Return to Video

داستان‌های انسانی در پس بازداشت‌های بی‌رویه

 • 0:01 - 0:03
  من تا به حال دستگیر نشدهام،
 • 0:03 - 0:05
  هرگز یک شب هم در زندان نگذراندهام،
 • 0:05 - 0:09
  تا حالا کسی که دوست داشتم را در ماشین پلیس
 • 0:09 - 0:10
  یا پشت میلههای زندان نینداختهاند
 • 0:10 - 0:15
  یا مورد بخشش سیستم ترسناک و
  گیجکننده واقع نشدهام
 • 0:15 - 0:18
  که در بهترین حالت با بیتفاوتی،
 • 0:18 - 0:20
  و در بدترین حالت ظالمانه رفتار میکند.
 • 0:20 - 0:24
  ایالات متحده امریکا بیشترین تعداد
  زندانی را نسبت به ملل دیگر
 • 0:24 - 0:26
  روی زمین دارد،
 • 0:26 - 0:29
  و لوئیزیانا بزرگترین زندان ما است.
 • 0:29 - 0:32
  بیشتر شما احتمالا مثل من
 • 0:32 - 0:33
  خوش شانس هستید،
 • 0:33 - 0:38
  نزدیکترین فاصله ما با جرم و مجازات
  آن چیزیست که در تلویزیون میبینیم
 • 0:38 - 0:39
  زمان ساخت «بدون زندان»،
 • 0:39 - 0:42
  با زنی آشنا شدم که یکی مثل ما بود --
 • 0:42 - 0:43
  «شيلا فيپس».
 • 0:44 - 0:46
  (ضبط شده) شیلا فیپس:
  قبل از زندانی شدن پسرم،
 • 0:46 - 0:49
  عادت داشتم وقتی دعوای مردم را
  در تلویزیون میبینم،
 • 0:49 - 0:52
  بگویم، «اوه، این شخص این کار را
  نکرده و بیگناه است.» و میدانید،
 • 0:52 - 0:55
  یا از موضع بالا به آنها نگاه
  میکنیم یا سرزنششان میکنیم
 • 0:55 - 0:57
  و مثل، «حالا، هر چی»
 • 0:57 - 0:58
  اشتباه متوجه نشوید
 • 0:58 - 1:00
  زندان بودن خیلی افراد به حق است.
 • 1:00 - 1:02
  خیلی از خلافکاران آزاد هستند.
 • 1:02 - 1:05
  اما افراد بیگناه زیادی
  هم در زندانها هستند.
 • 1:06 - 1:10
  ا ا: مکینلی پسر شیلا،
  یکی از افراد بیگناه است.
 • 1:10 - 1:15
  او ۱۷ سال از حکم ۳۰ ساله ای را
  به اتهام قتل عمد در زندان بوده است.
 • 1:15 - 1:16
  هیچ سابقه محکومیت قبلی نداشت،
 • 1:16 - 1:19
  هیچ مدرک قانونی در پروندهاش وجود نداشت.
 • 1:19 - 1:23
  او تنها به علت شهادت یک شاهد عینی
  در دادگاه محکوم شده بود،
 • 1:23 - 1:25
  و دههها تحقیق نشان داد
 • 1:25 - 1:28
  که شهادت شاهد عینی
  به میزانی که ما باور داشتیم
 • 1:28 - 1:30
  قابل اعتماد نیست.
 • 1:31 - 1:34
  دانشمندان میگویند حافظه انسان دقیق نیست.
 • 1:34 - 1:37
  شباهت کمی به به عقلب برگرداندن یک ویدئو،
 • 1:37 - 1:39
  و شباهت زیادی به ساختن یک پازل دارد.
 • 1:40 - 1:45
  از سال ۱۹۸۹، که برای اولین بار از DNA
  برای آزادی زندانیان بیگناه استفاده شد،
 • 1:46 - 1:51
  بیش از ۷۰ درصد احکام لغو شده،
  بر اساس شهادت شاهدان عینی بود.
 • 1:52 - 1:53
  سال گذشته،
 • 1:53 - 1:57
  بازپرس بخش قضايى که پرونده
  مکینلی را پیگیری میکرد
 • 1:57 - 2:01
  به فساد در احکام قضایی محکوم شد.
 • 2:01 - 2:05
  وقتی بازپرس قضایی بعد از ۳۰ سال برکنار شد،
 • 2:05 - 2:08
  شاهدین پرونده مکینلی جلو آمدند،
 • 2:08 - 2:12
  و گفتند تحت فشار بازپرس
  در دادگاه شهادت داده بودند،
 • 2:12 - 2:15
  فشاری که شامل تهدید به زندان بود.
 • 2:15 - 2:18
  علیرغم این اعتراف،
  مکینلی هنوز در زندان است.
 • 2:19 - 2:21
  (ضبط شده) ش پ: قبل از این اتفاق،
 • 2:21 - 2:22
  هرگز به این فکر نکرده بودم.
 • 2:22 - 2:26
  و حتی تصورش هم برایم سخت است
 • 2:26 - 2:29
  که این اتفاق دارد میافتد، میدانید،
 • 2:29 - 2:31
  تا اینکه این اتفاق برای پسرم افتاد.
 • 2:32 - 2:33
  واقعاً چشمایم را باز کرد.
 • 2:34 - 2:36
  واقعاً، واقعاً آگاه شدم.
 • 2:36 - 2:38
  به شما دروغ نمیگویم.
 • 2:39 - 2:42
  تخمین از تعداد زندانیان بیگناه
 • 2:42 - 2:45
  چیزی حدود یک تا چهار درصد است،
 • 2:45 - 2:47
  درصدی که ممکن است زیاد به نظر نرسد،
 • 2:47 - 2:51
  اما چیزی حدود ۸۷٫۰۰۰ نفر:
 • 2:51 - 2:54
  مادران، پدران و فرزندان در زندان هستند،
 • 2:54 - 2:56
  اغلب برای دهها سال،
 • 2:56 - 2:58
  به اتهام جرمهایی که مرتکب نشدند.
 • 2:58 - 3:01
  و این حتی تقریبا نیم میلیون نفر هم نیست
 • 3:01 - 3:03
  افرادی که بدون هیچ جرمی محکوم شدند --
 • 3:03 - 3:05
  افرادی که بیگناه محسوب میشوند،
 • 3:05 - 3:08
  اما پولی برای وثیقههای زندان ندارند
 • 3:08 - 3:12
  و به همین خاطر هفتهها و ماهها
  پشت میلههای زندان میمانند،
 • 3:12 - 3:14
  تا نوبت دادگاهشان برسد --
 • 3:14 - 3:16
  یا با احتمال خیلی زیاد،
 • 3:16 - 3:18
  برای خروج از زندان تقاضای عفو مشروط کنند.
 • 3:19 - 3:22
  همه این زندانیان
  خانوادهای بیرون از زندان دارند.
 • 3:23 - 3:27
  (ضبط شده) کورتنی ویلیامز:
  برادرم جشن فارغ التحصیلی مرا از دست داد
 • 3:27 - 3:28
  چون شب قبلش،
 • 3:28 - 3:29
  به زندان افتاد.
 • 3:29 - 3:32
  برادرم شام تولد مرا از دست داد
 • 3:32 - 3:35
  چون در واقع در همان روز به زندان افتاد.
 • 3:35 - 3:38
  برادرم شام تولد خودش را هم از دست داد
 • 3:38 - 3:41
  چون در زمان اشتباه در مکان اشتباهی بود.
 • 3:41 - 3:44
  (ضبط شده) ا ا: آیا همه این مواردی
  که به زندان ختم شد،
 • 3:44 - 3:46
  تفهیم اتهام میشد یا بدون
  تفهیم اتهام زندانی میشد؟
 • 3:46 - 3:48
  ک و: اتهامات بعداً اعلام میشد
 • 3:48 - 3:51
  یا پست میشد،
 • 3:51 - 3:53
  یا اتهام پس گرفته میشد ...
 • 3:53 - 3:54
  چون مدرکی وجود نداشت.
 • 3:55 - 3:58
  من کورتنی ویلیامز را وقتی برای
  صحبت درباره برنامه «بدون زندان»
 • 3:58 - 4:00
  به کلاسشان رفته بودم دیدم.
 • 4:00 - 4:03
  برای پایان یکی از قسمتهای برنامه
  با خالهاش ترویلین رابرتسون،
 • 4:03 - 4:04
  مصاحبه کرد.
 • 4:05 - 4:08
  (ضبط شده) ک و:
  با همه اتفاقاتی که تجربه کردی
 • 4:08 - 4:09
  با بچههایت،
 • 4:09 - 4:11
  چه توصیهای برای من داری
 • 4:11 - 4:13
  اگه من هم بچهای داشتم؟
 • 4:14 - 4:17
  (ضبط شده) ترویلین رابرتسن: به تو
  میگویم وقتی آنها در کنارت هستند،
 • 4:17 - 4:20
  اولین چیزی که به ذهنت میرسد عشق است
 • 4:20 - 4:22
  و مراقبت از آنها،
 • 4:22 - 4:24
  اما این را هم خواهم گفت،
 • 4:24 - 4:27
  حتی با همه مراقبتی که در زمان
  پرورش آنها میکنی
 • 4:27 - 4:30
  با علم به سیستم قضایی --
 • 4:31 - 4:34
  میدانی ما همیشه به بچههایمان
  راجع به لولو خورخوره،
 • 4:34 - 4:37
  آدمهای بدی که باید حواسشان
  بهشان باشد هشدار میدهیم،
 • 4:37 - 4:41
  اما هیچ وقت درباره اینکه باید حواسشان
  به سیستم قضایی باشد چیزی نمیگوییم.
 • 4:42 - 4:45
  به دلیل روشی که بیعدالتی
  در سیستم قضایی ما
 • 4:45 - 4:48
  رنگینپوستان را هدف گرفته است،
 • 4:48 - 4:51
  برای جوانانی مثل کورتنی
  دانستن این موضوع چیز عجیبی نیست.
 • 4:51 - 4:55
  وقتی شروع به رفتن به دبیرستانها
  برای صحبت درباره «بدون زندان» کردم،
 • 4:55 - 4:59
  فهمیدم حدود یک سوم
  از افرادی که با آنها صحبت کردم
 • 4:59 - 5:01
  عزیزی پشت میلههای زندان دارند.
 • 5:02 - 5:05
  (ضبط شده) دختر: سختترین قسمت این است
  که بفهمی او کجاست،
 • 5:05 - 5:06
  یا تاریخ دادگاه چه روزی است.
 • 5:07 - 5:09
  دختر: تو روز اولین تولد من زندان افتاد.
 • 5:10 - 5:12
  پدر من به عنوان نگهبان کار میکرد.
 • 5:12 - 5:14
  عموی منو تو زندان دید.
 • 5:15 - 5:16
  اون حبس ابد خورده بود.
 • 5:16 - 5:19
  ا ا: بر اساس بنیاد «انی ای. کیسی»
 • 5:19 - 5:23
  تعداد افرادی که پدرشان زندانی شده است
 • 5:23 - 5:28
  بین سالهای ۱۹۸۰ و ۲۰۰۰
  ۵۰۰ درصد افزایش یافته است.
 • 5:28 - 5:32
  بالغ بر پنج میلیون از کودکان امروز
  شاهد دستگیری والدینشان
 • 5:32 - 5:34
  در نقطهای از کودکی خود هستند.
 • 5:35 - 5:39
  اما این آمار در مورد کودکان
  آفریقایی آمریکایی متفاوت است.
 • 5:40 - 5:43
  تا زمانیکه به سن ۱۴ سالگی برسند،
 • 5:43 - 5:47
  یک کودک از هر چهار کودک
  شاهد به زندان رفتن پدرش است.
 • 5:47 - 5:51
  در مقایسه با کودکان سفیدپوست
  این نسبت یک به ۳۰ است.
 • 5:51 - 5:56
  نکته مهمی که تعیینکننده موفقیت
  در آینده زندانیان و فرزندانشان است
 • 5:56 - 6:01
  این است که آیا زندانیان قادر به حفظ
  ارتباطات خانوادگی در طول دوره حبس باشند،
 • 6:01 - 6:05
  اما هزینه برقراری تماس تلفنی
  از زندان ۲۰ تا ۳۰ برابر
 • 6:05 - 6:07
  گرانتر از یک تماس معمولی است،
 • 6:07 - 6:10
  به همین خاطر بسیاری از خانوادهها
  از طریق نامه در ارتباط هستند.
 • 6:11 - 6:13
  (ضبط شده: نامه در حال باز شدن)
 • 6:13 - 6:16
  انیسا کریسمس: برادر بزرگتر عزیز،
 • 6:16 - 6:18
  دارم ۱۶ ساله میشوم، خنده با صدای بلند.
 • 6:18 - 6:20
  فکر کنم دیگر بچه نیستم.
 • 6:20 - 6:21
  هنوز هم مرا به جشن آخر سال میبری؟
 • 6:21 - 6:22
  بدجور دلم برایت تنگ شده.
 • 6:23 - 6:25
  تنها کسی هستی که سر حرفایش با من مانده.
 • 6:25 - 6:28
  کاش اینجا بودی
  تا باهات یکم دردودل می کردم.
 • 6:29 - 6:31
  از آخرین باری که دیدمت
  اتفاقات زیادی افتاده.
 • 6:33 - 6:35
  (با صدای لرزان) خبر خوب اینکه
 • 6:35 - 6:37
  در نمایشگاه علوم نفر اول شدم.
 • 6:37 - 6:38
  من یه بچه درس خونم.
 • 6:38 - 6:40
  قرار است مسابقات منطقهای برویم،
  باورت نمیشود؟
 • 6:40 - 6:42
  دبیرستان با سرعت باد میگذرد.
 • 6:43 - 6:44
  در کمتر از دو سال،
 • 6:44 - 6:47
  امیدوارم به مراسم فارغ التحصیلیام برسی.
 • 6:47 - 6:50
  فکر کردم برایت نامه بنویسم
  تا آنجا حوصلهات سر نرود.
 • 6:50 - 6:52
  خواستم خنده به لبت بیاورم.
 • 6:54 - 6:56
  انیسا این نامه را به برادرش نوشته
 • 6:56 - 6:58
  وقتی که سال دوم دبیرستان بوده.
 • 6:58 - 7:01
  انیسا نامههای برادرش را
 • 7:01 - 7:03
  روی قاب آینه اتاقش چسبانده،
 • 7:03 - 7:05
  و دوباره و دوباره نامهها را میخواند.
 • 7:05 - 7:07
  دوست دارم فکر کنم دلیل خوبی
 • 7:07 - 7:10
  برای زندانی کردن برادرش وجود دارد.
 • 7:10 - 7:14
  همه ما دوست داریم چرخ عدالت درست بچرخد،
 • 7:14 - 7:15
  اما میفهمیم
 • 7:15 - 7:19
  عدالتی که در دادگاهها و
  زندانهای ما در جریان است
 • 7:19 - 7:22
  با ایده آلی که در مدرسه از عدالت
  یاد گرفتهایم به شدت متفاوت است.
 • 7:23 - 7:27
  (ضبط شده) دنی انگلبرگ:
  شما وارد دادگاه میشوید و شما فقط --
 • 7:27 - 7:30
  با اینکه من برای مدتی این کار را کردم
  ولی باز هم نفستان میگیرد
 • 7:30 - 7:33
  خواهید گفت، «چقدر رنگینپوست اینجا هست،»
 • 7:33 - 7:38
  و هنوز این را می دانم که ۹۰ درصد
  مردم این شهر آفریقایی آمریکایی نیستند،
 • 7:38 - 7:41
  پس چرا ۹۰ درصد نارنجیپوشان
 • 7:41 - 7:42
  آفریفایی آمریکایی هستند؟
 • 7:42 - 7:46
  (ضبط شده) ا ا: وکیل مدافع
  دنی انگلبرگ تنها کسی نیست که
 • 7:46 - 7:48
  به تعداد متهمان در دادگاهای ساختگی --
 • 7:48 - 7:50
  یا دادگاههای دیگر توجه کرد.
 • 7:50 - 7:50
  قابل چشم پوشی نیست.
 • 7:51 - 7:53
  چه کسانی در دادگاه منتظر قاضی نشستهاند؟
 • 7:53 - 7:54
  آنها چه شکلی هستند؟
 • 7:54 - 7:57
  (ضبط شده) مرد: بیشترشان
  آفریقایی آمریکاییهایی مثل من هستند.
 • 7:57 - 7:59
  مرد: می توانم بگویم حدوداً
  ۸۵ درصد سیاهپوست هستند.
 • 7:59 - 8:02
  همه افرادی که با لباس نارنجی زندان
  در سلولها میبینی.
 • 8:02 - 8:05
  مرد: چه کسانی منتظرند؟
  عموماً سیاهپوستها.
 • 8:05 - 8:07
  منظورم این است،
  چندتایی سفید پوست هم بینشان هست.
 • 8:07 - 8:10
  زن: فکر کنم حدوداً
  ۸۵ درصد آفریقایی آمریکاییها
 • 8:10 - 8:11
  آنجا نشسته بودند.
 • 8:12 - 8:16
  ا ا: یک جوان سیاهپوست در آمریکای امروز
 • 8:16 - 8:18
  چطور با مفهموم عدالت آشنا میشود؟
 • 8:19 - 8:22
  یکی دیگر از داستانهای «بدون زندان»
  درباره یک گروه رقص است
 • 8:22 - 8:24
  گروه برای قطعهای به اسم
  «هودز آپ» طراحی رقص کرد،
 • 8:24 - 8:26
  که در حضور شورای شهر اجرا میشد.
 • 8:27 - 8:30
  دوانته وایت در زمان اجرا کلاس هفتم بود.
 • 8:31 - 8:35
  (ضبط شده) دوانته وایت: به خاطر
  تریون مارتین هودیهای مشکی پوشیده بودیم،
 • 8:35 - 8:37
  چون وقتی کشته شد هودی پوشیده بود.
 • 8:38 - 8:39
  با این حساب،
 • 8:39 - 8:42
  ما هم گفتیم مثل ترویون مارتین
  هودیهای مشکی بپوشیم.
 • 8:42 - 8:44
  (ضبط شده) ا ا: ایده از کی بود؟
 • 8:44 - 8:46
  د و: کل گروه. همه موافق بودیم.
 • 8:46 - 8:48
  من کمی مضطرب بودم
  اما باید پای تصمیم میماندم،
 • 8:48 - 8:53
  اما فکر میکردم کار خوبی است
  آنها متوجه کار ما میشدند.
 • 8:53 - 8:56
  (ضبط شده) ا ا: شریویل برون یکی دیگر
  از اعضای طراحی و اجرای رقص
 • 8:56 - 8:57
  در «هودز آپ» بود.
 • 8:57 - 9:00
  او میگوید پلیس
  از افرادی مثل او ایراد میگیرد.
 • 9:00 - 9:04
  احساس میکند بخاطر کارهایی که ممکن است
  بقیه سیاه پوستان انجام داده باشند قضاوت میشود.
 • 9:04 - 9:06
  دوست داری پلیس به تو چه دیدی داشته باشد،
 • 9:06 - 9:07
  و اینکه دربارهات چه فکر کند؟
 • 9:07 - 9:08
  ش ب: اینکه من تهدید نیستم.
 • 9:08 - 9:10
  ا ا: چرا آنها تو را تهدید آمیز می بینند؟
 • 9:10 - 9:12
  مگر چه گفتهای، تو ۱۴ سال داری؟
 • 9:12 - 9:17
  ش ب: بله، من ۱۴ سالمه، اما چون او
  گفت بیشتر مردان سیاه پوست
 • 9:17 - 9:20
  اراذل و اوباش و ازین چیزها هستند،
 • 9:20 - 9:23
  اما من نمی خواهم آنها
  درباره من این طور فکر کنند.
 • 9:24 - 9:26
  ا ا: برای افرادی مثل من،
 • 9:26 - 9:30
  راحتترین و آسودهترین کار بی توجهی است --
 • 9:30 - 9:34
  و قبول این فرض که سیستم قضایی
  در حال انجام وظیفهاش است.
 • 9:34 - 9:38
  اما اگر زیر سوال بردن این فرضیه
  وظیفه ما نیست،
 • 9:38 - 9:40
  پس وظیفه کیست؟
 • 9:41 - 9:45
  یک پرستشگاه یهودی اینجا هست که مسئول
  تحقیق درباره دستگیریهای گسترده است
 • 9:45 - 9:47
  و بسیاری از اعضای کنگره
  به این نتیجه رسیدهاند
 • 9:47 - 9:51
  که به خاطر دستگیریهای وسیع
  زندگی افراد زیادی بهم ریخته،
 • 9:51 - 9:53
  که در واقع جنایت بیشتری ایجاد میکند --
 • 9:53 - 9:55
  زندگی افراد را ناامنتر میکند.
 • 9:56 - 9:58
  تری هانتر عضو کنگره میگوید
 • 9:58 - 10:01
  قدم اول در راه عمل، باید درک کردن باشد.
 • 10:01 - 10:07
  او میگوید: درک ارتباط ما با این
  موضوع توسط همه ما ضروری است
 • 10:07 - 10:10
  حتی اگر در حال حاضر آشکار نباشد.
 • 10:11 - 10:13
  (ضبط شده) تری هانتر:
  بار این مسئولیت به عهده ماست
 • 10:13 - 10:17
  که از نبستن آن در و نگفتن
  «خوب، ما که جای آنها نیستیم»
 • 10:17 - 10:18
  اطمینان حاصل کنیم.
 • 10:19 - 10:23
  و همانطور که می دانید،
  به عنوان یهودی ما تجربهاش کردهایم:
 • 10:23 - 10:24
  «ما که جای اونا نیستیم.»
 • 10:25 - 10:30
  و اگر جامعهای گروهی
  از مردمش را نادیده بگیرد
 • 10:30 - 10:31
  ما شاهد نتایج این کار بودهایم.
 • 10:31 - 10:35
  و به عنوان یهودی مسئولیم
 • 10:35 - 10:38
  و به عنوان اعضای این جامعه مسئولیم
 • 10:38 - 10:41
  که جامعهمان را آگاه کنیم --
 • 10:41 - 10:44
  دست کم کنگرهمان را --
 • 10:44 - 10:46
  در حد توان خودمان.
 • 10:47 - 10:51
  ا ا: من از کلمات "ما"
  و "خودمان" استفاده میکنم
 • 10:51 - 10:54
  چون این سیستم کیفری ماست
 • 10:54 - 10:55
  و آنها فرزندان ما هستند.
 • 10:56 - 10:58
  ما بازپرسهای بخش قضایی را انتخاب میکنیم،
 • 10:58 - 11:02
  قاضی و قانونگذارانی که
  این سیستمها را اجرا میکنند
 • 11:02 - 11:03
  برای مردم، برای خودمان.
 • 11:04 - 11:05
  به عنوان یک جامعه،
 • 11:05 - 11:09
  ما تمایل بیشتری به ریسک
  زندانی کردن افراد بیگناه
 • 11:09 - 11:12
  نسبت به آزاد کردن افراد مجرم داریم.
 • 11:12 - 11:16
  سیاستمدارانی انتخاب میکنیم که هراس شناخته
  شدن بعنوان «منعطف با جنایت» دارند،
 • 11:16 - 11:19
  آنها را تشویق به تصویب قوانین سخت گیرانه
 • 11:19 - 11:23
  و تخصیص منابع هنگفت برای
  زندانی کردن افراد میکنیم.
 • 11:23 - 11:25
  وقتی جنایتی اتفاق میافتد،
 • 11:25 - 11:30
  ولع ما به مجازات سریع فرهنگ پلیس
 • 11:30 - 11:33
  در پیدا کردن سریع مجرمان را تقویت میکند،
 • 11:33 - 11:37
  اغلب بدون منابع کافی
  برای انجام تحقیقات کامل
 • 11:37 - 11:40
  یا نظارت دقیق روی این تحقیقات.
 • 11:41 - 11:44
  ما مجریان قانون را زیر نظر نمیگیریم.
 • 11:45 - 11:48
  بیش از دو دهه گذشته در سراسر کشور،
 • 11:48 - 11:52
  که جرائم مالی و جرائم
  خشونتبار کاهش داشته است،
 • 11:52 - 11:57
  تعداد دادستانهای استخدام شده
  و پروندههای پیگیری شده افزایش داشته است.
 • 11:57 - 12:00
  دادستانها تصمیم میگیرند
  که قانونی رفتار کنند یا نه
 • 12:00 - 12:02
  در مقابل افرادی که پلیسها بازداشت میکنند
 • 12:02 - 12:05
  و آنها تصمیم میگیرند
  چه اتهامی را به پرونده نسبت دهند،
 • 12:05 - 12:11
  که به طور مستقیم
  بر مدت حبس متهم تأثیر میگذارد.
 • 12:12 - 12:16
  یکی از رویکرهای ما در مقابل
  دادستانها میتواند دفاع باشد.
 • 12:16 - 12:18
  الهه آزادی را تصور کنید:
 • 12:18 - 12:20
  زنی با چشمای بسته شده و ترازوی در دست
 • 12:20 - 12:23
  به عنوان تعادلی نمادین
  در سیستم قضایی ماست.
 • 12:24 - 12:27
  متاسفانه این ترازو کج شده است.
 • 12:27 - 12:30
  اکثر متهمان در کشور ما
 • 12:30 - 12:33
  وکیل مدافعشان توسط دولت منصوب میشود.
 • 12:33 - 12:37
  بودجه وکلای مدافع عام حدود ۳۰ درصد
 • 12:37 - 12:39
  کمتر از دادستانهاست.
 • 12:39 - 12:42
  و معمولا حجم پروندههای
  در دست آنها بسیار بیشتر از چیزی است
 • 12:42 - 12:45
  که انجمن حقوقی آمریکا توصیه میکند.
 • 12:45 - 12:47
  همانطور که شیلا فیپس گفت،
 • 12:47 - 12:50
  جای بعضی افراد واقعاً زندان است،
 • 12:50 - 12:54
  اما وقتی نتایج شبیه بهم هستند
 • 12:54 - 12:57
  تشخیص گناهکار از بیگناه کار سختی است.
 • 12:58 - 12:59
  همه ما خواستار عدالت هستیم.
 • 13:00 - 13:03
  اما با ادامه این رویکرد بر علیه متهمان،
 • 13:03 - 13:05
  نزدیک شدن به عدالت کار سختی است.
 • 13:06 - 13:10
  نظام حقوقی کیفری ما
  برای افرادی مثل ما فعالیت میکند.
 • 13:11 - 13:13
  اگر ما آنچه که اتفاق میفتد را نپسندیم،
 • 13:13 - 13:15
  تغییر آن به عهده خود ماست.
 • 13:16 - 13:17
  خیلی متشکرم.
 • 13:17 - 13:26
  (تشویق)
Title:
داستان‌های انسانی در پس بازداشت‌های بی‌رویه
Speaker:
ایو آبراهامز
Description:

بر اساس آمار ایو آبراهامز، ایالات متحده بالاترین آمار بازداشت را در بین کشورهای دنیا دارد، و بین ۱ الی ۴ درصد زندانیان بی‌گناهند. به این معنی که ۸۷٫۰۰۰ برادر، خواهر، پدر و مادر که عمدتاً آفریقایی آمریکایی هستند، بی‌دلیل از خانواده‌هایشان جدا افتاده‌اند و رویاها و زندگی‌شان از حرکت ایستاده است. با استفاده از فایل‌های صوتی مصاحبه‌هایش با افراد زندانی و خانواده‌هایشان، آبراهام داستان‌های تاثیرگذاری از زندگی‌های متاثر از بازداشت‌های گسترده را به اشتراک می‌گذارد و از ما می‌خواهد موضع خود را مشخص کرده و از صحت عملکرد سیستم قضایی برای همه اطمینان حاصل کنیم.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
13:39

Persian subtitles

Revisions