Vietnamese subtitles

← 21-53 Which Display Method Is Called?

Get Embed Code
6 Languages

Showing Revision 1 created 08/31/2015 by TTmagic Nguyen.

  1. Khi bạn nghĩ về nó, bạn biết là lệnh gọi ở đây trong trương trình cũ,
  2. thỉnh thoảng hiện một câu hỏi, thỉnh t hoảng hiện câu hỏi lựa chọn, nhưng thực tế,
  3. trong các chương trình khác, lệnh này có thể hiện những thứ khác. Ta có thể có một class thứ ba,
  4. nó cũng là một subclass của question. Truyền nó vào presentQuestion.
  5. Và sau đó, display method của nó sẽ được gọi.