Return to Video

03-41 More Method Descriptions

 • 0:01 - 0:05
  Phương thức replace có 2 tham số. Cái đầu là target và cái thứ hai
 • 0:05 - 0:09
  là Replacement. Cả 2 cái đều là kiểu String. Kiểu trả về của phương thức nằm trước
 • 0:09 - 0:14
  tên method ở đây, và nó cũng là kiểu String. Còn println có 1 tham số.
 • 0:14 - 0:18
  Kiểu dữ liệu của t ham số là String, và nó không có giá trị trả về nào.
 • 0:18 - 0:19
  Kiểu là void.
Title:
03-41 More Method Descriptions
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Udacity
Project:
cs046: Intro to Programming
Duration:
0:20

Vietnamese subtitles

Revisions