បទ សុំទោស som tos សៅ ឧត្តម ft ម៉ូ Oudom & mo

Title:
បទ សុំទោស som tos សៅ ឧត្តម ft ម៉ូ Oudom & mo
Description:

បទ សុំទោស som tos សៅ ឧត្តម ft ម៉ូ Oudom & mo ពិជាមានន័យណាស់
https://youtu.be/WuoKBleF924
ស្ដាប់បទចំរៀងថ្មីៗពិរោះៗរបស់មាននៅទីនេះ
សូមជួយចុះ ( subscribe & share ) ដើម្បីទទួលបានបទចំរៀងថ្មីៗជាច្រើនទៀត
ខ្មែរស្រលាញ៉ខ្មែរ I love cambodian

more » « less
Duration:
06:51
Format: Youtube Primary Original