Frisian subtitles

← OK Go - Here It Goes Again

Get Embed Code
22 Languages

Showing Revision 2 created 12/17/2010 by Wim.

 1. It soe tsien oere węze kinne, mar oan de oare kant
 2. Ik kin my neat mear heuge sűnt kertier foar fjouwer
 3. Doch dyn klean oan, de twadde kant fan Surfer Rosa
 4. En do litst my folslein ferbjustere achter
 5. Krekt ast do tinkst kontrôle te hawwen
 6. Krekt ast do tinkst dat it fęst stiest
 7. Krekt ast do alles op in rigje hast
 8. Oh hjir giet it, hjir giet it, hjir giet it wer
 9. Oh, hjir giet it wer
 10. Ik hie it witte moatten, witte moatten, alwer witte moatten
 11. Mar hjir giet it wer
 12. Oh, hjir giet it wer
 13. It begjint maklik, wat simpels, wat sleau
 14. Wat langsum nei de ein fan de reserves
 15. Smyt no linen fan de goedkeape venesjaanske jaloezyen
 16. Dyn auto rydt fan de stoepe ôf
 17. Krekt ast do tinkst kontrôle te hawwen
 18. Krekt ast do tinkst dat it fęst stiest
 19. Krekt ast do alles op in rigje hast
 20. Oh hjir giet it, hjir giet it, hjir giet it wer
 21. Oh, hjir giet it wer
 22. Ik hie it witte moatten, witte moatten, witte moatten, alwer
 23. Mar hjir giet it wer
 24. Oh, hjir giet it
 25. Oh, hjir giet it
 26. Oh, hjir giet it wer
 27. Oh, hjir giet it wer
 28. Ik tink dat der in trochbraak węze moat yn de monotony
 29. Mar Jezus, wannear't it reint dat it spielt
 30. Doch dyn klean oan, de twadde kant fan Surfer Rosa
 31. En do ferlitst my, ja, do ferlitst my
 32. Oh, hjir giet it wer, hjir giet it wer, hjir giet it wer
 33. Oh, hjir giet it wer
 34. Ik hie it witte moatten, witte moatten, witte moatten, alwer
 35. Mar hjir giet it wer
 36. Oh, hjir giet it
 37. Oh, hjir giet it
 38. Oh, hjir giet it wer
 39. Ik hie witte moatten
 40. Ik hie witte moatten
 41. Mar hjir giet it wer
 42. Oh hjir giet.. oh hjir giet... oh hjir giet... oh hjir giet
 43. Oh hjir giet it wer.
 44. Ik hie... ik hie...ik hie...ik hie...
 45. Ik hie witte moatten.
 46. Ik hie witte moatten.
 47. Oh, hjir giet it wer.
 48. Oh, hjir giet it wer!