YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Turkish subtitles

← Loyalty & Recency Reports

Get Embed Code
14 Languages

Showing Revision 1 created 10/22/2015 by sp11.

 1. Kullanýcýlarýn ne kadar önemli
  olduklarýndan daha önce bahsetmiþtik.
 2. Ürünümüzle ilgilenmeleri
  için ne yapmamýz gerekiyor?
 3. Bize yardýmcý
  olabilecek iki rapor var.
 4. Sadakat ve yenilik raporlarý,
  kullanýcýlarýn aplikasyonunuza olan...
 5. ...ilgisini sýklýk ve kullaným
  açýsýndan deðerlendirmenizi saðlar.
 6. Aplikasyonunuzu sadece beðenen
  deðil, seven kullanýcýlarý...
 7. ...tanýmanýn harika bir yoludur.
 8. Paul Graham'in dediði gibi, 1000
  kiþi aplikasyonunuzu beðeneceðine...
 9. ...100 kiþi onu sevsin.