Return to Video

Q&A: "Who am I - Tôi là ai?"

 • 0:13 - 0:17
  Thưa Thầy, thưa đại chúng, bạn trẻ hỏi:
 • 0:20 - 0:24
  con muốn biết: con là ai? và con trả lời
 • 0:24 - 0:28
  câu hỏi đó như thế nào?
 • 0:35 - 0:39
  mình là sự tiếp nối của cha mẹ
 • 0:41 - 0:46
  mình là sự tiếp nối của tổ tiên
 • 0:46 - 0:48
  điều này rất rõ.
 • 0:48 - 0:55
  mình không có một cái ngã riêng biệt
 • 0:55 - 0:57
  nếu mình nhìn vào bản thân mình
 • 0:57 - 0:59
  mình có thể thấy Ba mình
 • 0:59 - 1:00
  Mẹ mình
 • 1:00 - 1:03
  trong từng tế bào cơ thể mình
 • 1:05 - 1:07
  mình thấy tổ tiên mình trong từng tế bào
 • 1:07 - 1:09
  cơ thể mình
 • 1:09 - 1:11
  ta có thể thấy đất nước mình
 • 1:11 - 1:15
  dân tộc mình trong mỗi tế bào cơ thể mình
 • 1:16 - 1:19
  mình có thể thấy rằng mình được tạo thành
 • 1:19 - 1:23
  từ nhiều yếu tố
 • 1:23 - 1:25
  có thể được gọi là
 • 1:25 - 1:29
  yếu tố "không-phải-mình"
 • 1:29 - 1:31
  như bông hoa kia
 • 1:31 - 1:33
  chỉ có thể được tạo thành từ
 • 1:33 - 1:37
  những yếu tố "không phải hoa"
 • 1:37 - 1:40
  nếu như bông hoa được tạo tác
 • 1:40 - 1:41
  bới những yếu tố "không hoa"
 • 1:41 - 1:42
  thì mình được tạo bới
 • 1:42 - 1:45
  những yếu tố "không mình"
 • 1:45 - 1:47
  điều đó rất rõ ràng
 • 1:48 - 1:50
  trong bông hoa ta có thể thấy
 • 1:50 - 1:53
  thấy ánh mặt trời, mưa, đất
 • 1:55 - 1:57
  và khoáng chất
 • 1:58 - 2:01
  đám mây
 • 2:01 - 2:02
  và đó không phải là hoa
 • 2:03 - 2:05
  đó là những yếu tố "không-hoa"
 • 2:06 - 2:08
  và khi những yếu tố
 • 2:07 - 2:09
  "không-hoa" tập hợp lại
 • 2:09 - 2:12
  chúng tạo ra bông hoa
 • 2:12 - 2:14
  như vậy, những yếu tố "không-mình"
 • 2:14 - 2:17
  cũng kết hợp lại và tạo ra "Mình!"
 • 2:17 - 2:19
  và như vậy mình là cái đó
 • 2:19 - 2:21
  mình không có một thực thể riêng
 • 2:21 - 2:23
  mình không có một cái "ngã" riêng
 • 2:24 - 2:28
  đây là cái nhìn xác thực (Chánh kiến")
 • 2:30 - 2:33
  và khi thấy được như vậy, bạn sẽ không
 • 2:33 - 2:35
  còn cảm thấy cô đơn
 • 2:35 - 2:37
  bởi vì bạn là vũ trụ
 • 2:37 - 2:39
  bạn có thân thể này
 • 2:39 - 2:42
  nhưng bạn cũng có một "thân thể vũ trụ"
 • 2:42 - 2:44
  "thân thể vũ trụ" ("Pháp thân")
 • 2:44 - 2:46
  toàn thể vũ trụ có thể được tìm thấy
 • 2:46 - 2:47
  trong bạn
 • 2:50 - 2:53
  và Pháp thân của bạn hiện hữu
 • 2:53 - 2:57
  ngay bây giờ và ở đây
 • 2:58 - 3:00
  và bạn có thể nói chuyện với vũ trụ
 • 3:00 - 3:01
  bên trong bạn
 • 3:01 - 3:03
  bạn có nói chuyện với Ba bên trong bạn
 • 3:03 - 3:05
  Mẹ bạn trong bạn
 • 3:05 - 3:07
  và tổ tiên của bạn
 • 3:08 - 3:10
  bạn không có một cái ngã
 • 3:11 - 3:13
  một cái ngã riêng, tách rời
 • 3:14 - 3:16
  bạn được tạo thành từ những yếu tố
 • 3:16 - 3:18
  không phải bạn
 • 3:18 - 3:20
  bạn là sự tiếp nối của
 • 3:20 - 3:21
  cha mẹ, tổ tiên
 • 3:22 - 3:26
  ngôi sao, mặt trăng
 • 3:26 - 3:30
  mặt trời, dòng sông, ngọn núi
 • 3:30 - 3:34
  mọi thứ đều có trong bạn
 • 3:34 - 3:36
  và do vậy bạn có thể nói chuyện với tất cả
 • 3:36 - 3:38
  và bạn biết rằng, bạn là cả thế giới
 • 3:39 - 3:42
  bạn là vũ trụ
 • 3:43 - 3:45
  và mình có thể thấy được điều này
 • 3:45 - 3:46
  bằng thiền quán,
 • 3:46 - 3:48
  khi mình có Định lực
 • 3:48 - 3:55
  mình bắt đầu thấy
 • 3:55 - 3:59
  giống như ngọn sóng trên đại dương
 • 4:00 - 4:02
  tự hỏi "mình là ai?"
 • 4:02 - 4:05
  ngọn sóng
 • 4:06 - 4:08
  biểu hiện trên mặt đại dương
 • 4:08 - 4:12
  và nó tự hỏi "mình là ai"
 • 4:12 - 4:16
  và khi sóng có ít thời gian
 • 4:17 - 4:19
  để tiếp xúc sâu sắc với bản thân mình
 • 4:20 - 4:22
  nó sẽ nhận ra được rằng
 • 4:22 - 4:26
  sóng chính là...
 • 4:26 - 4:29
  ...đại dương
 • 4:29 - 4:31
  nó là con sóng
 • 4:32 - 4:36
  nhưng nó cũng là đại dương
 • 4:38 - 4:40
  và nó không phải chỉ là
 • 4:40 - 4:42
  ngọn sóng riêng rẻ này
 • 4:42 - 4:45
  mà nó cũng là những con sóng khác
 • 4:46 - 4:50
  và nó thấy được sự kết nối
 • 4:52 - 4:56
  bản chất tương tức
 • 4:56 - 5:00
  trong nó và trong những ngọn sóng khác
 • 5:02 - 5:06
  và nó không còn phân biệt
 • 5:06 - 5:10
  giữa mình và "không phải mình"
 • 5:12 - 5:16
  điều quan trọng là ngọn sóng
 • 5:16 - 5:20
  nhận ra rằng nó có một "thân-sóng"
 • 5:20 - 5:24
  nhưng nó cũng có một "thân-đại dương"
 • 5:24 - 5:28
  khi sóng nhận ra nó có "thân-đại dương"
 • 5:28 - 5:31
  nó không còn những nỗi sợ
 • 5:31 - 5:35
  hay kỳ thị
 • 5:37 - 5:41
  và đó chính là cái hay của thiền tập
 • 5:41 - 5:45
  thiền tập giúp mình tiếp xúc với gốc rễ
 • 5:45 - 5:49
  và giải thoát mình khỏi những nỗi sợ
 • 5:49 - 5:50
  và sự kỳ thị
 • 5:50 - 5:53
  và nếu mình nghĩ rằng mình có một cái ngã
 • 5:53 - 5:55
  tách rời khỏi cha mẹ, tổ tiên và vũ trụ
 • 5:56 - 5:58
  thì suy nghĩ đó không đúng
 • 5:58 - 6:00
  không có một cái ngã riêng biệt
 • 6:00 - 6:02
  có mình đó, nhưng mình được tạo thành
 • 6:02 - 6:05
  từ những yếu tố "không phải mình"
 • 6:05 - 6:07
  giống như bông hoa, được tạo tác từ
 • 6:07 - 6:11
  những yếu tố không phải hoa
 • 6:11 - 6:15
  và nếu mình sống có Chánh niệm
 • 6:17 - 6:21
  và có Định lực, mình sẽ tiếp xúc được
 • 6:21 - 6:25
  ngày càng sâu sắc hơn Sự thật đó
 • 6:26 - 6:29
  và ngày nào đó mình sẽ nhận ra
 • 6:29 - 6:33
  mình đang cả vũ trụ nâng đỡ
 • 6:33 - 6:36
  như trong truyền thống Cơ Đốc
 • 6:37 - 6:41
  gọi là Chúa che chở
 • 6:41 - 6:43
  khi con sóng nương tựa vào đại dương
 • 6:43 - 6:44
  nó được Bình an
 • 6:44 - 6:48
  khi mình nương tự vào Chúa, vào Pháp thân
 • 6:50 - 6:53
  mình cũng được Bình an
 • 6:54 - 6:58
  và khi mình thực tập thiền đi
 • 6:58 - 7:01
  mỗi bước chân giúp mình tiếp xúc với
 • 7:01 - 7:05
  Pháp thân, "Thân-đại-dương"
 • 7:05 - 7:08
  điều đó làm mình "bất tử"
 • 7:08 - 7:12
  mình không còn sợ chết
 • 7:14 - 7:17
  và mọi người trên thế giới
 • 7:17 - 7:18
  quá bận rộn
 • 7:19 - 7:23
  không có thời gian
 • 7:25 - 7:28
  để thở , để thiền hành để tiếp xúc
 • 7:28 - 7:32
  với Pháp thân, với bản chất thực của mình
 • 7:32 - 7:36
  bản chất "Không sinh, không diệt"
 • 7:37 - 7:39
  Thiền tập, do vậy, có thể
 • 7:39 - 7:41
  giúp mình thỏa ước
 • 7:42 - 7:45
  mình đang đi tìm bản thân mình
 • 7:45 - 7:47
  mình đang đi tìm một phút cho mình
 • 7:47 - 7:50
  và thiền tập là để dành ra thời gian
 • 7:51 - 7:55
  để nhìn và nghe cho sâu
 • 7:56 - 7:59
  và khi mình nhìn và nghe sâu
 • 7:59 - 8:01
  mình tiếp xúc được với
 • 8:01 - 8:03
  bản chất thực của mình
 • 8:04 - 8:06
  và khi đó con sẽ vượt qua được nỗi sợ
 • 8:06 - 8:10
  và sự phân biệt
Title:
Q&A: "Who am I - Tôi là ai?"
Description:

25.2.2020

more » « less
Video Language:
English
Duration:
08:10

Vietnamese subtitles

Revisions Compare revisions