Vietnamese subtitles

← 03-53 Accessors and Mutators

Get Embed Code
7 Languages

Showing Revision 2 created 08/17/2015 by TTmagic Nguyen.

 1. Trong bài. trước mà bạn làm với Sarah, còn có một vài điều cần lưu ý
 2. Ở đây ta có một string ta gọi toUpperCase(). Sau đó, ta nhìn vào
 3. giá trị của biến khi gọi method này. Dễ thấy rằng nó không
 4. chứa version chữ hoa. Vậy, gọi method này sẽ không thay đổi,
 5. cũng như biến đổi object. Ta nói rằng toUpperCase là accessor method,
 6. nó sẽ không thay đổi object. Thay vì thế, nó trả về một giá trị
 7. và giá trị đó được lưu trong biến này.String uppercased ở đây nè
 8. string gốc vẫn giữ nguyên vậy. Ngược lại với cái method này. Đây ta có
 9. một cái ảnh và gọi method translate cho nó. Khi method này
 10. được gọi, cái ảnh thay đổi ngay. Nó chuyển tới một vị trí khác. Ta nói rằng
 11. object đã được biến đổi. Giờ nó đã khác so với lúc trước. Và ta gọi
 12. nó là mutator method. Vậy là, một accessor sẽ rời khỏi object
 13. mà không thay đổi object, và mutator sẽ thay đổi hay biến đổi object.