Vietnamese subtitles

← Use SharedPreferences - Developing Android Apps

Get Embed Code
10 Languages

Showing Revision 1 created 07/19/2015 by TTmagic Nguyen.

  1. Khi user's location preference đã được lưu trữ,
  2. Khi nào thì ta có thể sử dụng nó? Ta cần một location thích hợp
  3. khi ta yêu cầu weather service. May mắn là, trong bài 2,
  4. ta đã sửa FetchWeatherTask để chấp nhận một location parameter.
  5. Ta đã code nó thành Mountain View zip code,
  6. nhưng giờ ta nên sử dụng location đã được lưu trong Shared Preferences.
  7. Chúng ta vẫn chưa chỉ rõ cho bạn cách làm,
  8. vì thế bạn có thể cần tìm hiểu loanh quanh
  9. trong Android developer site để tìm ra cách làm nó.
  10. Khi bạn đã xong, check the box to continue.