Vietnamese subtitles

← 03-08 Create New Activity

Get Embed Code
10 Languages

Showing Revision 1 created 07/18/2015 by TTmagic Nguyen.

 1. Bạn sẽ sử dụng Android Studio để tạo một DetailActivity
 2. từ Blank Activity with Fragment template.
 3. Template hỏi về activity cha của DetailActivity,
 4. nơi định nghĩa UP button được note bởi app icon
 5. và mũi tên trái ở đây.
 6. nhưng "up" nghĩa là gì?
 7. Nếu bạn vẽ ra một sơ đồ về toàn bộ screens trong Sunshine app,
 8. gốc của cây sẽ là MainActivity,
 9. và con của nó sẽ là DetailActivity.
 10. Vậy, UP có nghĩa là đi tới MainActivity.
 11. Trong khi BACK button cũng có thể có được hiệu ứng tương tự vậy,
 12. nó cũng có thể đem bạn quay về home hay tới app khác,
 13. phụ thuộc vào history of screens của bạn.
 14. UP sẽ luôn đưa bạn ở trong cùng app tới parent,
 15. bất chấp cách bạn đến được màn hình này.
 16. Tạo một detail activity ngay,
 17. và xem cách activity được khai báo thế nào trong Android manifest file.