Persian subtitles

01x-11 Costos del Business Model Canvas

مدل کسب و کار - مخارج

Get Embed Code
13 Languages

Showing Revision 1 created 05/18/2013 by hrahmadi8.

 1. و در نهایت، قسمتهای سمت چپ جمع میشوند و مخارج استارتاپ ما را تشکیل میدهند
 2. چه خرج و هزینه هایی برای اجرای این مدل کسب و کار لازم است؟
 3. یکی از چیزهای جالب در این قسمت این است که هزینه هایی که در اینجا مینویسیم لزوما
 4. فقط هزینه های بدیهی مانند دفتر و میز و صندلی نیست.
 5. تمام هزینه های اجرای قسمت های مختلف این مدل اینجا خلاصه میشوند
 6. هزینه های مهم کدام هستند؟
 7. کدام یک از منابع کلیدی پر هزینه تر خواهند بود؟
 8. و کدام فعالیت ها پرهزینه خواهند بود؟
 9. و بعد لازمه که سوالات حسابداری از خود بپرسید...
 10. چه هزینه هایی ثابت هستند و چه هزینه هایی متغیر؟ در هنگام گسترش چه هزینه هایی به شما تحمیل میشود؟
 11. و خوب است که بفهمید باری اجرای این مدل دقیقا
 12. کجا ها باید پول خرج کنید ...