Vietnamese subtitles

← 11-44 Dim The Picture

Get Embed Code
6 Languages

Showing Revision 1 created 12/11/2015 by dat trinh.

 1. Chúng tôi muốn lặp qua mỗi pixel trong
  bức ảnh. chỉ số đầu tiên,
 2. trong những pixel sẽ là 0. Và điểm
  cuối cùng sẽ là ít hơn tổng số pixel là 1.
 3. Vì tôi cần tác động, mỗi 5 pixel,
  tôi sẽ tăng i lên 5 mỗi lần
 4. Để biến 1 pixel thành màu đen. Tôi sẽ sử
  dụng phương thức setColorAt(), và gán nó
 5. là số pixel và màu sắc tôi muốn.
  Vì vậy bây giờ nếu tôi
 6. chạy nó, tôi sẽ nhận đc cùng bức hình
  nhưng nó sẽ mờ 1 chút.Nếu bạn nhìn thật
 7. gần, trên màn hình của bạn, thật
  khó để xem video, bạn có thể
 8. thực sự nhìn thấy 1 chút, những chấm đen.
  Có thể có nhiều cách để làm việc này, nhưng tôi
 9. nghĩ đây là cách đơn giản nhất. Ví dụ,
  bạn có thể tăng lên 1 mỗi lần và
 10. sau đó sử dụng %(mod)
  để quyết định màu thực sự hay ko
 11. Hoặc, thay vì kiểm tra bằng mod(%),
  bạn có thể gán màu ở 5
 12. lần i. Nhưng sau đó, bạn sẽ cần
  thay đổi điều kiện để dừng
 13. vòng lặp.
  Tôi nghĩ nó sẽ đòi hỏi tư duy 1 chút