Vietnamese subtitles

← Casting with findViewById

Get Embed Code
13 Languages

Showing Revision 1 created 10/10/2015 by sp8.

 1. Tôi đã thêm đoạn code chúng ta
  đang nhìn thấy đây vào ứng dụng.
 2. Ở đây ghi orderSummaryTextView
  = findViewByld,
 3. rồi chuyển ID tài nguyên vào
  the order_summary_text_view.
 4. Nhưng có lỗi phát sinh
  trong Android Studio hàng tiếp theo.
 5. Báo lỗi là không thể xử lý
  phương thức setText.
 6. Nếu tôi thêm một dòng code ở đây.
 7. Tôi sẽ hiển thị các loại phương thức
  hợp lệ đối với biến này.
 8. Chúng ta vừa tạo
  biến orderSummaryTextView ở đây,
 9. Đó là một TypeView,
 10. trên dòng code tiếp theo,
  chúng ta có thể gọi các phương thức này.
 11. Nhưng nếu bạn nhìn vào
  các đề xuất điền tự động,
 12. chúng là phương thức hiển thị.
 13. Không có phương thức TextView cụ thể.
 14. Ví dụ, không có phương thức setText.
 15. Đó là tại sao ở đây có lỗi
  khi chúng ta gọi setText.
 16. Bạn không thể định kích thước văn bản
  màu sắc văn bản, hay các yếu tố khác.
 17. Tất cả các phương thức đó ở đâu?
 18. Vấn đề là một TextView
  là một loại hiển thị cụ thể.
 19. Nên nếu muốn gọi các phương thức
 20. trên đối tượng này cần đảm bảo rằng
  đây là một đối tượng TextView.
 21. Được rồi.
  Bây giờ biến là đối tượng TextView.
 22. Nhưng bây giờ lại có lỗi khác
  TextView không tương thích, vì TextView
 23. được yêu cầu ở bên tay phải này,
  nhưng chúng ta đang tìm hiển thị thường.
 24. Vì phương thức findViewByld
  trả về một hiển thị.
 25. Làm sao xử lý lỗi này?
 26. Vì TextView là một loại hiển thị cụ thể
  hay nói cách khác.
 27. TextView là một subclass [lớp con]của hiển
  thị chúng ta có thể casting.[ép kiểu]
 28. Casting có nghĩa là qua phương thức này
  có thể nhận được hiển thị trả về
 29. và xử lý nó như một TextView.
 30. Bây giờ phía bên phải
  là một đối tượng TextView
 31. chúng ta có thể lưu nó bên trong
  biến orderSummaryTextView này.
 32. Tôi biết thao tác này
  khá khó vì tôi vừa nói
 33. tới rất nhiều khái niệm.
 34. Tôi sẽ giải thích lại.
 35. Phương thức findViewByld trả về
  một đối tượng hiển thị nhập liệu.
 36. Bằng cách viết ký hiệu này,
 37. đóng ngoặc loại dữ liệu
  đối tượng ở giữa.
 38. Chúng ta ép kiểu hiển
  thị này vào TextView.
 39. Vì vậy cả biểu thức này
  bằng với một đối tượng TextView.
 40. Sau đó có thể lưu nó trong biến,
  ở phía bên tay trái,
 41. đó là TextView orderSummary,
  nó có một TextView nhập liệu.
 42. Ở các dòng code tiếp theo có thể gọi các
  phương thức TextView trên đối tượng này.
 43. Bạn có thấy bây giờ các phương thức
  văn bản được hiển thị ở trên đây không?
 44. SetAllCaps, setTextSize, vân vân.
 45. Tôi có thể xóa cái này đi
  vì setText đã vận hành ổn,
 46. không mắc lỗi.
 47. Nếu chúng ta muốn
  gọi các phương thức TextView,
 48. phải có một đối tượng TextView.
 49. Để có đối tượng TextView,
  Chúng ta cần gọi findViewByld,
 50. và ép kiểu đối tượng hiển thị này
  vào trong một TextView.
 51. Ép kiểu có hiệu quả vì
 52. hiển thị này ở trong
  phân cấp hiển thị là một TextView.
 53. Nếu ép kiểu nó thành dạng khác
  như thành nút chỉnh radio, sẽ không được
 54. vì orderSummaryTextView
  là một TextView
 55. nên phải ép kiểu nó vào
  loại thích hợp.
 56. Tương tự, trong displayQuantity
  gọi phương thức findViewByld
 57. chúng ta chuyển ID tài nguyên vào
  trong TextView số lượng.
 58. Nó trả về một hiển thị TextView
  chúng ta ép kiểu nó vào TextView
 59. chúng ta có thể lưu bên trong
  biến số quantity TextView.
 60. Biến này có TextView nhập liệu,
 61. trên các dòng tiếp theo, chúng ta có thể
  gọi phương thức TextView, vd. SetText.
 62. Đây là code cập nhật bởi MainActivity
  bằng cách sử dụng ép kiểu.
 63. Có thể ép kiểu các hiển thị vào TextView
  để lưu chúng trong biến
 64. có chứa TextView nhập liệu
  nên trong danh sách các biến MainActivity
 65. bây giờ quantityTextView
  là TextView nhập liệu.
 66. Có thể gọi phương thức TextView cho chúng.
 67. Chúng ta không chỉ giới hạn ở chỗ
  có thể xử lý chúng như các hiển thị.
 68. Mà còn có thể gọi
  các phương thức TextView trên các biến.
 69. Ví dụ chúng ta có thể gọi setText
  trên orderSummaryTextView,
 70. Chúng ta cũng có thể gọi setText
  trên quantityTextView.
 71. Như bạn đã thấy,
 72. bạn phải thận trọng xem
  loại dữ liệu nào dùng ở chỗ nào thì được.
 73. Tính đến bài này, khi gọi phương thức,
  chúng ta không lo lắng về giá trị trả về,
 74. vì phương thức setText
  thực sự không có giá trị trả về.
 75. Giống với
  phương thức imageView. SetlmageResource.
 76. Nó không có giá trị trả về.
 77. Nhưng các phương thức khác
  có thể có giá trị trả về.
 78. Ví dụ, trong lớp TextView
  chúng ta có phương thức getTextSize.
 79. Nó trả về một số nguyên,
 80. Có thể lưu kết quả phương thức này
  trong biến hằng nguyên kích thước loại
 81. Đây là một phương thức khác
  có giá trị trả về.
 82. Trong lớp Button bạn có thể
  gọi phương thức getHeight [lấy chiều cao]
 83. Nó trả về một giá trị số nguyên
  bạn có thể lưu nó vào biến.
 84. Nếu bạn đã lưu trữ kết quả này
  ví dụ như bên trong một chuỗi,
 85. sẽ có báo lỗi
  vì phương thức này trả về một số nguyên.
 86. Để biết loại dữ liệu
  cần được chuyển vào phương thức
 87. và loại dữ liệu trả về từ phương thức
  nên kiểm tra sưu liệu.
 88. Ví dụ, trong lớp TextView,
 89. Nếu gọi một phương thức bất kỳ trong đây
  sẽ trả về một giá trị loại int.
 90. Loại dữ liệu trả về
  nằm bên cột tay trái ở đây.
 91. Với các phương thức khác, bạn có thể nhận
  giá trị trả lại là void [rỗng], boolean.
 92. Boolean thì chúng ta chưa học tới,
  hoặc float[chấm động] hoặc kiểu số long.
 93. Trang sưu liệu này cũng hiển thị
  các loại dữ liệu cần
 94. để nhập liệu trong mỗi phương thức.
 95. Ví dụ, phương thức setTextColor
  đòi hỏi dữ liệu đầu vào là số nguyên
 96. giá trị trả về là void,
  vậy không có giá trị trả về.
 97. Hãy kiểm tra sưu liệu để biết
  cần loại dữ liệu nào.
 98. Nếu không, sẽ có báo lỗi
  từ Android Studio
 99. lỗi dữ liệu không khớp.
 100. Bây giờ đến lượt bạn thực hành.
 101. Dưới đây là 4 ví dụ code khác nhau.
 102. Một số code có thể có lỗi
  do loại dữ liệu không tương thích.
 103. Nếu bạn thấy có lỗi,
 104. hãy mô tả cách sửa lỗi
  viết ra các ô này.
 105. Ghi là "Không có lỗi"
  nếu mã hoàn toàn ổn.
 106. Bài này sẽ khó
  vì chúng ta vừa học qua
 107. quá nhiều khái niệm,
  code này vẫn còn khá mới mẻ với bạn.
 108. Hãy dành thời gian kiểm tra
  sưu liệu cho các phương thức này.
 109. Hãy đảm bảo là các giá trị đầu vào
  cũng như các giá trị trả lại chính xác
 110. để khi chúng ta khai báo biến
  chúng ta sẽ có loại dữ liệu đúng.
 111. Cũng hay tra cứu sưu liệu
 112. học cách gọi các phương thức này để
  dùng phương thức đúng cách.