Vietnamese subtitles

← 05-43 Seeing Connections

Get Embed Code
7 Languages

Showing Revision 1 created 08/17/2015 by Thanh Pham.

  1. Đáp án là add friend, dù chúng ta sẽ cần
    phải làm thêm mấy chỗ khác
  2. để làm nó xuất hiện. Cho đến khi thêm một người bạn
    không có cách nào để biết được
  3. đường kẻ nào cần vẽ. Và chúng ta muốn vẽ các đường thắng sớm nhất có thể
  4. khi chúng ta biết những người bạn nào kết nối với nhau. Đó là khi add friend method được gọi