Return to Video

02-12 Main Thread vs Background Thread

 • 0:00 - 0:02
  Khi chúng ta nói rằng framework không muốn chúng ta
 • 0:02 - 0:05
  chạy hoạt động mạng trên main thread, vậy
 • 0:05 - 0:09
  "main thread" là gì? Ứng dụng android chạy mặc định
 • 0:09 - 0:13
  trên main thread, cũng được gọi là UI thread.
 • 0:13 - 0:15
  Nó xử lí tất cả các input và output của người dùng
 • 0:15 - 0:18
  Như là vẽ trên màn hình. Vì vậy chúng ta cần
 • 0:18 - 0:22
  tránh hoạt động tốn thời gian ở đây, ngoài ra URI
 • 0:22 - 0:25
  is going to stutter. Thay vào đó, kick off a background worker thread
 • 0:25 - 0:27
  nếu bạn phải một số việc lâu dài.
 • 0:27 - 0:32
  Nó bao gồm "network calls, decoding bitmaps"
 • 0:32 - 0:36
  hoặc đọc và ghi từ cơ sở dữ liệu. OK. Dù sao,
 • 0:36 - 0:38
  chúng ta sẽ phải chuyển "networking code" ra khỏi "main thread".
 • 0:38 - 0:40
  Nhưng làm thế nào chúng ta làm được nó?
 • 0:40 - 0:43
  Tốt thôi, đây là vài tùy chọn, nhưng hãy
 • 0:43 - 0:47
  tìm tên của Android class mà nó làm đơn giản việc tạo
 • 0:47 - 0:51
  các background thread và thread synchronization,
 • 0:51 - 0:53
  để kết quả từ công việc trên background quay trở lại main thread
 • 0:53 - 0:56
  và sau đó chúng ta sử dụng nó để cập nhật
 • 0:56 - 1:00
  UI. Tìm kiếm online và tìm ra câu trả lời cho câu hỏi này
 • 1:00 - 1:03
  rồi nhập vào tên class trong hộp sau. Đây là
 • 1:03 - 1:05
  một số lời khuyên cho bạn. Nếu bạn không biết cách giải quyết một
 • 1:05 - 1:07
  thứ gì đó trong Android và bạn không thể tìm trên trang lập trình viên,
 • 1:07 - 1:12
  bạn có thể thử vào stackoverflow.com. Đó là trang
 • 1:12 - 1:17
  hỏi đáp cho mà rất nhiều lập trình viên android sử dụng với nguồn tài nguyên quý giá
 • 1:17 - 1:19
  Cơ hội là bạn sẽ tìm được một câu hỏi giống của mình
 • 1:19 - 1:23
  đã được trả lời trên đó từ trước. Hoặc bạn cũng có thể vào daynhauhoc.com để đặt câu hỏi :3
Title:
02-12 Main Thread vs Background Thread
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Udacity
Project:
UD853 - Developing Android Apps
Duration:
01:23

Vietnamese subtitles

Revisions Compare revisions