Vietnamese subtitles

← 03-55 Accessor or Mutator?

Get Embed Code
7 Languages

Showing Revision 1 created 08/16/2015 by mocmeo96.

 1. Câu trả lời là, nó in Jello ở dòng thứ nhất, và
  Hello ở dòng tiếp theo. Trên
 2. dòng 2, khi ta chỉ mới in ra xâu greeting,
  ta thấy rằng nó chưa
 3. thay đổi gì so với xâu gốc. Ta nói rằng nó không bị
  biến đổi gì. Thay vì thay đổi
 4. xâu gốc, method replace trả về một xâu mới.
  Nó cũng giống như
 5. bạn có một con mèo và bạn bảo nó rằng
  nó sẽ đẹp hơn. Và thay vì
 6. trở nên đẹp hơn, nó sẽ cho bạn một con mèo mới và đẹp hơn.
  Đó là lý do ta gọi replace
 7. là hàm truy cập (accessor), chứ không phải hàm biến đổi (mutator)