YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Filipino subtitles

← The Last Reformation - The Beginning

Get Embed Code
48 Languages

Showing Revision 3 created 06/26/2016 by Robbert Dam.

 1. Gawa 19:5
  "At nang kanilang marinig ito,
 2. ay nangapabautismo sila
  sa pangalan ng Panginoong Jesus.
 3. Mamatay ang laman at kasalanan.
 4. Kasamang namatay ni Kristo
  at mabubuhay nang kasama Siya
 5. Banal na Espirito
  Palayain mo siya!
 6. Ang mamatay ng kasama kay Kristo
 7. Gawa 19:6: "Nang ipatong ni Pablo
  ang mga kamay
 8. ay bumaba sa kanila ang Espiritu Santo;
 9. at sila'y nagsalita ng mga wika,
  at nagsipanghula."
 10. Banal na espirito punuin mo Siya...
 11. Lumapit ka't punuin mo ako
  ng Espirito Santo
 12. Bigla na lamang lumabas ang mga salita.
 13. Salamat Panginoon.
 14. Anong ginagawa ko?
  - Ano?
 15. Anong ginagawa ko?
 16. Ikaw ay nanalangin sa mahiwagang salita.
 17. Gawa 3:6-7
  "Sinabi ni Pedro,
 18. "..Sa ngalan ni Jesucristo
  ng Nazaret, tumayo ka't lumakad."
 19. ...ang kaniyang mga paa at
  bukong-bukong ay lumakas."
 20. Masakit pa ba?
  - Hindi na.
 21. Hindi na talaga?
  - Hindi na po.
 22. Sa ngalan ni Hesus,
  Salamat po, Amen.
 23. Tapos na?
  Aleluyah
 24. ...mahigit isang buwan
  at siya'y biglang bigla
 25. Siya si Hesus.
 26. Nanunuod ako nito sa TV
 27. at di ko naniwala,
  ngunit ngayon naniniwala ako
 28. dahil nangyari na sa akin.
 29. Sakit umalis ka, ngayon na.
 30. At magagawa mo na to.
  Kaya ngayon gawing mo na.
 31. Magaling di ba?
  - OO
 32. Salamat Ama, Amen.
  Damhin mo.
 33. May nararamdaman ka bang kakaiba?
 34. Yung totoo, wala nang masakit.
 35. Wow
 36. Dios salamat sa
  pagpapagaling, dahil ang sakit ay aalis.
 37. Pakiramdaman mo ang 'yong ulo.
 38. Wala...
  Wala nang masakit, bro.
 39. Ngayon wala nang sakit.
  Ngayon wala nang sakit, Yes
 40. Tayo bilang isang iglesia ngayon,
  ay nasa isang matinding panibago
 41. Isang pagbabago,
  kung saan tayo'y babalik
 42. sa kung ano ang ating mababasa
  sa Aklat ng Mga Gawa
 43. Kung titignan mo ang iglesia ngayon,
 44. ito'y ibang iba sa kung ano
  ang ating mababasa sa Aklat ng Mga Gawa
 45. Dahil mahigit
  2000 taon ang nakaraan,
 46. Kung saan ang iglesia ay binabago
  ng paulit-ulit
 47. Makikita natin ang iglesia
  sa Aklat ng Gawa na buhay ang katawan.
 48. Ito'y katawan ng mga mananampalataya
  na may gabay ng Banal na Espirito
 49. Ang iglesia ay kilusan
  kilusan ng mga disipulo.
 50. Ang Kristyanismo ay lumipat sa Greece
  at naging isang pilosopiya.
 51. Ito'y dumating sa Italya at
  naging isang institusyon.
 52. Dumating sa Europa at
  naging kultura.
 53. Dumating sa Amerika at
  naging negosyo...
 54. Kung ang katawan ay
  gagawin mong negosyo
 55. hindi kaya ito prostitusyon?
 56. At ito ang nangyayari
  sa iglesia sa kasalukuyan.
 57. Ginawa nating prostitusyon ang iglesia
  ni Kristo, ang katawan ni Kristo.
 58. Dahil diyan kailangan natin ng pagbabago,
 59. kung saan tayo'y lumalim,
 60. patungkol sa doktrina,
  patungkol sa Espirito,
 61. at tungkol rin sa buong sistema,
  ang sistema ng iglesia.
 62. Bakit may iglesia at bakit
  natin to ginagawa.
 63. Panahon na para bumalik sa kung ano
  ang nababasa sa Aklat ng Mga Gawa.
 64. Binabalik tayo ng Diyos
  sa simula.
 65. ang pagkakaiba ng Aklat ng Mga Gawa
  sa lahat ng aklat sa Bibliya,
 66. ay dahil ang Aklat ng Mga Gawa ay
  ang natatanging libro sa Bibliya
 67. at sa lahat ng salita ng Diyos,
  na nagpapakita sa atin
 68. Kung paano humayo
  at mag disipolo
 69. Kung babasahin mo ang ebanghelyo na
  dinadala tayo sa Aklat ng Mga Gawa,
 70. ang kaaya-aya dito ay,
  kahit ang mga aklat na 'to
 71. ay isinulat sa panahon,
  panahon na marahil isinulat
 72. mga 30 taon
  pagpakatapos ng krus.
 73. Subalit ang panahon na nasasaklawan
  ay bago bago ang krus.
 74. Kaya di natin makikita ang kabuuan
  ng Kristyanong buhay,
 75. sapagkat si Kristo ay hindi pa namamatay,
  hindi pa Siya inililibing
 76. at nabuhay muli at
  pinadala ang Kanyang Espirto.
 77. Kaya di natin makikita sa mabuting balita,
 78. kung pa'no sila humayo
  at nag disipolo.
 79. Ang Banal na Espirito Santo ay
  di pa pinapadala
 80. at wala pa tayong kapangyarihan
 81. na humayo
  at matagumpay na gawin ito.
 82. Iniisip ko ito'y nagbigay ng takot
  sa marami ngayon.
 83. sa mga di nakakakilala
  sa Banal na Espiritu Santo.
 84. Dahil sinabihan sila Hesus
  na maghintay.
 85. Ang sabi Niya, pagdating ng Espirito
  matatanggap mo ang kapangyarihan
 86. at ikaw ay magiging patotoo.
 87. Ito ay totoo!
  Tunay ngang totoo!
 88. Amen, ito'y totoo!
 89. Aleluya
  - Siya'y gumaling.
 90. Kamangha-manghang Hesus.
  - Salamat Hesus.
 91. Tingnan niyo,
  siya'y naglalakad na.
 92. Alam ko na sa maraming iglesia
  mayroong nakasulat
 93. sa mga pader:
 94. 'Si Hesus Siya noon,
  ngayon at magpakailanman.'
 95. Tayong mga mananampalataya ngayon,
  ay naniniwala na
 96. Si Hesus ay di nagbabago
  noon, ngayon at magpakailanman.
 97. Kung tunay na di nagbabago,
  ganun din ang Banal na Espiritu Santo.
 98. At kung ang Banal na Espiritu'y di nagbago
 99. ang nababasa natin sa aklat ng Mga Gawa
  ay dapat di rin nagbago.
 100. Sa kapangyarihan ni Hesu Kristo siya
  ay tatayo't makakalakad.
 101. Napagaling ng lalaking ito ang babae.
 102. Siya'y sobrang tuwa.
 103. Tapos na.
  - Tapos na, Tapos na nga.
 104. Ito'y natapos sa kanyang pagiyak.
 105. Ganito ako maglakad,
  dahil di ako makagalaw ng mas mabilis.
 106. Anong gagawin mo ngayon?
 107. Sister, gawin mo 'to.
 108. Di ko 'to magawa,
  ito'y di ko magawa.
 109. at ito'y di ko din magawa.
 110. Halos sumigaw ako
  habang ginagawa ko yun.
 111. Papuri sa ngalan Niya.
 112. Sa Aklat ng Mga Gawa ating makikita
  ang mga naunang Kristyano,
 113. ang mga naunang disipolo ni Kristo.
 114. Sila ay namumuhay
  bilang disipulo
 115. Sila ay nagbabahay bahay,
  pumupunta sa kalsada.
 116. Tinatagpo nila ang mga tao doon.
 117. At ang mabuting balita ay matunog
  at yumayabong sa buong mundo
 118. Libo libong tao
 119. ang sumampalataya kay Hesukristo
 120. at nabawtismuhana't tumanggap sa
  Espiritu Santo
 121. Subalit sa isang punto ng
  makikita natin na
 122. Ang kristianismo ay naging institusyon at
  naging relihiyon ng estado
 123. Itong herarkiya, itong institusyong
  simbahan ay sumunod sa atin sa pagbabago
 124. kung saan si Luther, Calvin
  Zwingli nanggaling.
 125. Sinusubukan nila baguhin at
  ibalik tayo sa totoong gospel,
 126. pabalik sa Aklat ng Gawa.
 127. Subalit sila ay nabigo.
 128. Meron paring mga pagpapatayo ng gusali.
  Meron paring espesyal na pari.
 129. At meron paring mga pagtitipon
  sa mga espesyal na gusali,
 130. sa espesyal na mga araw, na may herarkiya
  at mga taong pilit
 131. upang dalhin ang kanilang alay sa simbahan
  upang maangkin ang pabor ng Dios.
 132. Hindinagtagumpay si Luther upang ibalik
  ang iglesia
 133. na nababasa natin sa Aklat ng gawa.
 134. Ang Biblya ag aklat ng buhay.
 135. At hindi ito magiging
  aklat ng buhay sa pag aaral lang.
 136. Nagiging aklat na buhay
  kung ipapamuhay.
 137. Inuutusan ko ang sakit sa kamay na to
  na umalis sa pangalan ni Hesus.
 138. Subukan mong gawin uli.
 139. Wala na.
 140. Ano ito?
 141. Sa pangalan ni Hesus, ngayon din, amen
 142. Suriiin mo.
 143. Wala na.
 144. Amen
 145. Umalis ka ngayon din, sa pangalan ni Hesys
  Subukan mo uli.
 146. Mga buto inuutusan kong gumaling
  sa ngalan ni Hesus.
 147. Subukan mo.
 148. May pagkapareha ba kay reiki?
  - No, Hesus.
 149. Jesus, not reiki.
  - Walang enerhiya?
 150. Panginoon! Hindi, hindi ito enerhiya.
 151. Salamat Hesus.
 152. Anog masasabi mo sa nangyari?
 153. Ang galing.
  - Magaling talaga.
 154. Tayo ay pinanganak, ditosa lupa
  na may layunin.
 155. Ay ang, hanapin at saliksikin ang Dios.
 156. Ang problema hindi natin siya
  sinasaliksik
 157. at dahil diyan
  di natin siya mahanap.
 158. Narinig mo bang tungkol kay Hesus?
 159. Namuhay tayo 2015
  pagkatapos ni Hesukristo.
 160. Ang Dios ay tunay, at tinawag tayo
  na maging disipulo niya.
 161. Disipulo ni Hesus, na humayo
  ipakita sa mundo Siya'y tunay.
 162. Ika- 5 ng Abril 1995, ako ay nagsisi
 163. nalaman ko na ako'y nagkasala
  at ibinigay ko ang buhay ko kay Hesus
 164. at may nagliwanag sa'king katawan.
  Ako'y nalugmok at nakatagpo ko ang Dios.
 165. Noong ika'y ipinanganak muli,
  Ang Espiritu'y dumating at nanahan sa'yo.
 166. at gagawin mo ang mga ginawa ni Hesus.
 167. Ang sabi ng Biblya tayo'y dapat
  tagagawa ng Salita.
 168. at hindi lang tagapakinig.
 169. Kung nakinig lang tayo at di
  di gumawa, niloloko natin ang sarili natin
 170. Kagaya ng isang lalaki,
  tuminging sa salamin
 171. Sububalit pagkatapos,
  kinalimutan ang nakita.
 172. Linggo-linggo maraming
  Kristiyano
 173. nakaupo sa simbahan,
  nakikinig sa Salita ng Dios
 174. Ngunit sa kanilang pagalis,
  limot nila ang napakinggan.
 175. Bawat sakit kailangang umalis, ngayon din
  sa pangalan ni Hesus.
 176. Mula ulo hanggan talampakan.
 177. Hindi mo kayan gawin 'to dati?
  - Hindi.
 178. Ganito na mula 2005.
 179. Buhay Siya!
 180. Gaano katagal bago ka nakalakad?
  - Hind ako nakalakad sa loob ng 10 taon.
 181. Hindi ba kahanga-hanga?
 182. Maliit pa ako noong na kita ko siyang
  naglalakad. - Ipagpaumanhin?
 183. Maliit pa ako noong
  nakasama ko siyang naglalakad
 184. Malapit na siyang maging 13.
  - Kaya, mga 3 taon siya noon?
 185. ok
 186. "May muscle disease ako.
  "Ipapanalangin natin yan."
 187. "Asan?"
  "Sa buong katawan ko."
 188. Nagumpisa silang nanalangin.
  4 hanggang 5 tao ang nanalanging sakin.
 189. May naramdaman akong nagkrak sa likod ko.
  Pagkatapos nakatayo at nakalakad na ako.
 190. Naghintay ako, at dumating din ang doktor.
 191. "Hello Mr. Ekkelboom, kumust ka?"
 192. Sabi ko: "Mabuti."
  "Ano ang nabalitaan ko?"
 193. Kaya tumayo ako.
 194. Sabi niya: "Anong nangyari?"
 195. 'Wag mo akong tanungin,
  tanungin mo ang Dios sa langit.
 196. Sabi niya: "Binabati kita."
  "Umaasa ako na manatiling mabuti."
 197. Hanggang ngayon, October na.
 198. at nangyari ito nung June 8
 199. Maaring mga 4 na buwa na ngayon,..
  June, July
 200. Oo, 4 buwan.
  At nagiging maaayos talaga.
 201. Bilang pastor sa huling 2 taon
 202. Nagsimula akong magutom.
  Babasahin ko ang Aklat ng Gawaa
 203. at nainis ako sa mga paraan
  na nakita kong nangyayari
 204. sa aklat ng Gawa, athindi ko
  nakikita itong nangyayari
 205. sa iglesia, or in my own life.
 206. o sa mga namumuno,
  pamunuan ng iglesia.
 207. Walang lumalabas
  at magpagaling ng mga tao.
 208. Na ipatong namin ang aming kamay
  sa mga tao't pauwiin sila
 209. at sila ay gagaling,
  sa kinabukasa or maaring hindi.
 210. Subalit sa nabasa ko sa Aklat ng Gawa
  ay ang mga apostles
 211. ay lalabas at gagawi nila
  ang mga bagay na to araw-araw.
 212. Naramdamam ko yan ang gusto ko.
 213. Sa loob ng 2 taon
  nagutom ako sa mga bagay na to.
 214. nanampalataya na dito ako
  tinawag na gawin
 215. subalit di ko nakayang gawin
 216. Kailangan magbago ang sistema ng iglesia
 217. Kailangan ihinto ang institusyong
  pagtayo ng gusali't Sunday Services.
 218. Ang mga tao ay nakaupo sa mga simbahan,
  taon taon
 219. naghihintay ng espesyal na ministro
  na ipanalanging sila
 220. sabihing ngayon kinasihan
  ka na ng kapangyarihan.
 221. Humayo ka at gawin mo ito
  at yan para sa Dios.
 222. O maupo lang at naghihintay na may
 223. makakita sa kanila,
  makita ang talento.
 224. A hindi yan ang
  sinasabi ng Bibliya na gawin natin.
 225. Hindi yan ang pinapagawa ni
  Hesus satin.
 226. Noong 1995, ako ay panadero
  at wala akong alam tungkol sa Dios.
 227. Wala akong alam maski ano
  sa Bibliya.
 228. Ako ay batang lalaki sa Denmark,
  nabawtismuhan sa Lutheran Church.
 229. Nakompirmahan ako sa Lutheran Church
  noong ako ay 14 taong gulang.
 230. Subalit ito ay tradisyon,
  Tradisyon para sa maraming tao ngayon.
 231. Isang gabi tumingala ako and sinabi:
  "Panginoon, nandiya ka ba?
 232. Kung nandiyan ka, kunin mo'ko.
  Gusto kitang makilala."
 233. Ilang panahon ang lumipas,
  narinig ko ang Mabuting Balita.
 234. at ika 5 ng Abril 1995,
  9:30 ng gabi.
 235. Ako ay nagsisi
 236. at isinuko ang lahat kay Hesus.
 237. At nagsimula ako
  na dumalos sa iglesia.
 238. Nagsimula ako na maging
  kagaya ng mga tao sa mga iglesia.
 239. Akala ko ito ay Kristiyanismo
 240. na makatagpo ang Dios at dumalo sa iglesia
  at maupo kada Linggo.
 241. Subalit lalo akong nabigo.
 242. At parang: Meron pang higit
  sa pagdalo sa iglesia.
 243. maupo ng dalawang oras bawat linggo
 244. makinig sa sermon.
 245. Isang panahon na sinimula ko
  ng basahin ang Aklat ng Gawa.
 246. Ang basahin ang tungkol sa mga
  Unang Kristiano kung paano sila namuhay.
 247. Iba ang ginawa nila sa ginagawa ko ngayon.
 248. Nakita nila pa'no nabago ang buhay
  saan sila dumating.
 249. Sa mga panahon na yon bigong bigo ako,
  dahil matagal na akong Kristiano
 250. ng maraming taon.
 251. Wala akong napagaling na may
  sakit, o nagpalayas ng demonyo
 252. Wala akong nadalang tao kay Kristo,
  Hindi ko kahit kailan naranasan
 253. nababasa natin, sa unang iglesia
  sa Aklat ng Gawa.
 254. Isang araw sa aking pagkabigo,
  Parang:
 255. "Panginoon, ibinigay ko lahat,
  gusto kong makita and ganitong buhay.
 256. At nagumpisa akong makita
  ang ganitong buhay, maraming beses.
 257. Pero sa umpisa ang problema ay
 258. walang sinuman pwedeng
  magdisipulo sa akin.
 259. Walang kagaya ni Kristo na magsabi:
 260. "Halika and sumunod ka sa'kin
  at gagawin kitang mangingisda ng tao."
 261. Halika at sumunod ka sa'kin,
  Ipapakita ko sa'yo
 262. paano magpagaling ng sakit,
  at ikalat ang ebanghelyo.
 263. Ipapakita ko sayo't tuturuan kita, kung
  paano maging epektibo sa Kaharian ng Dios.
 264. Walang nakagawa niyan.
 265. Pero ang pagkakaiba ngayon ay
 266. ngayon ay nagsisimula na tayong
  magdisipulo ng mga tao
 267. Kung angkinin natin ang ating natutunan
  at ibahagi.
 268. sa susunod na henerasyon ng mga disipulo,
  at ipagpapatuloy nila,
 269. at angkinin at ibahagi
  sa susunod na henerasyon ng mga disipulo
 270. sa maigsing panahon,
  magakakaroon tayo ng disipulo.
 271. linilibot natin ang buong mundo,
  kagayang kagaya ni Kristo
 272. ginagawa ang mga bagay na ginawa ni Hesus
  at higit pa diyan
 273. sapagkat pumunta tayo sa ama.
 274. Ngayon makinig tayo
  sa isa nating kaibigan.
 275. Sa mga taga Sweden,
 276. Pamumunuan ng Sweden ang tao!
 277. Ama panalangin ko na
  maaangkin namin ang Europa
 278. pati Denmark, at Norway
  at ang buong mundo para sayo!
 279. Naging Kristiano ako mga
  labing isan taon na nakakaraan.
 280. Dumating ako sa iglesia ng Sweden
 281. na wala ng Kristiano na pinagmulan.
 282. Mga ilang panahon kami ng misis ko
  lumipat sa ibang siyudad
 283. at dumating kami sa isang
  napakalaking iglesia.
 284. Naging tagapanguna kami
  sa isang malaking gawain sa simbahan.
 285. Dapat kami ang mga halimbawa
  pero wala kami ni isang nadalang kaluluwa.
 286. Wala akong nabawtismuhan ni isa,
 287. Wala akong gumaliong sa mga
  ipinalanging ko.
 288. Dumating sa isang punto
  isang gabi na lumabas kami
 289. at may isang lalaking
  lumapiot sa lamesa namin
 290. "Hey, nakikikita ko ang ginagawa mo,
  Gusto kong maging Kristiano.
 291. Paano ko ginagawa?"
 292. Ang akin reaksyon ay:
  "okay, daanan kita bukas
 293. at dalhin kita sa simbahan."
 294. Kaya't dinala ko siya sa simbahan
 295. at dinala ko siya sa pastor
  at ibinahagi sa kaniya ang kaligtasan,
 296. Subalit alam kong may mali.
 297. Dahil palabasa ako ng Bibliya,
  at naeskwela ako Bibliya ng ilang taon.
 298. Alam ko ang sinasabi nga Bibliya
  na ako dapat
 299. ang gumagawa ng mga bagay na to.
 300. Ako dapat ang nagpapatong
  mng aking kamay sa mga maysakit
 301. st sila ay gagaling.
  Ako dapat
 302. ang nagbabawtismo sa mga tao
  at di ko ginawa.
 303. Kaya may mali.
 304. Naisip ko'y baka sila'y
  nagsisinungaling,
 305. marahil hindi totoo
  ang sinasabi ng tao sakin.
 306. Kaya nagumpisa akong lumabas.
 307. Twing umaga gumigising ako
  at nanalanging sa Panginoon.
 308. At minsan umuulan, nagsnow
  masamang panahon
 309. pero lumabas parin ako
  par magsumamo sa Panginoon.
 310. Gusto kitang makilala, Gusto kong
  magkaroon ng totoong buhay.
 311. Isang araw habang nasa tarabaho ako
  at nagbabasang Kristianong pahayagan,
 312. mayrong maliit na nakasulat
  tungkol sa isa lalaking Danish
 313. na nasa malaking pamilihan
  sa Sweden
 314. nanalangin sa mga may sakit
  at gumagaling sila.
 315. At ako ay parang: Ano!
  Nakakita ako ng ganitong artikulo dati
 316. pero natangay ang puso ko't
  naramdaman kong ito ang Dios.
 317. Kaya tinawagan ko at sinagot ako,
  normal siyang tao.
 318. Nagusap kami at naikwento ko
  ang aking paglalakbay
 319. at inisip niya,
  kahangahanga, kaya dapat magkita kami
 320. Tianwag ko ang ilang kaibigan
  at pumupnta kaming Denmark
 321. Tinanaong niya kami:
  "Bakit kayo pumuntang Denmark?"
 322. Ika namin:
  "Gusto namin makakita ng taong gumaling."
 323. At sabi niya:
  "Okay sa loob ng 15 minutos
 324. makikita niyo ang taong itong gagaling."
 325. Ako ay parang; Oo, oo
  Di ako makapaniwala.
 326. Paanong maging parte ito ng
  buhay ko?
 327. Lumabas kami sa kalsada
  at nakarating kami sa isang grupo
 328. marahil mga 25, 30 taong gulang
 329. Isa sa mga babae mga ilang taon
  ng sumasakit ang tuhod.
 330. Sinabi niyang ipatong ko ang
  aking kamay sa kanyang tuhod
 331. at utusan ko ang sakit na umalis.
 332. Halos nagdilim paningin ko
  Ninerbiyos ako masyado
 333. Wala akong pananampalatay
  pero sabi ko, sige gawin ko.
 334. Ginawa ko at halos tumalon siya
  at ako ay parang: What?!
 335. At gumaling siya.
 336. At ang mga tao sa paligid ay parang..
  Niyanig ang aking mundo.
 337. At napagalaman ko, totoo ito
  totoo ito.
 338. Hindi sapat ito sakin.
 339. Ipinanalangin ko ang isan tao
  at magisa na lang ako.
 340. Tayong mga Ktistiano ay tinawag
  na magdisipulo.
 341. Ginamit namin ang "kickstarting"
  dito.
 342. Parang motorsiklo at gusto mong
 343. paandarin, ipadyak mo para magumpisa.
 344. At pag ang motorsiklo ay nagumpisa
  ng lumakad, makapunta ka na kahit saan.
 345. Ganun din, bilang Kristiano,
  kailangan makickstart
 346. sa paggawa sa mga bagay
  pinapagawa ni Hesus sa tin.
 347. Kung tayo, halimbawa,
  ikickstart ang Kristiano na magpagaling,
 348. dalhin natin sila sa mga kalsada
  at sabihin: sumunod kayo sakin.
 349. at ipakita sa kanila kung paano gawin.
 350. Pagnagwa na nila, pwede
  na nilang gawin uli.
 351. Ang sabi mo, may sakit sa buong
  katawan mo, lalo na sa binti?
 352. Oo.
  - Ipanalangin ko, at makikita mo.
 353. Utos ko sa lahat ng sakit,
  umalis ngayon din.
 354. Gumaling ka ngayon di
  sa buong katawan.
 355. Inuutusan ko lahat ng sakit,
  umalis ngayon din.
 356. Buong katawan, ngayon din
 357. Inapanalangin ko ang kagalingan
  sa pangalan ni Hesus, amen.
 358. Ikilos mo, subukan mo.
 359. Pakiramdaman mo.
 360. Masarap ang pakiramdam
 361. May nararamdaman mo bang sakit
  ngayon?
 362. Hindi.
  - Wala na?
 363. Namangha ang mga tao.
 364. Inuutusan ko ang likod
  na gumaling, ngayon din.
 365. Iyuko mo ng ganito;
  subukan mong pakiramdaman.
 366. At itaas uli.
  - Sa totohanan, wala na.
 367. Totoo.
  - What?
 368. Pangako.
  - Hindi ko ito gawagawa lng.
 369. Naramdaman mo na umalis.
  - Ay oo, Dios ko.
 370. Lumalaganap ito sa buong mundo.
 371. Noong nakaraang taon nakita namin
 372. Daan daan at libulibong tao
  ang gumaling.
 373. Maraming manampalataya
  ang nakickstart.
 374. ang humayo at
  nagpagaling ng mga maysakit.
 375. At nagsimula na rin sila
  magdisipulo ng ibang tao.
 376. Kaya sa nga nakaraang taon nakita
  namin ang libong taong bumalik kay Kristo.
 377. At ito talaga ang makapangyarihan.
 378. Dumating ako sa Stockholm
  at nakatagpo ko ang kapatid na'to
 379. at marami siyang kasama
  at ang misis niya ay nandun din.
 380. Lumabas sila.
 381. Huminto siya sa isang
  taong may sakit.
 382. at ipinatong niya ang kanyang kamay
  sa taong ito at siya ay gumaling.
 383. Ako ay parang:
  Wow, kamanghamangha ito!
 384. Ang taong ito ay gumaling
  at ako ay parang,
 385. ngayon hindi na sa youtube ito.
 386. Hindi na lang ako nanonood
  sa Youtube, nasaksihan ko mismo.
 387. Kamkanghamanha, na makita
  ang reaksyon ng taong gumaling.
 388. At sumunod ang isang babae
  ang lumapit
 389. at ang sabi niya masakit ang
  kanyang tiyan
 390. Itong lalaking na nagkickstart
  sakin ay parang:
 391. Ikaw ngayon ang manalangin.
  Ipatong mong kamay mo
 392. at utusan mo ang sakit na umalis,
  kaya ipinatong kong kamay ko
 393. at nagaalangan ako
  pero ipinatong kong aking kamay
 394. at inutusan,
  sa Pangalan ni Hesus, sakit unalis ka.
 395. Tinanggal ko ang kamay ko at biglang
  dapat nakita niyo
 396. ang mukha ng babai,
  siya'y parang, paano mo ginawa yan?
 397. Ano...?!
 398. Nagbibiro ka ba?
  - Hindi, hindi kami nagbibiro.
 399. Totoo ito, at yan
  ang dahilan kaya namin ginagawa ito.
 400. HIndi.
 401. Hindi ito kapanipaniwala.
 402. Pinagaling ka ni Hesus, hindi ako.
 403. Wow, hindi ko pa ito naranasan
  kahit noon pa
 404. parang panaginip na nagkatotoo.
 405. Ito ang pinakamagandang nangyari
  sa buhay ko.
 406. Isa to sa mga ninanais ko,
  ng matagal ng panahon.
 407. Kaya sa paguwi ko
  punongpuno ako ng kagalakan.
 408. At nakaupo ako sa bus pauwi.
 409. Paguwi ko di ako mapakali
  na maupo or umuwi.
 410. Nilibot ko ang siyudad
  at nanalangin ako sa mga tao
 411. sa araw ding yon
  nakasalubong ko ang ilang babai.
 412. Ipinalanging ko sila at
  agad agad ang kanila paggaling.
 413. Nasurpresa ako: Wow!
 414. Hindi lang ito sa Stockholm nangyari.
 415. Nagpatuloy. Alam mo na.
 416. Mula noon ay araw araw
  na akong lumalabas.
 417. Araw araw nasa kalsada ako at
  libolibung tao ang gumagaling.
 418. Binago ako.
  Binago ang buo kong pagkatao.
 419. Wow talaga.
 420. Ikilos mo ang iyong binti.
 421. Wala akong nararamdaman.
 422. Nawala?
 423. Hindi ko maramdaman.
  - Hindi.
 424. Di ko maramdaman.
 425. Di ko maramdaman.
 426. Kakaiba diba?
  - Oo.
 427. Si Hesus ang nagpagaling sayo.
 428. Iyuko mo at pakiramdaman mo.
 429. May nangyari Denis.
  - Subukan mo. Subukan mo.
 430. Anong pakiramdam?
  - Pakiramdam ko perpekto.
 431. Wala na lahat ang sakit?
  - Lahat ng sakit wala na talaga.
 432. Pangako.
 433. Salamat Hesus.
 434. Hindi ko inaasahan ang nakita ko,
  o kaya parang....
 435. nakita ko nato dati sa mga video
 436. pero di ko naranasan na
  ako ang gagawa
 437. at inaaasahan kong ito ang
  ginagawa ng Dios.
 438. Sa ganito niya ako gagamitin,
  ito ang layunin ko dito.
 439. Isang bata ang aming ipinanalangin
  na may problema sa likod.
 440. Sa palagay ko nakaroon siya ng surgery.
 441. Sakit umalis ka ngayon din.
  Likod umayos ka, nagayon din.
 442. Sa pangalan ni Hesus.
 443. Meron kang nararamdamang
  nangyayari?
 444. O may biglang.
  - Wow, may nangyari.
 445. Siya ay napuno sa Banal na Espiritu
  at tinagpo siya ng Dios.
 446. Siya'y napaiyak.
  - Bumagsak siya sa harapan namin.
 447. Punuin mo siya.
  maraming beses.
 448. Nasa itaas mo ang Espiritu Santo,
  ibuka mo ang iyong bibig.
 449. Espiritu Santo, sige pa..
  punuin mo siya.
 450. Nabawtismuhan ka na ng
  Espiritu Santo.
 451. Nandiyan siya, nandiyan siya.
 452. Ito ay bagong simula.
  Bagong panimula para sayo.
 453. Ito'y bagong simula.
 454. Panginoon, salamat sa kalayaan,
  Panginoon, salamat sa bagong panimula.
 455. Ang pamilya na kasama niya,
  ang hipag at mga anak
 456. ay payapang payapa,
  na normal ang lahat,
 457. Ang mga taon dumadaan...
 458. Naalala ko ang isang bagay:
 459. Maganda ang mangyayari sa
  babaing ito ngayon,
 460. Wala siyang kamalay-malay
  ano ang mangyayari sa araw nato.
 461. Tumayo siya at makita mo
  ibang tao na siya.
 462. Binago siya ng Dios
  mula loob at labas.
 463. Ok lang ako Lilia.
 464. Mabuti 'to.
  - Higit pa sa mabuti.
 465. Higit pa sa mabuti talaga.
 466. Nais ng Diyos na mabuhay ako.
  Gusto Niyang ipakita sa'tin
 467. at ang ipakita satin kung sino Siya.
 468. Ito ang Diyos, dito sa labas.
 469. Hindi sa loob ng simbahan,
  pero ang Diyos nandun at
 470. nais Niyang sumali
  sa ating buhay.
 471. Nais Niyang maging parte ng buhay mo.
 472. At mula dun nagpatuloy kami.
 473. Nanalangin kami sa isang
  lalaking nagngangalang Danny.
 474. Una may tiinanong kaming isang
  lalaki kung may masakit sa kanya.
 475. Sagot niya: "Wala".
  At dumating si Danny...
 476. Tinanong namin ang isang lalaking
  nakaupo kung pwede naming ipanalangin.
 477. Sabi niya: "Hindi, okay lang ako."
  At sabi nung Danny:
 478. "Ang likod ko sumasakit talaga."
  "Ga'no na ba katagal?"
 479. "Mga 10 taon."
  Sa katunayan 5 taon
 480. ng sumasakit ang likod niya.
  Kaya sabi namin:
 481. "Halika maupo tayo."
  At pinaupo namin siya
 482. at mas mahaba ang isa niyang paa
  ng kalahating pulgada.
 483. Magpantay ang mga paa,
  ngayon din sa pangalan ni Hesus.
 484. Ayun.
  - Wow, may kumikilos.
 485. Naramdaman mo yan?
  - At kumilos sa iyong kamay.
 486. May biglang sumulpot,
  nang lumabas.
 487. Danny, subukan mong tumayo
  at pakiramdaman mo ang likod mo.
 488. Maganda yan.
  - Wala na?
 489. Oo.
  - 15 taon, at wala na.
 490. Oo, 5 taon talaga.
  - Oh at wala na ngayon?
 491. Anong naranasan mo?
  - Di ko alam, mabuti ang pakiramdam ko.
 492. Ngayon nya lang 'to ginawa.
 493. Kamangha-mangha yun at
  habang naghahanap ng tao.
 494. nag-ice cream muna kami.
 495. Pumasok kami at kinausap mo
  ang kahera.
 496. Ang babae sa kahera
 497. tinanong kami kung anong ginawa namin,
  at kung san kami galing
 498. pinaliwanag nami sa kanya,
  naglilibot kami at nananalangin.
 499. Taga-Houston ako,
  at may mga kasama kami sa palibot
 500. at nanalangin kami sa mga may sakit.
 501. Sabi nya: "Talaga?"
  Binanggit ko si Danny.
 502. Sabi nya, Oh my gosh,
  gusto kong makilala ang taong to.
 503. Akala ko si Danny
  ang gusto niyang makilala.
 504. "Di ko alam kung nasan siya,
  ipagpapaumanhin."
 505. Sabi niya:
  "Pagbalik niya, pakisabihan ako."
 506. Napag isip isip ko:
  "Ako yun, nandito ako."
 507. Kaya, sige babalik ako
  sandali lang.
 508. At lumapit siya
  at hinubad ang sapatos.
 509. "Itong bukong bukong."
  Panimula niya
 510. at patuloy ko siyang ipinanalangin.
  Bumuti at bumuti ang lagay niya.
 511. Bumalik ako at may
  4 o 5 taong nagsasabing:
 512. "May masakit sa'kin."
  "Pwede ipanalangin mo ko?"
 513. Kumusta na?
  - Anong ginagawa mo?
 514. Hindi ako 'to.
  - May sakit ako dati.
 515. Di ako nagsisinungaling.
 516. Nawala na lahat?
 517. Sige nga, tumalon ka!
  - Kaya ko na ngayon.
 518. Anong ginagawa mo?
  - Si Hesus.
 519. Yumuko ka!
 520. Kelan ko huling ginawa yan?
 521. Sa military.
  - 10 taon ang nakaraan?
 522. Oo, 10 taon ang nakaraan.
  - Hindi mo kayang gawin yan dati?
 523. Hindi, hindi ..
 524. Sige nga!
  - Oo, alam kong masarap ang pakiramdam.
 525. Maupo ka,
  subukan mo kung magawa mo ang dati.
 526. Tapos tayo ka.
 527. Kung totoong Diyos 'to...
  Mahal Kita.
 528. Diyos 'to! 10 taon mong di nagagawa yan.
 529. Hindi ko nagawa, dahil masakit.
 530. Labas pasok ako sa
  mga pagamutan.
 531. Pero si Hesus ang dakilang doktor.
  Siya ang pinakamataas at nandun siya.
 532. Siya nga, amen.
 533. Anong problema mo?
  - Ang braso...
 534. Di mo maitaas pa diyan?
 535. Gano na yan katagal?
  - 6 na linggo.
 536. 6 na linggo
  di mo kayang gawin ito.
 537. Lumuwag ka ngayon din
  sa pangalan ni Hesus, ngayon din.
 538. Nakuha mo!
 539. Nakuha mo,
  ito ay sa iyo, panatilihin ito.
 540. Bago ka makaabot dito tama?
 541. Mas mahusay na ngayon diba?
 542. Ayos ito. Ayos ito.
  - Itaas mo ang iyong mga kamay!
 543. Bigyan mo ako ng lima.
 544. Maganda bang pakiramdam mo?
 545. Alam na natin ngayon
  ang pakiramdam.
 546. Babalik kami sa Houston
  at maghahanap ng parke at tindahan ..
 547. Kapag kumain kami ng pizza sa tabi-tabi ..
  iyan ay hindi bawal para sa Diyos.
 548. Oo, tulad ng isang taong pulang buhok
  lumaking Asian ang pag iisip:
 549. "Pakiramdam ko mayroong
  higit pa sa buhay, lahat ay pareho."
 550. Pagpunta sa Ireland:
 551. "Meron, may tunay nga!
  May mga taong katulad ko!"
 552. Ito ang nararamaman ko:
  "Ito ang buhay, mabuti."
 553. Ito ang gusto ko, ngayon pwede
  na'kong humayo't gawin yan.
 554. Oo, kami ay nasasabik
  na bumalik at pakiramdam ko,
 555. angmga kapitbahay ko, ang mga tao,
  wala silang ideya, sa mangyayari
 556. Alam ko na, kaya kong gawin to
  Panginoon, kaya ko talaga.
 557. Gawa 2:38 Sumagot si Pedro, "Magsisi
  at magpabawtismo, bawat isa sa inyo.
 558. sa pangalan ni Hesus
  sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan.
 559. at matatanggap niyo ang kaloob
  ng Espiritu Santo.
 560. Namumuhay tayo ngayon sa
  kasabik-sabik na panahon sa Europa.
 561. na kung saan masaksihan natin ang
  pagulit ng Aklat ng Gawa ating panahon.
 562. Kita natin ang tao
  sa labas naghahayag ang ebanghelyo,
 563. ng may pagpapakita ng Kaharian.
 564. At madalas may mensaheng
 565. patungkol sa pagtalikod sa kasalanan
 566. Bahagi nito ay
 567. bawtismo sa tubig at ng Espiritu Santo.
 568. Kadalasan sa loob sistema ng iglesia
  hiwalay ito.
 569. Subalit marami pa kaming natutunana
 570. Ito ay dapat magkasabay
  iisang daloy,
 571. kagaya sa Aklat ng Gawa.
 572. Wala ng paghihintay pa.
 573. Pag may nagsisi sa kasalanan
  at nagpapahayag ng pananampalataya
 574. sila ay dadalhin
  kung saan may tubig.
 575. Kahit saan man.
  Ito ay maaaring isang lawa,
 576. Maaari itong isang tubig-ulan,
  Maaari itong isang paliguan o kahit saan
 577. Ang mga tao ay mabautismuhan kaagad
 578. at sa parehong oras din napuno
  ng Banal na Espiritu.
 579. Ang unang salita na
  ang lumabas sa bibig ni Jesus, ay:
 580. "Magsisi kayo, ang Kaharian
  ng Diyos ay parating."
 581. Tayo ay tinatawag
  upang ipangaral ang pagsisisi ngayon.
 582. Ito ay tulad ng bahagi na ito ay mawawala
  sa iglesia sa ngayon
 583. Pinag-uusapan tungkol sa pananampalataya,
  ngunit hindi tungkol sa pagsisisi
 584. Ang mga ito ay halos takot
  pag-usapan ang tungkol sa kasalanan.
 585. Ngunit tinawag tayong
  pag-usapan ang kasalanan.
 586. Tayo'y tinatawag na mangaral ng pagsisisi.
 587. Kailangang sabihin kung ano ang kasalanan.
 588. Kailangang sabihin natin
  na ang mga tao
 589. na magpatuloy sa kasalanan,
  ay mamatay.
 590. Kailangang pag-usapan natin
  tungkol sa kasalanan bago pag-uusapan
 591. si Hesus ang Kordero ng Diyos,
  dumating upang alisin ang ating kasalanan.
 592. Kung hindi pag-usap tungkol sa kasalanan,
  anong dapat gawin ng mga tao kay Jesus?
 593. Saan ka pupunta?
  - Pupunta ako sa Diyos, sa langit.
 594. Bakit?
  - Dahil....
 595. Mabuti ka bang tao?
  - Oo.
 596. Nagsinungaling ka na ba?
  - Oo
 597. Nasubukan mo bang magnakaw anumang bagay?
 598. Nagdownload ng hindi nagbabayad?
  - Oo.
 599. Nakipagsiping ka ba labas ng kasal?
 600. Ang mga ito ay tatlo
  sa sampung utos.
 601. Ilan pa ang dapat kong madaanan?
 602. Ito'y kung paano natin ihambing
  ang sarili sa isa't isa.
 603. Siempre, kung ihambing mong sarili
  sa iba sa paligid mo,
 604. pwedeng isiping mong
  mabuting kang tao.
 605. Ang tanong ay hindi
  kung mabuting kang tao.
 606. Ang tanong ay:
  Kabutihan mo ba'y sapat?
 607. Sinasabi ng Bibliya: kung
  nakagawa ng isa sa mga kasalanan
 608. ikaw ay nagkasala sa lahat.
 609. Ito ay hindi tulad sa ibang mga bagay,
  na pwedeng timbangin
 610. at may gawang masama
  at mabuti ..
 611. Ito'y kung nagkasala ka o hindi.
 612. Sa sandaling sumuway sa batas
  Nagkasala ka ng paglabag.
 613. Kung paguusapan ang Diyos, wala ni isa
 614. makakabalik sa Dios, makarating
  ng langit sa mabuting gawa.
 615. Ito ay hindi posible.
 616. At laging ko naisip
  na ako ay isang mabuting tao dahil,
 617. Oo, mayron akongmga pakikipagtalo
 618. Naglalasing ako
  Marami pa.....Subalit
 619. mas mabutin pa rin akong
  tao sa iba.
 620. Ang problema ko ay ikinukumpara
  kong sarili ko sa iba
 621. sa halip na ihambing ko ang
  sarili ko sa kanya
 622. na kung kanino ako
  mananagot balang araw
 623. Naniniwala ako kailangang bumalik tayo
  sa Bibliya.
 624. Ang pagsisisi ay hindi pagpaumanhin
  tungkol sa ating mga kasalanan
 625. at kung ano ang ating ginawa
 626. kung pa'no lumabag sa Salita,
  sa kamalayan ng sarili
 627. Ang paumanhin
  ay hindi tunay na pagsisisi.
 628. Bahagi ito, ngunit hindi to
  ang buong kuwento.
 629. Ang paro sa Lumang Tipan,
  mga Israelita sa Ehipto,
 630. siya ay nagpaumanhin, ipinahayag niya:
  "Oh, nagkasala po ako sa Diyos."
 631. Ipinahayag nya ang kanyang kasalanan,
  ngunit hindi umalis sa kasalanan.
 632. Hindi rin ito pagsisisi lang.
 633. Sabi ng mga tao: nagsisi sila
 634. sila ay umiiyak,
  dahil sila ay may tunay na pagsisisi.
 635. Si Judas sa Bagong Tipan
  ay nagkaroon ng pagsisisi.
 636. Nagsisisi siya nang taos
  dahilan ng pagpapakamatay niya,
 637. pero siya'y hindi
  tumalikod sa kasalanan.
 638. Kung basahin sa Bibliya,
  pinagsama ng Dios ang pagsisisi
 639. may kasamang pagpapatawad,
 640. sa halip, pagpapatwad at
  pananampalataya kay Jesus.
 641. Iniisip at sinusuri ko,
  ang huling akala natin ay
 642. ang pananampalataya kay Jesus,
  katumbas ng kapatawaran sa kasalanan.
 643. Kung basahin ang bibliya
  malalaman mo hind ganito.
 644. Kunyari nagchechess tayo.
 645. Ilipat ko, at pagkatapos ay
  ikaw naman.
 646. Gusto kong makita mong ilipat.
 647. Ako naman. Ikaw na.
 648. Pwede ba ito?
  Ilipat ang isa doon at isa doon.
 649. Pwede bang maglipat ng 2 beses?
  - No.
 650. Bakit? Dahil may mga patakaran.
 651. Ang patakaran ay maglipat
  ika isa, tapos ako naman.
 652. Pagdating sa Diyos.
  Ikaw ay nagkasala.
 653. Gumawa ka ng isang bagay na mali
 654. at dahil diyan nahiwalay ka sa Dios.
 655. Hindi ka pwede makipagusap sa Dios
  dahil sa kasalanan.
 656. Ang ating kasalanan ay sanhi
  na hindi tayo makasama ng Diyos.
 657. Diyos ay tumitingin sa iyo at nagsabi:
 658. "Di ko nais na parusahan ka ngunit
  ako'y banal kaya kailangan kong gawin,
 659. ngunit gusto ko rin
  bigyan ka ng isang pagkakataon
 660. upang matamo ang kapatawaran
  at makipagrelasyon sa akin.
 661. Ipinadala kong aking anak, si Jesus,
  mamatay para sayo."
 662. Ganito yun.
 663. Nagkasala ka't sumira sa utos
 664. kaya tayo'y nabubuhay na
  walang relasyon sa Diyos.
 665. Namumuhay tayo sa pansarili
  hiwalay sa Ddios
 666. Tiningnan kayo Diyos
  at sinabi na hindi ko nais na hatulan kayo
 667. Nais kong mapatawad kayo, kaya
  ipinadala ko ang aking anak na si Hesus
 668. Kaninong panahong maglipat ngayon?
  Ikaw naman ngayon.
 669. Nais ng Diyos magpatawad.
  Gusto ka niyang palayain.
 670. Bigyan ka ng bgong buhay
  at magpagaling.
 671. Nais na gawin ang mga bagay na ito.
  Ngunit sabi niya:
 672. Kumilos ka, panahon mo!"
  Naghihintay na gawin mo ito.
 673. Ngunit sa panahong magsisi
  at tumanggap na ng kapatawaran.
 674. Sa sandaling gawin mo ito,
  Patatawarin ka nag Dios.
 675. Ito ay mahalagang maunawaan,
 676. dahil maraming tao, ako rin noon
 677. Kagaya mo,
  akala ko naniniwala ako sa Dios.
 678. Ngunit sa aking isip, sa aking sarili:
  "Okay, kapag ito ay oras na
 679. siya ay darating sa akin,
  ito ay nasa sa kanya,
 680. mahusay siya, gagawin
  nya kung kelan niya nais
 681. Ibinigay ko ang responsibilidad
  sa kanya.
 682. Ang isang tunay na malalim na pagsisisi
  nangangailangan ng pagkilos.
 683. Ito ay hindi lamang salita,
  hindi lamang isang kaisipan.
 684. Ang tunay na pagsisisi ay
  hindi lamang napagtatanto
 685. na ikaw ay nagkasala
  laban sa isang banal na Diyos.
 686. Pagkatapos aminin
  ang iyong mga kasalanan sa kanya,
 687. ikaw ay nagsisisi nang taos sa kanya
 688. at talikuran mo ang
  makasalanang buhay
 689. at simulan ang buhay sa kanya.
 690. Ang salita para sa magsisi sa Biblia
  ay ang salitang 'metanoia'
 691. na nangangahulugan na
  pagisipang muli.
 692. At nais ng Diyos na pagisipang muli.
 693. Tungkol sa ating buhay
  at paano tayong namuhay.
 694. Kung iisipin ang Dios at kung paano
  Siya maapektuhan ating kasalanan
 695. Kung ganun ang Diyos pagiisipan ring muli
  tungkol sa palagay niya stin.
 696. Gawa 22:16
  At ngayon bakit kayo naghihintay?
 697. Bumangon at magpabawtismo,
  at hugasan mo ang iyong mga kasalanan...
 698. At kung ipahahayag mo ng iyong kasalanan
  at lumabas ito sa liwanag
 699. makaranas ka ng kapatawaran.
 700. Ngunit kung panatilihing nakatago,
  sa bawat oras na iyong paghakbang
 701. patungo sa liwanag,
  Mananatili si Satanas:
 702. "Tatandaan, tatandadaan...."
  - Oo, yan ang ginagawa niya.
 703. Subalit ngayon nasa liwana na,
  Ipinahayag mo.
 704. Sinabi mo ito sakin, sinabi mo.
 705. Gabayan ka ng Espirtu Santo,
  dapat siguro sabihin sa buong mundo
 706. Hindi ko alam kung ano,
  ngunit may kapatawaran.
 707. Kailangang marinig ito ng tao,
  may kalayaan.
 708. Maraming kababaihan
  ganito ang pinagdadaanan.
 709. Sila ay nakagawa ng kagaya nito,
 710. dinadala nila saan saan
  tatlumpu, apatnapu, limampung taon.
 711. Ito ay hindi na kung saan ang kalayaan ay.
 712. Kalayaan ay kung anong
  naranasan mo, ngayon.
 713. Dumating ako ngayon, naghahanap sa Diyos
  para sa kaloob ng mga wika.
 714. At para sa anumang bagay sa aking buhay
  na maaaring kailangan ko ng paglaya.
 715. Sa paglipas ng sabado at linggo,
  Ibinigay sa akin ng Diyos
 716. at binasbasan ako
  ng may kaloob ng mga wika
 717. at hinugasan akosa bautismo sa tubig.
 718. Ako ay namuhay
  na mahigit na tatlumpung taon
 719. kahihiyan at kahihiyan,
  bilang isang lihim
 720. na noong mga 20 taong gulang ako
 721. Ako ay nagaborsyon.
 722. At sa bawat araw
  mula sa araw na iyon pasulong
 723. ang demonyo ay namayagpag sa akin.
 724. Kaya hinahanap ko ang Diyos,
  habang nanonood ng mga video ni Torben.
 725. Sinasabi ko sa Diyos,
  Hindi ko na kayang gawin.
 726. Nagsusumamo, humihingi,
  gustong malaman
 727. kung may kapatawaran ako.
 728. At pagkatapos dinala niya ako dito
  ngayong katapusan ng linggo.
 729. Nadama ko na kailangan kung
  makipag-usap kay Torben,.
 730. na may gustong sabihin ang Diyos
  sakin sa pamamagitan niya.
 731. Kaya, ako ay binigyan ng pagkakataon
  ng Diyos upang mapalaya.
 732. Mapalaya mula sa sakit.
 733. Sa paglipas ng tatlumpung taon, ako
  ay malaya. Salamat Hesus, salamat sa iyo.
 734. Maging malaya.
 735. ...na noong ako ay sa20 taong gulang...
  Tulungan ako ng Dios...
 736. Nagpalaglag ako.
  At mula nung araw na yun
 737. Ay sinubukan ng Diyos na
  sabihin sa akin ito ay okay,
 738. ngunit ang diyablo nagkaroon
  na mas mahigpit na hawak sa aking buhay.
 739. Nanatiling nakahawak at humahawak.
 740. Naaalala ko ang araw
  na parang kahapon lang
 741. Naramdaman ang dating kirot.
 742. Ito'y bagong panimula
  Bagong panimula.
 743. Handa ka na upang
  mabautismuhan kay Jesu-Cristo
 744. na hugasan ang inyong mga kasalanan?
  - Oo.
 745. Sa iyong pananampalataya
  binawtismuhanka namin kay Kristo
 746. Mamatay kay Kristo.
  Aahon kasama si Kristo.
 747. Halika ipanalanging ka namin.
 748. Panginoon salamat kay Elizabeth.
 749. At ng ipahayag niya
 750. isa pang babae ang dumating
  at inamin ang parehong kasalanan.
 751. At biglang ang kanyang patotoo
 752. na nagdala ng buhay at
  pagpapatawad sa isa pa.
 753. At ang babae
  ay nabautismuhan sa tubig
 754. at naranasan niya ang kalayaan.
 755. Bandang huli may walo
  na kaming kausap na tao
 756. kung saan ipinaliwanag kung paano niya
  nagawa,
 757. at ito'y kasalanan, ang aborsiyon,
  ngunit pinatawad siya ni Hesus.
 758. Nung ipinahayag niya
  at nagbahagi ng patotoo niya
 759. sa pulong ng walong tao,
 760. mula sa pulong na yun
  dumating pa ang 12 na babae
 761. na nangumpisal ng tulad nila.
 762. At dito namin makita ang kapangyarihan
  ng ipinahahayag ang kasalanan,
 763. ang kapangyarihan ng bautismo sa tubig
  at kung ano ang ebanghelyo.
 764. Ang sasampalataya't mabautismuhan
  ay maliligtas, sabi ni Jesus.
 765. Ang tunay na nakabibighani
  tungkol sa bautismo sa tubig ay...
 766. Naniniwala ako na sa pamamagitan ng
  oras at tradisyon
 767. ngayon iba na ang pagkaunawa natin
  sakramento
 768. at kung ano ang pinapapakita sa Bibliya
  kung ano ang isang sakramento.
 769. Madalas tinitignan ang sakramento na isang
  panlabas na tanda ng totoong nasa loob.
 770. ang kagiliw-giliw ay
  tungkol sa kahulugan
 771. na ang espirituwal
  at ang pisikal
 772. at sadyang ihinihiwalay
  ang dalawang bagay na ito.
 773. Ang resulta'y nakikita
  lamang ang bautismo
 774. bilang isang seremonya
 775. at walang kaugnayan sa
  ispiritual na reyalidad.
 776. Samakatuwid, isa lang
  siyang kumpirmasyon
 777. ng bagay na nangyari na
  sa ispiritwal.
 778. Ngunit ang bautismo ay
  kakaiba rito.
 779. Ang ating natuklasan
  ay ang bautismo
 780. ay hindi lang sakramental
 781. bilang isang panlabas na tanda
  ng totoong nasa loob.
 782. Nakikita natin na kapag
  lumubog ka sa tubig
 783. naroon ang Espiritu ng Dios.
 784. At kapag ang pisikal at ang
  ispiritwal ay nagugnay sa bautismo
 785. ang Dios ay gumagawa ng tunay na milagro.
 786. Ang nakamamangha ay ang
  bautismo sa tubig ay dalawang bagay:
 787. Ito'y paghuhugas at paglilibing.
 788. Para mangailangan ng paghugas,
  ika'y marumi.
 789. Anong ibig sabihin nito?
 790. Ang ibig sabihin ay ang taong
  binabautismuhan
 791. ay kailangan munang tanggapin
  ang kanyang mga kasalanan sa Dios.
 792. Sa kahulugang ito, ang bautismo
  at pagsisi at magkaakibat.
 793. Ito'y pag punta sa pananalig.
 794. Ang kailangan sa bautismo,
  ang gusto ng Dios na dalhin natin
 795. ay tunay na pagsisisi
  at pananampalataya kay Jesucristo.
 796. Ang tao ay lumalapit
  na patay sa kanyang mga kasalanan.
 797. Ang nangyayari ay
  itong tao na to
 798. na lumalapit sa kanyang
  mga kasalanan na may pagsisisi
 799. ay aming binabautismuhan.
 800. Kaya't pag-ahon ng taong ito,
  siya'y bago at malinis na tao.
 801. Sinasabi ko sa mga
  nakikilala namin,
 802. ang bautismo sa tubig ay hindi lamang
  malinis na panimula
 803. ito'y isang bagong buhay na
  sisimulan.
 804. Palabasin mo, palabasin mo
  Sige pa, Sige pa...
 805. Glorya, glorya...
 806. Purihin ka Hesus.
 807. Salamat Hesus.
 808. Salamat Hesus, salamat Hesus.
 809. Salamat Hesus.
 810. Salamat Hesus.
 811. Salamat Hesus.
 812. Purihin ang pangalan mo, salamat Hesus.
 813. Salamat Hesus.
 814. Kumusta pakiramdam mo?
 815. May naramdaman akong parang nawala..
 816. Naiipon, yan ang tubig na buhay
  na naiipon sa loob mo
 817. at pinapakawalan ng Panginoon
  mula sa bibig mo.
 818. Claudio, bago ka nang tao.
  - Amen.
 819. Masarap ba pakiramdam?
  - Opo.
 820. Panimula pa lang to Claudio.
 821. Simula pa lang.
  - Opo.
 822. Ipinagkaloob to sa iyo
  ng Panginoon.
 823. May mga oras na di mo alam
  ang bagay na ipagdarasal.
 824. At ngayon pwede ka nang
  magdasal sa pananampalataya.
 825. Ang mabuti sa pagdarasal sa
  ibang wika ay
 826. makakagawa ka ng ibang bagay
  habang nagdarasal
 827. ang isip ay walang iniisip.
 828. Hinahayaan ko lang gumalaw ang bibig
  sa pananalig.
 829. At ang Ispirito ay pumapagitna
  sa pamamagitan natin.
 830. Ginamit ka ng Panginoon.
 831. Pumasok ang Ispirito at
  pumagitna sa pamamagitan mo.
 832. Bagay ng kagandahan.
  - Amen, salamat sa Diyos.
 833. Hindi ba't mabuti ng Panginoon?
  - Opo.
 834. Dakila ang Panginoon.
  - Opo.
 835. May natutunan ako sa araw
  na ito.
 836. Ang kapangyarihan ng bautismo sa tubig
  sa Panginoong Hesus.
 837. Hindi na lamang siya simbolismo
  na kadalasang turo sa mga simbahan,
 838. katulad ng paniniwala ko noon,
  kasi yun lamang ang nalalaman ko.
 839. Akala ko'y isa lamang siyang ritwal
 840. ng pagwiwisik ng tubig.
 841. Pero ito'y makapangyarihan
 842. kapag may paniniwala
  sa kahalagahan nito.
 843. Ang kamatayan, paglilibing
  pagsasarado, ang dating katauhan
 844. namatay ang dating katauhan
  at nabuhay ang bagong katauhan
 845. Ayon sa natutunan ko ngayon,
  naniniwala ka ba
 846. kay Hesus bilang tagapagligtas?
 847. Naniniwala po.
 848. Lulublob ang dating pagkatao,
  mamamatay, aahon ang bagong pagkatao
 849. At sa pag-ahon niya
 850. sinabi niya'y may lumisan sa kanya.
 851. Isang matinding kabigatan na
  wala nang bisa sa buhay niya.
 852. At agad-agad niyang natanggap
  ang bautismo sa Espiritu Santo.
 853. At itong kapatid ay noo'y
  malubha at nagdaramdam
 854. Hawak lamang niya ang dibdib.
  Napakagandang makita.
 855. Napakagandang makita
  ang ginawa ng Dios sa buhay niya.
 856. Ang nagawa lamang niya ay umiyak
  at sumamba sa harap ng Dios.
 857. At para sakin, para lang makita
  ang ginawa ng Dios...
 858. Nagmaneho siya ng tatlo, apat
  na oras papunta rito
 859. dahil ito ang kagustuhan niya.
 860. At iyong bagay na umaatake
  sa kanya
 861. ay wala nang bisa sa kanya.
  Malaya na siya, tunay na malaya.
 862. At ako'y tunay na nagpapasalamat
  na ngayo'y alam ko na
 863. na may kapangyarihan ang
  bautismo sa tubig
 864. may kapangyarihan ang pagsisisi
  sa kasalanan
 865. may kapangyarihan ang
  bautismo sa Espiritu Santo.
 866. Kailangan ang tatlong ito.
 867. Tunay na nagbago ang buhay ko.
 868. at ngayo'y ipagsasabi ko ang mensahe
  hanggang sa kamatayan.
 869. Dahil naranasan ko na ito,
  ang pinakamatinding pagpapakita
 870. ng pagmamahal ng Dios
  na aking nakita.
 871. Sa wari ko'y ang dahilan na kung bakit
  natin nakikita ito
 872. ay sapagaka't kapag namatay ang
  dating pagkatao
 873. nawawalan ng hawak ang demonyo sa atin.
 874. Hindi nila kayang pahirapan
  ang patay na tao.
 875. Dahil namatay ang dating pagkatao.
 876. At pag-ahon sa tubig,
 877. may bago ka nang pagkatao.
 878. Bagong tao na nakasuot
  ng luma mong mga damit.
 879. Nang si Hesus ay naglakad sa lupa
 880. ipinangaral niya ang
  pagsisisi sa kasalanan.
 881. ipinangaral niya rin ang
  pagpapanganak muli ng tao
 882. sa tubig at Espiritu.
 883. Nguni't sa oras na yun ay hindi pa siya
  nag bautismo sa pangalan niya
 884. Hindi pa siya nag bautismo sa Espiritu.
 885. Ngunit pagkatapos ng kamatayan sa krus,
  nang si Pedro ay tumayo sa Pentekostes.
 886. narinig natin sa unang pagkakataon ang
  ebanghelyo nang sinabi ni Pedro na:
 887. "Magsisi kayo at magpabautismo para sa
  kapatawaran ng kasalanan,
 888. at tatanggapin niyo ang
  Banal na Espiritu."
 889. Lumuhod ka at sabihing:
  "Binabautismuhan kita kay Jesucristo."
 890. at siguraduhing lubog sa tubig
 891. Mamatay kay Kristo.
  Mabuhay kay Kristo.
 892. Kalayaan! Kalayaan!
  Sige! Sige!
 893. Kalayaan. Kalayaan.
 894. Labas! Labas! Sige!
 895. Utos ko sayo espirito, alis!
  Ngayon din! Lumabas ka!
 896. Alis! Sa ngalan ni Hesus
  Utos ko sa espiritu, alis!
 897. Lumisan sa kanya, ngayon din!
 898. Labas! Labas!
  Sige!
 899. Sa ngalan ni Hesus inuutos ko sa
  lahat ng demonyo, umalis kayo ngayon!
 900. Sige! Ngayon din!
  Labas!
 901. Utos ko sa demonyong ito, alis!
  Alis, ngayon din!
 902. Demonyo, alis!
 903. Utos ko sa bawa't demonyo
  Alis ngayon din!
 904. Kasinungalingan, alis! Labas!
  Sige pa, Sige pa. Pakawalan mo!
 905. Utos ko sayo demonyo,
  sa ngalan ni Hesus, umalis ka!
 906. Umalis ka! Sige pa!
  Alis!
 907. Sa ngalan ni Hesus
  utos ko sa natitira pa, alis!
 908. Alis, sa ngalan ni Hesus,
  lahat ng demonyo! Labas!
 909. Ngayon din!
  Pakawalan siya, pakawalan siya.
 910. Punuin siya, punuin siya, sige pa
  kalayaan, kalayaan.
 911. Totoo ito.
 912. Salamat.
 913. Totoo ito!
 914. Kung gusto ninyong magbasa ng libro,
  may rekomendasyon ako.
 915. Siguro narinig niyo na ito,
  ang pangalan ay ang Bibliya.
 916. Ito ang mababasa natin sa Bibliya.
 917. Lumaya siya at pumasok ang Espiritu Santo.
 918. Hindi ito larawan, totoo ito.
 919. At kung totoo ito,
  paano yung ibang bagay?
 920. Bawa't salita ay totoo,
  simula hanggang katapusan.
 921. Halleluyah.
 922. Kaibigan!
 923. Naaalala ko pa sarado ang kamao
 924. at naaalala ko,
  sinusuntok ko ang tubig
 925. at ako'y sumisigaw ng malakas
 926. at merong kaganapang nangyari,
  may nangyayari.
 927. Hindi ko alam na ako yun.
  Hindi ko alam ang nangyayari.
 928. Sarado ang aking mga mata
  at binuksan ko ang mga ito
 929. at iba na ang pwesto ko
  kumpara sa dati.
 930. Nakatingin ako, naroon si Torben
 931. nakaharap ako rito,
  sa kabilang dako noong una
 932. Hindi ko naintindihan kung bakit.
 933. At nasundan pa ng komosyon.
 934. Ang huli kong naaalala
  ay si Torben nagsasabing:
 935. "Demonyo, labas!"
 936. At biglang pumayapa,
  biglang kumalma.
 937. Sumunod ang katahimikan.
 938. Naaalala ko nang tumingala ako
  maraming tao ang nakatingin
 939. hawak ang kanilang mga kamera.
 940. Maraming nakatingin
 941. tulala ako
 942. parang kapag ginamot at nandun lahat sila
  naghihintay.
 943. Ganito ang aking pagpapaliwang
  ng naramdaman ko.
 944. Sa buong buhay at karanasan ko
 945. wala pa akong naranasang
  katulad nito.
 946. Ito ang pinakamagandang nangyari
 947. parang may nabunot na bulok na ngipin.
 948. Alam kong mayroon sa loob ko,
 949. habang nangyayari lahat ng ito,
  na walang karapatang manatili roon.
 950. Parang, ngayong nabunot na
  ang bulok na ngipin
 951. Wala nang naroon,
  lumabas na, wala na.
 952. At parang may bagong balat doon
 953. na kung saan nabunot ang ngipin.
 954. Gusto mong damahin ng dila mo
 955. kung saan nabunot ang bulok na ngipin
 956. para maramdaman kung ano
  na siya ngayon. Parang ganoon.
 957. May bagay na bago at sariwa doon
 958. kung san binunot ang ngipin.
 959. Masaya ako, malaya ako.
  Salamat kay Jesucristo.
 960. Pagkatapos mismo ng bautismo,
  ipinagdarasal ko ang mga tao
 961. para sa pagpapakawala, kasi ngayon
  namatay na sila kay Kristo
 962. at nabuhay sila ky Kristo
  ngayon kailangan nang lumisan si Satanas.
 963. At makapangyarihan
  ang makakita ng pagpapakawala
 964. bilang kataga ng bautismo.
 965. Makapangyarihan talaga,
  maraming tao ang dumating para manood
 966. bigla na lang ay may bilang na 150,
  200 na ang nanonood.
 967. Pagkatapos niyang mapakawalan,
  binautismuhan siya sa Banal na Espiritu
 968. at nagsalita ng ibang wika.
  Makapangyarihan talaga.
 969. Pagkatapos ay dapat babautismuhan namin
 970. ang mga ibang miyembro ng pamilya niya,
  ang lalaking anak, babaeng anak, at asawa.
 971. Pagbaba nila sa tubig,
  handa ng mabautismuhan
 972. May ginawa ang diyos na kakaiba.
 973. Nababasa natin sa ebanghelyo ngayon
 974. na si Hesus ay binautismuhan
  sa ilog na Jordan
 975. Nababasa natin na bumukas
  ang langit
 976. at ang Espiritu Santo ay bumaba
  na parang kalapati.
 977. Ako at si Lauren,
  sinabi lang namin:
 978. "Ipagdasal natin na may
  mangyaring parang ganun,
 979. na makakita tayo ng senyas sa langit
  pag bautismo sa atin."
 980. Nang kami ay babautismuhan na
 981. ako ay nasa tubig, naghihintay
 982. narinig ko ang mga taong
  nagsasabing: "Tumingala kayo!"
 983. Tumingala ako at nakita ko
  ang salitang 'real' sa langit.
 984. Para bang ang pananalangin ko
  ay nasagot
 985. habang ako ay babautismuhan.
 986. Salamat, Hesus.
 987. Lahat ng tao ay tumuro sa langit
  at sinabing 'Tumingala kayo!'
 988. At sa langit, isang eroplano
  ang kakalipad lamang
 989. na sumulat ng salitang 'real' sa langit.
 990. Kasabay ito ng pagdarasal ko
  sa kanyang asawa
 991. at siya'y napakawalan,
  at sinasabi ko
 992. "Totoo ito."
  "Hindi ito larawan lamang."
 993. "Kung totoo ito, lahat ng
  mababasa natin sa Bibliya ay totoo."
 994. At biglaan na lang,
  nakita namin sa langit
 995. sa sinulat ng Dios ang salitang 'real.'
 996. REAL
 997. Torben, tumingala ka!
  - Oo, nakita ko na.
 998. Oo, nakikita ko.
 999. Nagsimula kaming magpahayag
  ng ebanghelyo pagkatapos nito
 1000. at marami pang tao
  ang nagsisi at nailigtas sa araw na yun.
 1001. Imbis na walong tao ang mababautismuhan
 1002. lagpas tatlumpung tao ang nabautismuhan
 1003. dahil nakita ng mga tao
  ang nangyari
 1004. nakita kung paano napakawalan
  sa mga demonyo
 1005. nakita kung paano natanggap
  ang Banal na Espiritu.
 1006. Nagsisi rin sila
  sa kanilang mga kasalanan
 1007. at nagpunta at nabautismuhan,
  at naranasan ang tulad nito.
 1008. Ang mundo ng demonyo ay totoo.
  Ito'y sadyang totoo.
 1009. Nasulyapan ko na ito
  sa mga simbahan
 1010. nang dumating ang mga tagapagpahayag,
  o tinatawag na mga tao ng Dios
 1011. mga taong may awtoridad
 1012. pinagdarasal nila mga tao
  at lumalabas ito.
 1013. Ngunit ngayon ko lang ito nakita
  sa sarili kong mga kamay.
 1014. Ang una kong karanasan
 1015. at marahil ang pinakamalaki
 1016. ay nang ako at aking asawa
  ay nag bautismo
 1017. nang pinakaunang beses
  sa tahanan namin.
 1018. Itong tao ay may kinalaman
  sa New Age, reiki healing
 1019. pagbabasa ng tarot card, mga kristal,
  mga New Age na bagay.
 1020. Binautismuhan namin siya at kung
  hinayaan namin na ganun na lang
 1021. tulad ng isang normal na misa sa simbahan,
  ngumiti lang kami,
 1022. binigyan siya ng sertipikeyt,
  at nagkape pagkatapos.
 1023. Ngunit ipinagdasal pa namin siya
  ng paulit-ulit
 1024. at pagkatapos ng dalawang minuto,
  nagpakita ang mga demonyo.
 1025. Isa-isa silang nagpakita,
  at isa-isa namin silang pinalabas
 1026. Ito ang pinakatotoo at
  pinakaradikal
 1027. na aking naranasan.
 1028. Namulat ang mga mata ko sa
  digmaang nangyayari. Ito ay isang digmaan.
 1029. Hindi lang tayo hinihiling.
  Hindi lang tayo sinasabihang mabuti ito.
 1030. Ngunit utos ni Hesus ang pagpapalabas
  ng mga demonyo sa mga tao.
 1031. Ibinigay sa atin ang responsibilidad
  na magpakawala ng tao, sa ngalan ni Hesus.
 1032. Bakit may labanang nangyayari?
  Dahil hindi ito gusto ni Satanas.
 1033. Ngayon maglulubog tayo sa tubig
 1034. at siya'y aahon
  at makakakita kayo
 1035. ng kalayaan, makikita ninyo
  ang kalayaan at bagong buhay.
 1036. Lumuhod ka lang.
  Wag kang matakot. Luhod lang.
 1037. Luhod ka lang.
  - Hindi ko kaya.
 1038. Hindi, kaya mo, kaya mo.
 1039. Sa ngalan ni Hesus,
  kaya mo, kaya mo.
 1040. Ito'y bagong buhay.
  Si Satanas ay manloloko, manloloko.
 1041. Nagsisinungaling siya sayo,
  at ayaw niyang
 1042. ibigay mo lahat kay Jesucristo.
 1043. Dahil kapag ibinigay mo ang sarili mo
  papalayain ka niya
 1044. at matatalo si Satanas
  at ayaw niya ito.
 1045. Kaya mo.
 1046. Ayaw lumuhod ng mga tuhod ko.
 1047. Bumaba ka, sa ngalan ni Hesus.
 1048. Gusto niya, ngunit ayaw
  ng mga tuhod niya,
 1049. Hindi siya makababa,
  may labanang nangyayari.
 1050. Sa ngalan ni Jesus, Salamat po.
 1051. Bumaba ka lang, sa ngalan ni Hesus,
  bumaba ka.
 1052. Baba, baba, bumaba ka lang
  sa ngalan ni Hesus.
 1053. Sa ngalan ni Hesus,
  Sa nagalan ni Hesus, bumaba ka.
 1054. Bumaba ka, bumaba.
  Sa ngalan ni Hesus, bumaba ka.
 1055. Handa ka na bang mabautismuhan
  kay Jesucristo?
 1056. Sa sarili mong pananalig,
  binabautismuhan ka namin kay Jesucristo.
 1057. Bumaba ka lang. Mamatay kay Kristo.
  Mabuhay kay Kristo.
 1058. Kalayaan! Kalayaan! Satanas umalis ka!
  Layuan mo siya! Layuan mo siya ngayon din!
 1059. Lumabas ka! Lumabas ka!
  Layuan mo siya! Alis!
 1060. Lumabas ka! Sige!
  Ngayon din!
 1061. Luwag! Luwag!
 1062. Alis! Alis! Sa ngalan ni Hesus
  Utos ko sa relihiyosong espiritu na ito
 1063. Alis, sa ngalan ni Hesus!
 1064. Alis! Huli na, alis!
 1065. Alis! Umalis ka sa ngalan ni Hesus!
 1066. Alis! Ngayon din!
 1067. Alis! Alis!
 1068. Lumabas ka sa ngalan ni Hesus!
  Lumabas ka!
 1069. Alis! Ngayon din! Lumabas ka!
 1070. Lahat ng galit, lahat ng takot
  alis sa ngalan ni Hesus!
 1071. Labas! Ngayon din!
  Labas! Labas ngayon din!
 1072. Labas, ngayon din!
 1073. Utos ko sayo, alis!
 1074. Alis!
 1075. Pakawalan mo!
 1076. Utos ko sa demonyong ito, alis!
 1077. Utos ko sa espiritung ito, alis!
 1078. Labas! Labas! Ngayon din!
 1079. Alis, sa ngalan ni Hesus!
  Alis ngayon din sa ngalan ni Hesus!
 1080. Labas ngayon din!
 1081. Alis! Alis! Utos ko sa bawa't demonyo
  iwan mo siya ngayon din!
 1082. Labas!
 1083. Alis, ngayon din sa ngalan ni Hesus!
 1084. Labas!
  Alis sa ngalan ni Hesus!
 1085. Alis! Alis!
  Alis sa ngalan ni Hesus!
 1086. Utos ko sa bawa't espiritu, labas.
  Ngayon din! Ngayon din! Labas!
 1087. Labas! Labas!
  Labas ngayon din sa ngalan ni Hesus.
 1088. Labas! Labas!
 1089. Halleluyah.
 1090. Nararamdaman mo ba ang kalayaan?
 1091. Malaya ka na.
 1092. Anong pakiramdam?
  - Masarap po, salamat!
 1093. Bagong buhay ito.
 1094. Nakikita mo ba?
  Nakagagalak!
 1095. Mga kaibigan, nakikita na ninyo?
 1096. Ito ang kapangyarihan ng bautismo.
 1097. Magsisi sa mga kasalanan,
  papunta kay Jesucristo...
 1098. Ito ay isang digmaan,
  ngunit si Satanas ay talo na.
 1099. Si Hesus ay buhay.
 1100. Bagong buhay, bagong buhay.
 1101. Kalayaan.
  - Opo.
 1102. Purihin ang Dios.
  Purihin si Hesus.
 1103. Salamat po na pinupuno niyo siya,
  salamat, salamat.
 1104. Amen!
 1105. Amen!
 1106. Nasaiyo na ang Banal na Espiritu.
  - Opo.
 1107. Bago ito, hindi pa siya nakapagsalita
  sa ibang wika.
 1108. Makapangyarihan!
 1109. Ating nakita na maraming tao
 1110. ang napakawalan sa kasalanan,
  sa pagbabautismo.
 1111. Ating nakita ang
  mga taong may problema sa kaisipan
 1112. na napakawalan sa mga demonyo,
  sa bautismo.
 1113. Ating nakita ang mga tao
  na may problema sa gana kumain
 1114. ang napakawalan sa bautismo.
 1115. Ating nakita na ang mga taong
  may karamdaman ay gumaling sa bautismo.
 1116. Ating nakita ang maraming taong
  wala pang bautismo noon
 1117. ay nakatanggap ng bautismo
  sa Banal na Espiritu.
 1118. Ngunit nang sila'y
  bautismuhan sa tubig
 1119. Bumaba ang Banal na Espiritu
  at silay's nagsalita sa ibang wika.
 1120. Ito ay totoo, ito ay totoo.
 1121. Hindi ko maipaliwanag
  ngunit bumaba ang Espiritu ng Dios
 1122. at ako'y nabautismuhan sa Espiritu
  at nagsalita sa ibang wika.
 1123. Gawa 1:8
  "Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan
 1124. kapag dumating sa inyo
  ang Banal na Espiritu.
 1125. Kayo ay magiging mga patotoo sa akin
  sa pinakamalayong bahagi ng lupa."
 1126. Ako'y magdarasal
  at ika'y tutulong.
 1127. Ano ang iyong pangalan?
  - Kathy po.
 1128. Si Kathy ay may pagkabalisa at gusto
  niyang mabautismuhan sa Espiritu Santo.
 1129. Nagkakilala lamang kami at sinabihan ko
  siya tungkol sa bautismo sa Espiritu Santo
 1130. Panginoon.
 1131. Naniniwala ako sa iyo.
 1132. Naniniwala ako sa iyo Hesus.
 1133. Nagsisisi ako.
 1134. At hinihiling ko
 1135. palayain mo ako
 1136. sa lahat ng pagkabalisa
 1137. Espiritu Santo, lumapit ka.
 1138. Punuin mo ako.
 1139. Bautismuhan mo ako.
 1140. Ngayon din.
 1141. Sa ngalan ni Hesus.
 1142. Ang Bibliya ay malinaw
  na may senyas palagi
 1143. kapag ang tao ay
  nabautismuhan sa Espiritu Santo.
 1144. Sa Gawa Kapitulo 8
  mababasa natin si Felipe
 1145. na pumunta sa Samaria
  at nagpahayag ng ebanghelyo.
 1146. Tinanggap ng mga tao ang balita
  at nagsisi
 1147. at sila'y nabautismuhan sa tubig
  kay Jesucristo.
 1148. Ngunit sa panahong iyon
  hindi pa sila
 1149. nabaustismuhan
  sa Banal na Espiritu.
 1150. Nang nakita ng mga apostol
 1151. na hindi pa sila
  nababautismuhan sa Espiritu Santo.
 1152. Kaya sila'y pinatungan ng kamay
 1153. at natanggap nila
  ang bautismo sa Espiritu Santo.
 1154. Hindi mo nabasa
  kung ano talaga ang nangyari
 1155. ngunit alam mong may senyas.
 1156. Bakit?
  Kasi nakita ni Simon
 1157. kung paano
  naibigay ang Espiritu Santo
 1158. sa pamamaraan ng kamay ng apostoles.
 1159. Nang ito'y kanyang nakita
  ginusto niya rin ang kapangyarihan
 1160. na ang mga taong
  kanyang pagpapatungan ng kamay
 1161. ay makatatanggap din
  ng Espiritu.
 1162. Ngayon tayo'y magsasalita
  sa ibang wika. Pagsabi kong
 1163. "ngayon" ay palabsin mo lamang.
 1164. Ngayon.
 1165. Espiritu Santo, kalayaan.
 1166. Kalayaan, ngayon din.
 1167. Kalayaan ngayon din.
  Kalayaan, kalayaan.
 1168. Espiritu Santo, kalayaan.
 1169. Kalayaan ngayon din.
  Lumapit ka sa iyong kalakasan ngayon.
 1170. Kalakasan, kalakasan
 1171. Nakamamangha, ano?
  Kahapon ko lamang ito naranasan,
 1172. Siya'y nabautismuhan
  sa Espiritu Santo kahapon
 1173. at ikaw, ngayon.
 1174. Hindi pa ako nagsasalita
  sa ibang wika noon.
 1175. Papaano, dumating lamang?
  - Oo.
 1176. Kumusta ito?
 1177. Nakamamangha po talaga.
 1178. Isipin mo,
  narito tayo sa gitna ng kalsada.
 1179. Nakamamangha po talaga, salamat.
  Maraming salamat.
 1180. Ngayon, ipagsabi mo sa ibang tao
  ang tungkol dito.
 1181. Mayroong dalawang kampo.
 1182. Ang isa, puro milagro lamang
  ang pinaguusapan.
 1183. Ito'y walang saysay sa akin
 1184. sa kadahilanang kung si Hesus
  ay gusto lamang
 1185. tulungan tayo sa pamamagitan
  ng milagro at pagpapagaling
 1186. at ito lang ang gustong niya gawin
 1187. ito'y sumasalungat
  sa buong aspeto ng
 1188. kagustuhan ng Diyos na bigyan tayo
  ng bagong katawan, balang araw.
 1189. Sa kabilang dako naman,
  sa kabilang kampo
 1190. kapag sinabi nilang ang milagro ay hindi
  sa ngayon at salita lamang dapat ng Dios
 1191. salungat ito sa kasulatan
 1192. sapagka't naisusulat na
  ang salita ay darating sa kapangyarihan
 1193. at itoy's patutunayan ng Dios.
 1194. Nasaan ngayon ang gitnang daan?
 1195. Ang gitna ay makikita
  sa salita ng Dios,
 1196. kung saan may balanse
  ng dalawang bagay na ito
 1197. kung saan ating kagustuhan
  ang salita ng Dios
 1198. na dumating kasama
  ang kapangyarihan ng Dios
 1199. na magdadala ng tunay na pagbabago
  sa buhay ng mga tao
 1200. kung saan ang tao ay tunay
  na mahihikayat ng Espiritu Santo
 1201. makararanas ng bagong buhay,
  magsisisi,
 1202. hindi lamang magkumpisal
  ngunit lumayo sa kasalanan
 1203. tanggapin ang kapangyarihan ng Dios
 1204. mabautismuhan sa tubig,
  magsalita sa ibang wika
 1205. at humayo araw-araw
 1206. taglay ang kapangyarihan ng Dios
 1207. sa loob natin, na tempulo ng Dios.
 1208. Maraming taon ako'y
  sumubok ng iba't ibang relihiyon
 1209. at iniwan ko lahat ng ito
 1210. ngunit biglang bumalik
  ang aking pagnanasa sa Dios.
 1211. At pagbalik ko'y aking naisip
  na may mga bahagi ng buhay ko
 1212. kung saan ako'y
  nawalan ng paniniwala.
 1213. Hindi na nangyayari yan ngayon,
  sa panahon lamang ni Hesus iyan,
 1214. o kaya'y para lang yan sa kaunting tao
 1215. At mababasa sa Bibliya na:
 1216. Sa mga sumasampalataya ay
  susunod ang mga tandang ito
 1217. Ako'y naniniwala,
  bakit hindi ito nangyayari?
 1218. Ang kailangan natin ay
  hamunin ang pananalig ng isa't isa
 1219. Kung mayroon akong grupo ng tao
  at gagawin naming lahat ito
 1220. Ang aking pananalig
  ay mahihimok.
 1221. Katulad mo ngayon.
 1222. Ngayo'y ikay may kaloob
  na pananalita.
 1223. Kung hindi mo iyan gagamitin,
  anong mangyayari?
 1224. Iyan ay mawawala.
 1225. Anong mangyayari riyan
 1226. kung ika'y hindi magbabasa ng Bibliya.
 1227. Itatapon mo ang lahat ng ito.
 1228. Palaguin mo,
  gawin mong iyong buhay.
 1229. Ang Dios ay ilagay sa
  gitna ng buhay
 1230. at gawin ang aming ginagawa
  sa iyong mga kaibigan.
 1231. Isipin ang lahat ng kakilala,
  lahat ng iyong kaibigan.
 1232. Sila'y tawagan mo't sabihan.
 1233. Ipahayag ang testimonya
  at sila'y ipagdasal.
 1234. Maniwala na kapag ika'y
  magdarasal...
 1235. Matatag ang aking pananalig.
  Gaano ko na katagal itong ginagawa?
 1236. Simula kahapon?
  - Ngayong araw lamang.
 1237. Itong araw ang una kong pagpapagaling.
 1238. Ako'y nagdarasal sa pagpapagaling.
 1239. Isip mo lamang,
  lahat ng itinuro sa ating simbahan
 1240. at wala kang maisasagawa.
 1241. Ngayon, sa kapangyarihan
  ng Dios na nasa atin
 1242. ika'y makakapagpagaling.
 1243. Ika'y humanap ng tao,
  iyong ipagdasal ay siya'y gagaling.
 1244. Iyan ang kapangyarihan ni Jesucristo.
  Siya'y dakila.
 1245. Lumapit kayo at
  masdan ang mga pangyayari.
 1246. Makikita ninyo
  ang gagawin ng Panginoon.
 1247. Hindi ba't magaling?
  - Opo.
 1248. Sino ang gustong mauna,
  sino ang may sakit?
 1249. Hindi, hindi, totoo ito.
  - Mayroon kang mga paltos ngayon.
 1250. Sige.
  - May sakit ka sa bukung-bukong?
 1251. Hindi po, sa paa ko
  marami akong paltos.
 1252. Sige.
  Gumaling ka sa ngalan ni Jesus.
 1253. Anong iyong nararamdaman?
  Igalaw ang paa.
 1254. Dios ko..
 1255. Wala po akong nararamdaman.
  - Talaga?
 1256. Sa bilang na isa hanggang sampu
  nasaan ang iyong sakit
 1257. Nasa dalawa po.
  - Sige, ipagdasal ulit natin.
 1258. Mga buto, umayos,
  gumaling sa ngalan ni Hesus.
 1259. Wala po akong nararamdaman.
  Nakamamangha.
 1260. Siya nga?
  Hindi ba't dakila ang Dios?
 1261. Siya'y dakila, hindi ba?
  - Mahal ko na po siya.
 1262. Maraming salamat po.
  - Sigurado ka?
 1263. Hindi mo lamang ito sinasabi?
  - Hindi po, totoo po.
 1264. Ako po'y nakapaglalakad..
  - Maigi. Maglakad at ipakita sakin.
 1265. Walang sakit?
  Magaling.
 1266. Purihin si Hesus, purihin siya..
  sino ang susunod?
 1267. Mayroon po akong sakit
  sa aking tuhod.
 1268. Oo?
  - Opo.
 1269. Gaano na ito katagal?
 1270. Sa gitna nitong nakaraang taon po,
  nawawala't bumabalik ang sakit.
 1271. Gaano siya kasakit ngayon?
 1272. May nararamdaman ka bang sakit?
 1273. Pag nilalagyan ko po ng bigat..
 1274. Sige, tayo'y magdasal.
 1275. Tuhod, gumaling ka
  sa ngalan ni Hesus.
 1276. Igalaw mo
  at tignan anong mararamdaman.
 1277. Igalaw mo lamang.
 1278. Ito po'y parang nakatatawa.
 1279. Masakit po siya kanina lamang
  at ngayo'y wala na.
 1280. Walang wala na talaga?
 1281. Opo, nilalagyan ko po ng bigat.
 1282. Kapag ginagawa ko po ito noon
  mayroong...
 1283. Ganap na wala na talaga?
  - Opo.
 1284. Purihin ang Dios.
 1285. Alam mo ba kung paano itong nangyari?
 1286. Sa pamamagitan ng
  kapangyarihan ni Hesus.
 1287. Ang gumawa nito'y si Hesus,
  hindi ako.
 1288. Hindi ako natatangi,
  isa lamang akong sugo.
 1289. Mayroon pa bang may sakit?
 1290. Kamakailan lamang ako po'y
  gumaling sa pilay
 1291. at minsan mayroon pa ring sumasakit.
 1292. Ngayon ba'y may sakit?
  - Kaunti po.
 1293. Igalaw mo at sabihin
  kung may sakit o wala.
 1294. Opo, mayroon po.
  - Sige.
 1295. Gumaling ka sa ngalan ni Hesus.
 1296. Igalaw mo ang paa.
  - Kakaibang pakiramdam po.
 1297. Sige, iyong ilakad ng kaunti.
 1298. Ito po'y...
  - Hindi ba't Siya'y napakagaling?
 1299. Ako'y namamangha rin katulad mo,
  sapagkat alam mo ba
 1300. Ako'y isang bagong kristiyano,
  kababautismo lamang sa tubig
 1301. katatanggap lamang ng
  bautismo sa Espiritu Santo.
 1302. Ako'y nagsalita sa ibang wika
  katulad ng nakasaad sa Bibliya.
 1303. At sinabi sa Bibliya,
  magpagaling ng sakit.
 1304. Huwag makinig sa mga relihiyosong
  denominasyon ng kristiyanismo
 1305. ito'y walang saysay.
  Ito'y relihiyon lamang.
 1306. Ang totoong tagasunod ni Kristo
  ay ginagawa ang utos ni Hesus
 1307. iyan ang aming ginagawa
 1308. Kami'y simpleng tao lamang.
 1309. Lumalabas, nakikinig sa
  utos ni Hesus.
 1310. Acts 19:2
  Tinanong sila ni Pablo,
 1311. "Natanggap niyo ba ang Espiritu
  Santo nang kayo'y maniwala?"...
 1312. Gaano mo kaalam ang Espiritu Santo?
 1313. At bautismo sa Espiritu Santo?
  - Siya'y namamagitan sakin
 1314. Narinig mo na ba ang pananalita
  sa ibang wika?
 1315. Nakita ko na, nakita ko noong ako'y
  bata pa lang
 1316. pero natakot ako kaya hindi ko
  ito naintindihan,
 1317. at wala akong gaanong pagkakaintindi
  sa Bibliya
 1318. at kung paano gumalaw
  ang Espiritu Santo.
 1319. Mahirap ko itong maintindihan noon.
 1320. Sa simbahan na aking pinupuntahan
  ay hindi ko pa ito nakikita.
 1321. Sa aklat ng Gawa kapitulo 19
  mababasa si Pablo,
 1322. kung paano siya pumuntang Efeso,
  nakakilala ng mga naniniwala
 1323. Hndi niya tinanong
  kung saang simbahan sila pumupunta
 1324. dahil hindi iyon importante.
 1325. Tinanong niya sila:
 1326. "Natanggap niyo ba yung Banal na Espirito
  nung nanampalataya kayo?"
 1327. Yung mga naniniwala na iyon ay hindi pa
 1328. nababautismohan sa pangalan ni Hesukristo
 1329. at hindi pa nila natatanggap ang
  Banal na Espirito.
 1330. Kaya si Pablo, binautismohan sila sa
  pangalan ni Hesus
 1331. at nung nilapag niya ang kanyang
  kamay sa kanila
 1332. natanggap nila ang Banal na Espirito
  at nagsalita sila ng ibang wika.
 1333. Kalayaan. Kalayaan. Sige pa.
 1334. Kalayaan pa. Kalayaan, ngayon din.
 1335. Dios, kami'y nagpapasalamat sa iyong
  pagmamahal at kalayaan.
 1336. Salamat Espiritu Santo na siya'y iyong
  pinupuno. pinupuno.
 1337. Ibang tao na, ibang tao na.
 1338. Kumusta ka?
 1339. Naramdaman mo ba ito.. ang Dios..
 1340. Hindi mo pa ito nararanasan?
 1341. Ibang tao na ako.
 1342. At doon sa loob ng mall,
  pinatungan ko siya ng kamay
 1343. at dumating ang Espiritu
  Santo sa kanya.
 1344. Hindi pa niya ito
  naranasan noon.
 1345. Siya'y hinaplos ng mahigpit
  ng Espiritu Santo
 1346. kaya napag desisyunan naming lumabas,
  para mag-usap at mag-dasal pa.
 1347. Sa labas, nung nagdasal ako para sa kanya,
  may demonyo na nagsimulang magparamdam.
 1348. Inuutusan ko to,
  umalis ka sa kanya, ngaun na!
 1349. Lumabas ka!
 1350. May kalayaan, may kalayaan.
 1351. Lumabas ka! Labas!
 1352. Kalayaan, ngayon din,
  kalayaan ngayon din.
 1353. Utos ko sa espiritu na ito, alis!
 1354. Alis! Alis! Ngayon din! Alis!
 1355. Lisan mo siya! Lisan mo siya!
  Ngayon din! Umalis ka sa kanya!
 1356. Sa simula di ko alam kung ano ang
  ipinagdadasal ko,
 1357. ngunit ito'y pinaalam sa akin
  ng Panginoon.
 1358. Ipinakita niya sakin ang
  isang kasalanan na kanyang ginawa.
 1359. Nang sinabi ko ito sa kanya,
  siya'y umiyak
 1360. at sinabing: "Paano mong
  nalaman ito?
 1361. Mapapatawad ba ako ng Dios?"
 1362. Doon, sa labas ng mall,
  nakilala ng babaeng ito ang Dios.
 1363. Matinding kaganapan, at habang
  ito'y nangyayari
 1364. may mga guwardiyang lumabas
  na lumapit sa amin at sinabi niya:
 1365. "Lumayo kayo, umalis kayo,
  gusto ko silang makausap,
 1366. gusto ko silang makausap."
 1367. At noong araw na iyon,
  nakilala niya ang Panginoon.
 1368. Bandang hapon, siya'y nagpunta
  at ipinagdasal namin siya
 1369. at siya'y nabautismuhan sa Espiritu
  Santo at nagsalita sa ibang wika.
 1370. Marami akong naramdaman
  habang ipinagdarasal niya ako.
 1371. Hindi ko ito nasabi
  sa kanya noon
 1372. ngunit sinabi niya na naalala niya
  sa akin
 1373. ang isang taong nakararanas
  din ng parehong mga problema.
 1374. Doon ko nalaman na gusto ng Dios
 1375. na sabihin sa aking
  ako'y napatawad na niya
 1376. kahit hindi ko gustong patawarin
  ang aking sarili
 1377. sapagka't sa isip ko'y
  walang tunay na kapatawaran.
 1378. Ngunit sa araw na iyon, ginamit ng Dios
  si Torben para ipaalam sa akin na
 1379. mahal at pinatawad na niya ako
  sa aking nagawang kasalanan
 1380. at hinayaan niyang maranasan ko siya.
 1381. Hindi ko ito malilimutan at ako'y
  hindi na katulad ng dati.
 1382. Pwede mo bang ikwento
  ang kahapon
 1383. at ang nangyari ngayon?
  - Opo.
 1384. Paumanhin, ako po'y masaya lamang.
  Naisip ko ito kahapon,
 1385. na ito talaga ang paraan
  ng pagsabi sa akin.
 1386. Sapagka't ako'y pagod na
  kakahanap ng mga kasagutan
 1387. na hindi ko mahanap kahit saan.
 1388. Mayroon akong mga nararamdaman.
 1389. Kahapon ay natapos lahat ng ito
  at ako'y tunay na masaya.
 1390. Ngayon ako'y nabautismuhan.
 1391. Masarap ang pakiramdam pagkatapos.
 1392. Ito'y bagay na iniisip
  kong gawin noon pa
 1393. ngunit pakiramdam ko'y
  may mga dapat pa akong gawin
 1394. bago ko ito magawa.
  Kailangan kong kumausap ng pastor,
 1395. pumunta sa mga seminar o
  ganitong mga bagay
 1396. Sa sarili mong pananampalataya,
  binabautismuhan na namin kay Jesucristo.
 1397. Mamatay kay Kristo.
  Mabuhay kay Kristo.
 1398. Panginoon, salamat po kay Maria.
 1399. Kami po'y nagpapasalamat
  sa lahat, Panginoon.
 1400. Salamat po sa ginawa ninyo
  kahapon at ngayon.
 1401. Salamat po sa gagawin
  ninyo sa kinabukasan, o Dios.
 1402. Nakamamangha kung paano
  talagang sinasagot ng Dios ang dasal
 1403. at kung paano niya maibibigay
  sa iyo sa kanyang tamang panahon ang
 1404. mga bagay na
  kailangang matutunan
 1405. at ang mga bagay na kailangan mong
  malaman sa kanyang pagmamahal.
 1406. Ako ay nagdarasal noong gabi
  bago ko nakilala si Torben.
 1407. Ako'y nagdarasal noong gabing yon
  sa kalsada habang nagmamaneho.
 1408. Ako'y nagdarasal na aking
  gustuhin sa aking puso
 1409. na siya'y kilalanin at
  ibigay ang lahat sa kanya
 1410. ngunit hindi ko alam kung saan
  magsisimula.
 1411. Sa wari ko'y ako ay tumakbo ng malayo
  at siya'y wala na sa piling ko.
 1412. Ngunit kahapon
  sinagot niya ang aking dasal
 1413. at pinadama saking
  naroon siya bawa't minuto.
 1414. Naroon siya nang ako'y nalulumbay.
 1415. Ako'y tinamaan ng matinding kalungkutan.
 1416. Ngunit nandito pa rin ako at ako
  ay paglalarawan ng kanyang pagmamahal.
 1417. Sa isip ko'y sa muling
  pagbabalik ng simbahan
 1418. sa totoong bautismo,
  ang totoong ebanghelyo:
 1419. Magsisi, lumapit kay Kristo.
 1420. Magpabautiso para sa
  kapatawaran ng kasalanan.
 1421. Mamatay kay Kristo,
  mabuhay kay Kristo
 1422. at mapunan ng Banal na Espiritu.
 1423. Magbabago ang mundo.
 1424. Ang makikita natin
  sa aklat ng Gawa
 1425. ay isang organiko at
  dinamikong pamumuhay sa Dios.
 1426. Hindi ito nakabase sa herarkiya.
 1427. Hindi ito nakabase sa mga programa,
  o mga proyekto.
 1428. Mga tao ang sumusunod kay Hesus.
 1429. Sa pagsasabuhay natin
  ng aklat ng mga Gawa
 1430. nakikita natin kung paano ito
  nagpapakita sa ating buhay.
 1431. Ngayon, kung ating titignan ang
  repleksyon ng Salita ng Dios
 1432. kung saan nakasaad:
  "Nagkatawang-tao ang Salita"
 1433. Nangyayari na ito sa ating buhay.
 1434. Nakikita na natin ang ating mga sarili
  kapag nagbabasa ng Bibliya.
 1435. Kita ko ang mga tao
  na ayaw na ng istruktura.
 1436. Kita ko ang mga tao
  na sawa sa mga tradisyon.
 1437. Kita ko ang mga tao na ayaw
  ng kahit ano kundi katotohanan.
 1438. Lahat ng kristiyano sa mundo
  ay gustong makakita ng pagbangon.
 1439. Ngunit ang imahe ko sa isip
  ng pagbangon ng simabahan ay:
 1440. May darating na mga anghel mula sa langit
  o may ilaw na magsisindi sa mga tao
 1441. at ang lahat ay magigising.
  Ito ang naisip kong pagbangon.
 1442. Ngunit ang makikita natin,
  kapag ang lahat ng kristiyano sa mundo
 1443. ay gagalaw at gagawin
  ang lahat ng nakasaad sa Bibliya
 1444. at tayo'y magpapagaling
  ng mga may sakit
 1445. magpapahayag ng ebanghelyo,
  ay may mangyayaring pagbangon.
 1446. Naniniwala akong ang muling
  pagbangon ng simbahan ay narito na.
 1447. Ako'y naniniwalang
  ito ang huling pagbabago.
 1448. Ang huling pagbabago
  ng simbahan.
 1449. Ito ay totoo, ito ay totoo.
  Kaya mo itong gawin.
 1450. Kailangan lamang natin lumabas
 1451. at magsimulang magtrabaho
  sa mga kalsada.
 1452. Maraming itinatago sa simbahan
 1453. at marami ring pagkabihag doon,
 1454. kailangan nating lumabas
  at gawin ang dapat gawin.
 1455. Ang Dios ay tunay at tayo'y
  tinatawag niyang maging kanyang disipulo
 1456. para ipakita sa mundo
  na siya'y totoo.
 1457. Totoo ito.
 1458. Totoo ito, sinasabi kong ito'y totoo
 1459. Ito'y totoo!
  Ito'y tunay na totoo!
 1460. Ito'y tunay na totoo!
 1461. Ito ay totoo!
 1462. Kung ito'y totoo sa Bibliya,
  paano ang ibang salita?
 1463. Bawa't salita ay totoo,
  simula hanggang katapusan.
 1464. TOTOO.
 1465. Ito ay totoo.
  Tayo'y namumuhay sa mga huling araw
 1466. kung saan dinadala ng Dios
  ang kanyang simbahan sa katotohanan
 1467. pabalik sa totoong kabuhayan
  na ating minimithi.
 1468. Ang totoong buhay na ating
  nababasa sa aklat ng Mga Gawa.
 1469. kung saan namamatnubay ang Espiritu Santo.
 1470. Ito'y nangyayari ngayon,
  sa buong mundo.
 1471. Tayo'y magpatuloy sa pokus,
  sa paggawa ng mga disipulo
 1472. at hayaan si Hesus buuin ang simbahan.
 1473. Ako'y naniniwala na ito ang
  huling pagbabago
 1474. at ito'y simula pa lang.
 1475. Naaalala mo pa ba ang
  salitang sinabi ko sa iyo?
 1476. Naalala mo pa ba ang
  panaginip na ibinigay ko sa iyo?
 1477. Ang oras ay lumilipas at ang
  kalendaryo'y napupuno.
 1478. Ngunit isa ang kailangan,
  bigyan ako ng oras.
 1479. Gumising, aking mga anak.
 1480. Nalalapit na ang aking pagdating.
 1481. Isa ang kailangan.
 1482. Bigyan mo ako ng oras.
 1483. Pinapatnubayan kita.
 1484. Kung gusto mong maging
  aking disipulo
 1485. tanggihan ang sarili,
  iwanan ang iyong mga pangarap.
 1486. Sundan mo ako
  kahit ano pang katumbas nito.
 1487. At ika'y mabubuhay ng walang hanggan.
 1488. Gumising, aking mga anak.
 1489. Nalalapit na ang aking pagdating.
 1490. Isa ang kailangan.
 1491. Bigyan mo ako ng oras.
 1492. Pinapatnubayan kita.
 1493. May oras ka ba para sa akin?
 1494. Para makita ang aking kaharian.
 1495. Para makita ang aking mukha.
 1496. Gusto kitang kausapin.
 1497. Gusto kitang patnubayan
  sa bawa't hakbang.
 1498. Tinatawag kita.
 1499. Susundan mo ba ako
  kahit ano pa ang katumbas nito?
 1500. Tinatawag kita, tinatawag kita.
 1501. Subtitles by: Ruel Vincent D. Catapan,
  Michael Bermudez, Jehielle Esteves.