Vietnamese subtitles

← 13-17 Code điều kiện (Smoothie) - Giải phảp

13-17 Code điều kiện (Smoothie) - Giải phảp

Get Embed Code
13 Languages

Showing Revision 2 created 10/22/2015 by Hanh Hoang.

 1. Tôi thích uống smoothies.
 2. Hãy xem vài đoạn mã
  từ tệp SmoothieActivity.
 3. Đầu tiên, chúng ta tạo một biến số nguyên
  gọi là numberOfSmoothiesTillPrize và
 4. gán cho nó giá trị bằng 10.
 5. Sau đó ta có một hàm if-else.
 6. Nó kéo dài từ dòng 2 tới dòng 7.
 7. Nếu numberOfSmoothiesTillPrize
  có giá trị lớn hơn 9,
 8. thì thực thi phần mã giữa dấu ngoặc mở
  và ngoặc đóng ở đây.
 9. Nếu giả định này không đúng, thực thi
  đoạn mã ở vế else ngay đây.
 10. Vì biến numberOfSmoothiesTillPrize
  có giá trị bằng 10,
 11. và 10 thì lớn hơn 9, nên nó rơi vào
  trường hợp if ở đây.
 12. Chúng ta sẽ in ra
  một thông báo log với nội dung
 13. "Chúc mừng, bạn nhận được
  một ly smoothie miễn phí!".
 14. Sau đó chúng ta cập nhật
  biến numberOfSmoothiesTillPrize
 15. thành giá trị mới này.
 16. Nó sẽ tính toán
  theo công thức 10 - 10,
 17. bằng 0, vì vậy chúng ta cần
  cập nhật phần này thành 0 ly smoothie.
 18. Rất hợp lý, vì khi bạn đã đạt đến
  con số 10 ly smoothie, và bạn nhận được
 19. 1 ly miễn phí, bộ đếm sẽ quay ngược
  về 0 và bạn sẽ phải mua thêm 10 ly từ đầu.
 20. Vì vậy biến này có giá trị bằng 0,
  chúng ta sẽ tiếp tục.
 21. Chúng ta đã tới cuối
  đoạn mã này,
 22. và chúng ta bỏ qua vế else,
  vì chúng ta chỉ thực hiện một trong hai.
 23. Vì thế ta sẽ xuống thẳng đây.
 24. Ở dòng mã cuối cùng này, chúng ta sẽ thêm
  một thông báo log thể hiện rằng
 25. hiện bạn đang có khoảng trống/10 ly
  smoothie cho tới ly miễn phí tiếp theo.
 26. Khoảng trống ở đây thực chất là một biến
  có tên numberOfSmoothiesTillPrize.
 27. Và hiện nay nó đang có giá trị là 0,
  vì ta đã cập nhật nó ở đây.
 28. Vì vậy thông báo này sẽ cho biết,
  bạn hiện đang có 0/10 ly smoothie
 29. cho đến ly miễn phí tiếp theo.
 30. Vì vậy, câu trả lời là C.
 31. Khi chạy đoạn mã này, chúng ta
  sẽ nhận được thông báo, Chúc mừng,
 32. bạn nhận được
  một ly smoothie miễn phí.
 33. Ta cũng đã nhìn thấy dòng thông báo,
 34. Bạn hiện đang có 0/10 ly smoothie
  cho đến ly miễn phí tiếp theo.
 35. Phương án A không đúng vì ta
  thực sự đã nhận được một ly miễn phí.
 36. Phương án B cũng vậy vì
  chúng ta đã cập nhật
 37. bộ đếm số ly smoothie về 0.
 38. Bạn đã làm rất tốt khi cố sửa
  một đoạn mã mà trước đó bạn không hiểu
 39. và cố gắng tìm ra
  một câu trả lời đúng.
 40. Hãy tiếp tục để biết
  chính xác điều gì đang diễn ra.