Return to Video

ຮຽນຮູ້ກຽ່ວກັບUniversal Subtitles

 • 0:00 - 0:03
  ພວກເຮົາໄດ້ເລີ້ມຄຳແປເພາະພວກເຮົາເຊື່ອວ່າ
 • 0:03 - 0:07
  ທຸກໆວິດີໂອໃນເວບຄວນຈະມີຄຳແປຂ້າງລຸ່ມ
 • 0:07 - 0:09
  ມີຫລາຍລ້ານຄົນຫູນວກແລະມີບັນຫາໃນການຟັງທີ່ເປັນຜູ້ຊົມ
 • 0:09 - 0:11
  ຮຽກຮອ້ງຄຳແປໃນການເຂົ້າເຖິງວິດີໂອ
 • 0:11 - 0:15
  ຜູ້ສ້າງວິດີໂອແລະເວບໄຊຄວນໃຫ້ຄວາມສົນໃຈກັບເລື່ອງນີ້ຄືກັນ.
 • 0:15 - 0:18
  ຄຳແປໃຫ້ພວກເຂົາເຂົ້າເຖິງຜູ້ຊົມທີ່ກວ້່າງກວ່າເກົ່າ
 • 0:19 - 0:21
  ແລະພວກເຂົາກໍຍັງໄດ້ຮັບອັນດັບການຊອກຫາທີ່ດີກວ່າ
 • 0:21 - 0:24
  Universal Subtitles ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຢ່າງບໍ່ໜ້າເຊື່ອ
 • 0:24 - 0:27
  ເພື່ອຕື່ມຄຳແປໃນເກືອບທຸກໆວີດີໂອ.
 • 0:27 - 0:32
  ເອົາວິດີໂອທີ່ມີຢູ່ໃນເວບ,ສົ່ງURLເຖິງເວບພວກເຮົາ
 • 0:32 - 0:36
  ແລະພິມຕາມການເວົ້າເພື່ອສ້າງຄຳແປ.
 • 0:39 - 0:44
  ຫລັງຈາກນັ້ນ Tap ຄີບອດຂອງທ່ານເພື່ອເຮັດໃຫ້ມັນເຊື່ອມກັນກັບວິດີໂອ
 • 0:44 - 0:47
  ແລ້ວທ່ານກໍສຳເລັດ--ພວກເຮົາມີembed codeໃຫ້
 • 0:47 - 0:50
  ສຳລັບວີດີໂອທ່ານສາມາດເອົາລົງທຸກໆເວບໄຊ
 • 0:50 - 0:53
  ເຖິງຈຸດນັ້ນ,ຜູ້ຊົມສາມາດນຳໃຊ້ຄຳແປ
 • 0:53 - 0:56
  ແລະຍັງສາມາດຊ່ວຍໃນການແປພາສານຳອີກ.
 • 0:56 - 1:01
  ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນວີດີໂອໃນຢູທູ,blip.tv,ustreamແລະຫລາຍໆ.
 • 1:01 - 1:05
  ບວກກັບພວກເຮົາຕື່ມການບໍລິການເພີ້ມໃນທຸກເວລາ.
 • 1:05 - 1:09
  Universal Subtitles ເຮັດວຽກກັບວີດີໂອຟໍເມັດສທີ່ມີຊື່ສຽງ,
 • 1:09 - 1:14
  ດັ່ງmp4,theora,webM ແລະover HTML 5.
 • 1:14 - 1:18
  ເປົ້າໝາຍພວກເຮົາແມ່ນເພື່ອທຸກໆວິດີໂອໃນເວບທີ່ສາມາດສ້າງຄຳແປໄດ້
 • 1:18 - 1:20
  ເພື່ອທີ່ທຸກໆຄົນຜູ້ສົນໃຈກຽ່ວກັບວິດີໂອ
 • 1:20 - 1:23
  ສາມາດຊ່ວຍໃນການເຮັດໃຫ້ການເຂົ້າເຖິງໄດ້ຫລາຍກວ່າເກົ່າ.
Title:
ຮຽນຮູ້ກຽ່ວກັບUniversal Subtitles
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
01:23
Sangsinxay Khaomai edited Lao subtitles for Learn about Universal Subtitles
Sangsinxay Khaomai edited Lao subtitles for Learn about Universal Subtitles
Sangsinxay Khaomai edited Lao subtitles for Learn about Universal Subtitles

Lao subtitles

Incomplete

Revisions Compare revisions