ក្ដៅៗ MV មួយបទនេះញាក់សាចហ្មង( ស្រលាញ់គ្នាយូរទើបដឹងអូនមានគេចិញ្ចឹម) Sokun David Ft Chan Malis

Title:
ក្ដៅៗ MV មួយបទនេះញាក់សាចហ្មង( ស្រលាញ់គ្នាយូរទើបដឹងអូនមានគេចិញ្ចឹម) Sokun David Ft Chan Malis
Description:

ថ្មី MV បទ​ ស្រលាញ់គ្នាយូរទើបដឹងអូនមានគេចិញ្ចឹម Sokun David Ft Chan Malis
https://youtu.be/A9d1b2qSsFk
មានបទចំរៀងពិរោះៗថ្មីៗ Original song thank help to subscribe & share ( i love Cambodia )

more » « less
Duration:
05:32
Format: Youtube Primary Original