Vietnamese subtitles

← 03-37 Broadcast Intents

Get Embed Code
10 Languages

Showing Revision 1 created 07/20/2015 by TTmagic Nguyen.

 1. Ta đã nói về sử dụng intents trong Sunshine
 2. để start activities và gửi data giữa các apps.
 3. Nhưng nếu bạn muốn truyền một tin tới nhiều apps thì sao?
 4. Ví dụ, system sẽ phát một tin nhắn, nói là
 5. thiết bị đang sạc hoặc là nó vừa rebooting xong.
 6. Để làm như vậy, chúng ta sử dụng SendBroadcast method
 7. để broadcast một intent. Và những broadcasts này được nhận
 8. bởi broadcast receivers, thường được gọi là, simply, receivers.
 9. Dùng intents filters, như cái mà ta đã thấy trước đó,
 10. nó cho biết broadcast nào mà nó quan tâm.
 11. Nên nếu ta quay lại tới phong thư của chúng ta từ trước đó,
 12. trong trường hợp của một broadcast intent, bao thư của bạn cơ bản đã được gửi
 13. tới bất kỳ broadcast receiver nào mà quan tâm đến
 14. biết rằng sự kiện này đã xảy ra. Và nó làm thế bằng cách dùng intent filter.
 15. Nên intents, cái là broardcast, là được truyền tới mỗi app
 16. với một broadcast receiver mà có một intent filter
 17. nói với system là ý tưởng của bạn rất hấp dẫn
 18. đối với tôi và tôi muốn subscribe to your newsletter.