YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Lao subtitles

← ຮຽນຮູ້ກຽ່ວກັບUniversal Subtitles

Get Embed Code
71 Languages

Showing Revision 3 created 09/16/2014 by Sangsinxay Khaomai.

 1. ພວກເຮົາໄດ້ເລີ້ມຄຳແປເພາະພວກເຮົາເຊື່ອວ່າ
 2. ທຸກໆວິດີໂອໃນເວບຄວນຈະມີຄຳແປຂ້າງລຸ່ມ
 3. ມີຫລາຍລ້ານຄົນຫູນວກແລະມີບັນຫາໃນການຟັງທີ່ເປັນຜູ້ຊົມ
 4. ຮຽກຮອ້ງຄຳແປໃນການເຂົ້າເຖິງວິດີໂອ
 5. ຜູ້ສ້າງວິດີໂອແລະເວບໄຊຄວນໃຫ້ຄວາມສົນໃຈກັບເລື່ອງນີ້ຄືກັນ.
 6. ຄຳແປໃຫ້ພວກເຂົາເຂົ້າເຖິງຜູ້ຊົມທີ່ກວ້່າງກວ່າເກົ່າ
 7. ແລະພວກເຂົາກໍຍັງໄດ້ຮັບອັນດັບການຊອກຫາທີ່ດີກວ່າ
 8. Universal Subtitles ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຢ່າງບໍ່ໜ້າເຊື່ອ
 9. ເພື່ອຕື່ມຄຳແປໃນເກືອບທຸກໆວີດີໂອ.
 10. ເອົາວິດີໂອທີ່ມີຢູ່ໃນເວບ,ສົ່ງURLເຖິງເວບພວກເຮົາ
 11. ແລະພິມຕາມການເວົ້າເພື່ອສ້າງຄຳແປ.
 12. ຫລັງຈາກນັ້ນ Tap ຄີບອດຂອງທ່ານເພື່ອເຮັດໃຫ້ມັນເຊື່ອມກັນກັບວິດີໂອ
 13. ແລ້ວທ່ານກໍສຳເລັດ--ພວກເຮົາມີembed codeໃຫ້
 14. ສຳລັບວີດີໂອທ່ານສາມາດເອົາລົງທຸກໆເວບໄຊ
 15. ເຖິງຈຸດນັ້ນ,ຜູ້ຊົມສາມາດນຳໃຊ້ຄຳແປ
 16. ແລະຍັງສາມາດຊ່ວຍໃນການແປພາສານຳອີກ.
 17. ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນວີດີໂອໃນຢູທູ,blip.tv,ustreamແລະຫລາຍໆ.
 18. ບວກກັບພວກເຮົາຕື່ມການບໍລິການເພີ້ມໃນທຸກເວລາ.
 19. Universal Subtitles ເຮັດວຽກກັບວີດີໂອຟໍເມັດສທີ່ມີຊື່ສຽງ,
 20. ດັ່ງmp4,theora,webM ແລະover HTML 5.
 21. ເປົ້າໝາຍພວກເຮົາແມ່ນເພື່ອທຸກໆວິດີໂອໃນເວບທີ່ສາມາດສ້າງຄຳແປໄດ້
 22. ເພື່ອທີ່ທຸກໆຄົນຜູ້ສົນໃຈກຽ່ວກັບວິດີໂອ
 23. ສາມາດຊ່ວຍໃນການເຮັດໃຫ້ການເຂົ້າເຖິງໄດ້ຫລາຍກວ່າເກົ່າ.