Persian subtitles

روشی نوین برای آماده‌سازی تمامی خُردسالان برای مهد کودک

Get Embed Code
40 Languages

Showing Revision 27 created 07/30/2019 by Leila Ataei.

 1. من تاریخنگار هستم.
 2. و آنچه درباره تاریخنگاری دوست دارم این
  است که به شما دیدگاه و چشماندازمیدهد.
 3. امروز مایلم این دیدگاه را
  به آموزش در آمریکا بیاورم.

 4. تنها چیزی که مردم درباره آن
  اتفاق نظر دارند
 5. این است که مهمترین زمان راهبردی برای
  برای شروع یادگیری یک کودک
 6. زودهنگام است. ( آموزش اولیه)
 7. بیش از ۵۰ سال پیش،
 8. نقطهی عطفی در
  آموزشهای اولیه در ایالاتمتحده
 9. «برنامه هداستارت» نامیده میشد.
 10. تاریخنگاران عاشق نقاط عطفاند
 11. چون صحبت کردن درباره
  چیزی که قبلا اتفاقافتاده
 12. و از آن به بعد چه اتفاقی میافتد
  را بسیار ساده میکند،
 13. قبل از برنامه هداستارت،
  اساسا هیچ چیزی نبود.
 14. با برنامه هداستارت،
 15. ما آغاز کردیم به آمادهسازی کودکانی برای
  مدرسه که بیشتردر کشوردر معرض آسیبند.
 16. هنگامی که برنامه هداستارت آغاز شد،
  ما گامهای بلندی برداشتهایم،

 17. اما هنوز ۲.۲ میلیون کودک در آمریکا
 18. بدون دسترسی به آموزشهای اولیه،
 19. یا بیش از نیمی از کودکان چهار ساله
  در کشور وجود دارد.
 20. این یک مشکل است.
 21. اما مشکل بزرگتر، آنچه است
  که میدانیم برای این کودکان اتفاق میافتد.
 22. کودکان آسیبپذیر که
  بدون مهارتهای پایه به مدرسه میروند،
 23. ۲۵ درصد بیشتر احتمال دارد
  که ترک تحصیل کنند،
 24. ۴۰ درصد بیشتر احتمال دارد
  به والدین نوجوان تبدیل شوند
 25. و ۶۰ درصد کمتر احتمال دارد به کالج بروند.
 26. بنابراین اگربدانیم که
  آموزش پیشدبستانی چگونه است،

 27. چرا همه کودکان مشمول آن نشوند؟
 28. موانعی وجود دارند که راه حلی که
  ما تا به امروز ارائه کردهایم
 29. نمیتواند بر آن غلبه کند.
 30. محل جغرافیایی: به جایی
  روستایی و دوردست فکر کنید.
 31. حمل و نقل: به والدینی که همه جا
  مشغول کارند فکر کنید.
 32. انتخاب والدین: هیچ دولتی به یک کودک
  چهار ساله نیاز ندارد که به مدرسه برود.
 33. و هزینه: متوسط هزینه یک دولت
  برای آموزش پیشدبستانی
 34. پنج هزار دلار در سال است.
 35. پس آیا فقط میخواهم
  درباره مشکلات صحبت کنم؟

 36. خیر.
 37. امروز، میخواهم درباره
  یک برنامه آمادگی مقرونبهصرفه،
 38. ارائه فنآوری - آمادگی که میتواند
  در خانه انجام شود، به شما بگویم.
 39. که برنامه «آپاستارت»(نوپا) نامیده میشود،
 40. و بیش از ۶۰،۰۰۰ دانشآموز پیشدبستانی در
  ایالاتمتحده قبلا از آن استفاده کردهاند.
 41. حالا، میدانم ممکن است به چه فکر کنید:

 42. این هم فرد دیگری که به فناوری
  در یک مساله ملی میپردازد.
 43. و تا حدودی حق با شماست.
 44. ما نرمافزار یادگیری اولیه
  طراحیشده برای آموزش فردی را ساختیم،
 45. بهنحوی که کودکان بتوانند
  با سرعت خودشان یاد بگیرند.
 46. برای انجام این کار، ما به متخصصان رشتههای
  مختلفی از مطالعه گرفته تا جامعهشناسی،
 47. تا علوم مغز و اعصاب تا همه
  جنبههای آموزش ابتدایی متکی بودیم،
 48. تا به ما بگویند که نرمافزار
  چه کار باید بکند و چگونه باشد.
 49. این هم یک نمونه از آن.

 50. (ویدئو) صفر (خواندن ): صفر!

 51. صفر!
 52. صفر عددی است که با بقیه متفاوت است.
 53. مرغ دریاییها: صفر،
  یک «دایره» بزرگ و گرد است.
 54. صفر: شبیه به عدد یک نیست،
  مطمئنم که خواهی فهمید.
 55. مرغ دریاییها: صفر،
  یک «دایره» بزرگ و گرد است.
 56. (خنده)

 57. کلاودیا ماینر: این «آهنگ صفر» بود.

 58. (خنده)

 59. و اینجا آد تاد و ایون استیون هم
  چیزهایی درباره اعداد به شما یاد میدهند.

 60. و اینها هم «وُرد بِرد» هستند،
 61. و آنها می خواهند به شما نشان دهند
  هنگامی که حروف را با هم ترکیب می کنید،
 62. می توانید کلمه بسازید.
 63. میتوانید ببینید که این آموزش
  کوتاه، رنگی و جذاب است،
 64. و برای جلب توجه یک کودک طراحی شده است.
 65. اما یک تکه دیگر از برنامه «آپاستارت»
  وجود دارد
 66. که آن را متفاوت و موثرتر میکند.
 67. «آپاستارت» والدین را
  مسئول آموزش کودکانشان قرار میدهد.
 68. ما معتقدیم، با حمایت درست،
 69. همه والدین میتوانند فرزندانشان را
  برای مدرسه آماده کنند.
 70. این هم از اینکه چطور کار میکند.

 71. این فهرست آمادگی مهد کودک از یک ایالت است.
 72. و تقریبا همه ایالتها یکی از آنها دارند.
 73. هرجایی که والدین باشند به آنجا میرویم،
 74. و یک راهنمای حضوری هم
  در آموزش گروهی بههمراه داریم.
 75. و به آنها میگوییم که نرمافزار میتواند
  خواندن، ریاضی و علوم را بررسی کند،
 76. اما آنها (والدین) مسئول مهارتهایِ
  حرکتی و مهارتهای خودآموزی هستند،
 77. و با هم میخواهیم بر روی
  آموزش عاطفی اجتماعی کار کنیم.
 78. اکنون، میدانیم که این جواب میدهد

 79. چرا که ما نرخ تکمیلِ
  ۹۰ درصدی برنامه را داریم.
 80. سال پیش، این برنامه رهگشای ۱۳,۵۰۰ کودک بود
 81. که «آپاستارت» را
  با مدرک به اتمام رساندند.
 82. و نتایج آن شگفتانگیز بوده است.
 83. ما ارزیابی مشهودی داریم مبنی بر این که
 84. نشان میدهد کودکان ما دو تا سه برابر
  دستاوردهای یادگیری را
 85. نسبت به کودکانی که در این برنامه
  شرکت نمیکنند، دارند.
 86. ما یک آزمایش تصادفی کنترلشده هم داریم
  که شواهد قوی اثربخشی را نشان میدهد،
 87. وحتی یک مطالعه طولی هم داریم
 88. که دستاوردهای کودکان مورد نظر ما را
  در کلاس سوم و چهارم نشان میدهد،
 89. بالاترین نمرات کسب شدهء
  دانش آموزان در آن زمان.
 90. اینها دستاوردهای علمی هستند.
 91. اما یک مطالعه دیگر نشان دادهاست که
  دستاوردهای عاطفی اجتماعی کودکان موردنظرما
 92. برابر با کودکانی است که در پیشدبستانهای
  دولتی و خصوصی حضور پیدا میکنند.
 93. اکثر ۶۰,۰۰۰ کودکی که در«آپاستارت»
  تا به امروز شرکت کردهاند

 94. از یوتا بودهاند.
 95. اما ما نتایج خود را
 96. با کودکان آفریقایی - آمریکایی
  در میسیسیپی تکرار کردیم --
 97. این کینگستون و مادرش است؛
 98. با شاگردانِ انگلیسی زبان در آریزونا --
 99. این دِیزی و خانوادهاش است.
 100. با کودکان پناهنده در فیلادلفیا --
  این عکس فارغالتحصیلی مورد علاقه من است؛
 101. و با کودکان بومی آمریکا
 102. که در دورافتادهترین نقاط
  ایالاتمتحده زندگی میکنند.
 103. این هم شِریز است و این هم جایی که
  او در«مانیومِنت ولی» زندگی میکند.
 104. اکنون تردیدهایی درمورد
  «آپاستارت» وجود دارد.

 105. برخی از مردم باور ندارند که خردسالان زمانی
  برای کار با موبایل، کامپیوتر داشته باشند.
 106. ما به آنها میگوییم:
 107. پیشنیاز کار با برنامه «آپاستارت»
  از روزی ۱۵ دقیقه، پنج روز در هفته،
 108. خوب است تا یک ساعت در روز که توسط
  آکادمی پزشکان اطفال آمریکا هم برای
 109. خُردسالان ۴ ساله توصیه شده است.
 110. برخی از مردم بر این باورند که پیشدبستانی
  مبتنی بر استقرار درمحل جواب میدهد،
 111. و برای آنها، ما میگوییم: پیشدبستانی
  مبتنی بر استقرار درمحل، عالی است،
 112. اما اگر نتوانید کودک را به آنجا بفرستید
  یا اگر والدینی کودک را به آنجا نفرستد،
 113. آیا یک گزینه عالی ارائه شده خوبِ
  حاصل فناوری، مبتنی بر نتایج نیست؟
 114. و ما کار با پیشدبستانی مبتنی بر
  استقرار درمحل را نیز دوست داریم.
 115. هماکنون، ۸۰۰ کودک در میسیسیپی هستند
 116. که در طول روز به پیشدبستانی
  «هِداستارت» میروند
 117. و در شب با خانوادههای خود
  برنامه «آپاستارت» کار میکنند.
 118. ایده جسورانه ما این است که برنامه
  «آپاستارت» را در سراسر کشور بگنجانیم --

 119. نه اینکه جایگزین چیزی کنیم؛
 120. ما میخواهیم به کودکانی که در هرصورت به
  آموزشهای اولیه دسترسی ندارند خدمتی کنیم.
 121. ما شجاعت این که تردیدها را
  از میان برداریم، داریم،
 122. انرژی لازم برای انجام کار را داریم،
 123. و ما یک برنامه داریم.
 124. این وظیفه ایالات است
  که کودکانشان را آموزش بدهند.
 125. بنابراین ابتدا از کمکهای
  بشردوستانه استفاده خواهیم کرد
 126. تا به یک ایالت برای طرح مقدماتی
  و کسب اطلاعات برویم.
 127. هر ایالتی براین باور است که
  منحصر به فرد است
 128. و میخواهد پیش از سرمایهگذاری بداند که
 129. این برنامه با کودکانش جواب میدهد.
 130. سپس ما سرپرستهای اصلی در ایالت را شناسایی
  میکنیم تا کمک کنند تا «آپاستارت» را
 131. به عنوان گزینهای برای کودکانی که
  به آنها پرداخته نشده درنظربگیریم.
 132. و با هم، ما به
  مجلس قانونگذاری ایالتی میرویم
 133. تا «آپاستارت» را از منابع بشردوستانه
 134. به منابع مالی پایدار
  و قابل مقیاسپذیر تبدیل کنیم.
 135. این برنامه موثر بودهاست --
 136. (تشویق)

 137. متشکرم.

 138. سپاسگزارم از شما.
 139. تا به امروز این برنامه
  در سه ایالت موثر بودهاست:

 140. یوتا، ایندیانا و کارولینای جنوبی.
 141. همچنین ما این برنامه را
  در تعدادی از ایالات به اجرا درآورده
 142. و حامیان را شناسایی کردیم.
 143. پس از آن ما با بزرگترین موانع جغرافیایی
 144. برای کار بر روی این طرح،
 145. و سپس به سوی دولتهایی که
  هماکنون آموزش اولیه دارند، میرویم،
 146. اما ممکن است نتایج
  آکادمیک خوبی نداشته باشند
 147. یا پدربزرگ یا مادربزرگ برای شرکت در آن
  آن را خریداری کنند.
 148. ازاینرو، به ایالتهایی میرویم
 149. که به بیشترین دادهها و کار
  جهتِ متقاعد کردن نیاز دارند،
 150. و امیدواریم که حرکت ما به
  ایجادِ موجی در آنجا کمک کند.
 151. در عرض پنج سال ما به یک چهارم میلیون کودک
  خدمت خواهیم کرد، و اطمینان خواهیم داد
 152. که همچنان این ایالتها به کودکانشان
  برنامه «آپاستارت» را ارائه میدهند.
 153. و این هم نحوهای که میتوانید کمک کنید:

 154. برای دو هزار دلار،
 155. میتوانیم برای یک کودک، برنامه آپاستارت،
  کامپیوتر و اینترنت فراهم کنیم،
 156. و این کودک بخشی از طرح مقدماتی خواهد بود
 157. که باعث میشود کودکان دیگر
  در آینده به آپاستارت دسترسی یابند.
 158. همچنین باید شهروندان را درگیر کنیم
  تا به سوی دولتهایشان بروند
 159. و بگویند چهاندازه کارِ آماده کردن بچهها
  برای مدرسه میتواند آسان شود.
 160. شما اینجا حضور نداشتید اگر
  شهروندی نبودید که درگیر این مساله است،
 161. بنابراین از شما یاری میخواهیم.
 162. حال، آیا همه ما نقطهی عطف آپاستارت را
  در آموزش اولیه رقم میزنیم؟

 163. بر این باورم که با یکدیگر
  میتوانیم موفق شویم.
 164. اما بدون شک میتوانم بگویم که
 165. آپاستارت نقطه عطفی است
 166. در زندگی کودکی که درغیر این صورت
  برای مدرسه آماده نخواهد بود.
 167. متشکرم.

 168. (تشویق)