Return to Video

روشی نوین برای آماده‌سازی تمامی خُردسالان برای مهد کودک

 • 0:01 - 0:02
  من تاریخنگار هستم.
 • 0:02 - 0:06
  و آنچه درباره تاریخنگاری دوست دارم این
  است که به شما دیدگاه و چشماندازمیدهد.
 • 0:07 - 0:11
  امروز مایلم این دیدگاه را
  به آموزش در آمریکا بیاورم.
 • 0:12 - 0:14
  تنها چیزی که مردم درباره آن
  اتفاق نظر دارند
 • 0:15 - 0:18
  این است که مهمترین زمان راهبردی برای
  برای شروع یادگیری یک کودک
 • 0:18 - 0:20
  زودهنگام است. ( آموزش اولیه)
 • 0:20 - 0:21
  بیش از ۵۰ سال پیش،
 • 0:21 - 0:25
  نقطهی عطفی در
  آموزشهای اولیه در ایالاتمتحده
 • 0:25 - 0:26
  «برنامه هداستارت» نامیده میشد.
 • 0:27 - 0:29
  تاریخنگاران عاشق نقاط عطفاند
 • 0:29 - 0:31
  چون صحبت کردن درباره
  چیزی که قبلا اتفاقافتاده
 • 0:31 - 0:34
  و از آن به بعد چه اتفاقی میافتد
  را بسیار ساده میکند،
 • 0:34 - 0:36
  قبل از برنامه هداستارت،
  اساسا هیچ چیزی نبود.
 • 0:37 - 0:38
  با برنامه هداستارت،
 • 0:38 - 0:43
  ما آغاز کردیم به آمادهسازی کودکانی برای
  مدرسه که بیشتردر کشوردر معرض آسیبند.
 • 0:43 - 0:47
  هنگامی که برنامه هداستارت آغاز شد،
  ما گامهای بلندی برداشتهایم،
 • 0:47 - 0:50
  اما هنوز ۲.۲ میلیون کودک در آمریکا
 • 0:50 - 0:53
  بدون دسترسی به آموزشهای اولیه،
 • 0:53 - 0:56
  یا بیش از نیمی از کودکان چهار ساله
  در کشور وجود دارد.
 • 0:57 - 0:58
  این یک مشکل است.
 • 0:58 - 1:02
  اما مشکل بزرگتر، آنچه است
  که میدانیم برای این کودکان اتفاق میافتد.
 • 1:02 - 1:06
  کودکان آسیبپذیر که
  بدون مهارتهای پایه به مدرسه میروند،
 • 1:06 - 1:09
  ۲۵ درصد بیشتر احتمال دارد
  که ترک تحصیل کنند،
 • 1:09 - 1:11
  ۴۰ درصد بیشتر احتمال دارد
  به والدین نوجوان تبدیل شوند
 • 1:11 - 1:15
  و ۶۰ درصد کمتر احتمال دارد به کالج بروند.
 • 1:15 - 1:18
  بنابراین اگربدانیم که
  آموزش پیشدبستانی چگونه است،
 • 1:18 - 1:20
  چرا همه کودکان مشمول آن نشوند؟
 • 1:21 - 1:25
  موانعی وجود دارند که راه حلی که
  ما تا به امروز ارائه کردهایم
 • 1:25 - 1:27
  نمیتواند بر آن غلبه کند.
 • 1:27 - 1:30
  محل جغرافیایی: به جایی
  روستایی و دوردست فکر کنید.
 • 1:30 - 1:34
  حمل و نقل: به والدینی که همه جا
  مشغول کارند فکر کنید.
 • 1:34 - 1:39
  انتخاب والدین: هیچ دولتی به یک کودک
  چهار ساله نیاز ندارد که به مدرسه برود.
 • 1:39 - 1:44
  و هزینه: متوسط هزینه یک دولت
  برای آموزش پیشدبستانی
 • 1:44 - 1:46
  پنج هزار دلار در سال است.
 • 1:48 - 1:51
  پس آیا فقط میخواهم
  درباره مشکلات صحبت کنم؟
 • 1:51 - 1:52
  خیر.
 • 1:52 - 1:57
  امروز، میخواهم درباره
  یک برنامه آمادگی مقرونبهصرفه،
 • 1:57 - 2:00
  ارائه فنآوری - آمادگی که میتواند
  در خانه انجام شود، به شما بگویم.
 • 2:00 - 2:03
  که برنامه «آپاستارت»(نوپا) نامیده میشود،
 • 2:03 - 2:07
  و بیش از ۶۰،۰۰۰ دانشآموز پیشدبستانی در
  ایالاتمتحده قبلا از آن استفاده کردهاند.
 • 2:08 - 2:10
  حالا، میدانم ممکن است به چه فکر کنید:
 • 2:10 - 2:14
  این هم فرد دیگری که به فناوری
  در یک مساله ملی میپردازد.
 • 2:14 - 2:16
  و تا حدودی حق با شماست.
 • 2:16 - 2:21
  ما نرمافزار یادگیری اولیه
  طراحیشده برای آموزش فردی را ساختیم،
 • 2:21 - 2:24
  بهنحوی که کودکان بتوانند
  با سرعت خودشان یاد بگیرند.
 • 2:24 - 2:29
  برای انجام این کار، ما به متخصصان رشتههای
  مختلفی از مطالعه گرفته تا جامعهشناسی،
 • 2:29 - 2:33
  تا علوم مغز و اعصاب تا همه
  جنبههای آموزش ابتدایی متکی بودیم،
 • 2:33 - 2:37
  تا به ما بگویند که نرمافزار
  چه کار باید بکند و چگونه باشد.
 • 2:37 - 2:38
  این هم یک نمونه از آن.
 • 2:38 - 2:41
  (ویدئو) صفر (خواندن ): صفر!
 • 2:41 - 2:43
  صفر!
 • 2:44 - 2:49
  صفر عددی است که با بقیه متفاوت است.
 • 2:49 - 2:52
  مرغ دریاییها: صفر،
  یک «دایره» بزرگ و گرد است.
 • 2:52 - 2:56
  صفر: شبیه به عدد یک نیست،
  مطمئنم که خواهی فهمید.
 • 2:56 - 2:59
  مرغ دریاییها: صفر،
  یک «دایره» بزرگ و گرد است.
 • 2:59 - 3:00
  (خنده)
 • 3:01 - 3:03
  کلاودیا ماینر: این «آهنگ صفر» بود.
 • 3:03 - 3:05
  (خنده)
 • 3:05 - 3:11
  و اینجا آد تاد و ایون استیون هم
  چیزهایی درباره اعداد به شما یاد میدهند.
 • 3:11 - 3:12
  و اینها هم «وُرد بِرد» هستند،
 • 3:12 - 3:15
  و آنها می خواهند به شما نشان دهند
  هنگامی که حروف را با هم ترکیب می کنید،
 • 3:15 - 3:17
  می توانید کلمه بسازید.
 • 3:17 - 3:21
  میتوانید ببینید که این آموزش
  کوتاه، رنگی و جذاب است،
 • 3:21 - 3:24
  و برای جلب توجه یک کودک طراحی شده است.
 • 3:25 - 3:27
  اما یک تکه دیگر از برنامه «آپاستارت»
  وجود دارد
 • 3:27 - 3:30
  که آن را متفاوت و موثرتر میکند.
 • 3:30 - 3:34
  «آپاستارت» والدین را
  مسئول آموزش کودکانشان قرار میدهد.
 • 3:35 - 3:37
  ما معتقدیم، با حمایت درست،
 • 3:37 - 3:42
  همه والدین میتوانند فرزندانشان را
  برای مدرسه آماده کنند.
 • 3:43 - 3:45
  این هم از اینکه چطور کار میکند.
 • 3:45 - 3:48
  این فهرست آمادگی مهد کودک از یک ایالت است.
 • 3:48 - 3:50
  و تقریبا همه ایالتها یکی از آنها دارند.
 • 3:51 - 3:53
  هرجایی که والدین باشند به آنجا میرویم،
 • 3:53 - 3:56
  و یک راهنمای حضوری هم
  در آموزش گروهی بههمراه داریم.
 • 3:57 - 4:02
  و به آنها میگوییم که نرمافزار میتواند
  خواندن، ریاضی و علوم را بررسی کند،
 • 4:02 - 4:06
  اما آنها (والدین) مسئول مهارتهایِ
  حرکتی و مهارتهای خودآموزی هستند،
 • 4:06 - 4:10
  و با هم میخواهیم بر روی
  آموزش عاطفی اجتماعی کار کنیم.
 • 4:10 - 4:12
  اکنون، میدانیم که این جواب میدهد
 • 4:12 - 4:16
  چرا که ما نرخ تکمیلِ
  ۹۰ درصدی برنامه را داریم.
 • 4:16 - 4:20
  سال پیش، این برنامه رهگشای ۱۳,۵۰۰ کودک بود
 • 4:20 - 4:25
  که «آپاستارت» را
  با مدرک به اتمام رساندند.
 • 4:26 - 4:28
  و نتایج آن شگفتانگیز بوده است.
 • 4:28 - 4:30
  ما ارزیابی مشهودی داریم مبنی بر این که
 • 4:30 - 4:36
  نشان میدهد کودکان ما دو تا سه برابر
  دستاوردهای یادگیری را
 • 4:37 - 4:40
  نسبت به کودکانی که در این برنامه
  شرکت نمیکنند، دارند.
 • 4:40 - 4:44
  ما یک آزمایش تصادفی کنترلشده هم داریم
  که شواهد قوی اثربخشی را نشان میدهد،
 • 4:44 - 4:46
  وحتی یک مطالعه طولی هم داریم
 • 4:46 - 4:50
  که دستاوردهای کودکان مورد نظر ما را
  در کلاس سوم و چهارم نشان میدهد،
 • 4:50 - 4:53
  بالاترین نمرات کسب شدهء
  دانش آموزان در آن زمان.
 • 4:53 - 4:55
  اینها دستاوردهای علمی هستند.
 • 4:55 - 4:59
  اما یک مطالعه دیگر نشان دادهاست که
  دستاوردهای عاطفی اجتماعی کودکان موردنظرما
 • 5:00 - 5:03
  برابر با کودکانی است که در پیشدبستانهای
  دولتی و خصوصی حضور پیدا میکنند.
 • 5:05 - 5:09
  اکثر ۶۰,۰۰۰ کودکی که در«آپاستارت»
  تا به امروز شرکت کردهاند
 • 5:09 - 5:11
  از یوتا بودهاند.
 • 5:11 - 5:13
  اما ما نتایج خود را
 • 5:13 - 5:16
  با کودکان آفریقایی - آمریکایی
  در میسیسیپی تکرار کردیم --
 • 5:16 - 5:18
  این کینگستون و مادرش است؛
 • 5:18 - 5:21
  با شاگردانِ انگلیسی زبان در آریزونا --
 • 5:21 - 5:23
  این دِیزی و خانوادهاش است.
 • 5:23 - 5:29
  با کودکان پناهنده در فیلادلفیا --
  این عکس فارغالتحصیلی مورد علاقه من است؛
 • 5:29 - 5:31
  و با کودکان بومی آمریکا
 • 5:31 - 5:35
  که در دورافتادهترین نقاط
  ایالاتمتحده زندگی میکنند.
 • 5:35 - 5:39
  این هم شِریز است و این هم جایی که
  او در«مانیومِنت ولی» زندگی میکند.
 • 5:41 - 5:43
  اکنون تردیدهایی درمورد
  «آپاستارت» وجود دارد.
 • 5:44 - 5:48
  برخی از مردم باور ندارند که خردسالان زمانی
  برای کار با موبایل، کامپیوتر داشته باشند.
 • 5:48 - 5:49
  ما به آنها میگوییم:
 • 5:49 - 5:55
  پیشنیاز کار با برنامه «آپاستارت»
  از روزی ۱۵ دقیقه، پنج روز در هفته،
 • 5:55 - 6:00
  خوب است تا یک ساعت در روز که توسط
  آکادمی پزشکان اطفال آمریکا هم برای
 • 6:00 - 6:02
  خُردسالان ۴ ساله توصیه شده است.
 • 6:03 - 6:07
  برخی از مردم بر این باورند که پیشدبستانی
  مبتنی بر استقرار درمحل جواب میدهد،
 • 6:07 - 6:11
  و برای آنها، ما میگوییم: پیشدبستانی
  مبتنی بر استقرار درمحل، عالی است،
 • 6:11 - 6:16
  اما اگر نتوانید کودک را به آنجا بفرستید
  یا اگر والدینی کودک را به آنجا نفرستد،
 • 6:16 - 6:21
  آیا یک گزینه عالی ارائه شده خوبِ
  حاصل فناوری، مبتنی بر نتایج نیست؟
 • 6:22 - 6:25
  و ما کار با پیشدبستانی مبتنی بر
  استقرار درمحل را نیز دوست داریم.
 • 6:25 - 6:28
  هماکنون، ۸۰۰ کودک در میسیسیپی هستند
 • 6:28 - 6:30
  که در طول روز به پیشدبستانی
  «هِداستارت» میروند
 • 6:30 - 6:34
  و در شب با خانوادههای خود
  برنامه «آپاستارت» کار میکنند.
 • 6:35 - 6:40
  ایده جسورانه ما این است که برنامه
  «آپاستارت» را در سراسر کشور بگنجانیم --
 • 6:40 - 6:43
  نه اینکه جایگزین چیزی کنیم؛
 • 6:43 - 6:49
  ما میخواهیم به کودکانی که در هرصورت به
  آموزشهای اولیه دسترسی ندارند خدمتی کنیم.
 • 6:50 - 6:52
  ما شجاعت این که تردیدها را
  از میان برداریم، داریم،
 • 6:52 - 6:54
  انرژی لازم برای انجام کار را داریم،
 • 6:54 - 6:56
  و ما یک برنامه داریم.
 • 6:57 - 7:00
  این وظیفه ایالات است
  که کودکانشان را آموزش بدهند.
 • 7:00 - 7:03
  بنابراین ابتدا از کمکهای
  بشردوستانه استفاده خواهیم کرد
 • 7:03 - 7:07
  تا به یک ایالت برای طرح مقدماتی
  و کسب اطلاعات برویم.
 • 7:07 - 7:10
  هر ایالتی براین باور است که
  منحصر به فرد است
 • 7:10 - 7:14
  و میخواهد پیش از سرمایهگذاری بداند که
 • 7:14 - 7:15
  این برنامه با کودکانش جواب میدهد.
 • 7:16 - 7:20
  سپس ما سرپرستهای اصلی در ایالت را شناسایی
  میکنیم تا کمک کنند تا «آپاستارت» را
 • 7:20 - 7:24
  به عنوان گزینهای برای کودکانی که
  به آنها پرداخته نشده درنظربگیریم.
 • 7:24 - 7:27
  و با هم، ما به
  مجلس قانونگذاری ایالتی میرویم
 • 7:27 - 7:30
  تا «آپاستارت» را از منابع بشردوستانه
 • 7:30 - 7:33
  به منابع مالی پایدار
  و قابل مقیاسپذیر تبدیل کنیم.
 • 7:33 - 7:35
  این برنامه موثر بودهاست --
 • 7:35 - 7:37
  (تشویق)
 • 7:37 - 7:41
  متشکرم.
 • 7:41 - 7:43
  سپاسگزارم از شما.
 • 7:43 - 7:46
  تا به امروز این برنامه
  در سه ایالت موثر بودهاست:
 • 7:46 - 7:49
  یوتا، ایندیانا و کارولینای جنوبی.
 • 7:49 - 7:52
  همچنین ما این برنامه را
  در تعدادی از ایالات به اجرا درآورده
 • 7:52 - 7:54
  و حامیان را شناسایی کردیم.
 • 7:54 - 7:58
  پس از آن ما با بزرگترین موانع جغرافیایی
 • 7:58 - 8:00
  برای کار بر روی این طرح،
 • 8:00 - 8:03
  و سپس به سوی دولتهایی که
  هماکنون آموزش اولیه دارند، میرویم،
 • 8:03 - 8:06
  اما ممکن است نتایج
  آکادمیک خوبی نداشته باشند
 • 8:06 - 8:09
  یا پدربزرگ یا مادربزرگ برای شرکت در آن
  آن را خریداری کنند.
 • 8:09 - 8:10
  ازاینرو، به ایالتهایی میرویم
 • 8:10 - 8:16
  که به بیشترین دادهها و کار
  جهتِ متقاعد کردن نیاز دارند،
 • 8:16 - 8:18
  و امیدواریم که حرکت ما به
  ایجادِ موجی در آنجا کمک کند.
 • 8:18 - 8:22
  در عرض پنج سال ما به یک چهارم میلیون کودک
  خدمت خواهیم کرد، و اطمینان خواهیم داد
 • 8:22 - 8:27
  که همچنان این ایالتها به کودکانشان
  برنامه «آپاستارت» را ارائه میدهند.
 • 8:28 - 8:30
  و این هم نحوهای که میتوانید کمک کنید:
 • 8:31 - 8:32
  برای دو هزار دلار،
 • 8:32 - 8:36
  میتوانیم برای یک کودک، برنامه آپاستارت،
  کامپیوتر و اینترنت فراهم کنیم،
 • 8:36 - 8:39
  و این کودک بخشی از طرح مقدماتی خواهد بود
 • 8:39 - 8:42
  که باعث میشود کودکان دیگر
  در آینده به آپاستارت دسترسی یابند.
 • 8:43 - 8:46
  همچنین باید شهروندان را درگیر کنیم
  تا به سوی دولتهایشان بروند
 • 8:46 - 8:51
  و بگویند چهاندازه کارِ آماده کردن بچهها
  برای مدرسه میتواند آسان شود.
 • 8:52 - 8:55
  شما اینجا حضور نداشتید اگر
  شهروندی نبودید که درگیر این مساله است،
 • 8:55 - 8:57
  بنابراین از شما یاری میخواهیم.
 • 8:58 - 9:04
  حال، آیا همه ما نقطهی عطف آپاستارت را
  در آموزش اولیه رقم میزنیم؟
 • 9:05 - 9:07
  بر این باورم که با یکدیگر
  میتوانیم موفق شویم.
 • 9:08 - 9:10
  اما بدون شک میتوانم بگویم که
 • 9:10 - 9:12
  آپاستارت نقطه عطفی است
 • 9:12 - 9:16
  در زندگی کودکی که درغیر این صورت
  برای مدرسه آماده نخواهد بود.
 • 9:16 - 9:17
  متشکرم.
 • 9:18 - 9:22
  (تشویق)
Title:
روشی نوین برای آماده‌سازی تمامی خُردسالان برای مهد کودک
Speaker:
کلودیا ماینر
Description:

آموزش دوره پیش‌دبستانی برای موفقیت خُردسالان حیاتی است - اما میلیون‌ها خُردسال در ایالات‌متحده هنوز به برنامه‌هایی که آن‌ها را برای کامیابی در مهدکودک و بالاتر از آن آماده می‌کند، دسترسی ندارند. وارد پروژه آپ‌استارت (UPSTART) شوید، برنامه‌ای برای آموزش پیش‌دبستانی در خانه‌ برای خُردسالان در جوامع محروم، بدون هیچ هزینه‌ای برای خانواده‌ها. مبتکرِ آموزش: کلودیا ماینر درباره این‌که چطور پروژه آپ‌استارت (UPSTART) خُردسالان چهار ساله را با روزی ۱۵دقیقه آموزش، برای موفقیت آماده می‌کند و این‌که چگونه می‌توانید کمک کنید، را به اشتراک می‌گذارد. (این طرح بلندپروازانه، بخشی از پروژه جسورانه‌ است، ابتکار TED برای الهام بخشیدن و تأمین مالیِ تغییرات جهانی.)

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
09:36

Persian subtitles

Revisions