Turkish subtitles

← Engaging Users Optimize Your Model App Monetization Udacity

Get Embed Code
14 Languages

Showing Revision 1 created 10/22/2015 by sp11.

 1. Kullanýcýlarýn aplikasyonunuzu düzensiz
  olarak kullandýklarýný ya da tamamen...
 2. ...kullanmayý býraktýklarýný anladýðýnýzda
  onlarý nasýl yeniden kendinize çekersiniz?
 3. Bu kullanýcýlara çeþitli pazarlama
  stratejileriyle yaklaþabilirsiniz.
 4. Hatýrlatmalar, e-posta pazarlamasý
  ve yeniden pazarlama yapabilirsiniz.
 5. Ama altýn yolu bulmanýn ve aþýrýya
  kaçmamanýn önemli olduðunu unutmayýn.