Vietnamese subtitles

← Pagination and SEO

Google's Maile Ohye examines the issues webmasters face with paginated content: paginated articles, product category listings, etc. She then explains the options available to those webmasters concerned about SEO, including rel="next" and rel="prev" HTML markup.

Get Embed Code
12 Languages

Subtitles translated from English Showing Revision 1 created 08/24/2012 by Thành Phan.

  1. Chào.
  2. Tôi là Maile Ohye.
  3. Tôi đã làm việc cho Google được hơn 6 năm, đang làm việc về
  4. tìm kiếm và về những công cụ quạn trị web.
  5. Tôi muốn chào mừng bạn tới ngôi nhà của tôi.
  6. Hãy tán gẫu về sự xếp hạng và SEO.
  7. Cho chương trình nghị sự hôm nay, đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu với một số
  8. ví dụ về nội dung đã được xếp thứ tự
  9. Sau đó chúng ra sẽ