Return to Video

Hour of Code - Introduction

 • 0:04 - 0:06
  Hồi học lớp 8, tôi đã học về lập trình
 • 0:06 - 0:07
  Cái đầu tiên tôi học là tạo ra
 • 0:07 - 0:10
  một vòng tròn màu xanh và
  một hình vuông màu đỏ trên màn hình
 • 0:11 - 0:13
 • 0:13 - 0:16
 • 0:18 - 0:22
 • 0:22 - 0:25
 • 0:25 - 0:28
 • 0:28 - 0:31
 • 0:31 - 0:34
 • 0:34 - 0:36
 • 0:36 - 0:40
 • 0:40 - 0:43
 • 0:43 - 0:46
 • 0:46 - 0:49
 • 0:49 - 0:54
 • 0:54 - 0:57
 • 0:57 - 1:00
 • 1:00 - 1:04
 • 1:04 - 1:06
 • 1:06 - 1:10
 • 1:10 - 1:13
 • 1:13 - 1:15
 • 1:15 - 1:21
 • 1:21 - 1:24
 • 1:24 - 1:28
 • 1:28 - 1:30
 • 1:30 - 1:34
 • 1:34 - 1:37
 • 1:37 - 1:41
 • 1:41 - 1:45
 • 1:45 - 1:47
 • 1:47 - 1:49
 • 1:49 - 1:52
 • 1:52 - 1:58
 • 1:58 - 2:00
Title:
Hour of Code - Introduction
Video Language:
English
Duration:
02:02

Vietnamese subtitles

Revisions Compare revisions