YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Vietnamese subtitles

← Can We Mix Question Types - Intro to Java Programming

Get Embed Code
6 Languages

Showing Revision 1 created 08/31/2015 by TTmagic Nguyen.

  1. Có vẻ ổn khi cung cấp một method presentQuestion, có parameter là một question.
  2. Choice Question là một loại đặc biệt của question, và do đó,
  3. bạn có thể truyền một choice question vào một method mà nó cần question,
  4. thường thì, mỗi khi bạn có một subclass, bạn có thể cho nó tới bất kỳ method nào
  5. mà muốn một superclass object. Tiếp tục và thử nó. Tạo một quiz mà có chứa
  6. một question và một choice question. Chỉ sử dụng cái question mà ta có trước đó,
  7. cái mà hỏi "ai là người sáng tạo ra Java". Trên đây, cả 2 câu hỏi
  8. đều dẫn tới một presentQuestion method. Và trong method đó,
  9. đảm bảo là bạn điền đúng kiểu của parameter.