Vietnamese subtitles

← 10-03 Comparing Strings

Get Embed Code
6 Languages

Showing Revision 1 created 06/09/2017 by Vuong0.

  1. Thật ngạc nhiên, bạn sẽ gặp phải một trường hợp tương tự khi bạn so sánh chuỗi
  2. Kiểm tra đoạn code này, tôi có 2 chuỗi Uda và city.
  3. Tôi nối 2 chuỗi lại với nhau để tạo ra một chuỗi mới gọi là firstAndSecond.
  4. Và ở đây tôi có một chuỗi thứ 3 "Udacity". Và bây giờ chúng tôi kiểm tra firstAndSecond.
  5. Nếu nó giống hệt chuỗi third, tức là chuỗi Udacity
  6. chương trình sẽ in ra "They are the same", ngược lại nó in ra firstAndSecond is .
  7. Một lần nữa, hãy chạy chương trình và nói cho tôi biết bạn thấy gì
  8. viết câu trả lời của bạn vào ô trống.