YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Vietnamese subtitles

← 07-15 Formatting Strings

Get Embed Code
10 Languages

Showing Revision 2 created 08/02/2015 by Thanh Pham.

 1. Giờ đây là forecast list của chúng ta
 2. Trông cũng ổn nhưng sẽ đẹp hơn nếu chúng ta thêm kí tự độ ( ° )
 3. cho những giá trị nhiệt độ này
 4. Sử dụng notation này là các thực hành tốt nhất
 5. Nó giúp người dịch translator biết làm sao để sắp xếp lại chữ
 6. và các tham số
  vì vậy nó phù hợp với ngôn ngữ địa phương
 7. Giờ chúng ta sẽ xem sử dụng phương thức này
 8. để format lại các giá trị nhiệt độ trong app của chúng ta
 9. Trong strings.xml, chúng ta khai báo chuỗi format của nhiệt độ
 10. Ta dùng tag XLIFF để biểu thị
  chỗ của
 11. các giá trị nhiệt độ thập phân
 12. Ở đây nó được theo sau bởi kí tự unicode của kí tự độ
 13. Trong utility class, trong phương thức formatTemperature.
 14. Chúng ta có thể dùng chuỗi này
 15. Nhớ là trong phương thức này chúng ta lấy một thông số nhiệt độ
 16. và một cài đặt của người dùng là hệ mét hoặc hệ anh (metric, imperial)
 17. rồi chúng ta return giá trị nhiệt độ sau khi đã được chuyển đổi
 18. Chúng ta sẽ sửa phương thức này
  do đó nó cũng sẽ return
 19. chuỗi đã được format với một kí tự độ ở sau giá trị
 20. Để làm được như vậy, chúng ta cần truyền một context
 21. từ context chúng ta có thể truy cập được string resource ID
 22. mà chúng ta đã khai báo từ trước
 23. Rồi chúng ta truyền tham số cho template của chuỗi đó
 24. Trong trường hợp này chúng ta chỉ có một tham số
  vì thế chúng ta truyền vào giá trị nhiệt độ
 25. Rồi toàn bộ chuỗi đã format được return cho lệnh gọi
 26. Phương thức này được dùng trong forecast list, cũng như detail page
 27. Vì thế chúng ta cũng phải update code ở đó
 28. vì vậy nó sẽ compile với tham số mới này
 29. Và đây là app nó sẽ như thế này sau khi thay đổi
 30. Tiếp tục và thay đổi code của bạn để thêm một chuỗi trong string resource
 31. để hiển thị nhiệt độ ở dạng độ
 32. Đánh dấu khi bạn xong
 33. Và nhớ dùng notation này
 34. khi bạn cần format chuỗi