابان را بشنوید)
 • 10:35 - 10:40
  صداهای محیطی به
  ابتداییترین روش عمل میکنن.
 • 10:41 - 10:44
  اونا میتونن مستقیماً به صورت
  ناخودآگاه با مغزمون صحبت کنن.
 • 10:45 - 10:50
  پس، صدای جیکجیک پرندگان بیرون پنجره
  میتونه نشوندهندهی حالت عادی باشه،
 • 10:51 - 10:54
  شاید چون به عنوان یک گونه،
 • 10:54 - 10:58
  ما به شنیدن هر روزهی اون صدا
  میلیونها ساله که عادت کردیم.
 • 10:58 - 11:02
  (آواز پرندگان)
 • 11:06 - 11:09
  از طرف دیگه، صداهای صنعتی
 • 11:10 - 11:11
  اخیراً به ما معرفی شدن.
 • 11:12 - 11:14
  اگرچه شخصاً من اونارو دوست دارم --
 • 11:14 - 11:16
  یکی از قهرمانانم، دیوید لینچ، و طراح صداش
 • 11:16 - 11:18
  آلن اسپلت ازشون استفاده کردن --
 • 11:18 - 11:21
  صداهای صنعتی معمولاً حامل
  مفاهیم منفی هستن.
 • 11:21 - 11:24
  (سر و صدای دستگاه)
 • 11:28 - 11:33
  خوب، جلوههای صوتی میتونن
  از حافظهی احساسیمون کمک بگیرن.
 • 11:35 - 11:37
  گهگاهی میتونن اونقدر قدرتمند باشن
 • 11:37 - 11:40
  که تو یه فیلم تبدیل به یه شخصیت بشن.
 • 11:41 - 11:45
  صدای تندر ممکنه نشوندهندهی
  دخالت یا خشم الهی باشه.
 • 11:46 - 11:49
  (تندر)
 • 11:52 - 11:56
  ناقوس کلیسا برامون یادآور گذر زمانه،
 • 11:56 - 11:58
  یا شاید فناپذیریمون.
 • 12:00 - 12:03
  (ناقوس کلیسا)
 • 12:08 - 12:12
  و صدای شکستن شیشه میتونه
  نماد پایان یه رابطه
 • 12:12 - 12:14
  یا یه دوستی باشه.
 • 12:14 - 12:16
  (شکستن شیشه)
 • 12:17 - 12:20
  دانشمندان معتقدن که صداهای ناهنجار،
 • 12:20 - 12:25
  مثلا، سازهای برنجی یا بادی که
  خیلی بلند نواخته میشن،
 • 12:26 - 12:31
  ممکنه باعث بشن یاد زوزهی
  حیوانات تو طبیعت بیفتیم
 • 12:31 - 12:34
  بنابراین احساس خشم و ترس بهوجود میارن.
 • 12:35 - 12:37
  (نواخته شدن سازهای بادی و برنجی)
 • 12:41 - 12:44
  خوب دربارهی صداهای روی پرده صحبت کردیم.
 • 12:44 - 12:49
  ولی گهگاه سرچشمهی صدا قابل رویت نیست.
 • 12:49 - 12:51
  ما به این صداها، خارج از پرده میگیم،
 • 12:52 - 12:53
  یا «آکوسماتیک».
 • 12:54 - 12:55
  صداهای آکوسماتیک --
 • 12:56 - 13:01
  راستش، واژهی «آکوسماتیک» از فیثاغورث
  گرفته شده تو یونان باستان،
 • 13:01 - 13:05
  که سالها عادت داشت پشت یه پرده
  یا نقاب آموزش بده،
 • 13:05 - 13:08
  و خودش رو به شاگردهاش نشون نمیداد.
 • 13:08 - 13:11
  گمون کنم ریاضیدان و فیلسوف ما فکر میکرد،
 • 13:12 - 13:13
  با این کار،
 • 13:14 - 13:18
  شاگردانش احتمالا بیشتر روی صوت
 • 13:18 - 13:20
  و کلمات و معانی اونها تمرکز میکنن،
 • 13:20 - 13:23
  نسبت به وقتی که چهرهش رو حین صحبت ببینن.
 • 13:23 - 13:26
  یه جورایی شبیه «جادوگر شهر اُز»،
 • 13:26 - 13:30
  یا ناظر کبیر توی «۱۹۸۴»،
 • 13:30 - 13:34
  جدا کردن صدا از منبعش،
 • 13:34 - 13:36
  جدا کردن علت و معلول
 • 13:36 - 13:40
  یه جورایی حس حضور همهجانبه
  و سراسری ایجاد میکنه،
 • 13:40 - 13:42
  و به دنبال اون، اقتدار.
 • 13:43 - 13:46
  یه سنت نیرومند دربارهی
  صدای آکوسماتیک داریم.
 • 13:47 - 13:54
  راهبهها تو صومعههای رم و ونیز عادت
  داشتن که تو اتاقهای
 • 13:54 - 13:58
  بالای دالانهای نزدیک سقف آواز بخونن،
 • 13:58 - 14:02
  و این خیال رو بهوجود بیارن که داریم به
  فرشتگان آسمان گوش میکنیم.
 • 14:02 - 14:06
  ریچارد وگنر یه ارکستر مخفی مشهور
  ایجاد کرده بود
 • 14:06 - 14:10
  که توی یه چاله بین صحنهی نمایش
  و شنوندهها قرار داشت.
 • 14:10 - 14:15
  و یکی از قهرمانان من، اِ یفکس تویین،
  به خوبی تو گوشههای کلوپها پنهان میشد.
 • 14:15 - 14:20
  فکر کنم همهی این اساتید میدونستن
  که با پنهان کردن سرچشمهی صدا،
 • 14:20 - 14:22
  یه حس پر رمز و راز ایجاد میکنی.
 • 14:22 - 14:24
  این تو سینما بارها و بارها دیده شده،
 • 14:24 - 14:27
  تو فیلمهای هیچکاک،
  و «بیگانه»ی ریدلی اسکات.
 • 14:27 - 14:29
  شنیدن یه صدا بدون اینکه سرچشمهش رو بدونی
 • 14:29 - 14:33
  یه جورایی یه حس کشمکش ایجاد میکنه.
 • 14:35 - 14:40
  همچنین میتونه برخی محدودیتهای بصری
  که کارگردان داره رو کم کنه
 • 14:40 - 14:44
  و یا یه چیزی رو نشون بده
  که موقع فیلمبرداری اونجا نبوده.
 • 14:44 - 14:46
  حتی اگه همهی اینها
  خیلی فرضی به نظر بیان،
 • 14:46 - 14:48
  من میخوام یه ویدیو براتون نمایش بدم.
 • 14:49 - 14:52
  (فشردهشدن اسباببازی)
 • 14:52 - 14:55
  (ماشین تحریر)
 • 14:56 - 14:58
  (طبل)
 • 14:59 - 15:01
  (پینگ پنگ)
 • 15:02 - 15:05
  (چاقوی در حال تیز شدن)
 • 15:06 - 15:09
  (صفحهی مخدوش)
 • 15:09 - 15:11
  (برش با اره)
 • 15:11 - 15:12
  (جیغ زدن یک زن)
 • 15:13 - 15:16
  چیزی که یه جورایی دارم سعی میکنم
  با این ابزار نشون بدم
 • 15:18 - 15:20
  اینه که صدا یه زبانه.
 • 15:21 - 15:24
  میتونه با جابجایی جغرافیایی گولمون بزنه؛
 • 15:25 - 15:26
  حال و هوامون رو عوض کنه؛
 • 15:27 - 15:28
  آهنگ حرکت رو تنظیم کنه؛
 • 15:29 - 15:33
  بخندونه یا بترسونه.
 • 15:35 - 15:38
  در سطوح شخصی، من چند سال پیش
 • 15:38 - 15:39
  عاشق این زبان شدم،
 • 15:39 - 15:44
  و یه جورایی تونستم تبدیلش کنم به حرفهام.
 • 15:45 - 15:48
  و فکر میکنم با کار ما
  تو سرتاسر کتابخانهی صدا،
 • 15:49 - 15:54
  یه جورایی داریم دایرهی لغات
  این زبان رو گسترش میدیم.
 • 15:56 - 15:59
  و در این مسیر، میخوایم
  ابزار درست رو به
 • 15:59 - 16:01
  طراحان صدا،
 • 16:01 - 16:02
  فیلمسازها، برنامهنویسها
 • 16:02 - 16:04
  و سازندگان بازی ویدیویی پیشنهاد بدیم،
 • 16:05 - 16:08
  که داستانهای بهتری برامون بگن
 • 16:08 - 16:11
  و دروغهای زیباتری بسازن.
 • 16:11 - 16:12
  ممنونم که شنیدید.
 • 16:12 - 16:16
  (تشویق حضار)
Title:
هرچیزی که درون فیلم می‌شنوید دروغ است
Speaker:
تسوس فرنتزولاس
Description:

طراحی صدا برپایه‌ی فریفتن است -- وقتی یک فیلم یا نمایش تلویزیونی می‌بینید، تقریبا تمامی صداهایی که می‌شنوید ساختگی هستند. تسوس فرنتزولاس در این سخنرانی پر از صدا، مروری دارد بر نقش صدا در داستان‌گویی و نشان می‌دهد که چگونه مغز به‌سادگی فریب چیزهایی که می‌شنویم را می‌خورد.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
16:35

Persian subtitles

Revisions