YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Thai subtitles

← The Last Reformation - The Beginning

Get Embed Code
48 Languages

Showing Revision 1 created 03/31/2016 by Robbert Dam.

 1. กิจการอัครฑูต 19: 5
  "เมื่อเขาได้ยินนี้,
 2. เขารับบัพติศมาในนามพระเยซูคริส"
 3. เนื้อหนังและความบาป ตาย
 4. ตายกับพระคริสต์
  ฟื้นกับพระคริสต์
 5. นั่นคือ, พระวิญญาณบริสุทธิ์มา,
  พระวิญญาณบริสุทธิ์มา, ปลดปล่อยเธอเป็นอิสระ
 6. ตายกับพระคริสต์
 7. กิจการอัครฑูต 19:6
  เมื่อเปาโลวางมือบนเขา
 8. พระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาบนเขา;
 9. และเขาพูดภาษาแปลก, และได้ทำนาย"
 10. พระวิญญาณบริสุทธิ์มา...
 11. มาพร้อมพระวิญญาณบริสุทธิ์
  เติมเต็ม
 12. คำต่างๆ เริ่มออกมา
 13. ขอบคุณพระเจ้า
 14. ฉันกำลังทำอะไรอยู่?
  อะไร?
 15. ฉันกำลังทำอะไรอยู่?
 16. เธอกำลังทำอะไร
  เธอกำลังอธฺิษฐานด้วยภาษาแปลก
 17. กิจการอัครฑูต 3:6-7
  เปโตรกล่าว,
 18. "...ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า
  นาซาเลธ ลุกขี้นและเดิน..."
 19. ...และทันใดนั้นเท้าและกระดูก
  ข้อเท้าของเธอก็มีแรงขึ้น
 20. เจ็บไหม?
  ไม่
 21. ไม่เจ็บเลย?
  ไม่
 22. ในนามพระเยซูคริสต์
  ขอบคุณ เอเมน
 23. สำเร็จแล้ว?
  ฮาเลลูยา
 24. ...มากกว่า 1 เดือน
  เธออยู่ในภาวะช็อค
 25. นั่นคือพระเยซู
 26. ฉันเคยเห็นสิ่งเหล่านี้ในทีวี
 27. ฉันไม่ได้เชื่อ,
  แต่วันนี้ฉันเชื่อแล้ว
 28. เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับฉัน
 29. ความเจ็บปวดออกไป
 30. และเธอทำได้
  ลุกขี้น
 31. ดีมั้ย, เย้?
  ใช่
 32. ขอบคุณพ่อ, อาเมน
  ลองรู้สึกดูซิ
 33. รู้สึกมีอะไรเปลี่ยนไปไหม?
 34. มันไม่เจ็บเลยแล้ว
 35. ว้าว
 36. พระเจ้า ขอบคุณในการรักษา,
  เพราะอาการเจ็บปวดจะออกไป
 37. ลองรู้สึกดู
 38. ไม่เจ็บ...
  ไม่รู้สึกเจ็บปวดแล้ว
 39. ตอนนี้ความเจ็บปวดออกไปแล้ว
  มันออกไป, ใช่
 40. เราเป็นเหมือนผู้เชื่อในวันนี้, ยืนขึ้น
  ในการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่
 41. การเปลี่ยนแปลงนี้,
  เมื่อเรากลับไปที่เดิม
 42. ไปยังจุดที่เราอ่าน
  ในหนังสือกิจการอัครฑูต
 43. ถ้าคุณมองไปยังคริสตจักรวันนี้
 44. มันแตกต่างจากที่เรา
  อ่านในหนังสือกิจการอัครฑูต
 45. เพราะเรามีประวัติศาสตร์ประมาณ 2000 ปี
 46. เมื่อคริสตจักรมีการเปลี่ยนแปลง
  ครั้งแล้วครั้งเล่า
 47. เราสามารถเห็นคริสตจักร
  ในหนังสือกิจการอัครฑูตเป็นสิ่งมีชีวิต
 48. มันคือผู้เชื่อ
  ที่ถูกนำด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์
 49. คริสตจักรเป็นการเคลื่อนไหวของสาวก
 50. คริสเตียนได้ย้ายเข้าไปที่ประเทศกรีซ
  และได้กลายเป็นปรัชญา
 51. คริสเตียนได้เข้าสู่อิตาลีและกลายเป็นองค์กร
 52. และเข้าสู่ยุโรป กลายเป็นวัฒนธรรม
 53. และเข้าสู่อเมริกา กลายเป็นธุรกิจ
 54. ถ้าคุณสามารถใช้ร่างกายเพื่อทำธุรกิจ
 55. มันก็เหมือนการขายบริการใช่ไหม?
 56. และนี่คือสิ่งทีเกิดขึ้นวันนี้กับคริสตจักร
 57. เราได้ขายบริการคริสตจักรของพระคริสต์,
  ร่ายกายของพระองค์
 58. เพราะเหตุนี้เราจึงอยากเห็น
  การเปลี่ยนแปลงใหม่
 59. เมื่อเราลงลึกกว่านี้
 60. มันคือคำสอน,
  มันคือพระวิญญาณ
 61. และมันเกี่ยวกับระบบทั้งหมด,
  ระบบคริสตจักร
 62. แต่ทำไมเราทำคริสตจักรแบบที่เรายังทำอยู่
 63. มันเป็นเวลาที่จะกลับไปยังสิ่งที่เราอ่าน
  ในหนังสือกิจการอัครฑูต
 64. พระเจ้าได้นำเรากลับไปตั้งต้นใหม่
 65. เป็นสิ่งที่ทำให้หนังสือกิจการอัครฑูต
  มีความเป็นเอกลักษณ์ในหนังสือพระคัมภีร์
 66. คือหนังสือกิจการอัครฑูต
  เป็นหนังสือเล่มเดียวในพระคัมภีร์ทั้งหมด
 67. และทุกคำพูดที่แสดงให้กับเรา
 68. ว่าเราควรจะออกไป
  และสร้างสาวก
 69. ถ้าคุณอ่านข่าวประเสริฐ
  ในหนังสือก่อนกิจการอัครฑูต
 70. สิ่งที่น่าสนใจคือ,
  แม้ว่าหนังสือเหล่านั้น
 71. เหมือนกับถูกเขียนในช่วง....
 72. 30 ปี หลังจากกางตรึงเขน
 73. แต่ช่วงเวลาที่ครอบคลุมถึงแค่
  เหตุการณ์ก่อนตรึงกางเขน
 74. ดังนั้นเราจึงไม่สามารถเห็นชีวิต
  ของคริสเตียนทั้งหมดอย่างเต็มที่
 75. เพราะพระเยซูคริสยังไม่ตาย,
  พระองค์ยังไม่ได้ถูกฝัง
 76. และฟื้นขึ้น และส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์
 77. ดังนั้น เราจึงไม่เห็นในข่าวประเสริฐ
 78. ว่าเขาเหล่านั้นออกไป
  สร้างสาวกอย่างไร
 79. พระวิญญาณบริสุทธิ์
  ยังไม่ได้ลงมา
 80. และเรายังไม่มีฤทธฺ์เดชใดๆ
 81. ที่จะออกไป
  และทำสิ่งต่างๆ ให้สำเร็จ
 82. ผมคิดว่ามันทำให้เกิดความหวาดกลัว
  ในทุกวันนี้
 83. สำหรับผู้ที่ยังไม่รู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์
 84. เพราะพระเยซูบอกเขา
  ให้ออกไป และรออยู่
 85. พระองค์ตรัสว่า, เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์มา
  เขาจะมีฤทธิ์เดช
 86. และเขาจะเป็นพยานให้กับเรา
 87. มันเป็นจริง!!
  มันเป็นจริง!!
 88. อาเมน, มันเป็นจริง!!
 89. ฮาเลลูยา
  เธอได้รับการรักษาหายแล้ว
 90. พระเยซูมหัศจรรย์
  ขอบคุณพระเยซู
 91. ดูสิ
  เธอเดินได้
 92. ผมรู้ว่ามีคริสตจักรหลายที่
  ที่มีหมายสำคัญ
 93. ที่กำแพง, เขียนไว้ว่า
 94. "พระเยซูเป็นเหมือนเดิมเมื่อวาน,
  วันนี้และตลอดไป"
 95. เราในวันนี้เป็นผู้เชื่อ,
  ก็เชื่อแบบนั้น
 96. พระเยซูเป็นเหมือนเดิม
  เมือวาน วันนี้ และตลอดไป
 97. แต่ถ้าพระองค์เป็นเหมือนเดิม
  พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เป็นเหมือนเดิม
 98. และถ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเหมือนเดิม
 99. สิ่งที่เราอ่านจากหนังสือกิจการอัครฑูต
  ก็ควรเป็นเหมือนเดิม
 100. ด้วยฤทธิ์เดชของพระเยซูคริสต์
  เธอลุกขึ้นและได้รับการรักษา
 101. ชายคนนี้พึ่งรักษาผู้หญิงรายนี้
 102. เขารู้สึกปลาบปลื้ม
 103. มันสำเร็จแล้ว
  มันสำเร็จแล้ว
 104. มันสำเร็จพร้อมกับเสียงร้องของเขา
 105. ฉันเคยเดินแบบนี้
  และไม่เคยเดินได้เร็วกว่านี้
 106. แล้วเธอทำอะไรได้ตอนนี้?
 107. น้องสาว, ทำแบบนี้
 108. ฉันไม่สามารถทำแบบนี้ได้มาก่อน
 109. และแบบนี้ก็ทำไม่ได้
 110. ฉันคงจะตะโกนร้อง
  เมื่อทำแบบนี้
 111. ถวายเกียรติให้กับพระองค์
 112. ในหนังสือกิจการอัครฑูตเราเห็น
  คริสเตียนในยุคแรก
 113. มันเป็นยุคแรก
  ของสาวกพระคริสต์
 114. เขามีชีวิตอยู่แบบสาวก
 115. เขาไปหาผู้คนตามบ้านและท้องถนน
 116. เขาไปยังที่ๆมีผู้คนอาศัยอยู่
 117. และข่าวประเสิรฐ
  ได้ถูกประกาศไปทั่วโลก
 118. ผู้คนเป็นพันๆ
 119. เข้ามาสู่ความเชื่อของพระเยซซูคริสต์
 120. และรับบัพติศมา
  พร้อมพระวิญญาณบริสุทธิ์
 121. แต่ ณ จุดหนึ่ง
  คริสตจักร เราเห็นว่า
 122. คริสเตียน กลับกลายเป็นองค์กร
  และเป็นเรื่องศาสนา
 123. การมีชนชั้น, การเป็นองค์กร
  ของคริสตจักร เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
 124. เมื่อลูเธอ คาวน์วิน
  และสวิงกิมา
 125. เขาพยายามเปลี่ยนแปลงและดึง
  เรากลับไปยังสู่ประเสริฐที่แท้จริง
 126. กลับมายังหนังสือกิจการอัครฑูต
 127. แต่เขาล้มเหลว
 128. เรายังมีสร้างตึก
  เรายังมีบาทหลวง
 129. เรายังมีคนที่พบกันในตึก
 130. เฉพาะวันพิเศษ, มีทั้งชนชั้น
  และผู้คนพยายาม
 131. ที่จะนำสิ่งต่างๆ มามอบให้คริสตจักร
  หวังจะได้ความโปรดปรานจากพระเจ้า
 132. ลูเธอไม่ประสบความสำเร็จ
  ในการนำผู้เชื่อกลับมา
 133. และเราได้อ่านหนังสือกิจการอัครฑูต
 134. พระคัมภีร์เป็นหนังสือแห่งชีวิต
 135. และมันไม่ได้เป็นหนังสือ
  แห่งชีวิตด้วยการเรียน
 136. มันเป็นหนังสือแห่งชีวิต
  ด้วยการอาศัยอยู่กับมัน
 137. ผมสั่งอาการเจ็บปวดที่มือ
  ให้ออกไป ในนามพระเยซู
 138. ลองทำอีกครั้งหนึ่ง
 139. หายแล้ว
 140. อะไรกันนี้?
 141. ในนามพระเยซู
  ตอนนี้, อาเมน
 142. ลองดูซิ
 143. หายแล้ว
 144. อาเมน
 145. ไปเดี๋ยวนี้, ในนามพระเยซู
  ลองอีกครั้ง
 146. กระดูก เราสั่งเจ้าให้ติด
  ตอนนี้ ในนามพระเยซู
 147. ลองอีกครั้ง
 148. มันเหมือนการรักษาแบบเรกิไหม?
  ไม่, พระเยซู
 149. พระเยซู, ไม่ใช่เรกิ
  ไม่มีพลังงานเหรอ?
 150. พระเจ้า! มันไม่ใช่พลัง
 151. ขอบคุณพระเยซู
 152. คุณคิดยังไงกับสิ่งที่เกิดขึ้น?
 153. มันมหัศจรรย์
  มันมหัศจรรย์จริงๆ
 154. เมื่อเราเกิดมาบนโลกนี้
  ด้วยวัตถุประสงค์
 155. นั่นคือการแสวงหาและพบพระเจ้า
 156. ปัญหาคือเราไม่แสวงหาพระองค์
 157. และด้วยเหตุนี้เราจึงไม่พบพระองค์
 158. คุณเคยได้ยินเรื่องของพระเยซูไหม?
 159. เรามีชีวิตอยู่ 2015 ปี
  หลังพระเยซูคริสต์
 160. พระเจ้ามีอยู่จริง
  และพระองค์เรียกเราให้เป็นสาวก
 161. สาวกพระเยซูออกไป
  และแสดงให้โลกเห็นว่าพระเองค์เป็นจริง
 162. ในวันที่ 5 เมษายน 2538 ผมกลับใจใหม่
 163. ผมรู้ตัวว่าผมมีความบาป
  และมอบชีวิตให้กับพระเยซู
 164. และแสงสว่างเข้ามาสู่ชีวิตของผม
  ผมล้มลงและพบพระเจ้า
 165. เมื่อคุณเกิดมาอีกครั้งหนึ่ง
  พระวิญญาณของพระเจ้าเข้ามาและอาศัยในตัวคุณ
 166. และคุณก็จะทำสิ่งต่างๆ ที่พระเยซูทรงกระทำ
 167. ในหนังสือพระคัมภีร์ กล่าวว่า
  เราเป็นผู้ปฏิบัติตามพระวจนะ
 168. ไม่ใช่เพียงแต่เป็นผู้ฟัง
 169. ถ้าเราเป็นเพียงผู้ฟังพระวจนะ
  แล้วไม่ทำตาม เราหลอกลวงตนเอง
 170. เราเป็นเหมือนคนที่มองในกระจก
 171. แต่ทันทีทันใดก็เดินจากไป
  แล้วก็ลืมสิ่งที่เราเห็น
 172. ทุกวันอาทิตย์มีคริสเตียนหลายล้านคน
 173. นั่งอยู่ในคริสตจักร
  ฟังพระวจนะพระเจ้า
 174. แต่ทันใดนั้นเขาก็เดินออกไป
  และลืมสิ่งที่ได้ฟัง
 175. ทุกความเจ็บปวดจากไป
  เดี๋ยวนี้ ในนามพระเยซู
 176. จากศรีษะถึงเท้า
 177. คุณไม่สามารถทำแบบนี้มาก่อนใช่ไหม?
  ทำไม่ได้
 178. มันเป็นยังงี้ตั้งแต่ปี 2548
 179. พระองค์มีชีวิต
 180. เป็นมานานเท่าไรแล้ว?
  ผมเดินไม่ได้มา 10 ปี
 181. มันไม่ดีเลยใช่ไหม?
 182. ผมเคยเห็นเขาเดิน เมื่อผมยังเล็กอยู่
  ผมรู้สึกเสียใจ
 183. ผมยังเล็กอยู่เมื่อเขาเดินกับผม
 184. เขาจะอายุ 13 ปีเร็วๆนี้
  ตอนนั้นเขาน่าจะอายุ 3 ปีใช่ไหม?
 185. "ผมมีโรคกล้ามเนื้อ"
  "เราจะอธิษฐานให้"
 186. "อยู่ที่ไหน?"
  "ทั่วตัวของผม"
 187. เมื่อเขาเริ่มต้นอธิษฐาน
  ประมาณ 4-5 คน อธิษฐานให้กับผม
 188. ผมรู้สึกมีบางอย่างคืบคลานอยู่ข้างหลัง
  และผมก็ยืนและเดินได้
 189. ผมอยากให้หมอมาเห็น
 190. "สวัสดีคุณเอ็กเคลบูม, สบายดีไหม?"
 191. ผมตอบว่า: "สบายดี"
  "ผมได้ยินอะไร?"
 192. และผมก็ยืนขึ้น
 193. เขาพูดว่า: "เกิดอะไรขึ้น?"
 194. ไม่ต้องถามผม, ถามพระเจ้าเท่านั้น
 195. เขาพูดว่า: "ขอแสดงความยินดีกับคุณ?
  ผมหวังว่าคุณจะสบายดี
 196. จนกระทั่งบัดนี้, ตอนนี้เดือนตุลาคม
 197. ตอนนั้นวันที่ 8 มิถุนายน
 198. ประมาณ 4 เดือนแล้ว
  มิถุนายน กรกฎาคม
 199. ใช่, 4 เดือน
  และมันก็จะดีแบบนี้จริงๆ
 200. ขณะที่เป็นศาสนจารย์
  ในช่วงปีสองปีที่ผ่านมา
 201. ผมเริ่มมีความหิวจริงๆ
  และได้อ่านหนังสือกิจการอัครฑูต
 202. และผมรู้สึกโกรธในสิ่งที่เกิดขึ้น
 203. ในหนังสือกิจการอัครฑูต
  แต่ผมไม่เห็นมันเกิดขึ้น
 204. ในคริสตจักรของผม
  หรือในชีวิตของผมเอง
 205. หรือในกลุ่มผู้ใหญ่
  หรือในส่วนใดของคริสตจักรทั้งสิ้น
 206. ว่าเราไม่ออกไป
  และรักษาผู้คน
 207. เราวางมือบนผู้คน
  และบอกเขาให้กลับบ้าน
 208. และเขาจะรู้สึกดีขึ้นในอนาคต
  หรือไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย
 209. แต่สิ่งที่ผมอ่านในหนังสือกิจการอัครฑูต
  คืออัครฑูต
 210. ออกไปและทำในสิ่งเหล่านี้ทุกวัน
 211. ผมรู้สึกจริงๆ
  ว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ผมต้องการ
 212. เป็นเวลา 2 ปีแล้ว
  ที่ผมรู้สึกหิวกระหายต่อสิ่งเหล่านี้
 213. และเชื่อว่าผมถูกเรียก
  ให้ทำในสิ่งเหล่านี้
 214. แต่ผมไม่สามารถทำมันจริงๆ
 215. ระบบคริสตจักรควรมีการเปลี่ยนแปลง
 216. เราต้องการที่จะหยุดองค์กรที่มุ่งเน้น
  เกี่ยวกับการพบในอาคารทุกวันอาทิตย์
 217. คนมากมายนั่งอยู่ในคริสตจักร
  เป็นเวลาหลายปี
 218. รอให้มีเหตุการณ์สำคัญ
  และอธิษฐานให้เขาเหล่านั้น
 219. และบอกว่าตอนนี้คุณได้รับการเจิม
 220. คุณออกไปได้และสามารถทำสิ่งต่างๆ
  เพื่อพระเจ้า
 221. หรือเขาแค่นั่งที่นั้น
  หวังว่ามีใครสักคนหนึ่ง
 222. จะเห็นเขา
  และเห็นความสามารถของเขา
 223. และอาจจะไม่มีเลย
  ในสิ่งที่พระคัมภีร์บอกเราให้ทำ
 224. มันไม่ใช่สิ่งที่พระเยซูบอกเราให้ทำ
 225. ในปี 2538 ผมทำงานเป็นคนอบขนม
  และผมไม่รู้สิ่งใดเกี่ยวกับพระเจ้า
 226. ผมไม่รู้อะไรทั้งสิ้นเกี่ยวกับพระคัมภีร์
 227. ผมเป็นเด็กหนุ่มในเดนมาร์ค
  รับบัพติศมาในคริสตจักรลูเธอรัน
 228. ผมได้รับคำยืนยันในคริสตจักรลูเธอรัน
  เมื่ออายุ 14 ปี
 229. แต่มันเป็นเพียงพิธีการ
  มันคือพิธีการสำหรับคนหลายๆ คนในยุคนี้
 230. คืนหนึ่งผมมองขึ้นบนท้องฟ้าและพูดว่า
  "พระเจ้าลงมาถ้าพระองค์อยู่ที่นั่น"
 231. และถ้าหากพระองค์อยู่ที่นั่น
  มาและรับผม ผมต้องการรู้จักพระองค์
 232. เป็นเวลาสั้นๆ หลังจากนั้น
  ผมได้ยินข่าวประเสริฐ
 233. และในวันที่ 5 เมษายน 2538
  ตอนเย็นประมาณสามทุ่มครึ่ง
 234. ผมกลับใจใหม่
 235. และมอบทุกสิ่งให้กับพระเยซู
 236. แต่หลังจากนั้น
  ผมเริ่มเข้ามาในคริสตจักร
 237. และเริ่มเป็นเหมือนคนอื่นๆในคริสตจักร
 238. ผมคิดว่านี่คือคริสเตียน
 239. ที่จะพบพระเจ้ามาที่คริสตจักร
  และนั่งที่เดิมทุกวันอาทิตย์
 240. แต่ผมรู้สึกผิดหวังมากขึ้นและมากขึ้น
 241. เพราะผมรู้สึกว่าคงมีอะไรมากกว่านั้น
  นอกเหนือจากการไปคริสตจักร
 242. นั่งอยู่ที่นั่นประมาณ 2 ชั่วโมง
  ทุกวันอาทิตย์
 243. ฟังใครบางคนเทศน์
 244. ครั้งหนึ่งผมเริ่มอ่านหนังสือกิจการอัครฑูต
 245. และได้อ่านเกี่ยวกับชีวิตคริสเตียนยุคแรก
  ว่าเขามีชีวิตอยู่อย่างไร
 246. เขาไม่ได้ทำในสิ่งที่ผมกำลังทำอยู่
 247. เขาเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตจากเดิม
 248. ในขณะเดียวกันผมรู้สึกผิดหวัง
  เพราะผมเป็นคริสเตียน
 249. เป็นเวลาหลายปี
 250. แต่ผมไม่เคยรักษาความเจ็บป่วย
  ไม่เคยขับผี
 251. ผมไม่เคยนำใครมารู้จักพระคริสต์
  ผมไม่เคยมีประสบการณ์ชีวิต
 252. ผมอ่านเกี่ยวกับผู้เชื่อยุคแรก
  ในหนังสือกิจการอัครฑูต
 253. ดังนั้น วันหนึ่งในความผิดหวัง
  ผมเป็นเหมือน
 254. "พระเจ้า, ผมให้ทุกอย่าง,
  ผมอยากเห็นชีวิต"
 255. และผมก็เริ่มเห็นชีวิตนี้มากขึ้นและมากขึ้น
 256. แต่ปัญหาคือในตอนแรก
 257. ไม่มีใครที่จะช่วยฝึกผมให้เป็นสาวก
 258. ไม่มีใครเลย, เหมือนที่พระเยซูทำ
  และพระองค์พูดว่า:
 259. "มาหาเราและตามเรามา
  เราจะทำให้ท่านเป็นผู้แสวงหาผู้คน
 260. มาหาเราแล้วเราจะแสดงให้ท่าน
 261. ว่ารักษาคนเจ็บป่วยอย่างไร
  ประกาศข่าวประเสริฐอย่างไร
 262. เราจะแสดงให้ท่านและฝึกท่าน
  วิธีที่ได้ผลในแผ่นดินของพระเจ้า
 263. ไม่มีใครทำแบบนั้นมาก่อน
 264. แต่สิ่งที่แตกต่างในตอนนี้คือ
 265. ตอนนี้เราเริ่มฝึกสาวก
 266. ถ้าเรามอบให้ในสิ่งที่เราได้เรียน
  และให้มันออกไป
 267. ไปยังสาวกรุ่นใหม่
  และให้เขาดำเนินต่อจากนี้
 268. และมอบให้กับคนที่เป็นสาวกรุ่นใหม่
 269. ในช่วงเวลาสั้นๆ
  เราอาจมีสาวก
 270. เดินบนโลกนี้
  และเป็นเหมือนอย่างพระเยซู
 271. ทำสิ่งเดียวกันที่พระเยซูทำ
  ใข่ แม้สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า
 272. เพราะเขาออกไปยังพระบิดา
 273. ตอนนี้เราจะฟังจากเพื่อน
 274. ในสวีเดน
 275. คนสวีเดน
 276. พระบิดา เราอธิษฐาน
  ว่าเราจะได้ครอบครองยุโรป
 277. รวมทั้งเดนมาร์ค นอร์เวย์ และทั่วโลก
  สำหรับพระองค์
 278. ผมเป็นคริสเตียนประมาณ 11 ปีก่อน
 279. ผมมาที่คริสตจักรสวีเดน
 280. จากพื้นฐานที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนเลย
 281. หลังจากที่ผมและภรรยา
  ย้ายไปอีกเมืองหนึ่ง
 282. และเรามาที่คริสตจักรที่ใหญ่ที่นั่น
 283. เราเป็นหัวหน้าของทีมประกาศ
  ของคริสตจักรนั้น
 284. และเราถูกมอบหมายให้เป็นตัวอย่าง
  แต่ไม่เคยนำใครเข้ามาหาพระคริสต์เลย
 285. และไม่เคยทำบัพติศมาให้ใครเลย
 286. ผมไม่มีเคยเห็นใครหายจากโรค
  ด้วยการอธิษฐาน
 287. ผมมาถึงจุดที่ผมคิดได้ในคืนหนึ่ง
 288. และที่นั่นมีผู้ชายคนหนึ่งมาที่โต๊ะของผม
  และเขาถาม:
 289. "เฮ้, ผมเห็นในสิ่งที่คุณทำ,
  ผมอยากเป็นคริสเตียน
 290. ผมจะทำอย่างไร?
 291. ปฏิกิริยาของผมคือ
  "โอเค, พรุ่งนี้ผมจะรับคุณ
 292. และพาคุณไปคริสตจักร"
 293. และผมก็ทำเช่นนั้น
  แล้วพาเขาไปคริสตจักร
 294. และพาเขาไปพบศาสนจารย์
  และศาสนจารย์ก็นำเขารับความรอด
 295. แต่สิ่งนี้ทำให้ผมเข้าใจบางสิ่งบางอย่าง
  ว่าผิด
 296. เพราะผมอ่านหนังสือพระคัมภีร์มากมาย
  ผมไปเข้าโรงเรียนศึกษาพระคัมภีร์หลายปี
 297. ผมรู้ว่าพระคัมภีร์กล่าวไว้อย่างไร
  และผมเป็นคนหนึ่ง
 298. ซึ่งควรจะทำสิ่งเหล่านี้
 299. ผมควรจะเป็นผู้ที่วางมือบนคนเจ็บป่วย
 300. และเขาจะหายจากโรค
  ผมควรจะเป็นคน
 301. ที่ทำบัพติศมา แต่ผมไม่ได้ทำ
 302. บางสิ่งบางอย่างไม่ถูกต้อง
 303. ผมเริ่มคิด
  อาจจะเป็นการโกหก
 304. หรือเป็นสิ่งไม่จริง
  ในสิ่งที่คนอื่นๆ บอกผม
 305. ผมจึงเริ่มออกไป
 306. ทุกเช้าผมตื่นนอน
  และอธิษฐานหาพระเจ้า
 307. บางครั้งฝนตก มีหิมะตก
  หรืออากาศแย่
 308. ตาของผมก้มมองข้างล่าง
  เพราะผมรู้สึกร้องไห้ใคร่ครวญกับพระเจ้า
 309. ผมอยากรู้จักพระองค์
  ผมอยากมีชีวิตที่แท้จริง
 310. วันหนึ่ง ผมกำลังทำงาน
  และได้อ่านหนังสือพิมพ์คริสเตียน
 311. เป็นข่าวเล็กๆเกี่ยวกับผู้ชายชาวเดนมาร์ค
 312. เขาอยู่ในห้างสรรพสินค้าในสวีเดน
 313. อธิษฐานให้คนเจ็บป่วย
  และหาย
 314. และผมชอบสิ่งที่ผมเห็น
  ผมเคยเห็นแบบนี้มาก่อน
 315. ผมรู้สึกในใจของผม
  ว่านี่คือพระเจ้า
 316. ผมจึงโทรศัพท์หาเขา
  และเขาตอบ เขาคือคนธรรมดาแบบผม
 317. เขาบอกกับผมเกี่ยวกับชีวิตการเดินทางของเขา
 318. และเขาคิดว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์
  ที่เราได้เจอกัน
 319. ดังนั้นผมจึงรวบรวมเพื่อน
  และเดินทางไปหาเขาที่เดนมาร์ค
 320. และเขาถามพวกเรา:
  "พวกคุณมาที่เดนมาร์คทำไม?"
 321. เราตอบว่า:
  "เราต้องการเห็นคนหายป่วย"
 322. แล้วเขาพูดว่า:
  "โอเค, ในอีก 15 นาที
 323. คุณเห็นคนแรกที่หาย"
 324. ผมพูดไม่ออก
  และไม่สามารถเชื่อได้
 325. สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นในชีวิตผมได้อย่างไร
 326. แต่เราได้ออกไปที่ถนน
  และมาพบกับคนกลุ่มหนึ่ง
 327. ประมาณ 25, 30 ปี
 328. 1 ในเด็กหญิงเหล่านั้นมีปัญหาที่เข่า
  เป็นเวลาหลายปี
 329. เขาบอกผมให้วางมือบนเข่าของเธอ
 330. และสั่งให้อาการเจ็บปวดออกไป
 331. ผมเกือบเป็นลมไปเลย
  ผมรู้สึกสึกเครียด
 332. ผมคิดว่าผมไม่มีความเชื่อ
  ผมพูดว่า โอเค ผมจะลองทำดู
 333. ผมจึงทำมันและเธอก็แทบจะกระโดดขึ้นมา
  พูดว่า "อะไรกันเนี่ย"
 334. แล้วเธอก็หาย
 335. แล้วผู้คนทั้งหมดก็.....
  สิ่งนี้เปลี่ยนโลกของผมไปเลย
 336. ผมได้เห็นแล้วว่า มันเป็นจริง
  มันเป็นเรื่องจริง
 337. นี่ก็เพียงพอสำหรับผมแล้ว
 338. ผมอธิษฐานให้คนๆหนึ่ง
  แล้วผมก็ไปด้วยตัวเอง
 339. เราคือคริสเตียนที่ได้รับมอบหมาย
  ให้ไปสร้างสาวก
 340. มีคำหนึ่งที่เราเริ่มใช้กัน
  คือคำว่า "คิกสตาร์ท"
 341. เหมือนกับตอนสตาร์ตรถมอเตอร์ไซค์
 342. ที่คุณต้องใช้เท้าสตาร์ทเครื่องยนต์
 343. และเมื่อเครื่องติดแล้ว
  คุณก็สามารถขับไปได้ทุกที่
 344. ในทางเดียวกัน เราคือคริสเตียน
  ที่ต้องการถูก "คิกสตาร์ท"
 345. ในการทำสิ่งเหล่านี้
  พระเยซูเรียกเราให้ทำ
 346. ตัวอย่างเช่น เมื่อเราคิกสตาร์ทคริสเตียน
  เพื่อรักษาคนป่วย
 347. เราพาเค้าออกไปบนถนนและบอกว่า
  "ตามเรามา"
 348. แล้วเราก็แสดงให้เขาเห็นว่าทำอย่างไร
 349. เมื่อเขาได้ทำแล้วครั้งหนึ่ง
  เขาก็สามารถทำซ้ำได้
 350. คุณพูดว่าคุณเจ็บตามตัว
  โดยเฉพาะที่ขาใช่มั้ย?
 351. ใช่
  ผมจะอธิษฐานให้ แล้วคุณจะเห็น
 352. ผมสั่งให้ความเจ็บปวดออกไป
  ในขณะนี้
 353. หาย หายทันที
  ทั่วทั้งร่างกาย
 354. ผมสั่งให้อาการเจ็บปวดออกไป
  จากร่างกายตอนนี้
 355. ทั่วทั้งร่างกาย ตอนนี้
 356. ผมอธิษฐาน สำหรับการรักษาตอนนี้
  ในนามพระเยซู อาเมน
 357. ลองขยับดูสิ
 358. พยายามใช้ความรู้สึก
 359. รู้สึกดี
  รู้สึกดีใช้ใหม
 360. รู้สึกเจ็บอยู่มั้ย?
 361. ไม่ละ
  หายเจ็บแล้วเหรอ?
 362. ทุกคนก็ประหลาดใจ
 363. ผมสั่งให้หลังกลับมาเหมือนเดินทั้งหมด
  ในขณะนี้
 364. ลองก้มตัวลงซิ?
  พยายามเพ่งไปที่ความรู้สึกตรงนั้น
 365. เงยขึ้นมา
  มันหายไปแล้วจริงๆ
 366. จริงเหรอ?
  อะไร?
 367. ผมสาบาน
  ผมไม่ได้แต่งเรื่องขึ้นมา
 368. คุณรู้สึกว่าความเจ็บปวดได้ออกไปแล้ว
  โอ้ ใช่ โอ้ พระเจ้า
 369. เรื่องแบบนี้กำลังเกิดขึ้นทั่วโลก
 370. หลายปีก่อนเราได้เห็น
 371. คนนับแสนได้รับการเยียวยา
 372. โดยผู้เชื่อทั่วไป
  ที่ได้รับคิกสตาร์ท
 373. และเริ่มออกไปรักษาคนป่วย
 374. และคนเหล่านี้ได้นำพาผู้อื่นมาสู่พระคริสต์
 375. ดังนั้น ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
  เราเห็นผู้คนเป็นนับพันเข้ามาหาพระคริสต์
 376. และนี่เป็นสิ่งที่ทรงพลังมาก
 377. ผมมาที่สต๊อกโฮล์ม และพบพี่ชายคนนี้
 378. แล้วเค้าก็มาพร้อมกับเพื่อนเป็นกลุ่ม
  ภรรยาเขาก็มาด้วย
 379. แล้วเราก็ออกไป
 380. เริ่มแรกเขาหยุดที่คนที่มีความเจ็บปวด
 381. แล้วเขาก็วางมือบนคนๆนั้น
  แล้วเขาก็หาย
 382. แล้วผมก็รู้สึกว่า
  ว้าว มันมหัศจรรย์มาก
 383. คนๆนั้นหาย
  แล้วผมรู้สึกว่า
 384. ตอนนี้มันไม่ใช่สิ่งที่เห็นผ่านยูทูป
 385. ผมได้ดูผ่านยูทูป
  แต่ผมได้เห็นต่อหน้า
 386. มันมหัศจรรย์ทีได้เห็น
  ปฏิกิริยาของคนที่หายแล้ว
 387. สิ่งที่เกิดขึ้นถัดมา
  คือมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินมา
 388. และเธอปวดท้อง
 389. ผู้ชายคนนี้ คนที่คิกสตาร์ทให้ผม
 390. บอกว่าตอนนี้ถึงตาผมอธิษฐานแล้ว
  แค่วางมือลงไป
 391. และสั่งให้อาการเจ็บปวดออกไป
  แล้วผมก็แค่วางมือลงไป
 392. แต่ตอนนั้นผมลังเล แต่ก็วางมือลงไป
 393. และออกคำสั่ง
  ในนามพระเยซู ความเจ็บปวด ออกไป
 394. ผมเอามืออก และทันไดนั้น
  คุณน่าจะได้เห็น
 395. สีหน้าของเธอตนนั้นเธอทำหน้าสงสัย
  เหมือนจะถามว่า คุณทำได้ยังไงน่ะ?
 396. อะไร?
 397. ล้อกันเล่นรึเปล่า
  เปล่า เราไม่ได้ล้อเล่น
 398. นี่คือเรื่องจริง และนี่คือเหตุผลของเรา
  ที่ทำสิ่งนี้
 399. ไม่
 400. มันแปลกเกินไปแล้ว
 401. พระเยซูรักษาคุณ ไม่ใช่ผม
 402. ว้าว ผมไม่เคยเห็นอะไรยังงี้มาก่อนเลย
 403. เหมือนความฝันที่เป็นจริงต่อหน้าเลย
 404. และมันก็คือวันที่ดีที่สุดในชีวิตของผม
 405. ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ผมต้องการ
  เป็นเวลายาวนาน
 406. ในระหว่างทางกลับบ้าน
  ผมเปี่ยมไปด้วยความสุข
 407. ผมนั่งรถบัสกลับบ้าน
 408. และพอมาถึงผมก็นั่งเฉยๆหรือกลับบ้านไม่ได้
 409. ผมออกไปรอบๆเมืองและอธิษฐานให้คนอื่นๆ
 410. ในวันเดียวกันนั้น
  ผมพบกับเด็กหญิงกลุ่มหนึ่ง
 411. ผมอธิษฐานให้กับพวกเธอและหายทันที
 412. ผมรู้สึก ว้าว
 413. นี่ไม่ใช่บางอย่างที่เกิดขึ้นในสต๊อกโฮล์ม
  และอยู่กับที่
 414. มันเกิดขึ้นต่อเนื่อง คุณก็รู้
 415. ตั้งแต่นั้นผมก็ออกไปทุกวัน
 416. ทุกวันที่ผมไปตามท้องถนน
  ผมเห็นคนนับพันได้รับการรักษา
 417. มันเปลี่ยนผมมาก
  มันเปลี่ยนผมโดยสิ้งเชิง
 418. มันน่ามหัศจรรย์มาก
 419. ขยับขาของคุณ
 420. ฉันไม่รู้สึกอะไรเลย
 421. มันหายไปแล้วเหรอ?
 422. ฉันไม่รู้สึกอะไรเลย
  ไม่
 423. ฉันไม่รู้สึกเลย
 424. ไม่รู้สึกเลย
 425. ไม่แปลกเหรอ?
  ใช่
 426. พระเยซูรักษาคุณ
 427. ก้มลงแล้วลองรู้สึกดู
 428. มันได้ผล เดนนิส
  ลองสิ ลองดู
 429. ตอนนี้รู้สึกยังไงบ้าง
  รู้สึกดีเยี่ยมเลย
 430. หายเจ็บหมดเลยเหรอ?
  หายเจ็บหมดเลย
 431. ผมสาบานต่อพระเจ้า
 432. ของคุณพระเยซู
 433. ผมไม่ได้คิดว่าจะเจอแบบนี้
  หรืออะไรประมาณนี้
 434. ผมเห็นสิ่งเหล่านี้ในวิดีโอตลอดเวลา
 435. แต่ผมไม่เคยทำได้ด้วยตัวเองเลย
 436. และผมก็คาดหวังอย่างเต็มที่ว่า
  นี่สิ่งที่พระเจ้าทำ
 437. นี่คือสิ่งที่พระองค์ใช้ผม
  นี่คือเป้าหมายของผม
 438. เราอธิษฐานให้กับเด็กหญิงคนหนึ่ง
  ที่มีปัญหาบริเวณหลัง
 439. ผมคิดว่าเธอได้รับการผ่าตัด
 440. ความเจ็บปวดออกไปเดี๋ยวนี้
  หลังหาย เดี๋ยวนี้
 441. ในนามพระเยซู
 442. คุณรู้สึกว่ามีอะไรเกิดขึ้นมั้ย?
 443. โอ้โห
  ว้าว มีบางสิ่งเกิดขึ้นแล้ว
 444. เธอได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระเจ้า
  พบเธอด้วยวิธีการที่ไม่ธรรมดา
 445. เธอร้องไห้
  เธอล้มลงต่อหน้าเรา
 446. เติมเธอให้เต็ม
  มากขึ้น มากขึ้น
 447. พระวิญญาณบริสุทธิ์ ได้พบเธอ
  และเปิดปากของเธอ
 448. พระวิญญาณบริสุทธิ์ มากขึ้น
  เติมเธอให้เต็ม
 449. คุณพึ่งได้รับบัพติศมา
  และรับพระวิญญาณบริสุทธิ์
 450. พระองค์อยู่ที่นี่ อยู่ที่นี่
 451. นี่คือการเริ่มต้นใหม่
  นี่คือการเริ่มต้นใหม่สำหรับคุณ
 452. มันเป็นการเริ่มต้นใหม่
 453. พระเจ้า เราของคุณสำหรับเสรีภาพ
  พระเจ้า เราขอบคุณสำหรับการเริ่มต้นใหม่
 454. ครอบครัวของเธอที่มาด้วยกัน
  น้องสะใภ้และลูกๆของเธอ
 455. อยู่ในสันติสุขทั้งสิ้น
  และทุกอย่างก็เหมือนเป็นเหตุการณ์ปกติ
 456. คนเดินผ่านไปมา...
 457. ตอนนั้นผมคิดว่า
 458. สิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนนี้
  มันมหัศจรรย์มาก
 459. เธอไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในวันนั้น
 460. เธอลุกขึ้น คุณบอกได้เลยว่าเธอ
  ไม่ใช่คนเดิม
 461. พระเจ้าเปลี่ยนเธอ
  จากข้างในออกมาข้างนอก
 462. ฉันไม่เป็นไร ลิเลีย
 463. มันเป็นสิ่งที่ดี
  ยิ่งกว่าดีเสียอีก
 464. ยิ่งกว่าดีเสียอีก
 465. พระเจ้าต้องการมีชีวิต พระองค์
  อยากแสดงสิ่งเหล่านี้
 466. และแสดงว่าพระองค์เป็นใครให้กับเรา
 467. นี่คือพระเจ้า ที่อยู่ข้างนอกนี้
 468. ไม่ได้อยู่ในคริตสจักร
  แต่พระเจ้าอยู่ที่นี่
 469. และพระองค์ต้องการ
  เป็นส่วนในชีวิต
 470. พระองค์ต้องการเป็นส่วนหนึ่ง
  ในชีวิตเรา
 471. แล้วเราก็ไปต่อจากจุดนี้
 472. แล้วเราก็อธิษฐาน
  ให้กับชายคนหนึ่งชื่อ แดนนี่
 473. ใช่แล้ว ตอนแรกเราถามว่า
  มีใครที่มีอาการเจ็บปวดมั้ย
 474. เขาตอบว่าไม่มี
  แล้วแดนนี่ก็มา
 475. ใช่ เราถามสุภาพบุรุษที่นั่งอยู่บนเก้าอี้
  ว่าเราขออธิษฐานให้ได้ใหม?
 476. เขาบอกว่า "ไม่เป็นไร ผมสบายดี"
  แล้วคนที่ชื่อแดนนี่ก็พูดว่า
 477. "ผมปวดหลังมาก"
  "ปวดนานรึยัง?"
 478. "ปวดมาสิบปีแล้ว"
  แต่จริงๆแค่ 5 ปี
 479. ที่เขาปวดหลัง
  เราเลยบอกว่า
 480. "ได้เลย นั่งลงก่อนสิ"
  แล้วเราก็ให้เขานั่งลง
 481. และขาข้างหนึ่งของเขา
  ก็ยาวกว่าอีกข้างประมาณครึ่งนิ้ว
 482. ขา คลายตัวและยืดออกมา
  ในนามของพระเยซูคริสเจ้า
 483. นั่นไง
  ใช่แล้ว มันมีการเคลื่อนไหว
 484. คุณรู้สึกใช้มั้ย?
  และมันก็ขยับเข้าไปในมือของคุณ
 485. มีบางอย่างเกิดขึ้น
  แล้วมันก็ยืดออก
 486. แดนนี่ ลองยืนขึ้นซิ
  ตอนนี้หลังของคุณรู้สึกยังไง
 487. มันดีทีเดียว
  หายดีมั้ย?
 488. ใช่
  ปวดมา 15 ปี ตอนนี้หายแล้ว
 489. ใช่ 5 ปี
  โอ้ แล้วตอนนี้หายแล้วใชมั้ย?
 490. คุณรู้สึกอะไรบ้าง
  ผมไม่รู้สิ ผมรู้สึกว่ามันดี
 491. นี่เป็นครั้งแรก ที่เขาทำแบบนี้
 492. มันวิเศษเหลือเกิน
  ขณะที่เรากำลังมองหาคนอื่นๆ
 493. เราก็ไปซื้อไอสครีมกัน
 494. เราเดินเข้าไปแล้วคุณก็พูดกับผู้หญิงคนหนึ่ง
  ที่อยู่หลังเคาท์เตอร์
 495. มีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่หลังเคาท์เตอร์
 496. และเธอก็ถามว่าเรากำลังทำอะไรอยู่
  เรามาจากไหน
 497. และเราก็อธิบายให้กับเธอ
  ว่าเรากำลังเดินไปรอบๆและอธิษฐาน
 498. ผมมาจากฮูสตัน และมากับผู้คนจากหลายๆที่
 499. และเราอธิฐานให้กับผู้คน
  ที่มีเจ็บป่วยหรือปวด
 500. เธอพูดว่า "จริงเหรอ?"
  ผมก็เล่าเรื่องแดนนี่
 501. เธออุธานว่า โอ้พระเจ้า
  ฉันอยากจะพบผู้ชายคนนี้
 502. ผมนึกว่าเธอหมายถึงแดนนี่
  ที่พึ่งหายปวด
 503. "ขอโทษที ผมไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหน"
 504. เธอพูดว่า "ถ้าเขากลับมาเพื่ออธิษฐาน
  เมื่อไหร่ ช่วยบอกฉันด้วย"
 505. ในใจของผมคิดว่า
  "นั่นมันผมต่างหาก ผมอยู่ที่นี่แล้ว"
 506. ใช่ ผมจะกลับมา
  ในอีกไม่กี่นาที
 507. และเธอก็มา พร้อมกับถอดรองเท้าออก
 508. "ข้อเท้าข้างนี้แหล่ะ"
  เธอเปิดให้ดู
 509. และผมก็อธิฐานให้เธอต่อ
  และมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆ
 510. ผมมองไปรอบๆ และก็มีคนอีก
  4-5 คนพูดว่า
 511. "ผมก็ปวดเหมือนกัน"
  "คุณอธิษฐานให้ได้มั้ย?"
 512. รู้สึกยังไง?
  คุณทำอะไรอยู่?
 513. มันไม่ใช่ผมแล้ว
  ผมเคยเจ็บปวด
 514. ผมไม่ได้โกหก
 515. ตอนนี้มันหายสมบูรณ์แล้วหรือยัง?
 516. มานี่ กระโดดๆ
  ผมทำได้แล้วตอนนี้
 517. พวกคุณทำอะไรน่ะ?
  นี่คือพระเยซู
 518. ก้มลง
 519. คุณทำได้ครั้งล่าสุดเมื่อไหร่
 520. ตอนเป็นทหาร
  สิบปีก่อนใช่มั้ย?
 521. ใช่ สิบปีก่อน
  งั้นคุณก็ทำไม่ได้ถึง 10 ปีเลยสิ
 522. ไม่ได้ ไม่ได้เลย
 523. ลองอีกที
  ใช่ ผมรู้ว่ามันรู้สึกดีทีเดียว
 524. นั่งที่เก้าอี้สิ
  แล้วดูว่าคุณทำได้เหมือนปกติมั้ย
 525. แล้วยืนขึ้นดูซิ
 526. ถ้านี่คือพระเจ้าละก็...
  ผมรักท่าน
 527. นี่คือพระเจ้า 10ปีแล้วที่คุณ
  ไม่สามารถทำแบบนี้ได้
 528. ก่อนหน้านี้ทำไม่ได้เลย
  เพราะผมเจ็บปวดมาก
 529. ไปหาหมอ ไปๆมาๆ
 530. แต่พระเยซูคือหมอที่ยิ่งใหญ่มาก
  พระองค์อยู่เบื้องบนและที่นั่น
 531. พระองค์เป็นอยู่
  อาเมน
 532. มีอะไรผิดปกติกับคุณหรือ?
  แขนของผม....
 533. คุณยกแขนสูงกว่านี้
  ไม่ได้ใช่มั้ย?
 534. คุณเป็นยังงี้นานเท่าไหร่แล้ว
  6 อาทิตย์
 535. 6 อาทิตย์แล้วที่คุณทำแบบนี้ไม่ได้
 536. จงคลายตัวตอนนี้
  ในนามพระเยซูคริสต์ ตอนนี้
 537. คุณทำได้แล้ว
 538. คุณทำได้แล้ว
  พระพรเป็นของคุณ รักษามันให้ดีนะ
 539. ก่อนหน้านี้คุณยกได้แค่นี้ใช่มั้ย?
 540. ตอนนี้ขยับได้ดีขึ้นแล้วใช่มั้ย?
 541. มันเยี่ยมมาก
  ยกแขนขึ้นสิ
 542. ขอมือหน่อย
 543. คุณรู้สึกดีใช่มั้ย
 544. ตอนนี้เรารู้แล้วว่ามันเป็นยังไง
 545. เราจึงกลับไปฮูสตัน
  แล้วเราก็ไปตามสวนสาธารณะและร้านค้า
 546. เมื่อเราไปกินพิซซ่าไม่ว่าที่ไหน
  มันก็ไม่มีขอบเขตจำกัดสำหรับพระเจ้า
 547. เหมือนคนที่มีผมสีแดง
  ไปเติบโตในเอเชีย
 548. "ฉันรู้กสึกว่ามันมีอะไรในชีวิตมากกว่านี้
  ทุกคนดูเหมือนๆกันหมด"
 549. แล้วเราก็ไปที่ไอร์แลนด์
 550. นี่ไง ที่นี่ไง ที่มีคนเหมือนกับเรา
 551. นี่คือสิ่งที่ฉันรู้สึก
  "โอ้ นี่คึือชีวิตทีี่ดีมาก"
 552. นี่คือสิ่งที่ฉันต้องการ
  และฉันสามารถไปและทำแบบนั้นได้
 553. ใช่ เรารู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้กลับไป
  ผมรู้สึกราวกับว่า
 554. เพื่อนบ้านของผม และคนที่นั่น
  ไม่รู้ว่าอะไรกำลังจะมาถึงตัวพวกเขา
 555. เพราะผมรู้แล้วว่า พระเจ้า ผมสามารถทำได้
  ผมสามารถทำได้อย่างแน่นอน
 556. กิจการอัครทูต 2-38 "เปโตรกล่าวว่า
  กลับใจใหม่ และรับบัพติศมา พวกท่านทุกคน"
 557. ในนามของพระเยซูคริสเจ้า
  บาปของเราได้รับการให้อภัย
 558. และเราก็ได้รับของประทาน
  ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์
 559. เราได้ใช้เวลาในยุโรปด้วยความตื่นเต้น
 560. เมื่อเราได้เห็นเรื่องราวในหนังสือกิจการ
  อัครทูตเป็นจริงในช่วงเวลาของเรา
 561. เราได้เห็นผู้คนที่เผยแพร่ข่าวประเสริฐ
 562. พร้อมกับแสดงให้เห็นถึงอาณาจักรของพระองค์
 563. และบ่อยครั้งที่ข่าวประเสริฐสื่อสารได้
  อย่างชัดเจน
 564. เรื่องการหันหลังให้กับความผิดบาปของตนเอง
 565. และส่วนหนึ่งก็คือการ
 566. รับบัพติศมาและรับพระวิญญาณบริสุทธิ์
 567. บ่อยครั้งที่มันถูกแยกออกจากกัน
  ในระบบคริสตจักรของเรา
 568. แต่เมื่อเราเห็นสิ่งนี้
  มากขึ้นและมากขึ้น
 569. มันเข้ามารวมกันเหมือนกับแม่น้ำสายเดียวกัน
 570. เหมือนที่มันเป็นในหนังสือ
  กิจการอัครทูต
 571. ดังนั้น ไม่จำเป็นต้องรอ
 572. ดังนั้น เมื่อมีใครกลับใจ
  และแสดงความเชื่อในพระเยซู
 573. พวกเขาก็ถูกพาไปที่ๆมีน้ำ
 574. จะเป็นที่ไหนก็ได้
  ทะเลสาบก็ได้
 575. หรือในอ่างเก็บน้ำฝน
  หรือในอ่างอาบน้ำ หรือที่ไหนก็ได้
 576. คนก็รับบัพติศมาได้ทันที
 577. และในเวลาเดียวกัน
  ก็รับการเติมของพระวิญญาณบริสุทธิ์
 578. คำแรกๆที่ออกมาจากปากของพระเยซูคือ
 579. "กลับใจใหม่ แผ่นดินของพระเจ้ามาใกล้แล้ว"
 580. พวกเราถูกเรียกเข้ามา
  เพื่อให้ประกาศการกลับใจใหม่วันนี้
 581. มันเป็นเหมือนส่วนที่หายไป
  ในคริสตจักรทุกวันนี้
 582. เรากำลังพูดถึงเรื่องของความเชื่อ
  แต่เราไม่พูดถึงการกลับใจ
 583. พวกเขากลัวที่จะพูดเรื่องเกี่ยวกับ
  ความบาป
 584. แต่พวกเราถูกเรียกมาเพื่อพูดเรื่องบาป
 585. เราถูกเรียกมาเพื่อประกาศการกลับใจ
 586. เราต้องบอกว่าบาปคืออะไร
 587. และต้องพูดว่า คนเหล่านั้น
 588. ที่ยังอยู่ในความบาปจะพินาศ
 589. เราต้องพูดเกี่ยวกับความบาป
  ก่อนที่เราจะพูดเกี่ยวกับ
 590. ว่าพระเยซูเป็นลูกแกะของพระเจ้า
  ที่มาเพื่อยกบาปของเรา
 591. เพราะว่าถ้าเราไม่พูดเกี่ยวกับบาป
  พวกเขาจะทำอะไรกับพระเยซูได้?
 592. คุณจะไปไหน?
  ฉันจะไปสวรรค์กับพระเจ้า
 593. ทำไม
  เพราะว่า....
 594. คุณเป็นคนดีรึเปล่า?
  ใช่
 595. คุณเคยโกหกมั้ย?
  เคย
 596. คุณเคยขโมยมั้ย?
 597. ดาวน์โหลดอะไรบางอย่างโดยไม่จ่ายเงิน
  ใช่
 598. คุณเคยมีเพศสัมพันธ์นอกสมรสใหม?
 599. นั่นเป็นบทบัญญัติ 3 ข้อจากทั้งหมด 10 ข้อ
 600. จะให้ผมพูดอีกกี่ข้อดี?
 601. มันคือการเปรียบเทียบตัวเราเองกับคนอื่น
 602. แน่นอนว่า ถ้าคุณเปรียบเทียบตัวเอง
  กับคนอื่นๆรอบๆตัว
 603. คุณก็สามารถคิดได้ว่า
  คุณเป็นคนดีคนหนึ่ง
 604. แต่คำถามไม่ใช่ว่า ถ้าคุณเป็นคนดีคนหนึ่ง
 605. คำถามคือ
  คุณดีพอหรือยัง?
 606. พระคัมภีร์กล่าวว่า
  ถ้าคุณทำบาปเพียงข้อเดียว
 607. คุณก็ผิดหมดทุกข้อ
 608. มันไม่เหมือนกับสิ่งอื่นๆ
  มันก็โอเคที่คุณจะชั่งน้ำหนัก
 609. และคุณก็มีทั้งความดีและความชั่ว
 610. มันไม่เป็นแบบนั้น
  มันคือผิดหรือไม่ผิด
 611. เมื่อคุณทำผิดกฏครั้งหนึ่ง
  คุณก็มีความผิดฐานละเมิดกฏ
 612. ถ้าเราพูดเกี่ยวกับพระเจ้า
  ไม่มีใครซักคนที่สามารถ
 613. เข้ามาหาพระเจ้า ขึ้นบนสวรรค์
  ด้วยการทำความดี
 614. มันเป็นไปไม่ได้
 615. และผมมักจะคิดเสมอ ว่าผมเป็นคนดี เพราะว่า
 616. ใช่ ผมเคยทะเลาะนิดหน่อย ไม่มาก
 617. ผมเคยดื่มบ้าง
  ผมเคยทำสิ่งเหล่านี้ แต่....
 618. คนนี้คนนั้น แย่กว่าผมเสียอีก
 619. ดังนั้นปัญหาของผม
  เมื่อเทียบกับคนอื่นรอบๆตัว
 620. แทนที่จะเทียบกับตัวของผมเอง
  กับพระองค์
 621. ที่ผมจะยืนต่อหน้าท่านในวันหนึ่ง
 622. ผมเชื่อว่าเราควรจะกลับไปดูสิ่งที่
  พระคัมภีร์บอกเรา
 623. การกลับใจไม่ใช่แค่ความรู้สึก
  เสียใจกับบาปของเรา
 624. และสิ่งที่เราได้ทำ
 625. และเราผิดต่อพระวัจนะของพระเจ้าอย่างไร
  ในความรู้สึกของเราเอง
 626. ความรู้สึกเสียใจไม่ใช่การกลับใจที่แท้จริง
 627. มันเป็นแค่ส่วนเดียว
  แต่ไม่ใช่เรื่องราวทั้งหมด
 628. เราเห็นกษัตริย์ฟาโรห์ในพันธสัญญาเก่า
  กับพวกอิสราเอลในอียิปต์
 629. เขารู้สึกเสียใจ และประกาศว่า
  "โอ้ ข้าได้ทำผิดบาปต่อพระเจ้า"
 630. และเขาก็สารภาพบาป แต่ไม่ได้
  หันหลังให้บาป
 631. หรือแม้กระทั่งเสียใจ
 632. คนหลายคนกล่าวว่า
  ดูสิ พวกเขาเสียใจ
 633. พวกเขาร้องไห้
  เพราะพวกเขาเสียใจจริงๆ
 634. ยูดาห์ในพันธสัญญาใหม่
  ก็เสียใจ
 635. เขารู้สึกเสียใจมากจนฆ่าตัวตาย
 636. แต่เขาไม่ได้หันหลังให้กับบาป
 637. เมื่อเราอ่านในหนังสือพระคัมภีร์
  พระเจ้าให้ความหมายเรื่องการกลับใจ
 638. คือการยกโทษ
 639. มากกว่าที่จะยกโทษ
  ด้วยความเชื่อในพระเยซู
 640. และผมคิดว่าเมื่อมองไปที่ส่วนหลัง
  เรามักจะคิดว่า
 641. ด้วยความเชื่อในพระเยซู
  พระเจ้าจะยกโทษให้เราอัตโนมัติ
 642. เมื่อคุณอ่านในหนังสือพระคัมภีร์
  จะพบว่า นั่นไม่ใช่เรื่องจริง
 643. ลองจินตนาการว่าคุณกับผม
  เล่นหมากรุกกัน
 644. ผมขยับตัวหมาก แล้วก็
  ถึงตาคุณ
 645. ผมอยากเห็นการเดินหมากของคุณบ้าง
 646. ตาผม แล้วก็ตาคุณ
 647. ผมได้รับอนุญาตให้ทำอย่างงี้มั้ย?
  เคลื่อนหมากตัวนี้ไปทางโน้นทางนี้
 648. ผมได้รับอนุญาตให้ขยับหมากสองครั้งมั้ย?
  ไม่
 649. ทำไม เพราะนั่นคือกฏ
 650. กฏก็คือคุณต้องขยับหมากทีละครั้ง
 651. ถ้าเปรียบกับเรื่องพระเจ้า
  คุณก็เป็นคนบาป
 652. คุณทำอะไรบางอย่างที่ผิด
 653. และดังนั้นคุณจึงถูกแยกจากพระองค์
 654. คุณไม่สามารถมีสัมพันธภาพที่ดีกับพระเจ้า
  เพราะความบาปของเรา
 655. ความบาปของเราเป็นเหตุให้พระเจ้า
  ไม่สามารถมีสัมพันธภาพกับเรา
 656. พระเจ้ามองมาที่คุณและพูดว่า
 657. "เราไม่อย่างลงโทษท่าน
  แต่เราบริสุทธิ์ ดังนั้นเราจึงต้องทำ"
 658. แต่ในเวลาเดียวกัน
  เราอยากให้โอกาสกับท่าน
 659. ที่จะได้รับการให้อภัย
  และมีสัมพันธภาพกับเราอีกครั้งหนึ่ง
 660. เราส่งลูกชายของเรา เยซู
  เพื่อตายให้กับท่าน
 661. มันจึงเป็นเช่นนี้
 662. คุณทำบาปและฝ่าฝืนบทบัญญัตืของพระเจ้า
 663. นั่นเป็นเหตุให้เรามีชีวิตอยู่โดย
  ปราศจากพระเจ้า
 664. เราใช้ชีวิตของเรา ด้วยตัวเราเอง
  แยกจากพระเจ้า
 665. พระเจ้ามองลงมาที่คุณ
  และพูดว่า เราไม่อยากตัดสินท่าน
 666. เราอยากจะยกโทษให้ท่าน ดังนั้นเราจึง
  ส่งลูกชาย เยซู มาตายให้กับท่าน
 667. ตอนนี้ตาใครแล้ว
  ตาคุณ
 668. พระเจ้าอยากยกโทษ
  พระองค์ต้องการให้เราเป็นอิสระ
 669. และให้ชีวิตใหม่กับคุณ
  และรักษาผ่านทางคุณ
 670. เพราะองค์ต้องการทำสิ่งเหล่านี้
  แต่พระองค์กล่าวว่า
 671. "เดินสิ ตาท่านแล้ว"
  พระองค์รอคุณอยู่
 672. แต่ทันทีทันใดนั้น คุณพูดว่า
  ฉันกลับใจใหม่ และรับการให้อภัยบาป
 673. และพอคุณทำเช่นนั้น
  พระเจ้าก็จะยกโทษให้คุณ
 674. มันสำคัญมาก ที่จะเข้าใจ
 675. เพราะมีผู้คนมากมาย
  ผมก็เคยเป็นยังงั้นมาก่อน
 676. เหมือนพวกคุณ ผมเชื่อว่าพระเจ้ามีจริง
 677. แต่ในใจของผม ในจักรวาลของผม
  "โอเค เมื่อเวลามาถึง
 678. พระองค์จะมาหาผม มันขึ้นอยู่กับพระองค์
 679. พระองค์ยิ่งใหญ่ พระองค์ทำอะไรได้หมด
 680. แล้วผมก็ยกความรับผิดชอบ
  ให้กับพระองค์ทั้งหมด
 681. การกลับใจที่แท้จริง
  ต้องการการกระทำ
 682. มันไม่ใช่เพียงคำพูด
  ไม่ใช่แค่ความคิดของเรา
 683. การกลับใจที่แท้จริงไม่ใช่เพียงแต่
  การตระหนักว่า
 684. คุณทำบาปต่อพระเจ้าผู้บริสุทธิ์
 685. แต่คุณก็สารถาพบาปต่อพระองค์
 686. คุณรู้สึกเสียใจต่อพระองค์
 687. และคุณก็หันหลังให้ชีวิตที่เต็มไปด้วยบาป
 688. และคุณก็เริ่มชีวิตใหม่ในพระองค์
 689. คำว่ากลับใจใหม่ในหนังสือพระคัมภีร์
  คือคำว่า "Metanoia"
 690. ซึ่งหมายถึง คิดอีกครั้ง
 691. และพระเจ้าอยากให้เราคิดอีกครั้งหนึ่ง
 692. เกี่ยวกับชีวิตของเรา
  และการใช้ชีวิต
 693. ถ้าเราคิดอีกครั้งเรื่องพระเจ้า
  และผลของบาป
 694. แล้วพระเจ้าก็จะคิดอีกครั้งหนึ่ง
  เกี่ยวกับเรา
 695. กิจการอัครทูต 22-16
  แล้วเขารออะไรอยู่
 696. ลูกขึ้นแล้วรับบัพติศมา
  และชำระล้างบาป
 697. และถ้าเราสารภาพบาป
  เราก็อยู่ในความสว่าง
 698. และพบกับการให้อภัย
 699. แต่ถ้าเราปิดตัวเอง
  ในทุกก้าวที่เราเดิน
 700. เข้าหาแสงสว่าง
  ซาตานก็จะพูดว่า
 701. "จงจำไว้ จงจำไว้"
  ใช่ นี่คือสิ่งที่เขาทำ
 702. แต่ตอนนี้มันออกมาแล้ว
  คุณได้สารภาพมัน
 703. คุณได้พูดกับผม
  คุณได้พูดออกมาแล้ว
 704. จงถูกนำด้วยพระวิญญาณ บางทีคุณ
  ควรพูดออกไปให้ทั้งโลกได้ยิน
 705. ผมไม่รู้อะไร แต่รู้ว่ามีการให้อภัย
 706. ผู้คนต้องได้ยินสิ่งนี้ มันคือเสรีภาพ
 707. มีผู้หญิงหลายคนที่เป็นแบบเดียวกัน
  มีหลายคนมาก
 708. พวกเค้าทำเหมือนๆกัน
 709. แบกมันไปรอบๆ 30 40 50 ปี
 710. นั่นไม่ใช่เสรีภาพ
 711. เสรีภาพคือสิ่งที่คุณมีประสบการณ์ตอนนี้
 712. ฉันมาวันนี้ เพื่อแสวงหาพระเจ้า
  และของประทานภาษาใหม่
 713. และสิ่งต่างๆที่ชีวิตของฉัน
  ที่อยากเป็นอิสระจาก
 714. ในสัปดาห์นี้
  พระเจ้าได้ให้ฉันเป็นอิสระ
 715. และอวยพรฉันด้วยของประทานภาษาใหม่
 716. และชำระฉันด้วยบัพติศมาในน้ำ
 717. ฉันมีชีวิตแบบนี้มากว่า 30 ปี
 718. อยู่ในความอับอาย เก็บเป็นความลับ
 719. ตอนที่ฉันอายุประมาณ 20 ปี
 720. ฉันทำแท้ง
 721. ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา
 722. ผีร้ายได้หาทางเข้ามาในชีวิตฉัน
 723. ดังนั้น ฉันแสวงหาพระเจ้า
  และได้ดูวิดีโอของ ทอร์เบน
 724. พูดเรื่องพระเจ้า
  ฉันทำแบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้ว
 725. อธิษฐาน วิงวอน
  ต้องการที่จะรู้
 726. ว่าพระองค์ยกโทษให้ฉันรึยัง
 727. และแล้ว ก็ถึงเวลาที่พระองค์นำฉันมาที่นี่
  ในสุดสัปดาห์นี้
 728. ฉันรู้สึกอยากพูดกับทอร์เบน
 729. ว่าพระเจ้ามีบางอย่างที่จะพูด
  กับฉัน ผ่านทางเขา
 730. ดังนั้น ฉันได้ให้โอกาสนี้กับพระเจ้า
  ที่จะเป็นอิสระ
 731. อิสระจากความเจ็บปวด
 732. เป็นเวลา 30 ปี ตอนนี้ฉันเป็นอิสระ
  ขอบคุณพระเจ้า
 733. จงเป็นอิสระ
 734. ...เมื่อฉันอายุ 20 ปี พระเจ้าช่วยฉัน...
 735. ...ฉันทำแท้ง และหลังจากนั้นมา
 736. พระเจ้าพยายามที่จะบอกว่าฉันโอเค
 737. แต่ผีร้ายกุมชีวิตฉันไว้แน่นกว่า
 738. มันตามฉันไปตลอด
 739. ฉันจำวันที่เกิดขึ้นได้
  เหมือนพึ่งเป็นเมื่อวาน
 740. และฉันรู้สึกเจ็บปวดเหมือนวันนั้น
 741. มันเป็นการเริ่มต้นใหม่
  เริ่มใหม่
 742. คุณพร้อมหรือยัง ที่จะรับบัพติศมา
  ในนามพระเยซูคริสต์
 743. ที่จะชำระล้างบาปของคุณ
  พร้อมแล้ว
 744. ดังนั้นในความเชื่อของคุณ
  เราบัพติศมา ในนามพระเยซูคริสต์
 745. ตายกับพระคริสต์
  ฟื้นขึ้นมากับพระคริสต์
 746. มานี่ เราจะอธิษฐานให้คุณ
 747. พระเจ้า เราของคุณพระองค์ สำหรับ
  อลิซาเบท เราขอบคุณสำหรับเสรีภาพ
 748. และเมื่อเธอสารภาพออกมา
 749. มีผู้หญิงอีกคนเดินเข้ามาสารภาพด้วยเช่นกัน
 750. ทันใดนั้นคำสารภาพของเธอ
 751. ก็ได้มอบชีวิตและการให้อภัยกับผู้อื่น
 752. แล้วผู้หญิงคนนั้นก็รับบัพติศมาในน้ำ
 753. และเธอก็ได้สัมผัสกับอิสรภาพ
 754. หลังจากนั้นเราก็ไปงานประชุมกับคน 80 คน
 755. เมื่อเธอได้อธิบายบาปที่เธอเคยทำ
 756. อย่างการทำแท้ง แต่พระองค์ก็ให้อภัย
 757. เมื่อเธอสารภาพบาปและเปิดเผยเรื่องราวของเธอ
 758. ที่งานประชุมให้คนทั้ง 80 คนได้ฟัง
 759. ก็มีผู้หญิงอีก 12 คนเดินออกมาหาเธอ
 760. พร้อมสารภาพบาปเช่นเดียวกัน
 761. และนี่ เราได้เห็นพลังของการสารภาพบาป
 762. พลังของการรับบัพติศมา
  และเนื้อหาหลักของคำสอน
 763. ผู้ใดที่เชื่อและรับบัพติศมา จะเป็นผู้รอด
  พระเยซูได้กล่าวไว้
 764. สิ่งที่น่าสนใจจริงๆ
  เกี่ยวกับบัพติศมาในน้ำ คือ
 765. เราเชื่อว่าจากเวลา
  และวัฒนธรรม
 766. ทำให้วันนี้เรามีมุมมองแตกต่าง
  อย่างสิ้นเชิง
 767. สิ่งที่หนังสือพระคัมภีร์บอกเรา
  คือความเป็นจริงในชีวิต
 768. บ่อยครั้งที่เรามองสิ่งที่แสดงออก
  ที่มาจากภายใน
 769. แต่สิ่งที่น่าสนใจ
  คือคำจำกัดความ
 770. ซึ่งมันหมายถึงด้านจิตวิญญาณ
  และด้านร่างกาย
 771. ซึ่งมันแยกกันชัดเจน
  ในสองสิ่งนี้
 772. และผลของมัน
  เราเห็นในบัพติศมา
 773. และมีบางสิ่งบางอย่าง
  เป็นเพียงพิธีการ
 774. และไม่มีความสำคัญเกี่ยวข้องกับ
  ฝ่ายจิตวิญญาณ
 775. พูดอีกแบบหนึ่ง
  เป็นการยืนยัน
 776. ในบางสิ่งบางอย่าง
  ที่เกิดขึ้นแล้วในจิตวิญญาณ
 777. แต่บัพติศมา
  แตกต่างจากนั้น
 778. สิ่งที่เราค้นพบ คือ
  บัพติศมา
 779. ไม่ใช่แค่เป็นพิธีการ
 780. มันเป็นสิ่งที่เห็นจากภายนอก
  แต่มีบางอย่างเกิดขึ้นภายใน
 781. เราเห็นสิ่งนั้นเกิดขึ้น
  เมื่อใครคนใดคนหนึ่งอยู่ในน้ำ
 782. พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า
  อยู่ที่นั่น
 783. และเมื่อร่างกายเชื่อมสนิทกับ
  พระวิญญาณในระหว่างบัพติศมาในน้ำ
 784. พระเจ้าได้สำแดงสิ่งมหัศจรรย์
 785. สิ่งที่น่าสนใจคือ
  บัพติศมาในน้ำเป็นสองสิ่ง
 786. เป็นการชำระล้างและ
  การฝัง
 787. เมื่อจะชำระล้าง หมายถึง
  คนหนึ่งต้องสกปรกมาก่อน
 788. แล้วหมายความว่าอย่างไร?
 789. มันหมายความว่า
  บุคคลนั้นเมื่อรับบัพติศมา
 790. ควรได้รับทราบถึงความผิดบาป
  ของตนเองต่อหน้าพระเจ้า
 791. ดังนั้น การรับบัพติศมา
  และการกลับใจจึงเป็นของคู่กัน
 792. และมันเปลี่ยนเป็นความเชื่อ
 793. ความหมายของบัพติศมาคือ
  พระเจ้าต้องการนำสิ่งหนึ่ง
 794. คือการกลับใจใหม่
  และความเชื่อในพระเยซูคริสต์
 795. คนๆ หนึ่งตายในความบาปของตนเอง
 796. สิ่งที่เกิดขึ้นคือ
  เมื่อเรานำคนใดคนหนึ่ง
 797. ความผิดบาปของเขา
  สามารถนำไปสู่การกลับใจใหม่
 798. และเมื่อเขารับบัพติศมา
 799. ดังนั้น เมื่อคนนั้นออกมาจากน้ำ
  เขาเป็นคนใหม่และสะอาด
 800. ผมบอกหลายคนที่เราพบ
 801. การรับบัพติศมาในน้ำ
  ไม่ใช่เพียงแต่การเริ่มต้นใหม่ที่สะอาด
 802. แต่มันเป็นชีวิตใหม่ที่สะอาด
 803. เอาออกมา, เอาออกมา
  มากขึ้น มากขึ้น
 804. พระสิริ
 805. สรรเสริญพระเยซู
 806. ขอบคุณพระเยซู
 807. ขอบคุณพระเยซู, ขอบคุณพระเยซู
 808. ขอบคุณพระเยซู
 809. ขอบคุณพระเยซู
 810. ขอบคุณพระเยซู
 811. สรรเสริญชื่อของพระองค์, ขอบคุณพระเยซู
 812. ขอบคุณพระเยซู
 813. คุณรู้สึกอย่างไร?
 814. ผมรู้สึกมีบางสิ่งบางอย่างออกไป
 815. ดีจริงๆ มันคือน้ำแห่งชีวิต
  เป็นเหมือนน้ำพุพุ่งในตัวของคุณ
 816. และพระเจ้าก็จะปลดปล่อย
  มันออกมาผ่านทางปาก
 817. คลาวเดีย, คุณเป็นคนใหม่แล้ว
  อาเมน
 818. รู้สึกดีใช่ไหม?
  ใช่
 819. นี่คือการเริ่มต้นใหม่
  คลาวเดีย
 820. นี่เป็นเพียงการเริ่มต้นใหม่
  ใช่
 821. พระเจ้ามีสิ่งมอบให้
  เป็นของประทาน
 822. มันจะมีเวลาที่คุณไม่รู้จะอธิษฐานอะไร
 823. แต่คุณจะมีความเชื่อและอธิษฐาน
 824. สิ่งที่ยิ่งใหญ่กับการอธิษฐาน
  ด้วยภาษาใหม่คือ
 825. เราสามารถมุ่งมั่นในสิ่งที่เรา
  กำลังอธิษฐาน
 826. ถึงแม้ว่าใจของเราไม่ได้จดจ่อ
 827. เพียงแต่ปล่อยให้ปากขยับ
  และพูดออกไปในความเชื่อ
 828. และพระวิญญาณอธิษฐานผ่านทางเรา
 829. แล้วพระเจ้าจะใช้คุณ
 830. เมื่อพระวิญญาณลงมา
  และอธิษฐานผ่านทางคุณ
 831. มันสวยงาม
  อาเมน, ขอบคุณพระเจ้า
 832. พระเจ้าดีใช่ไหม?
  ใช่
 833. พระองค์ยิ่งใหญ่
  ใช่
 834. ผมได้เรียนรู้บางอย่างในวันนี้
 835. พลังของการรับบัพติศมาในน้ำทางพระเยซู
 836. มันไม่ใช่แค่สัญลักษณ์
  อย่างที่หลายคริสตจักรเชื่อ
 837. เหมือนที่เราเคยเชื่อ
  เพราะนั่นเป็นสิ่งที่เราเคยรู้
 838. ผมคิดแต่ว่ามันเป็นบางสิ่งที่เรา
  จะต้องทำเพื่อให้ผ่านไป
 839. บางทีแค่พรมน้ำหรืออะไรก็ตาม
 840. แต่มันมีความหมายมากกว่านั้น
 841. สิ่งที่คุณควรเชื่อ
  มันเป็นสิ่งทั้งหมดนี้
 842. เกี่ยวกับการตายและการฝัง
  เป็นการยุติของคนเก่า
 843. ธรรมชาติเก่าตายไป
  และธรรมชาติของคนใหม่เข้ามา
 844. สิ่งที่ได้เรียนในวันนี้
  คุณเชื่อไหม
 845. ในพระเยซูพระเจ้า
  ผู้ช่วยให้รอด
 846. ใช่, ผมเชื่อ
 847. เมื่อชีวิตเก่าตายไป
  และคุณรับชีวิตใหม่
 848. และทันใดนั้นเมื่อขึ้นมาจากน้ำ
 849. เขาพูดว่ามีบางอย่างออกไป
 850. เหมือนน้ำหนักออกไปจากเขา
  แล้วไม่มีอะไรหลงเหลืออีกต่อไป
 851. และทันใดนั้นเขารับบัพติศมา
  ในพระวิญญาณบริสุทธิ์
 852. ชายคนนี้เคยมีชีวิตที่แตกสลาย
 853. เขาจับที่หน้าอกของเขา
  มันวิเศษมากที่เห็นแบบนี้
 854. มันวิเศษมาก เมื่อเห็นสิ่งที่พระเจ้า
  ทำในชีวิตของเขา
 855. เขาร้องไห้ฟูมฟายในการทรงสถิตย์
  ของพระเจ้า
 856. สำหรับผมแล้วเห็นสิ่งที่พระเจ้าทำ
 857. เขาออกไป
  น่าจะเป็นเวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงกว่าจะถึง
 858. เพราะนี่คือสิ่งที่เขาต้องการ
 859. และอาจมีบางอย่างเกิดขึ้นในระหว่างนั้น
 860. ไม่มีพลังใดๆ อยู่เหนือเขา
  เขาเป็นอิสระจริงๆ
 861. ผมรู้สึกขอบพระคุณในสิ่งที่ได้เรียน
 862. และมีบางสิ่งบางอย่าง
  เกี่ยวกับบัพติศมาในน้ำ
 863. มีบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับ
  การกลับใจใหม่
 864. มีบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับ
  การบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์
 865. เราต้องการ 3 สิ่งนี้
 866. และนี่คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลง
  ในชีวิตจริงๆ
 867. และผมจะประกาศข่าวประเสริฐนี้
  จนกระทั่งวันที่ผมตาย
 868. เพราะว่าผมมีประสบการณ์
  และมันมีพลังจริงๆ
 869. เป็นการสำแดงความรักของพระเจ้า
  ที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อน
 870. ด้วยเหตุผลนี้ ผมเชื่อ
  ในสิ่งที่เกิดขึ้น
 871. เพราะว่าเมื่อชีวิตเก่าตาย
 872. ผีร้ายไม่มีพลังต่อชีวิตของคนๆ นั้น
 873. มันไม่มีพลังใดๆ ในร่างที่ตายแล้ว
 874. เพราะว่าร่างเก่าตาย
 875. และตอนนี้เมื่อคุณออกมาจากน้ำ
 876. คุณเป็นคนใหม่จริงๆ
 877. ในคนใหม่ที่สวมเสื้อผ้าเก่า
 878. เมื่อพระเยซูเดินอยู่บนโลกนี้
 879. พระองค์ประกาศให้คนกลับใจใหม่
 880. และเมื่อพระองค์สอนผู้คน
  ให้เกิดใหม่อีกครั้งหนึ่ง
 881. จากน้ำและจากพระวิญญาณ
 882. แต่พระองค์ไม่สามารถบัพติศมา
  คนเหล่านั้นในนามของพระองค์
 883. พระองค์ไม่สามารถบัพติศมา
  ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์
 884. แต่หลังจากการตรึงกางเขน
  เมื่อเปโตรยืนขึ้นในวันเพนติคอส
 885. พวกเราที่นี่รับข่าวประเสริฐเป็นครั้งแรก
  เมื่อเปโตรกล่าวว่า
 886. "กลับใจใหม่, รับบัพติศมาเพื่อการ
  อภัยบาปของท่าน
 887. และท่านจะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์"
 888. คุณคุกเข่าและพูดว่า
  "ฉันบัพติศมาในนามพระเยซูคริสต์"
 889. และมั่นใจว่าเขาโน้มตัวลงไป
 890. ตายกับพระคริสต์
  ฟื้นขึ้นมากับพระคริสต์
 891. เป็นอิสระ! เป็นอิสระ!
  ออกไป! ออกไป!
 892. เป็นอิสระ เป็นอิสระ
 893. ออกไป ออกไปเดี๋ยวนี้
 894. ผมสั่งให้วิญญาณออกไปเดี๋ยวนี้
  ออกไป
 895. ออกไปในนามพระเยซูคริสต์
  ผมสั่งวิญญาณให้ออกไป
 896. ออกไปจากเขาเดี๋ยวนี้
 897. ออกไป ออกไป
 898. ในนามพระเยซูเราสั่งวิญญาณผีร้ายออกไป
  เดี๋ยวนี้
 899. ออกไป เดี๋ยวนี้
  ออกไป
 900. ผมสั่งวิญญาณร้ายออกไป
  เดี๋ยวนี้
 901. ผีร้ายออกไป
 902. ผมสั่งผีร้ายออกไปจากเขา
  เดี๋ยวนี้
 903. ออกไป
  มากขึ้น มากขึ้น
 904. ผมสั่งผีร้ายในนามพระเยซู
  ออกมา
 905. ออกไปมากขึ้น
 906. ในนามพระเยซู
  ผมสั่งอีกครั้งหนึ่ง ออกไป
 907. ออกไป ในนามพระเยซู
  ผีร้ายจงออกมา
 908. ตอนนี้ออกจากเขา ออกจากเขา
 909. เติมเขามากขึ้น มากขึ้น
  อิสระ อิสระ
 910. มันเป็นจริง
 911. ขอบคุณ
 912. มันเป็นจริง
 913. ถ้าคุณอยากอ่านหนังสือ
  ผมจะแนะนำให้
 914. คุณเคยได้ยินหนังสือพระคัมภีร์
 915. นี่คือสิ่งที่เราอ่านในหนังสือพระคัมภีร์
 916. เขาได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระ
  และรับพระวิญญาณบริสุทธิ์
 917. มันไม่ใช่เป็นเพียงรูปภาพ
  มันเป็นจริง
 918. มันเป็นจริงในพระคัมภีร์
  แล้วที่เหลือเกี่ยวกับอะไร?
 919. ทุกคำพูดเป็นจริง
  ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ
 920. ฮาเลลูยา
 921. เพื่อนของผม
 922. ยังจำได้เมื่อ....
  ผมกำหมัด
 923. และยังจำได้เมื่อสัมผัสกับน้ำ
 924. และผมก็ตะโกนดังขึ้น
  ทันใดนั้น
 925. มีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้น
 926. ผมไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นจริงๆ
 927. ผมหลับตาแน่น
  และเปิดตาอีกครั้งหนึ่ง
 928. และพบว่าตัวเองอยู่อีกที่หนึ่ง
  ที่ไม่เคยอยู่มาก่อน
 929. ผมมองไป
  และเห็นทอร์เบนที่นั่น
 930. เมื่อมองไปทางนี้และก่อนจะมอง
  ไปอีกทาง
 931. ไม่เข้าใจว่าทำไม
 932. มีบางอย่างเกิดขึ้น
 933. สิ่งสุดท้ายที่จำได้
  เมื่อทอร์เบนพูดว่า
 934. "ผีร้ายออกมา"
 935. ผมรู้สึกมีสันติสุข
  และใจสงบ
 936. และรู้สึกมีสันติสุข
  เงียบ
 937. ผมจำได้เมื่อมองขึ้น
  เห็นผู้คนมากมาย
 938. และมีกล้องถ่ายรูป
 939. ทุกคนมองมาที่ผม
 940. และเหมือนกับว่าผมอยู่ในภาวะซ็อค
 941. เหมือนเข้าห้องผ่าตัด
  และทุกคนอยู่ที่นั่น
 942. ไม่รู้จะอธิบายอย่างไร
 943. เมื่อคิดถึงชีวิตและประสบการณ์
 944. ไม่มีสิ่งใดที่เหมือนแบบนี้
 945. แต่สิ่งที่ดีที่สุด
  จากประสบการณ์นี้
 946. เหมือนกับได้ถูกถอนฟัน
 947. ผมรู้ว่ามีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้น
 948. เหมือนมีสิ่งหนึ่งออกไป
  และมันไม่มีสิทธิ์อยู่ที่นี่
 949. มันเหมือนกับว่าฟันได้ถูกถอนออกไป
 950. ไม่มีอะไรเหลืออยู่
  มันออกไปแล้ว
 951. มันเหมือนกับว่า
  มีผิวหนังใหม่เกิดขึ้น
 952. เมื่อฟันถูกถอนออกไป
 953. คุณอยากให้ลิ้นสัมผัสมัน
 954. เมื่อลิ้นสัมผัสที่ฟันเคยอยู่
  แต่ตอนนี้ออกไปแล้ว
 955. ให้รู้สึกว่ามันเคยเป็นแบบนั้น
 956. เหมือนมีบางสิ่งบางอย่างเกิดใหม่ที่นั่น
 957. ที่ๆ ฟันเคยอยู่
 958. ผมรู้สึกมีความสุข เป็นอิสระ
  ขอบคุณพระเยซูคริสต์
 959. ทันใดนั้น ผู้คนก็รับบัพติศมา
  ผมอธิษฐานให้กับเขา
 960. เขาได้รับการปลดปล่อย
  เพราะเขาได้ตายกับพระคริสต์
 961. และเขาฟื้นขึ้นมากับพระคริสต์
  และผีร้ายออกไปจากเขา
 962. มันมีพลังจริงๆ
  เมื่อเห็นการปลดปล่อยเกิดขึ้น
 963. ที่นั่นส่วนหนึ่งของบัพติศมา
 964. มีพลังมาก,
  หลายคนมาและเห็น
 965. ทันใดนั้น คนมากมาย
  150-200 คน มองอยู่
 966. ที่นั่นเขาเป็นอิสระ
  เขารับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์
 967. เขาพูดภาษาใหม่
  มันมีพลังจริงๆ
 968. แล้วเราก็คาดหวังว่าจะบัพติศมา
 969. สมาชิกที่เหลือในครอบครัว
  ลูกชาย ลูกสาว และภรรยาของเขา
 970. เมื่อเขาเข้ามารับบัพติศมาในน้ำ
 971. พระเจ้าทำบางอย่างที่มหัศจรรย์
 972. เหมือนที่เราอ่านในข่าวประเสริฐ ทุกวันนี้
 973. พระเยซูรับบัพติศมาในแม่น้ำจอร์แดน
 974. เราอ่านว่าฟ้าสว่างเปิดออก
 975. และพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมา
  เหมือนนกพิราบ
 976. ฉันกับลอร์เรน
  เราพูดว่า
 977. "เราอธิษฐานกันใหม
  เพื่อให้บางอย่างเกิดขึ้น"
 978. เพื่อเราจะได้เห็นหมายสำคัญบนท้องฟ้า
  เมื่อเรารับบัพติศมา"
 979. แล้วเราก็รับบัพติศมา
 980. ฉันอยู่ในน้ำ
  ขณะรอรับบัพติศมา
 981. และฉันก็ได้ยินผู้คน
  ตะโกนว่า มองขึ้นข้างบนซิ!
 982. ฉันมองขึ้นไปได้เห็นคำว่า
  "จริง" เขียนบนท้องฟ้า
 983. เหมือนที่ฉันอธิษฐาน
  และได้คำตอบ
 984. แล้วฉันก็รับบัพติศมา
 985. ขอบคุณพระเยซู
 986. ทุกคนชี้ขึ้นไปแล้วบอกว่า
  มองขึ้นข้างบน
 987. เมื่อมองขึ้นไปบนท้องฟ้า
  พึ่งมีเครื่องบินผ่านไป
 988. เขียนบนท้องฟ้าว่า "จริง"
 989. มันเกิดขึ้นพร้อมๆ กัน
  แล้วผมอธิษฐานให้สามีเธอ
 990. และเขารับการปลดปล่อย
  และพูดว่า
 991. "มันเป็นจริง"
  "มันไม่ใช่แค่รูปภาพ"
 992. "ถ้ามันเป็นจริง, ทุกอย่าง
  ในหนังสือพระคัมภีร์ ก็เป็นจริงด้วย"
 993. ทันใดนั้น เราเห็นบนท้องฟ้า
 994. สิ่งที่พระเจ้าเขียน "จริง"
 995. จริง
 996. ทอร์เบน มองขึ้นไป
  ใช่ ผมเห็นมัน
 997. ใช่, ผมเห็นมัน
 998. เราต้องเริ่มประกาศข่าวประเสริฐ
  หลังจากนี้
 999. และผู้คนมากมาย กลับใจใหม่
  และรับความรอด
 1000. แทนที่จะบัพติศมาให้ 8 คน
  ตามที่คาดไว้
 1001. ตอนนี้มีประมาณ 30 คน
 1002. เพราะว่าผู้คนเห็นว่ามีอะไรเกิดขึ้น
 1003. เขาเห็นผู้คนได้รับการปลดปล่อย
  จากผีร้าย
 1004. และเห็นสิ่งที่เกิดขึ้น
  เมื่อเขารับพระวิญญาณบริสุทธิ์
 1005. เขากลับใจใหม่
  จากความผิดบาป
 1006. และมารับบัพติศมา
  และมีประสบการณ์เช่นเดียวกัน
 1007. โลกของผีร้ายเป็นจริง
  มันเป็นจริง
 1008. ผมได้เห็นคริสตจักร
 1009. เมื่อผู้เผยวจนะหรือคนของพระเจ้ามา
 1010. คนเหล่านี้เดินในสิทธิอำนาจ
 1011. เขาอธิษฐานให้กับคนมากมาย
  และเห็นการสำแดง
 1012. ผมไม่เคยเห็นสิ่งเหล่านี้
  เกิดขึ้นกับมือของผมเอง
 1013. ประสบการณ์แรกที่เกิดขึ้น
 1014. มันยิ่งใหญ่มาก
 1015. เมื่อภรรยาของผมและผม
  บัพติศมาให้กับบางคน
 1016. เป็นครั้งแรกที่บ้านของเรา
 1017. คนนั้นเกี่ยวข้องกับความเชื่อการรักษา
  แบบเรกิ
 1018. การทำนายไพ่ และใช้คริสตัลในการ
  รักษาโรค
 1019. เมื่อรับบัพติศมา
  และเหมือนกับเราทิ้งสิ่งเหล่านี้
 1020. เหมือนกับคริสตจักรทั่วไป
  เราอาจจะยิ้ม
 1021. ให้ใบรับรองกับเธอ
  และดื่มกาแฟ
 1022. แต่เราอธิษฐานให้กับเธอ
  จากนั้น
 1023. ประมาณ 2 นาทีผีร้ายเริ่มสำแดง
 1024. ผีร้ายแต่ละตัวเริ่มสำแดง
  และเราก็ไล่มันออกจากเธอ
 1025. มันเกิดขึ้นจริงๆ
  มันเป็นประสบการณ์ที่แท้จริง
 1026. ที่ผมมี
 1027. ตาของผมเปิด
  เหมือนมีสงครามเกิดขึ้น
 1028. เราไม่ได้เพียงแต่ถาม
  หรือพูดเกี่ยวกับความคิดดีๆ
 1029. แต่พระเยซูสั่งมาให้ขับผีร้าย
 1030. เรามีความรับผิดชอบต่อชีวิตผู้คน
  ให้เป็นอิสระ ในนามพระเยซู
 1031. นี่เป็นเหตุให้มีสงครามอยู่
  เพราะผีร้ายไม่ชอบแบบนี้
 1032. และเรากำลังจะลงไปในน้ำ
 1033. เธอขึ้นมา
  และคุณจะได้เห็น
 1034. การเป็นอิสระ, เธอจะได้เห็นชีวิตใหม่
 1035. ให้คุกเข่า
  อย่ากลัวเลย นั่งลงไป
 1036. นั่งลงไป
  ฉันทำไม่ได้
 1037. ไม่, คุณทำได้
 1038. ในนามพระเยซู คุณทำได้
 1039. มันเหมือนชีวิตใหม่
  ซาตานเป็นตัวโกหก
 1040. มันมักจะโกหก
  และมันไม่ชอบคุณ
 1041. มอบทุกสิ่งทุกอย่างให้พระเยซูคริสต์
 1042. เพราะเมื่อคุณยอมมอบตัวเอง
  พระองค์ทำให้คุณเป็นอิสระ
 1043. และซาตานมันจะสูญเสีย
  สิ่งที่เขาไม่ต้องการ
 1044. คุณทำได้
 1045. เข่าของฉันงอไม่ได้
 1046. นั่งลงไป ในนามพระเยซู
 1047. เธอต้องการทำ แต่เข่าไม่ยอมงอ
 1048. เธอก้มลงไป
  แต่มีบางอย่างต่อสู้
 1049. ในนามพระเยซู
  เราขอบคุณพระเจ้า
 1050. แค่นั่งลงไป ในนามพระเยซู
  นั่งลงไป
 1051. นั่งลงไป นั่งลงไป
  ในนามพระเยซู
 1052. ในนามพระเยซู
  นั่งลงไป
 1053. นั่งลงไป
  ในนามพระเยซู ลงไป
 1054. คุณพร้อมที่จะรับบัพติศมาไหม
  ในนามพระเยซู
 1055. ด้วยความเชื่อของคุณ
  เราบัพติศมาให้ ในนามพระเยซูคริสต์
 1056. แค่นั่งลงไป ตายกับพระเยซู
  ฟื้นนขึ้นมากับพระองค์
 1057. อิสระ เป็นอิสระ
  ชาตานออกไป ออกไปเดี๋ยวนี้
 1058. ออกไป ออกไปจากเขา
  ออกไป
 1059. ออกไป ออกไปตอนนี้
 1060. เป็นอิสระ เป็นอิสระ
 1061. ออกไป ในนามพระเยซู
  เราสั่งวิญญาณ ศาสนา ออกไป
 1062. ออกไปเดี๋ยวนี้
  ในนามพระเยซูคริสต์
 1063. ออกไปเดี๋ยวนี้
 1064. ออกไป ออกไป ในนามพระเยซู
 1065. ออกไปเดี๋ยวนี้
 1066. ออกไป ออกไป
 1067. ออกไปในนามพระเยซู
  ออกไป
 1068. ออกไปเดี๋ยวนี้
 1069. ความโกรธ ความกลัว
  จงออกไป ในนามพระเยซู
 1070. ออกไป ออกไป
 1071. ออกไปเดี๋ยวนี้
 1072. เราสั่งเจ้าออกไป
 1073. ไปเดี๋ยวนี้
  เป็นอิสระ เดี๋ยวนี้
 1074. ให้มันไป
 1075. ฉันสั่งผีร้ายให้ออกไป
 1076. เราสั่งจิตวิญญาณให้ออกไป
 1077. ออกไป ออกไปเดี๋ยวนี้
 1078. ออกไป ในนามพระเยซู
  ออกไป ในนามพระเยซูเดี๋ยวนี้
 1079. ออกไปเดี๋ยวนี้
 1080. ออกไป เราสั่งทุกผีร้ายให้จากเขาไป
  เดี๋ยวนี้
 1081. ออกไป
 1082. ไปเดี๋ยวนี้
  ในนามพระเยซู
 1083. ออกไป
  ออกไป เดี๋ยวนี้
 1084. ไป ไป
  ในนามพระเยซู
 1085. เราสั่งจิตวิญญาณทุกชนิดออกไป
  เดี๋ยวนี้
 1086. ออกไป ออกไป เดี๋ยวนี้
  ในนามพระเยซู
 1087. ออกไป
 1088. ฮาเลลูยา
 1089. คุณมีประสบการณ์อิสระไหม?
 1090. คุณเป็นอิสระแล้ว
 1091. เป็นอย่างไรบ้าง?
  มันวิเศษมาก ขอบคุณ
 1092. มีชีวิตใหม่แล้ว
 1093. แล้วคุณจะเห็นมัน
  ผมชอบจริงๆ
 1094. คุณเห็นไหมเพื่อนๆ
 1095. นี่คือพลังของบัพติศมา
 1096. การกลับใจจากความบาป
  แล้วเข้าหาพระเยซูคริสต์
 1097. มันเหมือนสงคราม
  แต่ซาตานแพ้
 1098. พระเยซูมีชีวิต
 1099. ชีวิตใหม่ ชีวิตใหม่
 1100. อิสระ
  ใช่
 1101. สรรเสริญพระเจ้า
  สรรเสริญพระเยซู
 1102. ขอบคุณที่เติมฉันให้เต็ม
  ขอบคุณ
 1103. อาเมน
 1104. อาเมน
 1105. คุณมีพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้ว
  ใช่
 1106. เขาไม่เคยพูดภาษาใหม่มาก่อน
 1107. ทรงพลังจริงๆ
 1108. เราเห็นผู้คนมากมาย
 1109. เป็นอิสระจากความบาป
  ในบัพติศมา
 1110. เราเห็นคนที่เป็นโรคจิตเภท
 1111. ที่เป็นอิสระจากผีร้่าย
  ในบัพติศมา
 1112. เราเห็นคนมากมายที่มีปัญหา
  ด้านการกินอาหาร
 1113. เป็นอิสระในบัพติศมา
 1114. เราเห็นคนเจ็บป่วยหายได้
  เมื่อรับบัพติศมา
 1115. เราเห็นคนมากมาย
  ที่ไม่สามารถทำแบบนี้มาก่อน
 1116. เมื่อรับบัพติศมา
  ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์
 1117. แต่เมื่อเขารับบัพติศมาในน้ำ
 1118. พระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาบนเขา
  และเขาพูดภาษาใหม่
 1119. มันเป็นจริง เราบอกว่าเป็นจริง
 1120. ผมไม่รู้ว่าจะอธิบายอย่างไร
  เมื่อพระวิญญาณของพระเจ้ามา
 1121. และเมื่อผมรับบัพติศมาในพระวิญญาณ
  ก็พูดภาษาใหม่
 1122. กิจการอัครฑูต 1: 8
  "แล้วท่านจะได้รับฤทธิ์เดช
 1123. เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมา
  เหนื่อท่าน;
 1124. และท่านจะเป็นพยานฝ่ายเรา
  จนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก
 1125. และเราจะอธิษฐาน
  และคุณจะช่วยเรา
 1126. คุณชื่ออะไร?
  เคทธี
 1127. เคทธีมีความกังวลและอยากรับ
  บัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์
 1128. เราได้พบและพูดเกี่ยวกับบัพติศมา
  ว่าเป็นอย่างไร
 1129. พระเจ้า
 1130. เราเชื่อในพระองค์
 1131. เราเชื่อในพระองค์พระเยซู
 1132. ฉันกลับใจใหม่
 1133. และเราขอพระองค์
 1134. ปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระ
 1135. จากความเครียด
 1136. พระวิญญาณบริสุทธิ์มา
 1137. เติมเต็ม
 1138. บัพติศมาให้ฉัน
 1139. ตอนนี้
 1140. ในนามพระเยซู
 1141. หนังสือพระคัมภีร์
  บอกไว้ชัดเจนเรื่องหมายสำคัญ
 1142. เมื่อคนรับบัพติศมา
  ในพระวิญญาณบริสุทธิ์
 1143. ในกิจการอัครฑูต 8
  เราอ่านว่า ฟิลิป
 1144. มาที่ซามาเรีย
  และประกาศข่าวประเสริฐ
 1145. คนรับข่าวประเสริฐ
  และกลับใจใหม่
 1146. และเขารับบัพติศมาในน้ำ
  ในนามพระเยซู
 1147. แต่ในเวลานั้นพวกเขายังไม่
 1148. รับบัพติศมาในพระวิญญาณ
 1149. แล้วเมื่ออัครฑูตมาถึง
  พวกเขาเห็น
 1150. เขายังไม่ได้รับบัพติศมา
  ในพระวิญญาณบริสุทธิ์
 1151. และวางมือบนพวกเขา
 1152. และเมื่อเขารับบัพติศมา
  ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์
 1153. คุณไม่ได้อ่านว่าเกิดอะไรที่นั่น
 1154. แต่คุณรู้ว่ามีหมายสำคัญ
 1155. ทำไม?
  เพราะมีชายคนหนึ่งชื่อ ไซมอน
 1156. ไซมอนเห็นเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์
  ลงมา
 1157. ด้วยการวางมือของอัครฑูต
 1158. และเมื่อเขาเห็น
  เขาอยากได้ฤทธิ์เดชเดียวกัน
 1159. แล้วคนเหล่านั้น
  ที่เขาวางมือ
 1160. แล้วเขาก็รับพระวิญญาณบริสุทธิ์
 1161. เมื่อเราเริ่มพูดภาษาใหม่
  และพูดว่า "บัดนี้"
 1162. แค่กล่าวคำแรกออกไป
  แล้วให้มันออกไป
 1163. ตอนนี้
 1164. พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นอิสระ
 1165. เป็นอิสระ ตอนนี้
 1166. เป็นอิสระ ตอนนี้
  อิสระ อิสระ
 1167. พระวิญญาณบริสุทธิ์ อิสระ
 1168. อิสระตอนนี้
  มาด้วยพลังตอนนี้
 1169. พลัง พลัง
 1170. ใช่, มันดีใช่ไหม?
  เมื่อวานผมทำแล้ว
 1171. เขารับพระวิญญาณบริสุทธิ์
  เมื่อวานนี้
 1172. และคุุณวันนี้
 1173. ฉันไม่เคยพูดภาษาใหม่มาก่อน
 1174. มันออกมาได้อย่างไร?
  ใช่
 1175. เป็นอย่างไรบ้าง?
 1176. วิเศษมาก วิเศษจริงๆ
 1177. ลองคิดดู ที่กลางถนน
 1178. วิเศษมาก ขอบคุณ
  ขอบคุณมากๆ
 1179. คุณไปและบอกคนอื่นเรื่องนี้
 1180. ผมรู้สึกเหมือนมีสองฝ่าย
 1181. ถ้าคุณไปฝ่ายหนึ่ง แค่พูดเกี่ยวกับ
  สิ่งมหัศจรรย์
 1182. ผมรู้สึกไม่เข้าใจ
 1183. การกลับใจใหม่เป็นเรื่องธรรมดา
  ที่พระเยซูต้องการ
 1184. ที่จะช่วยเราด้วยสิ่งมหัศจรรย์
  และการรักษาโรคทางร่างกาย
 1185. และนี่คือสิ่งที่พระองค์อยากทำ
 1186. แต่สิ่งที่ตรงข้ามทั้งหมดคือ
 1187. พระเจ้าสัญญาที่จะให้ผู้เชื่อ
  มีร่างกายใหม่ในวันหนึ่ง
 1188. แต่ในขณะเดียวกัน
  ถ้าเผมไปหาอีกฝ่ายหนึ่ง
 1189. และผมเห็นสิ่งมหัศจรรย์
  ไม่ใช่สำหรับวันนี้เป็นเพียงพระวจนะพระเจ้า
 1190. แล้วมันก็ตรงกันข้าม
 1191. เพราะพระวจนะบอกว่า
  ทุกคำพูดจะเป็นฤทธิ์เดช
 1192. และเขาก็ยืนยันด้วยฤทธิ์เดช
 1193. แล้วเมื่อเราอยู่ตรงกลาง
 1194. แล้วเราก็พบว่าพระวจนะของพระเจ้า
  อยู่ตรงกลาง
 1195. ความสมดุลของทั้งสองฝ่าย
 1196. เมื่อเราต้องการพระวจนะของพระเจ้า
 1197. เข้ามาด้วยกันกับพลังของพระเจ้า
 1198. และจริงๆ แล้วทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
  ในชีวิตของผู้คน
 1199. เมื่อคนทั้งหลายเชื่อโดย
  พระวิญญาณบริสุทธิ์
 1200. เขามีประสบการณ์กับชีวิตใหม่
  กลับใจใหม่จากความบาป
 1201. ไม่เพียงแต่สารภาพบาป
  แต่ละทิ้งบาป
 1202. และรับฤทธิ์เดชของพระเจ้า
 1203. รับบัพติศมาในน้ำ
  และพูดภาษาใหม่
 1204. และสำแดงในชีวิตประจำวัน
 1205. ด้วยพลังของพระเจ้าในคุณ
 1206. หรือเสมือนวิหารในตัวของเรา
 1207. เป็นเวลาหลายปี
  ผมเคร่งศาสนา
 1208. และผมก็หันหลังออกไปอย่างสิ้นเชิง
 1209. แต่ในที่สุดก็รู้สึกหิวกระหาย
 1210. และผมก็กลับมาพบว่า
  มีบางอย่างในชีวิต
 1211. ที่จะต้องถูกปิด เนื่องจากความไม่เชื่อ
 1212. และไม่ได้เกิดในวันนี้
  แต่เป็นช่วงสมัยพระเยซู
 1213. หรือเกิดขึ้นกับคนบางคน
 1214. เมื่ออ่านหนังสือพระคัมภีร์
  กล่าวไว้ว่า
 1215. หมายสำคัญจะตามผู้ที่เชื่อ
 1216. ผมบอกว่า ผมเป็นผู้เชื่อ
  แล้วทำไมมันไม่เกิดขึ้น
 1217. สิ่งที่เราต้องการคือ
  การกระตุ้นความเชื่อ
 1218. ถ้าเรามีผู้คนที่ทำสิ่งเดียวกัน
 1219. ผมรู้สึกมีกำลังใจในความเชื่อ
 1220. เหมือนในขณะนี้
 1221. วันนี้คุณได้รับของประทานภาษาใหม่
 1222. ถ้าคุณไม่ได้ใช้ของประทาน
  มันจะเกิดอะไรขึ้น
 1223. มันก็หายไป
 1224. มันจะเกิดอะไรขึ้น
  ถ้าสิ่งนี้อยู่กับคุณที่นี่
 1225. แล้วคุณไม่อ่านหนังสือพระคัมภีร์
 1226. คุณก็ทิ้งมันไป
 1227. ใช้มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน
 1228. ทำให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลาางของชีวิต
 1229. และทำในสิ่งที่คุณกำลังทำให้กับเพื่อน
 1230. คิดถึงคนที่รู้จัก
  เพื่อนของคุณ
 1231. โทรศัพท์หาเขา บอก
  ว่ามีอะไเกิดขึ้น
 1232. เล่าคำพยานและอธิษฐานให้กับเขา
 1233. เชื่อเมื่อคุณยื่นมือออกไปอธิษฐาน
 1234. ผมกำลังพูดด้วยความลับ
  ทายซิว่าผมอยู่ในสภาพนี้นานเท่าไร
 1235. ตั้งแต่เมื่อวาน
  วันนี้
 1236. วันนี้เป็นวันแรกที่ผมรักษาผู้คน
 1237. ผมอธิษฐานเพื่อการเยี่ยวยาวันนี้
 1238. ตอนนี้คิดดูว่าทุกคริสตจักร
  ทำในสิ่งที่เราเรียน
 1239. และผมไม่สามารถทำอะไรได้
 1240. และพลังของพระเจ้าอยู่ในเรา
 1241. คุณทำมันตอนนีั และจริงๆ
 1242. มองหาบางคนที่จะอธิษฐานให้
  แล้วเขาจะได้รับการรักษา
 1243. นี่คือพลังของพระเยซูคริสต์
  พระองค์วิเศษมาก
 1244. ทุกคนมาพร้อมกัน
  เพื่อดูว่ามีอะไรเกิดขึ้น
 1245. คุณจะเห็นสิ่งที่พระเจ้า
  ต้องการทำ
 1246. มันวิเศษไหม?
  ใช่
 1247. ใครอยากเป็นคนแรก
  ใครมีปัญหาบ้าง
 1248. ไม่, ไม่จริงๆ
  คุณมีจุดน้ำใสตอนนี้
 1249. โอเค
  คุณมีอาการปวดข้อเท้า?
 1250. ไม่, ที่เท้า
  ฉันมีจุดจ้ำทั่วๆ ตัว
 1251. โอเค
  จงหายในนามพระเยซู
 1252. รู้สึกอย่างไรบ้าง?
  ขยับขาซิ
 1253. โอ้พระเจ้า
 1254. ไม่, ฉันไม่รู้สึกอะไร
  จริงหรือ?
 1255. ถ้านับ 1-10 คุณเจ็บเท่าไร?
 1256. แค่ 2
  โอเค, ให้เราอธิษฐานอีกครั้ง
 1257. กระดูกกลับเข้าที่
  จงหาย ในนามพระเยซู
 1258. ฉันไม่รู้สึกอะไรเลย
  มันวิเศษมาก
 1259. จริงๆ
  พระเยซูวิเศษจริงๆ
 1260. พระองค์วิเศษใช่ไหม?
  ฉันรักพระองค์
 1261. ขอบคุณมาก
  คุณแน่ใจหรือ?
 1262. คุณไม่ได้พูดเอาใจผมนะ
  ไม่, ฉันพูดจริง
 1263. ผมเดินได้
  เยี่ยมมาก เดินออกไป
 1264. ไม่เจ็บเลย
  เยี่ยมมาก
 1265. สรรเสริญพระเยซู สรรเสริญพระองค์
  ใครจะเป็นคนต่อไป
 1266. ฉันเจ็บที่ข้อเข่า
 1267. ตรงนี้เหรอ?
  ใช่
 1268. เป็นนานเท่าไรแล้ว
 1269. เริ่มเมื่อกลางปีก่อน
  เป็นๆ หายๆ
 1270. ลองบอกระดับความเจ็บปวดซิ
 1271. รู้สึกเจ็บปวดไหม?
 1272. เมื่อมีแรงกด
 1273. โอเค, ให้เราอธิษฐาน
 1274. ข้อเข่าจงหาย ในนามพระเยซู
 1275. ขยับดูซิ แล้วรู้สึกยังไง
 1276. หมุนมันรอบๆ
 1277. ความรู้สึกแปลกๆ
 1278. เมื่อสองวินาทีก่อน
  แต่ตอนนี้ไม่เจ็บเลย
 1279. หายหมดไหม?
 1280. หมด, เดี๋ยวจะลองเอาน้ำหนักกดดู
 1281. ถ้าเอาน้ำหนักปกติฉันรู้สึก
 1282. หายหมดแล้วหรือ?
  ใช่
 1283. สรรเสริญพระเจ้า
 1284. คุณรู้ไหมว่าทำไมการรักษาจึงเกิดขึ้น?
 1285. โดยพลังของพระเยซู
 1286. เพราะเยซูทำ ไม่ใช่ผมทำ
 1287. ผมไม่ได้เป็นคนพิเศษ ผมเป็นแค่
  ผู้สื่อสาร
 1288. ใครมีปัญหาอะไรอีกไหม?
  เข้ามาได้
 1289. ชั้นพึ่งหายจากข้อเท้าเคล็ดค่ะ
 1290. แต่ก็ยังมีปวดเป็นพักๆ
 1291. ตอนนี้ปวดมั้ย?
  นิดหน่อยค่ะ
 1292. หันมาให้ดูหน่อยสิ
  ตอนนี้คุณปวดใช้มั้ย?
 1293. ใช่ค่ะ ตอนนี้ก็ปวดอยู่
 1294. ข้อเท้า จงหาย
  ในนามพระเยซูคริสตเจ้า
 1295. ลองขยับข้อเท่าดูซิ
  รู้สึกแปลกๆนะ
 1296. เอ้า ลองเดินดูหน่อยสิ
 1297. โอ้โห.....
  พระองค์น่าอัศจรรย์ใช่มั้ย?
 1298. ผมก็รู้สึกมหัศจรรย์เหมือนคุณ
  เพราะอะไรคุณรู้มั้ย?
 1299. เพราะผมคือชาวคริสต์คนใหม่
  ที่พึ่งได้รับบัพติศมาในน้ำ
 1300. ผมพึ่งได้รับการบัพติศมา
  ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์
 1301. ผมพูดด้วยภาษาใหม่
  เหมือนที่คัมภีร์ได้กล่าวไว้
 1302. และคัมภีร์ก็กล่าวว่า
  จองออกไปรักษาผู้คน
 1303. อย่าไปฟังพวกคริสเตียนที่ใช้ศาสนา
  เพื่อครอบงำเรา
 1304. นั่นเป็นเรื่องเหลวใหล
  มันเป็นเรื่องศาสนา
 1305. ผู้ติดตามที่แท้จริงของพระคริสต์
  ปฏิบัติตามที่พระเยซูกล่าว
 1306. และนี่คือสิ่งที่เราทำ
 1307. เราเป็นคนเรียบง่ายธรรมดา
 1308. ที่ออกไปฟังพระวัจนะของพระเยซู
 1309. กิจการอัครทูต 19:2
  เปาโลถามพวกเขาว่า
 1310. "ตั้งแต่ท่านทั้งหลายเชื่อนั้น
  ท่านได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือเปล่า?"
 1311. คุณรู้เรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์แค่ไหน?
 1312. คุณรับพระวิญญาณหรือยัง?
  พระองค์แบกรับบาปของฉัน
 1313. คุณเคยได้ยินเรื่องการพูดภาษาใหม่มั้ย?
 1314. เคยค่ะ ฉันเคยได้เห็นตอนเด็ก
 1315. แต่ฉันกลัว เลยไม่แน่ใจ
  ว่ามันคืออะไร
 1316. เพราะฉันไม่ค่อยเข้าใจ
  คัมภีร์ไบเบิ้ล
 1317. กับเรื่องการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
 1318. มันเป็นเรื่องที่ฉันไม่ค่อยเข้าใจเลย
 1319. โบสถ์ที่ฉันไปก็ไม่เคยมีอะไรแบบนี้มาก่อน
 1320. ในบทกิจการอัครทูต
  คุณได้อ่านเรื่องของเปาโล
 1321. ว่าเขามาที่เอเฟซัสเพื่อพบกับ
  ผู้เชื่อบางกลุ่ม
 1322. เขาไม่ได้ถามคนเหล่านั้นว่า
  พวกท่านไปที่โบสถ์ไหน
 1323. เพราะนั่นไม่ใช่เรื่องสำคัญ
 1324. เปาโลถามพวกเขาว่า
 1325. "ตั้งแต่ท่านทั้งหลายเชื่อนั้น
  ท่านได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือเปล่า?"
 1326. ผู้เชื่อเหล่านั้นยังไม่ได้รับ
 1327. การบัพติศมาในน้ำ
  ในนามของพระเยซูคริสตเจ้า
 1328. จึงยังไม่ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์
 1329. ดังนั้นเปาโลจึงทำบัพติศมา
  ให้ในนามของพระเยซู
 1330. และเมื่อเขาวางมือลงบนคนเหล่านั้น
 1331. พวกเขาก็ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์
  และเริ่มพูดภาษาใหม่
 1332. อิสระภาพ อิสระภาพ อีก
 1333. อิสระภาพมากยิ่งขึ้น
  อิสระภาพ เดี๋ยวนี้
 1334. พระองค์ เราขอขอบคุณในความรัก
  เราขอขอบคุณในอิสระภาพ
 1335. ขอบคุณพระวิญญาณที่เติมเต็มให้เธอ
  พระองค์กำลังเติมเต็มให้เธอ
 1336. ไม่เหมือนเดิม
  ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป
 1337. เป็นยังไงบ้าง?
 1338. คุณรู้สึกใหมว่า...พระเจ้า...
 1339. คุณไม่เคยรู้สึกอย่างนี้ใช่มั้ย?
 1340. ฉันเป็นคนใหม่แล้ว
 1341. และที่ห้างนั้น ผมได้วางมือบนตัวเธอ
 1342. แล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เข้ามาหาเธอ
 1343. เธอไม่เคยสัมผัสกับสิ่งนี้มาก่อน
 1344. เธอได้รับสัมผัสจากพระวิญญาณบริสุทธิ์
  อย่างเต็มเปี่ยม
 1345. ดังนั้น เราเลยตัดสินใจออกไปข้างนอก
  เพื่อพูดคุยและอธิษฐานอีกซักหน่อย
 1346. ข้างนอกนั่น เมื่อผมอธิษฐานให้เธอ
  ปีศาจร้ายตนหนึ่งก็เริ่มสำแดงเดช
 1347. ข้าสั่งให้วิญญาณร้าย
  จงออกไปเดี๋ยวนี้
 1348. ข้าขอสั่งให้ออกไปเดี๋ยวนี้
 1349. มีเสรีภาพ
  มีเสรีภาพ
 1350. ออกไป เดี๋ยวนี้
 1351. จงมีเสรีภาพ เดี๋ยวนี้
  เสรีภาพ เดี๋ยวนี้
 1352. ออกไป
  ข้าขอสั่งให้วิญญาณนี้จงออกไป
 1353. ออกไป เดี๋ยวนี้ ออกไป
 1354. ออกจากร่างของเธอ
  ออกไปเดี๋ยวนี้
 1355. ตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกว่าผม
  กำลังอธิษฐานเพื่ออะไร
 1356. แต่พระเจ้าก็ได้เปิดเผยมันต่อผม
 1357. พระองค์ชี้ให้เห็นถึงบาปที่เธอเคยทำ
 1358. เมื่อผมบอกเธอเช่นนั้น
  เธอย่อตัวลงและร้องให้
 1359. และพูดว่า คุณรู้ได้ยังไง
  คุณรู้ได้ยังไง?
 1360. พระเจ้าให้อภัยฉันได้ไหม?
 1361. และที่นอกห้างนั่น
  หญิงสาวก็ได้พบกับพระเจ้า
 1362. งานนี้หนักมากจนถึงขนาดที่
 1363. มียามสามคนวิ่งเข้ามา
 1364. ไปเถอะ ไปเถอะ
  ฉันอยากจะพูดกับพวกเค้า
 1365. ฉันอยากจะพูดกับพวกเค้า
 1366. และวันนั้น หญิงสาวคนนั้นก็ได้พบพระเจ้า
 1367. พอตอนบ่ายเธอก็มาหาและเราก็อธิษฐานให้เธอ
 1368. เธอได้รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์
  และพูดภาษาใหม่
 1369. มันเป็นช่วงเวลาที่สะเทือนอารมณ์มาก
  และในขณะที่เขากำลังอธิษฐานให้ฉัน
 1370. ฉันไม่เคยบอกเขามาก่อนเลย
 1371. และเขาก็บอกว่าฉันทำให้เขานึกถึง
 1372. คนที่เคยผ่านเรื่องแบบเดียวกันมา
 1373. นั่นคือตอนที่ฉันรู้ว่าพระเจ้า
 1374. ต้องการจะบอกว่าพระองค์ยกโทษให้ฉันในวันนั้น
 1375. แม้ว่าฉันจะไม่อยากยกโทษให้ตัวเองก็ตาม
 1376. เพราะฉันคิดว่าฉันทำเรื่องที่ไม่น่าให้อภัย
 1377. แต่วันนั้น พระเจ้าได้ใช้ทอร์เบน
  เพื่อที่ฉันจะได้รู้ว่า
 1378. พระองค์รักฉันและยกโทษ
  ในสิ่งที่ฉันได้ทำลงไป
 1379. และพระองค์อนุญาตให้ฉัน
  ได้สัมผัสกับการให้อภัย
 1380. ฉันไม่เคยลืมเรื่องนี้เลย
  ฉันจะไม่เป็นคนเดิมอีกแล้ว
 1381. คุณเล่าเรื่องเมื่อวานได้มั้ย?
 1382. และก็สิ่งที่เกิดวันนี้
  ค่ะ
 1383. ขอโทษค่ะ ตอนนี้ฉันมีความสุขจริงๆ
  ฉันคิดถึงเรื่องนั้นเมื่อวาน
 1384. นี่คงเป็นวิธีเดียวที่ฉัน
  จะเล่าเรื่องของตัวเอง
 1385. เพราะฉันเหนื่อยแล้วกับการตามหาคำตอบ
 1386. และไม่เจอเลยไม่ว่าที่ไหน
 1387. มันมีอะไรบางอย่างอยู่ในตัวฉันเสมอ
 1388. แต่เมื่อวานมันได้หายไปแล้ว
  และฉันก็มีความสุขมากที่มันหายไป
 1389. วันนี้ฉันเลยรับบัพติศมา
 1390. ฉันรู้สึกดีมากหลังจากนั้น
 1391. ฉันเคยคิดที่จะรับมาก่อนแล้ว
 1392. แต่ฉันคิดว่ามันมีอะไรที่ต้องทำก่อน
 1393. ก่อนที่จะรับ
  ฉันเคยไปพูดกับศาสนจารย์
 1394. เคยเข้าร่วมประชุม 2-3 ครั้ง
  อะไรทำนองนั้น
 1395. ด้วยความเชื่อของคุณ
  เราขอบัพติศมาคุณในนามของพระเยซู
 1396. สิ้นชีวิตกับพระองค์
  ฟื้นคืนชีพกับพระองค์
 1397. เราขอขอบคุณพระเจ้าสำหรับมาเรีย
 1398. เราขอขอบคุณในทุกสิ่งที่พระองค์
  ทรงทำเพื่อเรา
 1399. ขอบคุณในสิ่งที่พระองค์
  ทรงกระทำเมื่อวานและวันนี้
 1400. ขอบคุณในสิ่งที่พระองค์จะทรง
  กระทำให้เราในอนาคต
 1401. วิธีการที่พระองค์สนองต่อคำอธิฐานของเรา
  เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์มาก
 1402. และเวลาที่เหมาะสมที่พระองค์มอบให้กับเรา
 1403. สิ่งที่คุณต้องเรียนรู้
 1404. และสิ่งที่คุณรู้เกี่ยวกับความรักของพระองค์
 1405. จริงๆแล้วฉันก็อธิษฐาน
  ในคืนก่อนที่จะเจอทอร์เบน
 1406. ฉันอธิษฐานคืนนั้น
  บนทางด่วนขณะขับรถ
 1407. ฉันอธิษฐานในสิ่งที่ต้องการ
  ที่อยู่ในใจ
 1408. ที่จะรู้จักพระองค์
  และมอบทุกสิ่งให้กับพระองค์
 1409. แต่ฉันไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไง
 1410. ฉันรู้สึกว่าต้องวิ่งออกไป
  ให้ไกลแต่พระองค์ไม่ได้อยู่ที่นั่น
 1411. แต่เมื่อวาน
  พระองค์ตอบคำอธิษฐาน
 1412. และพระองค์ทำให้ฉันรู้ว่า
  พระองค์อยู่ที่นี่ตลอดเวลา
 1413. พระองค์อยู่ที่นี่
  เมื่อฉันรู้สึกเสียใจ หรือเศร้า
 1414. อาการเศร้ามีอิทธิพลมากกับฉัน
 1415. แต่ฉันอยู่ที่นี่
  และตอนนี้เป็นตัวแทนความรักของพระองค์
 1416. ผมคิดจริงๆ ว่าเมื่อผู้เชื่อ
  กลับมา
 1417. และรับบัพติศมา รับข่าวประเสริฐ
 1418. กลับใจใหม่หันเข้าหาพระคริสต์
 1419. รับบัพติศมาเพื่อการไถ่บาป
 1420. ตายกับพระคริสต์
  และฟื้นกับพระองค์
 1421. และเติมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์
 1422. และเขาจะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้
 1423. เมื่อเราเห็นหนังสือกิจการอัครฑูต
 1424. มันคือชีวิตที่แท้จริงกับพระเจ้า
 1425. ไม่เกี่ยวกันกับระบบชนชั้น
 1426. มันไม่เกี่ยวกับโปรแกรมหรือโครงการใดๆ
 1427. มันเกี่ยวกับผู้เชื่อ
  ที่ตามพระเยซู
 1428. เหมือนเรามีชีวิตอยู่ในหนังสือ
  กิจการอัครฑูต
 1429. เรากำลังมีชีวิตอยู่
  และดูว่าจะทำอะไร
 1430. ตอนนี้ เราเห็นกระจกที่สมบูรณ์
  ในพระวจนะของพระเจ้า
 1431. ที่พูดว่า
  "พระวจนะกลายเป็นเนื้อหนัง"
 1432. และมันเกิดขึ้นในชีวิตของเราเอง
 1433. เหมือนกับที่เรามองตัวเอง
  เมื่อเราอ่านพระคัมภีร์
 1434. ผมเห็นผู้คนที่เบื่อหน่าย
  กับเรื่องโครงสร้างต่างๆ
 1435. ผมเห็นผู้คนที่เบื่อหน่าย
  กับประเพณี
 1436. ผมเห็นผู้คนที่ไม่ต้องการอะไร
  นอกจากความจริง
 1437. คริสเตียนเกือบทั้งหมดในโลก
  อยากเห็นความเปลี่ยนแปลง
 1438. แต่ภาพที่เป็นการเปลี่ยนแปลง
  ดูเหมือนว่า
 1439. มีทูตสวรรค์ลงมา
  หรือแสงสว่างในผู้คนถือเป็นจุดเริ่มต้น
 1440. และปลุกเราขึ้น
  และการเปลี่ยนแปลงก็เริ่มที่เรา
 1441. แต่สิ่งที่เราเห็นวันนี้คือ
  คริสเตียนในโลกนี้
 1442. เริ่มตื่นตัวและทำสิ่งที่กล่าวไว้
  ในพระคัมภีร์
 1443. เรากำลังจะออกไป
  เพื่อรักษาคนเจ็บป่วย
 1444. ประกาศข่าวหระเสริฐและนำคนมาเข้าหา
  พระคริสต์ นี่คือการเปลี่ยนแปลง
 1445. ผมเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงเริ่มแล้ว
  ตั้งแต่สมัยพระเยซู 2000 ปีก่อน
 1446. ฉันเชื่อว่าตอนนี้เป็นการเปลี่ยนแปลง
  ครั้งสุดท้าย
 1447. คริสตจักรเปลี่ยนแปลงครั้งสุดท้าย
 1448. ทุกสิ่งเป็นจริง
  คุณทำมันได้
 1449. แค่เดินออกไป
 1450. และเริ่มทำที่บนท้องถนน
 1451. เราซ่อนหลายอย่างไว้ในคริสตจักร
 1452. และมีสิ่งที่เป็นภาระอยู่ในคริสตจักร
 1453. แต่เราต้องออกไป
  และทำสิ่งต่างๆ ข้างนอก
 1454. พระเจ้าเป็นจริงและเรียกเรา
  ให้เป็นสาวกพระเยซู
 1455. ออกไปและสำแดงให้โลกเห็น
  ความจริง
 1456. มันเป็นจริง
 1457. มันเป็นจริง, ผมบอกคุณจริงๆ
 1458. มันเป็นจริง มันเป็นจริง
 1459. มันเป็นจริง
 1460. มันเป็นจริง
 1461. มันเป็นจริงในพระคัมภีร์
  แล้วที่เหลือละ?
 1462. ทุกคำเป็นจริง
  ตั้งแต่ต้นจนจบ
 1463. เป็นจริง
 1464. เป็นจริง
  เราอยู่ในยุคสุดท้าย
 1465. เมื่อพระเจ้านำผู้เชื่อกลับมา
  หาความจริง
 1466. กลับสู่ชีวิตจริง
  ที่เรามองหา
 1467. ชีวิตจริงเราได้อ่านในหนังสือ
  กิจการอัครฑูต
 1468. เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์นำเรา
 1469. นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น
  และเกิดขึ้นทั่วโลก
 1470. ให้เรามีจุดมุ่งหมาย
  ให้เราเดินทางต่อเพิ้่อสร้างสาวก
 1471. และให้พระเยซูสร้างคริสตจักร
 1472. ผมเชื่อว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลง
  ครั้งสุดท้าย
 1473. และนี่คือแค่เริ่มต้น
 1474. คุณจำได้ไหม คำพูดที่เราพูดกับท่าน
 1475. คุณจำได้ไหมถึงความฝัน
  ที่เราให้กับท่าน
 1476. เวลาผ่านไปและปฏิทินก็หมดไป
 1477. แต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญคือ
  ให้เวลากับเรา
 1478. ตื่นขึ้นเถิดพลเมืองของเรา
 1479. เราจะกลับมาเร็วๆ นี้
 1480. สิ่งหนึ่งที่จำเป็น
 1481. ให้เวลากับเรา
 1482. เราจะนำท่าน
 1483. ถ้าคุณต้องการเป็นสาวกของเรา
 1484. คุณควรจะปฏิเสธตัวเอง
  และมอบตัวเองให้กับพระองค์
 1485. ตามเรามา, ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
 1486. แล้วคุณจะได้ชีวิตนิรันดร์
 1487. ตื่นขึ้นเถิดพลเมืองของเรา
 1488. เราจะกลับมาเร็วๆ นี้
 1489. สิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่ง
 1490. ให้เวลากับมัน
 1491. เราจะนำท่าน
 1492. คุณมีเวลาให้เราไหม?
 1493. ที่จะแสวงหาแผ่นดินของเรา
 1494. แสวงหาเรา
 1495. เราอยากพูดกับคุณ
 1496. เราอยากจะนำคุณในทุกขั้นตอน
 1497. เราเรียกคุณ
 1498. คุณจะตามเรามาไหม
  ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
 1499. เรากำลังเรียกคุณ
  เรากำลังเรียกคุณ
 1500. Subtitles by: Dr. Peninnah Oberdorfer,
  Albert L. Oberdorfer & Aram Boontranurak.